דו"ח ביקורת לשנת 2015

לכבוד

מר אביהוד רסקי

ראש המועצה 

שלום רב,

הנני מתכבדת להגיש לך את דו"ח מבקרת המועצה לשנת 2015, על פי צו המועצות המקומיות (א) תשי"א -1950 סעיף 145 ו'. הדו"ח התמקד במעקב אחר תיקון ליקויים, באחריות "צוות תיקון הליקויים וועדת הביקורת.

ראוי להדגיש כי הדו"ח אינו מאפיין את כלל פעולות המועצה, אלא רק את הפעולות בנושא שנבדק. אין לייחס את היקף הביקורת בנושא  למידת חשיבותו, שכן רק אופי הנושא הוא הקובע את מידת הפירוט שהביקורת נוקטת.

דו"ח הביקורת לשנת 2015 מצא, בין היתר, ליקויים בתהליכי עבודה וליקויים שמקורם בנורמות עבודה קיימות בשירות ציבורי המאפיין רשויות קטנות כראש פנה.

תודות למזכיר המועצה ולבעלי התפקידים המבוקרים, על שיתוף הפעולה, המבטא את תפישתם את הביקורת הפנימית ככלי ניהולי שמטרתו לשפר ולייעל את הארגון. שיתוף פעולה זה מניב תוצאות חיוביות וטיפול יעיל בכל הנושאים שמעלה הביקורת.

על פי צו המועצות המקומיות (א) תשי"א-1950, הומצא העתק של דו"ח הביקורת לחברי הוועדה לענייני ביקורת.

 

בכבוד רב,

מיטל כהן

מ ב ק ר ת  ה מ ו ע צ ה

העתקים:

אהרון ברנזון, יו"ר הוועדה לענייני ביקורת

אמיר ילוז, עודד אילת, גדי בן שימול ונדב קלר , חברי הועדה לענייני ביקורת

 תיקון ליקויים

מטרת הביקורת

בדיקת עמידת המועצה כמתחייב בחוק למעקב אחר תיקון ליקויים בביקורות על הרשות.

היקף הביקורת

פגישות עם מזכיר המועצה ובעלי התפקיד המבוקרים.

שיטת הביקורת

בחינת סטטוס המלצות הביקורת של דוחות מבקרת המועצה בשנים 2012-2014

 תשתית נורמטיבית

חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב]

צו המועצות המקומיות (א), תשי"א-1950

בחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב], נקבע, כי ראש הרשות המקומית ימנה צוות לתיקון הליקויים שבראשו יעמוד מנכ"ל הרשות המקומית, ובאין מנכ"ל – בעל תפקיד מקביל לו. כן נקבע ש"העלתה הביקורת ליקויים בפעולתו של גוף מבוקר, ידון הצוות בדרכים לתיקון הליקויים, יקבל החלטות בדבר תיקונם, וידווח על דיוניו ועל החלטותיו לראש הרשות המקומית סמוך לאחר קבלות ההחלטות".

 סעיף 122 א. בצו המועצות המקומיות (א), תשי"א-1950 מורה על תפקידי ועדת הביקורת בזו הלשון:

א. (א)  אלה תפקידי ועדת הביקורת:

(1)   לדון בכל דו"ח ביקורת של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על המועצה;

(2)   לדון בכל דו"ח של משרד הפנים על המועצה ובכל דו"ח של מבקר המועצה;

(3)   לדון בכל דו"ח ביקורת אחר על המועצה שהוגש לפי כל דין;

(4)   לעקוב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת.

           (ב)  ועדת הביקורת תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה.

 מועצה מקומית ראש פינה מבוקרת ע"י יותר מגורם אחד: לעיתים ע"י משרד מבקר המדינה בכפוף לתוכנית העבודה השנתית , ע"י משרד הפנים בכל שנה, באמצעות משרד רו"ח אשר מונה לביצוע הביקורת, ע"י מבקרת המועצה וכמו כן ביקורות משרדי הממשלה בהתאם לנושאים רוחביים אשר מבוקרים על ידם.

