דו"ח ביקורת  לשנת  2016

מאי   2017

 לכבוד

מר אביהוד רסקי

ראש המועצה 

שלום רב,

הנני מתכבדת להגיש לך את דו"ח מבקרת המועצה לשנת 2016, על פי צו המועצות המקומיות (א) תשי"א -1950 סעיף 145 ו'. הדו"ח התמקד בקיום ההוראות בנוגע למתקני חצר בגני ילדים וגנים ציבוריים – תחזוקה, תקינות ובטיחות.

ראוי להדגיש כי הדו"ח אינו מאפיין את כלל פעולות המועצה, אלא רק את הפעולות בנושא שנבדק. אין לייחס את היקף הביקורת בנושא  למידת חשיבותו, שכן רק אופי הנושא הוא הקובע את מידת הפירוט שהביקורת נוקטת.

דו"ח הביקורת לשנת 2016 מצא, בין היתר, ליקויים שמקורם בנורמות עבודה קיימות בשירות ציבורי המאפיין רשויות קטנות כראש פנה, הביקורת רואה כי יש מקום לשפר ההתנהלות לפי ההמלצות המצורפות לדו"ח.

תודות למזכיר המועצה , למנהל מחלקת החינוך, למנהל מחלקת האחזקה ולקב"ט המועצה ומנהל בטיחות מוס"ח, על שיתוף הפעולה, המבטא את תפישתם את הביקורת הפנימית ככלי ניהולי שמטרתו לשפר ולייעל את הארגון. שיתוף פעולה זה מניב תוצאות חיוביות וטיפול יעיל בכל הנושאים שמעלה הביקורת.

השנה הדו"ח כולל התייחסות הביקורת לתלונת ציבור בנוגע להתנהלות בבית הכנסת שבאתר השחזור.

על פי צו המועצות המקומיות (א) תשי"א-1950, הומצא העתק של דו"ח הביקורת לחברי הוועדה לענייני ביקורת.

 

בכבוד רב,

מיטל כהן

מ ב ק ר ת  ה מ ו ע צ ה

העתקים:

אהרון ברנזון, יו"ר הוועדה לענייני ביקורת

אמיר ילוז, עודד אילת, גדי בן שימול ונדב קלר , חברי הועדה לענייני ביקורת

 מתקני חצר בגני ילדים וגנים ציבוריים – תחזוקה, תקינות ובטיחות

 1. כללי

  • הביקורת בחנה היבטים בטיחותיים וניהוליים בתחום מתקני המשחקים בגני הילדים ובגנים הציבורים במושבה.
  • הביקורת התרכזה בבדיקת קיומן של בדיקות בטיחות כנדרש על פי התקן המחייב את המועצה, ואת קיום הוראות החוק השונות, התקנות והנהלים המחייבים לרבות קיום מנגנון פיקוח ובקרה על קיומן של ההוראות המחייבות.
  • נושא הבטיחות במתקני המשחקים בגני הילדים ובגנים הציבוריים הוא נושא בעל חשיבות רבה שכן המדובר בשמירה על שלומם וביטחונם של ילדי המושבה.
  • במהלך איסוף הממצאים, הביקורת נפגשה עם: מנהל מחלקת חינוך, קצין ביטחון ובטיחות-מנהל בטיחות מוסדות חינוך ומנהל מחלקת תחזוקה. כמו כן,  התקיימו סיורים מדגמיים במתקנים, אשר במהלכם בוצעה בדיקה פיזית ונערך רישום הליקויים בהם.

הרקע הנורמטיבי

 1. סע' 249(8) לפקודת העיריות (נוסח חדש) (להלן: הפקודה), הרשות המקומית היא האחראית לתכנון, להקמה, להפעלה ולשמירה על גני המשחקים שבתחומה.
 2. חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשס"ח/ 3 (ב). – הבטחת הבטיחות בגן הילדים. נובמבר 2007 4.3 ארגז חול .
 3. חוק התקנים התשי"ג – 1953
 4. ת"י 1498 מתקני משחקים
 5. חוזר מנכ"ל מרכז השלטון המקומי מספר 329 משנת 1996 .
 6. בטיחות, ביטחון ושעת חירום חוזר מנכ"ל משרד החינוך בטיחות , ביטחון ושעת חירום (הבטחת הבטיחות בגני ילדים) 2007
 7. חוק הקרינה הבלתי מייננת התשס"ו 2006 (פליטת גלים אלקטרומגנטיים במתקני רשת חשמל) נחקק בשנת 2006 ונכנס לתוקף בינואר 2007.
 8. דוח מבקר המדינה 49 ג': סרטן העור – מניעה, איתור וטיפול, תשע"ד – 5139 ,עמ' 29
 9. מיפוי מתקני משחקים -חוזר מנכ"ל מרכז השלטון המקומי מס' 355 נובמבר 1998
 10. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות תשנ"ח .1998

מטרת הביקורת והיקפה:

בחינת אופן הניהול של מתקני המשחקים בגנים הציבוריים, בהיבטי התחזוקה הבטיחות ובהיבט מנהלתי.

