ראש פנה

 משרד הפנים 

דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 3, שנת 2019

 זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _________________

חתימת הגזבר: _________________


טופס 1 – תמצית מאזן

    30.9.19   31.12.18
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים 3,070 3,541
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 3,291 3,012
חייבים – תשלומים לא מתוקצבים 263 144
סה"כ רכוש שוטף 6,624 6,697
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 723 259
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 499 499
סה"כ השקעות 1,222 758
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה (15)
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח 435
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 420
גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
גרעונות מימון זמניים 3,086
עודפי מימון זמניים (2,261)
גרעון נטו 825
סה"כ נכסים 9,091 7,455
 
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר – הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 254 242
ספקים וזכאים (*) – הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 7,353 4,853
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 262
סה"כ התחיבויות שוטפות 7,869 5,095
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3) 723 579
קרנות מתוקצבות 499 499
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה 176
עודף (גרעון) בתקופת הדוח (161)
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 15
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל  (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים 2,963
גרעונות מימון זמניים (1,696)
סה"כ התחייבויות ועודפים 9,091 7,455

 

חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים 7,951 6,342
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 8,911 10,211
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים 255
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות 723 324
סה"כ קרנות 723 579
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 70 70

טופס 2 – תקציב רגיל

  * תקציב שנתי מאושר   תקציב יחסי לתקופה   ביצוע מצטבר   סטיה מהתקציב   סטיה מהתקציב ב%
הכנסות
ארנונה כללית 22,515 16,886 17,552 666 4%
הכנסות ממכירת מים 4,270 3,203 3,038 (165) (5)%
עצמיות חינוך 1,167 875 712 (163) (19)%
עצמיות רווחה 12 9 20 11 122%
עצמיות אחר 5,041 3,781 4,254 473 13%
סה"כ עצמיות 33,005 24,754 25,576 822 3%
תקבולים ממשרד החינוך 2,789 2,092 2,243 151 7%
תקבולים ממשרד הרווחה 1,968 1,476 1,462 (14) (1)%
תקבולים ממשלתיים אחרים 396 297 230 (67) (23)%
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים 1,691 1,268 1,242 (26) (2)%
תקבולים אחרים 120 90 257 167 186%
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 39,969 29,977 31,010 1,033 3%
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 920 690 955 265 38%
סה"כ הכנסות 40,889 30,667 31,965 1,298 4%
הוצאות
 
הוצאות שכר כללי 7,351 5,513 5,579 66 1%
פעולות כלליות 12,318 9,239 9,862 624 7%
הוצאות רכישת מים 3,600 2,700 2,772 72 3%
סה"כ כלליות 23,269 17,452 18,213 761 4%
שכר עובדי חינוך 2,827 2,120 2,249 129 6%
פעולות חינוך 5,069 3,802 4,016 214 6%
סה"כ חינוך 7,896 5,922 6,265 343 6%
שכר עובדי רווחה 456 342 332 (10) (3)%
פעולות רווחה 2,265 1,699 1,793 94 6%
סה"כ רווחה 2,721 2,041 2,125 84 4%
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 33,886 25,415 26,603 1,189 5%
פרעון מלוות מים וביוב 319 239 226 (13) (6)%
פרעון מלוות אחרות 1,562 1,172 1,181 10 1%
סה"כ פרעון מלוות 1,881 1,411 1,407 (4) (0)%
הוצאות מימון 119 89 86 (3) (4)%
העברות והוצאות חד פעמיות 4,083 3,062 3,349 287 9%
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 39,969 29,977 31,445 1,468 5%
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 920 690 955 265 38%
סה"כ הוצאות 40,889 30,667 32,400 1,733 6%
עודף (גרעון) (435) (435)