נמצא כי לאורך השנים דוחות ביקורת מאת מבקר משרד הפנים, מבקר המדינה ומבקרת המועצה נידונים בישיבת הועדה לענייני ביקורת. הועדה מגבשת המלצות למליאה, ההמלצות נידונות במליאת המועצה ובסופו של תהליך דוח הביקורת מאושר במליאה.

ראוי לציין כי ועדת הביקורת המליצה למועצה לאמץ המלצות ביקורת מבקרת המועצה לתיקון ליקויים שהעלתה , המליאה אישרה פה אחד את המלצת הועדה בתקופה הנסקרת בדוח זה.

להלן טבלה המרכזת את סטטוס המלצות ביקורת מבקרת המועצה בשנים: 2012-2014

 

הנושא המבוקר המלצת הביקורת סטטוס+ הערות
ניהול מועצת הרשות המקומית וועדותיה    
  למנות גורם במועצה שירכז את עבודת הוועדות בכפוף למזכיר המועצה, ובין היתר ידאג לתיקון הליקויים הנוגעים לוועדות השונות המצוינים בדו"ח זה.

 

תוקן
  ליצור מנגנון לפיקוח, למעקב ולבקרה אחר ביצוע החלטות המליאה והוועדות השונות.

 

לא תוקן
  להגדיר את מהות הוועדות, ליצור נורמות מחייבות ונוהל אחיד להפעלתן ולסדרי הדיון והדיווח שלהן, במקום שהחוק לא נתן הגדרה מפורשת לכך.

 

תוקן חלקית
  ליצור פורמט אחיד ומחייב לכתיבת פרוטוקולים בוועדות מישיבות הוועדות.

 

לא תוקן
  לבדוק מדוע ועדות מסוימות אינן פועלות.

 

בקדנציה הנוכחית ועדות המועצה פועלות.
  במקום שבו לא מתכנסת ועדה כחוק, הביקורת ממליצה שראש המועצה יפעיל את סמכותו לכינוסה לפי המפורט בצו המועצות.

 

ועדות החובה מתכנסות כחוק.
ועדת הנהלה  לקבוע ועדת הנהלה כמתחייב בפרק השישי בצו המועצות המקומיות (א), התשי"א-1950 ולדאוג לכך שתיישם את הוראות החוק.

 

לא תוקן
ועדה חקלאית בשל אופי הוועדה החקלאית, הביקורת ממליצה לאפשר כתיבת פרוטוקולים כנהוג היום, במחברת, ולצד התנהלות זו להעביר העתק פרוטוקולים של ישיבות הוועדה למזכיר המועצה לשמירה, פרסום, גיבוי ותיעוד במועצה.

 

תוקן
  לזמן את חבר הוועדה, נציג המועצה לישיבות הוועדה.

 

לא ידוע אם מוזמן, לא מדווח למועצה.
  לכנס את הוועדה לפי הוראת החוק ולנהל פרוטוקולים בהתאם.

 

לא תוקן- הועדה החקלאית מנוהלת ע"י החקלאים, מתכנסים בעת הצורך ולא כפי המתחייב בחוק.
ועדת ביקורת וועדת ערר ארנונה

 

להקפיד לשמור את כל הפרוטוקולים של הוועדה במועצה.

 

ועדת ביקורת- תוקן

ועדת ערר ארנונה- לא רלוונטי, ועדת ערר מתכנסת לפי הצורך , לכשיעלה הצורך תתוקן ההערה.

ועדת מכרזים וועדת רכש ובלאי לשנות את ניהול הפרוטוקולים לשיטה ממוחשבת, כלומר הקלדתם ושמירתם במחשב המועצה עם כל הנספחים. כיום אין גיבוי לפרוטוקולים הללו ולרוב נספחי המכרזים.

 

ועדת רכש ובלאי- תוקן, הפרוטוקולים ניסרקים ונישמרים.

 

ועדת מכרזים- לא תוקן.

 ועדת מל"ח

 

לכנס את הוועדה בתדירות הנדרשת בחוק, ללא קשר לתרגולים ולביקורות השוטפות.

