מנהלת מחלקת הגביה: טניה קמינסקי

טלפון: 04-6808603

דוא"ל: tanyak@rosh-pinna.muni.il

פקידת גביה ואכיפה: אילנית פריד

טלפון: 04-6808604

דוא"ל: gviya@rosh-pinna.muni.il

ביצוע פעולות שונות:

ניתן לבצע את רוב הפעולות דרך אתר האינטרנט.

יש צורך בטופס ארנונה על מנת להשלים את הפרטים הנדרשים בהרשמה.

תיק תושב

תשלומים

אתר צרכנים – צריכת מים

טפסים:

  • עדכון פרטי צרכן מים – צרכן מים שלא יעביר הצהרה על מספר נפשות- יחושב חשבון המים שלו לפי 2 נפשות מוכרות בלבד וזאת בהתאם לכללי המים (קביעת כמות מוכרת) התשע"ו 2016.

העדכון יחול מתקופת הדיווח העוקבת למועד השינוי על פי המסמכים שצורפו.

טופס עדכון פרטי צרכן מים

  • הוראת קבע לתשלומי ארנונה ומים באמצעות כרטיס אשראי – ניתן לחתום על הסדר תשלומי הארנונה והמים באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי:
  1. חשבונך יועבר לחברת האשראי במועד האחרון לתשלום. חיוב החשבון בבנק יתבצע בהתאם למועדי החיוב של חברת האשראי.
  2. תמנע מחיוב בהפרשי הצמדה וריבית בגין פיגור בתשלום.
  3. תמנע מהוצאות מיותרות בגין עמלות לבנקים מסחריים.

טופס הצטרפות להוראת קבע בכרטיס אשראי

  • הוראת קבע בבנק לתשלומים שונים – ניתן לחתום על הסדר הוראת קבע דרך אתרי הבנקים.

לחלופין, יש להוריד את הטופס, למלא אותו בכתב יד קריא, לחתום ולהביא למועצה ולבנק.

טופס הוראת קבע בבנק

מידע לציבור:

צו הארנונה לשנת 2018