לכבוד,

חברי וחברות המליאה

 

הנדון- אישור החלטות מליאה שהתקיימה בזום 01-21 מיום ג' 21.1.21

שלום רב,

אנא אשרו במייל חוזר את סעיפי החלטות המליאה הנ"ל.

 

נציגי ציבור בהנהלת המרכז הקהילתי מטעם הרשות:

אריה אייל

רחלי רוטנברג

דוד אטמור

מיטל בנבנישתי

אורי זלצר

שירה טל קוגן.

הסכם פשרה

אשר אושר בועדת הנחות 17.12.20 – הוצג במליאה ע"י מנהלת הגבייה.

הגדלת תב"ר מבואה מס' 349

תב"ר מאושר – 9,600,000 ₪

הגדלה- 296,000 ₪

מקור מימון- נגב גליל

סה"כ לתב"ר – 9,896,000 ₪

אישור מינוי ועדת הנהלה –

יו"ר הועדה – מוטי, מעין בן נתן, סיגנית ברנשטיין, אריה אייל.

הקמת כלביה-

מאשרים התקשרות להקצאת מקרקעין בשכירות לאשכול ערים גליל מזרחי-גולן לתקופה של עשרים וארבע שנים ואחד עשר חודשים  לצורך הקמת כלביה, במקרקעין באזור התעשייה צ.ח.ר.  הידועים כגוש  13955, חלקות (חלקיות) 6,7,8 מגרש 201A.

ההתקשרות בתמורה של 40,000 ₪ לשנה צמוד למדד,  בהתאם לנוסח הסכם יאושר על ידי  גזבר המועצה והיועץ המשפטי למועצה.

 

בכבוד רב,

אירית ברק

מנכלי"ת המועצה