 

תוקן
  לשמור את כל הפרוטוקולים של הוועדה במועצה, כולל פרוטוקולים של תרגילי מל"ח  והביקורות השוטפות.

 

תוקן
ועדת נכסים (ועדה להקצאת קרקע או מבנה), ועדת המשנה להקצאת נכסים, ועדת      המשנה לתמיכות וועדת הצעירים

 

לבדוק מדוע אין ארבע הוועדות פעילות.

 

ועדת הקצאת קרקע מתכנסת לפי צורך

ועדת המשנה לתמיכות וועדת צעירים-הן ועדות רשות לא רלוונטי בקדנציה נוכחית.

.  ועדה מקצועית למתן תמיכות לתקן את מעמד הוועדה לוועדת חובה במסמכי המועצה, ולדווח למשרד הפנים בהתאם.

 

תוקן
ועדת איכות הסביבה

 

להתאים את הרכב הועדה לנדרש בחוק לתיקון פקודת העיריות מס' 98 התשס"ה 2005 החל על המועצות המקומיות: "ארבעה חברי מועצה, עובד בכיר שיהיה אחראי לתחום איכות הסביבה, שני נציגי ציבור שהם תושבים במושבה, נציג השר לאיכות הסביבה".

 

תוקן
  לכנס את הוועדה בתדירות הנדרשת בחוק. תוקן
  לתקן את מעמד הוועדה לוועדת חובה במסמכי המועצה, ולדווח למשרד הפנים בהתאם. תוקן
ועדת השקעות להוסיף ועדה זו במסמך המועצה המרכז את כלל הוועדות במועצה תוקן
ועדת המשנה להקצאת נכסים לתקן את מעמד הוועדה לוועדת רשות במסמכי המועצה, ולדווח למשרד הפנים

 

תוקן
ועדת חינוך בשל חשיבות המערך החינוכי במושבה, חשובות הנוכחות והמעורבות של מנהל מחלקת החינוך בכל ישיבות הוועדה.

 

תוקן
ועדה לתכנון אסטרטגי וכבישים, ועדת מלגות, ועדה לקשרי חוץ ואימוץ ,ועדת תיירות וועדת צעירים.

 

 להגדיר את מהות הועדות וליצור נורמות מחייבות.

 

תוקן חלקית

ועדת צעירים לא רלוונטי.

רישוי עסקים,פיקוח עליהם ואכיפת הוראות הנוגעות לדיני רישוי עסקים

 

הביקורת ממליצה לאתר את העסקים הפועלים ללא רישיון בתחום המועצה ולפעול להשלמת מאגר המידע על עסקים שבתחומה, לרישוי עסקים אלו ולנקיטת צעדים נגד אותם עסקים שימשיכו לפעול ללא רישיון. בתוך כך ממליצה הביקורת להעמיד את נותני האישורים, ובהם שירות הכבאות, על קיום העסקים כדי לאפשר להם לקבוע תנאים להפעלתם ולחלופין להמליץ על סגירתם.

 

 

 

 

 

תוקן

  הביקורת מצאה כי לא קיים פיקוח במועצה לעניין רישוי העסקים. הביקורת רואה כי על מנת לקיים את הוראות החוק ולעמוד בסטנדרטים הנדרשים  מהמועצה עפ"י החוק, ליצור מנגנון פיקוח פנימי בנושא רישוי עסקים מטעם המועצה שיוכל לתעד שינויים ולדווח לנוגעים בדבר.

 

 

 

 

 

תוקן

  הביקורת ממליצה על ביצוע מעקב אחר יישום התקנות בידי נותני האישורים.

 

 

לא תוקן

  הביקורת ממליצה לערוך מעקב ובקרה שיטתיים אחר תוצאות הביקורות השנתיות ולהוות התראה נוספת לבעלי העסקים.

 

 

                  תוקן

  הביקורת רואה כי על מנת לקיים הוראות החוק על רשות הרישוי לקיים פיקוח סדיר ולתעד, הן במרוכז והן בתיק הרישוי של כל עסק, את ממצאי הפיקוח.