הביקורת כללה את הנושאים דלהלן:

 • בחינת המערך הרשותי המטפל בנושא האחזקה וההתקנה של המתקנים בגנים הציבוריים ובגני ילדים. הבחינה נעשתה על ידי מיפוי בעלי התפקידים הרלוונטיים ואחריותם.
 • בחינת קיומה של תכנית מסודרת ו/או נוהל לביצוע בדיקות בטיחות חודשיות, שנתיות ותלת שנתיות למתקנים, וכן נוהל לביצוע תחזוקה שוטפת ותיקון ליקויים במתקנים כאמור
 • בחינת קיומם של ליקויי בטיחות המחייבים טיפול מידי של הרשות.

הביקורת כללה: שיחות וברורים עם הגורמים המבוקרים, ביצוע בדיקות מדגמיות ובחינת קיומם והלימתם של אמצעי הבקרה.

 ממצאי הביקורת

כללי:
 1. גני המשחקים הממוקמים בשטחים ציבוריים כוללים את אתר המשחקים ומתקניו, הם חלק מהשירותים אשר מעניקה הרשות המקומית לתושבים. התקנת המתקנים, אחזקתם, תקינותם ובטיחותם הינם באחריות המועצה. הדבר נכון גם לגבי מתקני המשחקים בגני הילדים.
 2. כאמור לעיל, המועצה מפעילה 6 גני ילדים ו  10 גנים ציבוריים הממוקמים ברחבי המושבה .
 3. במעמד הביקורת נמסר, כי ארבעה מתוך כלל הגנים הציבוריים, נסגרו בהוראת הביקורת מטעם מכון התקנים על רקע ליקויים שהתגלו באותם גנים ציבוריים.
 4. מבדיקת הביקורת עולה כי , לכל הפחות, אחד מהגנים שניתנה לגביהם הוראת סגירה, היה פתוח ונגיש חרף קיומה של הוראת סגירה לגביו לאור קיומם של מפגעי בטיחות .
 5. נושא גני המשחקים ברשות המקומית, מטופל בידי מספר מחלקות/ בעלי תפקיד במועצה: מחלקת תחזוקה, קצין בטיחות-מנהל בטיחות מוסדות חינוך ( להלן: קב"ט) ומנהל מחלקת חינוך.
 6. במעמד הביקורת נמסר כי לא קיים נוהל לטיפול בתלונות ו/או במפגעים ו/או בליקויי בטיחות במתקני המשחקים וסביבתם.
 7. לשאלת הביקורת מדוע לא מתקיים נוהל לטיפול כאמור ומדוע לא נערך רישום לגבי תלונות הקשורות בגני משחקים, נמסר על ידי הקב"ט כי במהלך השנה האחרונה, עד למועד עריכת הביקורת, נתקבלה תלונה אחת בלבד ומשכך אין צורך בקיומו של נוהל.
 8. עוד נמסר כי במקרים כמפורט לעיל, התלונה מטופלת לאלתר בסמוך למועד קבלתה.
פגישה עם הגורמים המבוקרים וסיור מדגמי:
 1. הביקורת ערכה סיור בששה גני ילדים ובארבעה גנים ציבוריים. הסיור בגני הילדים נערך בליווי מנהל מחלקת חינוך והקב"ט. הסיור בגנים הציבוריים נערך בנוכחות מנהל מחלקת האחזקה ברשות .
ממצאי הביקורת פירוט:
 • קיום הוראות תקן 1498:
 1. הביקורת מצאה כי המועצה מקיימת לכאורה את הוראות התקן לגבי תחזוקה ובדיקה שוטפת, שנתית ותלת שנתית של מתקני המשחקים, הן הציבוריים והן בגני הילדים.
 2. המתקנים רובם ככולם, מתוחזקים באופן ישיר על ידי הרשות.
 3. נמסר כי לקראת סוף 2016, נערכה ביקורת מטעם מכון התקנים הישראלי בכל המתקנים.  נמסר עוד כי מכון התקנים הורה על סגירת מספר מתקנים בגנים  ציבורים ברחבי הרשות על רקע אי קיום הוראות התקן לצד איתור ליקויי בטיחות במתקנים אלה.
 4. בתגובה, ציין מנהל האחזקה כי אין נוהל כתוב לתחזוקת גני הילדים בהתאם להוראות התקן. עוד צוין כי המועצה מצויה בתהליך מול החברה למשק ולכלכלה לצורך אימוץ הנהלים הרלוונטיים וקיום הוראות התקן.
 5. הביקורת מעירה כי מצב של תחזוקה לקויה של המתקנים עלול לפגוע בציבור המשתמשים וכן להעמיד את המועצה בפני חשיפה לתביעות משפטיות.
 • מערך רישום הגנים הציבוריים, גני הילדים ומתקני המשחקים בהם:
 1. הביקורת מצאה , כי הרשות איננה מקיימת תיק גן, ובכך קיים קושי בביצוע מעקב רלוונטי ופיקוח אודות הנעשה במתקני המשחקים הן הציבוריים והן של גני הילדים.
 1. הביקורת ממליצה להקים עבור כל אחד מהגנים "תיק גן" אשר יכלול מידע רלוונטי, מלא ועדכני לגן המשחקים לרבות:
