בתוקף סמכותנו לפי סעיף 9 (ב)(2) לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג – 1992 (להלן: "חוק ההסדרים"), ולפי תקנה 10 (א) לתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות) בתשס"ז – 2007 (להלן: "תקנות הארנונה") ובהסתמך על צו המיסים של מועצה מקומית ראש פינה (להלן – המועצה), כפי שהתקבל בהחלטת המועצה מיום ב' באדר א תשע"ט (07 לפברואר 2019) (להלן – צו המסים), הרינו מחליטים כדלקמן:

  1. לאשר העלאה חריגה בארנונה בשיעור של 6.66% לנכסים המתוארים בצו המסים כקוד נכס: 101;102.
  2. לאשר העלאה חריגה בארנונה בשיעור של 4.1% לנכסים המתוארים בצו המסים כקוד נכס 120; 121; 122.
  3. לאשר העלאה חריגה בארנונה בשיעור של 4.67% לנכסים המתוארים בצו המסים כקוד נכס: 601; 602; 603; 604; 605; 606; 620; 720.
  4. לדחות את החלטת המועצה להעלאה חריגה בארנונה לכל הנכסים שלא פורט בסעיפים 1-3 לעיל.

האישור ניתן בכפוף לכל דין לרבות חוק ההסדרים והתקנות שהותקנו מכוחו

אישור חריג להעלאת ארנונה