המלצת הביקורת למנות מפקח רישוי עסקים כמצוין בחוזר מנכ"ל משרד הפנים.

 

 

 

 

 

תוקן

  הביקורת ממליצה בזאת להפעיל סמכויות האכיפה .

 

 

תוקן

הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סימלית.

 

   
  להכין פרוגרמה כנדרש בנוהל ההקצאות ולפרסמה ברבים כדי להבטיח שימולאו צורכי האוכלוסייה בהווה ובעתיד.

 

המועצה ביצעה נקודתית למבנה יחיד שהוקצה: סינימטק. פורסם בעיתונות לפי הנידרש בחוק וזאת לאחר אישור המליאה. הוגשה בקשה אחת ע"י סינמטק ראש פינה.
  לעדכן את רשימת הנכסים שברשות המועצה .  

תוקן

  להסדיר את פעילות ועדת ההקצאות ( ראה המלצה בדוח על ועדות המועצה).

 

 

 

תוקן

  ליצור ספר הקצאות כנדרש בנוהל. קיים רק מבנה אחד.
  לגבש קריטריונים להקצאת קרקעות ומבנים לפי העקרנות המפורטים בנוהל ההקצאות  

תוקן

  הביקורת ממליצה ליצור מנגנון פיקוח בקרה ומעקב  באמצעות ביקורים מוסדרים בנכסי הרשות  .

 

 

תוקן

  לעבוד לפי הליך הקצאת קרקעות ומבנים המפורט בנוהל ההקצאות ובדו"ח זה  

תוקן

מוכנות לחירום

 

להכניס לכלל תיקי החירום את כתבי המינוי של בעלי התפקידים ולעדכנם במידת הצורך. ראוי לציין כי במהלך הביקורת הייתה התייחסות חלקית לכך, ויש לבצע על כך בקרה.

 

 

 

תוקן

  לתייק בכל תיקי המכלולים את הנהלים הנוגעים לכל מכלול וכל תא. ברשות המועצה תיק נהלים יוצא מן הכלל העונה על הצורך בחירום ואף יותר מכך! רצוי ומומלץ שהנהלים יוכנסו לתיקי המכלולים.

 

 

 

תוקן

  על פי תיק אב משרד הפנים – הרשות המקומית נדרשת להכין תכנית עבודה דו-שנתית להשתלמות של כלל עובדי הרשות המקומית בתפקידם בחירום, עם שימת דגש על נהלים הנוגעים לאחריות המוטלת עליהם בחירום. כן נדרש לקיים רענון אחת לתקופה, על פי תכנית שתיקבע מראש (התרגולים השונים אינם השתלמות!).

 

תוקן
  יש לקבוע כי ראשי מכלולים יהיו עובדי מועצה. כיום מנהלת מחלקת הרווחה ומנהל מחלקת החינוך מתפקדים בחירום במכלול אחד. מומלץ כי מנהלת הרווחה תנהל את מכלול האוכלוסייה כנדרש בתיק אב של משרד הפנים.

 

 

 

 

לא תוקן

  השלמת תכנית לתיקון פערי המקלוט ברשות.

 

 

לא תוקן

  לשם המשך רציפות תפקודית בעת הצורך, הביקורת ממליצה למגן את גנרטור המועצה מפני פגיעה קונבנציונלית.

 

 

 

לא תוקן

  הכנסת מערכת GIS.

 

לא תוקן- קיימת מערכת מפ"י- מרכז מפות ישראל , מערכת שניתנה לרשויות ממשרד הפנים ורחל, מערכת חינמית.
  לוודא כי כל עובדי הרשות המקומית המרותקים בחירום נושאים מינוי לחירום, לרבות איוש של גיבוי לבעלי תפקידים מרכזיים. לוודא כי הועברו בקשות לריתוק משקי והתקבלו אישורים לכלל עובדי הרשות.

 

 

 

 

תוקן

  בדיקת עדכניות של הנהלים למצבי חירום בכלל תיקי המכלולים.