  • שם הגן ומספורו – ליצירת שפה משותפת לכל.
  • תאריך הקמת הגן.
  • מיקום הגן – כתובת .
  • רשימת מתקני המשחקים הממוקמים בגן – אינוונטר מלאי.
  • רישום תקן גיל הילדים המותר לשימוש במתקן.
  • מידע בדבר נגישות הגן לאנשים בעלי מוגבלויות.
  • אמצעים נלווים בגן – כגון: ברזיות, הצללה, תאורה ועוד.
  • מפת המושבה, הכוללת את מיקום הגן.
  • תמונות של מתקני הגן.
  • תיעוד בדיקות, חודשיות שנתיות ותלת שנתיות שנערכות לגן בהתאם להוראות התקן.
  • רשימת ליקויים ומועדי תיקונם.
 1. נמצא כי לא קיים תיעוד ממוחשב לנושא גני הילדים והמתקנים המצויים בהם כמו כן לגבי מתקני הגנים הציבוריים.
 1. הביקורת ממליצה למנות כאחראי על תיקים אלה את מהנדס  המועצה.
 2. הביקורת ממליצה שתיקי הגן יהיו ממוחשבים על מנת לקבל מידע זמין ונגיש המשקף את המצב בזמן אמת.
 3. נמצא כי לא קיים תיק "תאונות" המתעד תאונות שאירעו למשתמשים במתקנים.
 4. נמצא כי הפעוטון מנוהל על ידי המתנ"ס , הטיפול במתקן המשחקים בו באחריות המועצה יש לכלול תיעוד הטיפולים במערכת התיעוד במועצה.
 • נגישות לאנשים בעלי מוגבלויות:
 1. מבדיקה של הביקורת עולה כי כל גני הילדים מונגשים ומתאימים להוראות התקנות והדרישות על פי התקן.
 2. בין גני המשחקים שלא עומדים בתקן התאמת נגישות: גן הרחבה ב'.
 3. הביקורת ממליצה לקיים את הוראות החוק בדבר נגישות לגן המשחקים כאמור.
 • הצללה וברזי מים בגנים הציבוריים ובגני הילדים ומערכת השקיה בגני הילדים:
 1. הביקורת מצאה כי החצרות בגני הילדים לרבות מתקני המשחקים בהם היו מוצללים כנדרש.
 2. בו בעת, הבדיקה העלתה כי רוב גני המשחקים הציבוריים שנבדקו לא היו מוגנים מקרינת השמש ולא הותקנו בהם מתקנים לשתיית מים. בחלקם של הגנים בהם היו מתקני מים, מתקנים אלו לא פעלו.
 3. גם בהעדרה של חובת הצללה וברזי מים לגני המשחקים ברשות, הרי שהרשות היא גוף הפועל לרווחת התושבים ועל כן יש לבחון את האפשרות להקמת אמצעי הצללה ומתקני מים בגני המשחקים ובתחומיהם, וזאת בהתאם להמלצות מבקר המדינה .
 4. נמצא כי ברוב גני הילדים מערכת ההשקיה בחצר חשופה, לא מתוחזקת כראוי ובחלק מהמקרים קיימת נזילת מים מהמערכת אשר מהווה בזבוז של משאב המים ומהווה פוטנציאל למפגע בריאותי. בגנים הציבוריים- נמצא כי הונחו כבלי חשמל תת קרקעיים כאשר חלק מהם היה חשוף ו/או בקרבת מערכת ההשקייה והדבר מהווה סיכון בטיחותי מיידי.
 • קרינה ומערכת חשמל :
 1. בניגוד להוראות החוק והתקן, נמצא כי בקרבת חלק מגני המשחקים הציבוריים עוברים קווי מתח גבוה, דבר אשר מהווה סכנה בריאותית למבקרים במתקנים אלו.
 2. בנוסף, נמצא כי ליד מתחם גני הילדים, עובר קו מתח גבוה.
 3. הביקורת ממליצה כי המועצה תפעל באופן מידי להזמנת בדיקת מומחה קרינה אשר יבחן האם הקרינה במתחמי הגנים עומדת בדרישות החוק והתקן ובמידת הצורך לפעול בהתאם לממצאים.
 4. נמצא כי ברוב הגנים מערכת החשמל בחצר חשופה ומהווה סיכון בטיחות מיידי.
 • ארגזי חול:
 1. במהלך הסיור המדגמי נמצא כי ארגזי החול בגני הילדים לקו ברמת תחזוקה נמוכה מאוד, עד כדי סיכון למשתמשים. בין היתר נמצא כי הארגזים לא מולאו בחול כנדרש על פי התקן, בתוך החול ניתן היה לזהות לכלוך, הכיסוי של הארגזים לא כיסה את כל הארגזים, בחלק מהארגזים הונחו חפצים מסוכנים וכו'.
 2. במהלך הסיור נמסר על ידי הקב"ט כי בדרך כלל המועצה עורכת תחזוקה לקראת חודשי הקיץ והמצב הקיים הינו אודות לתקופת החורף אשר בה הארגזים אינם פעילים בדרך כלל.