 

 

תוקן

  לרענן מספרי טלפון של בעלי תפקידים בכלל תיקי התאים.

 

 

תוקן

  לרענן את מצבת כח האדם בכל תא ובמכלולים ולוודא שאין כפילויות תפקידים שלא יוכלו להתקיים בשעת חירום.

 

 

 

תוקן

  ליצור הגדרת תפקידים ברורה לניהול החפ"ק שתכלול ממלא מקום בעת הצורך. בפועל, ראש המועצה מנהל את החפ"ק, ובמסמכי החירום מופיע כי הקב"ט מנהל את החפ"ק.

 

 

 

תוקן

  להפריד את הציודים שבשגרה ממחסן המל"ח וליצור הפרדה מלאה בין המחסנים.

 

 

לא תוקן

  לכתוב נוהל להנפקת ציוד בשעת חירום, הגדרת תפקיד מנפיק הציוד והבקרה המופעלת על תהליך זה.

 

לא תוקן
  מתוך מסמך השלמת ציוד שהפיק קב"ט המועצה, לתת את הדעת לעניין השלמת מכולת אחסון קרי, הפרדת ציוד שיגרה של המועצה מציוד חירום

 

 

 

לא תוקן

  הביקורת ממליצה להגדיר תדירות טיפולים לכלל ציוד מל"ח במקום בו אין הנחיות יצרן, תוך הפעלת שיקול דעת ושיתוף בין קב"ט המועצה למנהל האחזקה.

 

 

 

לא תוקן

  הביקורת ממליצה להתייחס בכובד ראש למסמכי קב"ט המועצה ולתקן ליקויים במקלטי ביה"ס ובכלל. כמו כן, לבצע מעקב ובקרה.

 

תוקן חלקי- בימים אלה ניתנו הנחיות לקב"ט המועצה לתיקון ליקויים "קריטיים" בלבד !
  להתאים את המקלטים בבתי הספר ובגני הילדים להגנה בפני אב"כ.  

לא תוקן

  לנעול את כלל המקלטים במושבה ובעת חירום לפתוח אותם לפי הנוהל הקיים.

 

 

תוקן

  לייעד לכל מקלט מטף כיבוי אש העומד בתקן כנדרש.

 

 

תוקן

  למערך המתנדבים יש חשיבות עליונה בחירום, ולשם כך יש צורך לנהל ולתחזק מערך זה בשגרה, כהכנה למצבי חירום.

 

תוקן
  לשלב את מתנדבי החירום בסדנאות הדרכה בחירום ובתרגולים. תוקן, קיימת תוכנית הכשרות השתלמויות 2016 ובה נכללות הכשרות ייעודיות למתנדבי הרשות.
  ליצור מערך הדרכה לכלל מתנדבי המכלול. הדרכה אחרונה בוצעה לפני כשלוש שנים.

 

 

תוקן- ראה הערה קודמת.

  לקיים הדרכה למתנדבי תא הרווחה.

 

 

תוקן- כנ"ל

  ליצור מאגר נתוני אוכלוסיה לפי אזורים: "תיק מודיעין אוכלוסיה" שיהיה נגיש             וזמין בתיק תא הרווחה ובתיק מכלול האוכלוסייה. כיום המאגר נמצא במחשב בלבד.

 

 

 

תוקן

  לעדכן את תיק פס"ח: מספרי טלפון של בעלי תפקידים, מצבת כח אדם וכו'. לקיים הדרכה לחברי התא להכרת תפקידם והגדרת מסגרת אחריותם.

 

 

 

תוקן

  לוודא כי בחוזים עם ספקים וקבלנים נחוצים בחירום יש התחייבות למתן מענה לרשות בחירום.

 

 

לא תוקן

  להעביר את תא התברואה למכלול תשתיות ולוגיסטיקה.

 

 

תוקן

העמדת מידע לציבור

 

להסדיר כתב מינוי "לממונה על העמדת מידע לרשות הציבור".

 

 

תוקן

  לשקול מתן הדרכה והנחיות מתאימות שיכללו את הוראות החוק, שכן היעדרן פוגע  ביישום הוראות החוק.  

לא תוקן – הממונה כאמור לא יצאה להדרכה בתחום.

  המועצה תקבע נוהל שיסדיר את אופן הגשת הבקשה למידע והטיפול בה בהתאם לעקרונות שנקבעו בחוק.

 

 

לא תוקן- המועצה נסמכת על כתב החוק בלבד.

  נוהל זה יובא לידיעת כלל מחלקות המועצה ומחלקותיה ולפעול להטמעתו.

 

 

ראו הערה קודמת

  באתר האינטרנט של המועצה יעודכנו פרטי הממונה על חופש המידע ודרכי ההתקשרות לקבלת מידע.

 

 

 

תוקן

  יוקם מנגנון לגביית אגרות על בקשות למידע על פי הוראות החוק והתקנות.

 

 

                    תוקן

  במקרים שבהם החליטה הרשות לדחות את בקשת המבקש, תשלח הודעה בכתב שתפרט את נימוקי ההחלטה ותיידע את המבקש על זכותו להגיש עתירה מנהלית נגד ההחלטה, בהתאם להוראות החוק.

 

הממונה על "העמדת מידע לציבור" מודעת להנחיה ותפעל על פי הצורך.
  להמציא דו"ח שנתי שיכלול את כל הבקשות למידע שנקבע בחוק.

 

 

תוקן

  הפצה ופרסום של דו"ח כאמור בהתאם להוראות החוק והתקנות.

 

 

תוקן

  לוודא את יישום הוראות החוק בדבר דיווח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע בהתאם להוראות החוק והתקנות.

 

 

טופל

נהלים

 

להיכנס לתהליך כתיבת "קודקס" נהלים מסודר ומאורגן לכלל פעילויות המועצה, אשר ישקף את החזון, הייעוד ואת מדיניותה (רצוי בעזרת חברה חיצונית).

 

 

 

 

לא תוקן

  למנות אחראי מתוך עובדי המועצה למהלך זה ולשתף את מנהלי המחלקות בתהליך.

 

 

לא תוקן

  לקבוע סדר קדימויות לעריכת הנהלים, ולוח זמנים לביצוע.

 

 

לא תוקן

  לאשר את הנהלים בגוף מוסמך של המועצה.

 

 

לא תוקן

  לדאוג למחשוב הנהלים להפצתם ופרסומם כמתחייב "בחוק חופש המידע"

 

 

 

לא תוקן

  להטמיע את הנהלים, לתחזק ולעדכנם ,להפעיל מנגנון בקרה עליהם.

 

 

                  לא תוקן

רכש על הרשות לדאוג כי מנהלת הרכש תצא להשתלמות מקיפה בנושא רכש המועצה.

 

 

לא תוקן

  לתכנן את רכישות מחלקות המועצה כמתחייב בחוק- באחריות מנהלי המחלקות להכין תוכנית רכש תקופתית  ( שנתית/ חצי שנתית) בשיתוף מנהלת הרכש ולאשרה בוועדת הרכש.

 

 

 

לא תוקן

  ככלל, רכש המועצה יבוצע ע"י מנהלת הרכש כמוסמכת המועצה לכך. הביקורת ממליצה להוציא את הרכש מיחידות המועצה ( אחזקה וחינוך) ולרכזם בידי מנהלת הרכש.

 

 

במחלקת האחזקה- תוקן

במחלקת החינוך- בתהליך

 

  במקום בו ניתן חופש פעולה למנהל/ת מחלקה, יש מקום להגדיר מהם הגבולות המותרים לו/ה.  מעקב ובקרה על רכישות שלא בוצעו ע"י מנהלת הרכש באחריותה.  מומלץ כי מנהלי המחלקות יעבירו ריכוז רכישות שביצעו אחת לתקופה שתיקבע ועדת הרכש לעיון מנהלת הרכש והועדה כאמור.

 

 

 

 

 

תוקן

  לנהל הליך בדיקת הצעות מחיר לרכישות באופן קבוע ( ולא "מעת לעת" ), לקבל את ההצעות בכתב . יש לקבוע כי הצעה שתתקבל טלפונית תהא פסולה.