 3. הביקורת ממליצה כי תיערך בדיקה מיידית של ארגזי החול והכשרתם לפעילות הילדים. 
 • חצר גרוטאות בגני הילדים:
 1. במהלך הסיור המדגמי הביקורת התרשמה כי כל גני הילדים מפעילים "חצר גרוטאות". מדובר בפינה הממוקמת בחצר החיצונית כחלק ממתקני המשחקים של החצר ובה מונחות גרוטאות המסופקות על ידי ההורים לדוגמא: תנורים, מדיח כלים, מיקורגל, מכונת כביסה, טוסטר, קומקום חשמלי וכו'.
 2. לשאלת הביקורת הובהר כי מדובר בנוהג של קיום חצר זו והילדים נהנים להשתמש במתקנים אלו וזה עוזר בפיתוח מיומנויות .
 3. הביקורת מצאה כי בכל הגנים ללא יוצא מן הכלל, חצר הגרוטאות לוקה באי סדר זועק, הגרוטאות ממוקמות ומונחות בצורה מסוכנת לילדים. כך למשל, באחד מהגנים נמצא תנור עם פתח גדול המאפשר כניסה והילכדות של ילד בתוך התנור, חלק מהמכשירים ניתנים לחיבור למקור חשמל ולהפעלה כמו כן, חלק רב מהמתקנים אינו מקובע וניתן לתזוזה ו/או לנפילה מה שמסכן את הילדים.
 4. הביקורת מצאה כי בחצר הגרוטאות קיימת בעיה של היגיינה וניקיון.
 5. הביקורת מצאה כי לא קיים נוהל לקבלת חפצים לחצר הגרוטאות וכל הורה יכול להביא כל חפץ וכל מכשיר מתי שרק יחפוץ בכך.
 6. נמצא כי מנהל בטיחות מוס"ח אינו מפקח על חצר הגרוטאות ואינו עורך סיורים לבחינת הבטיחות בחצר הגרוטאות.
 7. חשוב לציין כי במהלך הביקורת, ובעקבות הערת המבקרת, פעל הקב"ט לשם הוצאת אחד החפצים שהיווה סכנה מיידית.
 8. הביקורת ממליצה להסיר לאלתר את כל אותם חפצים המסכנים את ילדי הגן.
 9. הביקורת ממליצה על קביעת נוהל המסדיר נושא קבלת חפצים מההורים לרבות קביעת הוראה המחייבת את הקב"ט לערוך בדיקת בטיחות לכל חפץ לפני קבלתו לחצר.
 המלצות
 1. הביקורת ממליצה להכין רישום ומיפוי מלא ("תיקי גן") עם מכלול המידע הרלוונטי של גני המשחקים הציבוריים וגני הילדים ברחבי המועצה
 2. הביקורת ממליצה לכלול ב"תיק גן" את מכלול המסמכים הרלוונטיים לכל גן (כולל בדיקות תחזוקה חודשיות, שנתיות, אישור מכון התקנים, תיקונים שנערכו בגן וכיוצ"ב)-
 3. הביקורת ממליצה למחשב את הנתונים בנושא גני המשחקים הציבוריים וגני הילדים-
 4. הביקורת מדגישה כי חובה לפעול בהקדם לתיקונם או לסגירתם של מתקני המשחקים המסוכנים לציבור וכן לפעול מיידת לתיקון ליקויי בטיחות בגני הילדים-
 5. הביקורת ממליצה לבחון את האפשרויות בדבר נגישות לגני המשחקים הציבוריים והתאמת מתקני המשחקים לילדים בעלי צרכים מיוחדים .
 6. הביקורת ממליצה לפעול ולוודא שהמועצה לא תהא חשופה לתביעות שאין להן כיסוי ביטוחי בגני המשחקים ובגני הילדים.
 7. הביקורת ממליצה לבחון את האפשרות להוספת הצללה ומתקני מים ראויים לשימוש בגני המשחקים ברחבי המושבה.
 8. הביקורת ממליצה על התקנת שילוט נדרש בכל גני המשחקים ברחבי המועצה אשר יכלול את כל הפרטים הרלוונטיים אשר אמורים להיות רשומים על גבי השלטים באתרים השונים, ולוודא שפרטים אלו אכן רשומים ומעודכנים
 9. הביקורת ממליצה על כתיבת נוהל מחייב בכל הקשור לקבלת חפצים מההורים לחצר גרוטאות בגני הילדים אשר יסדיר את כל הנושא
 10. הביקורת ממליצה לכתוב נוהל לתחזוקת גני ילדים וגנים ציבוריים, שיכלול הגדרת יעדים, סדרי עדיפויות, קריטריונים לביצוע עבודות ורכישת ציוד וכיוצא בזה. כמו כן, מומלץ לכלול בנוהל ביחס לזמן טיפול בתקלות וליקויים שמתגלים במתקנים אלו. במקרים חריגים שבהם מתגלה סטיה מהזמן הדרוש לטיפול, יש לתעד את הסיבה לסטיה
 11. הביקורת ממליצה לערוך רישום מסודר של כל התלונות המתקבלות מהתושבים ביחס למפגעים וליקויים בגני המשחקים וכן לכל התאונות המדווחות לרשות ואשר מתרחשות בגנים אלו

להלן דוגמאות לממצאים שנאספו במהלך הסיור

גן רקפת:

 

ארגז חול חשוף ולא מטופל לפי ההנחיות ארגז חול חשוף בגן רקפת

גן ניצנים- תמונות

גרוטאות המהוות סיכון. גרוטאות בגן ניצנים
כונניות לא מקובעות לקיר כונניות לא מקובעות לקיר בגן ניצנים
פסי ההחלקה שחוקים. קיים הפרש גבהים במדרגות. פסי החלקה שחוקים בגן ניצנים

גן סביון – תמונות

 

צינור המים מונח בצורה מסוכנת ומהווה מכשול. כפי שניתן לראות, מונח מתקן ברזל לא יציב בקרבת הכיור.

 

ארון החשמל מוצב בתוך החצר נגיש לילדים. צינורות מים עוברים לידו.

 

צינור מים בגן סביון ארון חשמל בגן סביון
גרוטאות המהוות סכנת הילכדות  

צינור מים מונח בסביבת החצר.

 

גרוטאות בגן סביון צינור מים בגן סביון
גרוטאות וחפצים כבדים מונחים בצורה  לא בטיחותית

 

ארגז חול לא מטופל לפי הוראות החוק
גרוטאות בגן סביון ארגז חול בגן סביון
כונניות שאינן מקובעות לקיר כונניות גן סביון

גן נרקיס – תמונות

 

חפצים זרוקים מהווים סכנה.
חפצים זרוקים גן נרקיס חפצים זרוקים גן נרקיס חפצים זרוקים גן נרקיס

 

גן  עמידר – גן ציבורי שנסגר חלקית בהוראת מכון התקנים:

ברזיית מים לא תקינה
ברזית מים גן עמידר 

גן הרחבה ב'

ברזיות שבורות קו מתח
ברזיות גן הרחבה ב קו מתח גן הרחבה ב
ברזיות גן הרחבה ב ברזיות לא תקינות

 

גן הזיתים – תמונות -גן שנסגר בהוראת מכון התקנים ונמצא פתוח לציבור:

   גן הזיתים

דוח תלונות ציבור 2016

מבקרת המועצה ממלאת את תפקידה כממונה על תלונות הציבור, המבררת תלונות על גופים שלפי החוק נתונים לביקורתה.