 

 

 

תוקן

  ליצור הגדרת קריטריונים לבחירת הספק הזוכה.

 

 

לא תוקן

  על הגזבר להכין הסכם מסגרת לספק הזוכה במקום בו הדבר נידרש.

 

 

לא תוקן

  חתימת  מנהלת הרכש והגזבר על אישורי הזמנה שבוצעה בהליך של הצעות מחיר ( בסכום פטור ממכרז ) הכרחית ויש להקפיד על כך.

יש מקום להוסיף לנוהל המועצה את האפשרות כי מזכיר המועצה יחתום במקום בו ביצוע ההזמנה דחוף כאשר הגזבר לא נמצא.

 

 

 

תוקן

 

 

בטיפול

  לכלול תאור הטובין באופן מלא כנדרש בחוק, תאור חלקי לא מאפשר בקרה נאותה.

 

 

תוקן

  ליצור פנקס מלאי עבור ציוד שנרכש לכלל יחידות המועצה. כמו כן, על מנהלת הרכש

לעקוב אחר מלאי הציוד ולדאוג כי ירשם בפנקס הטובין

 

 

לא תוקן

   

להקפיד כי יהיה גיבוי לתיעוד ישיבות ועדת הרכש.

 

 

תוקן

  למנות גורם נוסף מתוך המועצה לסיוע בידי מנהלת הרכש בתחום הבקרה הנידרשת לתהליך זה.

 

 

לא תוקן

  לרכוש תוכנת ניהול רכש ייעודית שתענה על צרכי רכש המועצה כפי שפורט בגוף הביקורת.

 

 

לא תוקן

ממצאים:

  1. במועצה המקומית ראש פינה לא מונה צוות לתיקון ליקויים כנדרש בחוק כאמור.

כמו כן לא מתקיים מעקב שיטתי אחר סטטוס הליקויים שעלו בדוחות השונים והדרכים לתיקונם לא נדונים .

  1. נמצא כי ועדת הביקורת לא עקבה אחר תיקון ליקויי דוחות ביקורת מבקרת המועצה. לאורך השנים הועדה המליצה למועצה על תיקון הליקויים שעלו בדוחות הביקורת ולא עקבה אחר הנעשה בעניין.

הביקורת ממליצה:

  1. למנות "צוות מעקב אחר תיקון לקויים" כמתחייב בחוק.
  2. להגדיר דרכי עבודת הצוות ולכלול בהגדרה זו דרכים לתיקון הליקויים שעלו בביקורת ושיטת העבודה.
  3. ליצור ממשק עבודה ישיר עם ועדת הביקורת אשר תוצרי העבודה כאמור בסעיף 2 לעיל יהוו חומרים לדיון בועדת הביקורת במסגרת חובתם בחוק "לעקוב אחר תיקון הליקויים".

לסיכום:

דוחות הביקורת משנים 2012-2014 מצביעים על ליקויים שיש לתקנם . אדגיש כי האחריות והחובה לתיקון הליקויים שעלו מוטלת בראש ובראשונה על המחלקות המבוקרות ועל המועצה המפקחת על פעולות מחלקות אלה באמצעות ועדת הביקורת.

אציין כי אסור שדוחות הביקורת ייוותרו כאבן שאין לה הופכין וכ"אות מתה". עם זאת, ראוי לציין כי בעלי תפקידים מסוימים נקטו צעדים הולמים לתיקון הליקויים בזמן אמת- דוגמא יפה ניתן לראות בדו"ח הביקורת על תחום "העמדת מידע לציבור".

ייתכן מאוד שמדיניות מבקרת המועצה  על ביצוע ביקורת "בזמן אמת", כדי לאפשר את תיקון הליקויים, בעודם מתרחשים, תורמת תרומה מהותית בעניין זה-  אך לא די בכך !!!

תהליך פנים ארגוני לביצוע העבודה נחוץ ואף הכרחי לצד העובדה כי הדבר מחוייב על פי חוק.