אם התקבלה תלונה הנוגעת לפעולותיהם של גופים שהמבקרת אינה מוסמכת לברר תלונות עליהם, מודיעה לפונה כי היא אינה מוסמכת לברר את תלונתו ומפנה אותו, במידת האפשר, לגוף שייתכן שיוכל לסייע לו.

נושאי התלונות והעילות להתערבות

מבקרת המועצה מבררת תלונה, אם נושא התלונה הוא מעשה לרבות מחדל או פיגור בעשייה הפוגע במישרין במתלונן או מונע ממנו במישרין טובת הנאה, ואם המעשה נעשה בניגוד לחוק או ללא סמכות חוקית או שלא לפי סדרי מנהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי צדק בולט.

מי רשאי להגיש תלונה

כל אדם רשאי להגיש תלונה. הפנייה אינה כרוכה בתשלום אגרה כלשהי. הפונה נידרש לציין בה את שמו ואת מענו. אין ברור תלונות שהוגשו בעילום שם.

אפשר להגיש תלונה גם בשמו של אדם אחר, בתנאי שהמתלונן קיבל, להנחת דעתה של המבקרת, את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו.

דרך הגשת התלונה

אפשר להגיש תלונה הכתובה בכתב יד, ואין צורך בידע משפטי לצורך ניסוחה.

כדי להקל את בירור התלונה ולייעלה, חשוב שהמתלונן יציין בתלונה את מספר תעודת הזהות שלו ואת כתובתו המדויקת למשלוח מכתבים, גם אם התלונה מוגשת באמצעות הדואר האלקטרוני, וכן את מספר הטלפון הנייד שלו.

חשוב לצרף לתלונה העתקים )רצוי לא מסמכים מקוריים( של המסמכים הדרושים לבירור התלונה: העתקים של פניות לגוף הנידון, תשובות שהתקבלו, החלטות בנושא וכדו'.

את התלונה אפשר להגיש למבקרת המועצה בכמה דרכים: באמצעות דואר ישראל, פקסימיליה ודואר האלקטרוני. לא ניתן להגיש תלונה בשיחה טלפונית.

הליך בירור התלונות

לאחר שהוגשה תלונה, פותחת המבקרת בבירורה, אלא אם כן נמצא שהיא אינה עומדת בתנאים לבירור תלונה שנקבעו בחוק הרשויות המקומיות ) ממונה על תלונות הציבור(, התשס"ח 2008 , או -שהיא קנטרנית או טרדנית או שהמבקרת סוברת שהיא איננה הגוף המתאים לבירור התלונה. המבקרת רשאית להפסיק בירור של תלונה אם נוכחה שהתקיימה אחת העילות המצדיקות את אי פתיחת הבירור בעניינה, או אם העניין שעליו נסבה התלונה בא על תיקונו, או אם המתלונן ביטל את תלונתו או לא השיב על פניית המבקרת אליו.

המבקרת מוסמכת לברר תלונות בדרך שתיראה לה, והיא איננה כפופה להוראות שבסדר דין או בדיני ראיות. היא רשאית לקיים בירור עם כל אדם, אם תמצא שיש תועלת בדבר, וכן לדרוש מכל אדם או גוף להשיב על שאלותיה ולמסור לה כל מסמך או ידיעה שלדעתה יש בהם כדי לסייע בבירור התלונה.

הטיפול בתלונות ציבור מתבצע בכפוף לחוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס"ח

  בית הכנסת העתיק בראש פנה

רקע כללי: בית הכנסת כאמור הינו נכס המועצה. הנכס הינו "אתר לשימור" בהגדרתו ומהווה מוקד תיירותי.  במהלך השבוע מתקיימים בו סיורים ואירועים המוזמנים מראש כמו כן, מהווה בית תפילה בימי חול חגים ושבתות. הקהילה המתפללת בו באופן קבוע הינה קהילת חב"ד.

האחריות לתאום האירועים בבית הכנסת בידי מנהלת אתר השחזור באמצעות מזכירתה.

ניהול בית הכנסת בידי מנהלת אתר השחזור כמוסמכת המועצה לעשות זאת.

הביקורת החליטה לקיים בדיקה הנוגעת לסוגיית בית הכנסת העתיק בראש פנה לאור מספר תלונות ציבור אשר הגיעו לפתחה ולהלן הפירוט:

 1. הוצבה סבכה אטומה בין עזרת הנשים לגברים ע"י קהילת חב"ד ללא התייעצות או קבלת אישור מאת בעלי הנכס קרי, המועצה.
 2. הועבר ממקומו ארון שנתרם לזכר הורי תושבת המושבה אשר הוצב בבית הכנסת למעלה מ 25 שנים . הארון הוצב  ליד מקום מושבו של המנוח שלזכרו נתרם  וזאת מבלי ליידע את המשפחה.
 3. נתרמו פרוכות לבית הכנסת לציון זיכרון בני משפחת מנפרד: תחילה לזכר הסבתא ולאחר מכן פרוכות נוספות נתרמו לזכר יתר הבנים אשר נהרגו בתאונת דרכים. התורם שהגיע באקראי לבית הכנסת ( בן 97 ) ראה כי הפרוכות הוחלפו באחרות וזאת מבלי ליידע אותו או מי מטעמו.
 4. במסגרת הזמנת אירועים בבית הכנסת, אישרה מנהלת אתר השחזור קיום בת מצווה של משפחה אשר הגיעה מארה"ב במיוחד לחגוג האירוע. במהלך טקס בת המצווה נכנס נציג חב"ד וגרש את המשפחה בטענה כי הטקס שבחרו לקיים רפורמי ואיננו מקובל על הקהילה.
 5. באחד מהסיורים האחרונים שנערך בבית הכנסת, עם כניסת המדריכה והתיירים, נמצאו שני מתפללי חב"ד, יושבים על השולחן, תוך כדי שהם מעשנים ואוכלים בבית הכנסת. לכשנתבקשו להפסיק לעשן סרבו בתוקף.
 6. ב 4 ביקורות שערכה מבקרת המועצה בבית הכנסת, נמצא:
 • כי עזרת הנשים מלוכלכת , ניכר חוסר ניקיון משווע, שאריות של אוכל פזורות על השולחנות.
 • נמצאו תלמידים הלומדים בבית הכנסת וכשנשאלו מי פתח עבורם את בית הכנסת השיבו כי בידיהם המפתח וכי אין בעיה עם העניין הוא שוכפל לעוד רבים כמותם.

התמונה העולה מן המקרים הללו חמורה, ומעידה על חוסר שליטה של המועצה בנכס אשר ברשותה. התנהלות מסוג זה מאפשרת לקהילת חב"ד להתנהל כ"בעלי הבית" במקום בו "בעל הבית " לא נמצא. התייחסות אשר גובלת בחוסר כבוד ל"מתים" קל וחומר ל"חיים"!

לאור האמור הביקורת ממליצה למועצה לדון בכובד ראש בסוגיה זו ולמנות בעל תפקיד אשר יהא אחראי על ההמלצות הבאות:

 • יוחלף מנעול בית הכנסת לאלתר ולא יורשה אדם לשכפל מפתח זה .
 • פתיחה וסגירת בית הכנסת תהא באחריותו. כולל שבתות חגים ומועדים לשמחה.
 • ניהול יומן אירועים בבית הכנסת , תוכנם ולוח הזמנים לכלל האוכלוסייה .
 • ניהול תהליך של שינוי מבני או שינוי בתכולת בית הכנסת יאושר ע"י ועדה שתמונה לכך וזו תבחן כל סוגיה לגופה בכפוף לחוקים והתקנות הרלוונטיים לאתרי שימור.

הביקורת מציינת כי איוש בית הכנסת במתפללי חב"ד מבורכת היא והדבר יתאפשר לפי הכללים המקובלים ברשויות המקומיות.

ע"י הידברות מכבדת ומכובדת בין הקהילה כאמור לבין הנהלת אתר השחזור יושגו תוצאות אשר יניחו דעת כל הצדדים. במקום בו אין הסכמה, הביקורת ממליצה לערב את המועצה והעומד בראשה.

תגובת המבוקרים:

 1. מנהל מחלקת חינוך- " ממצאי הדו"ח מקובלים וכל הגישה שיש עוד לשפר, עוד לייעל הבקרה ולפקח ברוכה היא ומשפיעה מידית על בטיחות הילדים והצוות במתחם הגנים.
 2. מנהל מחלקת האחזקה- " לצערי המצב לא כפי שאנו רוצים שיהיה, ולדעתי העניין פתיר והכל תלוי בתקציבים. במידה והנושא יתוקצב אינני רואה בעיה לשמור על רמת תקן נאותה.
 3. קב"ט המועצה –

נוהל טיפול בתלונה בגנים, נעשה ע"פ תלונה מצוות הגנים למפגע שנמצא ומדווח במידי אל המועצה ומטופל ע"י צוות האחזקה של המועצה .

בנוסף, יש ביקורת ומבדקים שנערכים כמה פעמים בשנה. מתוך המבדקים מופק דו"ח המועבר לכול הגורמים לטובת תיקון ברמת 0+1 של קדימות הליקויים ומערכת בקרה על גמר הטיפול בהם .

ע"פ חוזר מנכ"ל יש לערוך את תדירות הבדיקות ע"פ המפורט בחוזר זה להלן ציטוט:

10.6.4 תקן מתקני משחקים 1498  מחייב שתי בדיקות תקופתיות:

א.    בדיקה חודשית: בדיקה זו מתבצעת על ידי הרשות המקומית או על ידי הבעלות. מבצע  אותה איש תחזוקה העובר על המתקנים ובודק את שלמות החלקים, את טיב החיבורים והשרשראות של הנדנדות, את החיבורים לקרקע ואת המצעים מתחת למתקנים וסביבם. על איש התחזוקה לעדכן  את הגננת בכתב  על תוצאות הבדיקה וליידע אותה באופן מידי על ליקויים חמורים שנתגלו ושיש בהם סכנה ממשית לשלום הילדים. רצוי שבדיקה זו  תיעשה בנוכחות הגננת ובתיאום  אתה.

ב.     בדיקה שנתית: פעם בשנה מתבצעת בדיקה של כלל המתקנים על ידי מהנדס או הנדסאי שהוכשרו ואושרו על ידי מכון התקנים הישראלי לבדוק מתקני משחקים.

קרינה ומערכת חשמל :

ככל, אין להעביר כבלי חשמל בתוך חצר הגנים ומעליהם. ברבות השנים נעשו שדרוגים ותוספות של עמודי חשמל אשר הצבתם נעשה בסמוך לגני הילדים.

על בודק חשמל מוסמך, לבדוק את מתקני החשמל במתחמי גני הילדים למתן חו"ד על תקינותם ובטיחותם כפי שנידרש בדו"ח המבדק שנעשה מתחילת השנה .

כמו כן, יש לערוך בדיקת קרינה לכל מתחמי הגנים ע"י מעבדה מוסמכת לכך כנדרש בחוזרי מנכ"ל.

ארגזי חול:

במהלך הביקורת הועבר המלצות חוזר מנכ"ל לתחזוקה ארגזי חול זאת לבקשת מהנדס המועצה .

 חצר גרוטאות בגני הילדים:

באחריות מנהלת הגן לפקח על קבלת "גרוטאות" מגורמים השונים ולהתייעץ מול מנהל בטיחות מוס"ח אם קיימת דילמה, ולקבל את אישורו להצבת הרכיב במתחם הגן .

בכול שנה נערך מבדק בטיחות לגני הילדים אשר כולל סיור עם הגננת ובו מודגשים הליקויים ועל מה נידרש להסדיר או להסיר לאלתר .

נערכים סיורים יזומים בשיתוף מנהל מח' חינוך בו עלו ליקויים אשר הוצגו למנהלת הגן ומטופלים בהתאם לרמת הסיכון (קדימות) בהסרתם.

יש לבצע את ממצאי דוח המבדק ע"י צוות המועצה ע"פ הקדמיות שבו . באחריות צוות האחזקה לבצע את  תיקון הליקויים והסרתם .

יש לדווח ולעדכן את מהנדס המועצה ומנהל בטיחות מוס"ח על ביצוע האמור, בדוח על סיום תיקון והסרת הליקויים .

בחלק מהגנים נעשו הרחבות והזנות של קווי חשמל (לא מתח גבוה). נערך סיור והוצאו המלצות ע"פ הנדרש לגבי הנ"ל .

יש לערוך מבדקים בגני הילדים ע"פ טבלת ההנחיות של משרד החינוך , חוזרי מנכ"ל בתחומים, חשמל, קרינה, מבנים (קונסטרוקציה) מתקני משחקים, גז (אם קיים) וכו' ע"י גורמים מוסמכים בהובלה ואחריות מהנדס המועצה ומחלקת אחזקה .