טופס 3 – תקציב בלתי רגיל

    תקופת הדוח   שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים 1,000
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים 133 146
משרד הבטחון 145
משרד החינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות 52
משרד התיירות 566 1,477
משרד התחבורה 214 448
משרדים אחרים
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 913 2,268
אחרים
השתתפות בעלים
מקורות אחרים 3,102 2,180
העברה מקרנות הרשות 77 40
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבר"ים אחרים 187
סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
סה"כ תקבולים 4,279 5,488
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה 5,922 4,277
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 449 1,064
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח
העברת עודפים לתבר"ים אחרים
סה"כ תשלומים 6,371 5,341
עודף (גרעון) בתקופת הדוח (2,092) 147
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 17,876 12,608
תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 16,609 11,488
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 1,267 1,120
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 22,155 17,876
תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 22,980 16,609
עודף (גרעון) נטו (825) 1,267
הרכב היתרה
עודפי מימון זמניים 2,261 2,963
גרעונות מימון זמניים 3,086 1,696
עודף (גרעון) נטו (825) 1,267
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 220
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 220

טופס 4 – ריכוז תב"רים

  הפרק התקציבי סה"כ תב"רים   התקציב המאושר   ביצוע  שנה קודמת הכנסות   ביצוע שנה קודמת הוצאות   ביצוע תקופה זאת הכנסות   ביצוע תקופה זאת הוצאות   ביצוע מצטבר הכנסות   ביצוע מצטבר הוצאות   ביצוע מצטבר עודף הכנסות   ביצוע מצטבר עודף הוצאות   מצטבר נטו עודף/גרעון
61 מנהל כללי 1,000 145 1,000 145 (855) 855
62 מנהל כספי 1 500 194 381 99 91 293 472 179 (179)
63 הוצאות מימון
64 פרעון מלוות
71 תברואה
72 שמירה ובטחון 3 463 185 170 210 273 395 443 2 50 (48)
73 תכנון ובנין 2 430 169 120 38 169 158 44 33 11
74 נכסים צבוריים 8 22,303 8,557 7,236 2,942 3,761 11,499 10,997 2,095 1,593 502
75 חגיגות וארועים
76 שונות והשתתפויות
77 כלכלה ותיירות
78 פיקוח עירוני
79 שרותים חקלאיים
81 חינוך 5 6,470 4,617 5,456 541 334 5,158 5,790 632 (632)
82 תרבות 1 868 100 908 100 908 808 (808)
83 בריאות
84 רווחה 1 100 100 100 100 100
85 דת 2 2,750 2,054 1,664 300 966 2,354 2,630 33 309 (276)
86 קליטת עליה
87 איכות הסביבה
91 מים 1 1,000 1,000 1,337 1,000 1,337 337 (337)
92 בתי מטבחיים
93 נכסים
94 תחבורה 2 815 87 87 87 87
95 תעסוקה
96 חשמל
97 ביוב
98 מפעלים אחרים
99 תשלומים לא רגילים
סה"כ 26 35,699 17,876 16,609 4,279 6,371 22,155 22,980 2,261 3,086 (825)

טופס 5 – גביה וחייבים

  ארנונה השנה עד רבעון זה   ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל   ארנונה סה"כ שנה קודמת   מים השנה עד רבעון זה   מים שנה קודמת רבעון מקביל   מים סה"כ שנה קודמת
גביית פיגורים
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 2,699 1,781 1,783 196 208 208
חיוב / זיכוי נוסף 83 (20) 6 (1)
העברה לחובות מסופקים (במינוס)
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 112 62 83 3 3
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 2,894 1,823 1,866 205 210 208
גבייה בגין פיגורים 840 398 445 91 76 104
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 2,054 1,425 1,421 114 134 104
גבייה שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר 17,897 15,800 21,948 3,371 3,283 4,132
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה 311 189 35 (2) 23 28
הנחות ופטורים (במינוס) (956) (994) (1,482)
מחיקת חובות (במינוס)
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 17,252 14,995 20,501 3,369 3,306 4,160
גבייה מראש 262 661
גבייה שוטפת 16,712 14,178 19,223 2,947 2,993 4,068
סה"כ גבייה שוטפת 16,974 14,839 19,223 2,947 2,993 4,068
יתרת פיגורים לתקופה 278 156 1,278 422 313 92
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 2,332 1,581 2,699 536 447 196
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) 29% 22% 24% 44% 36% 50%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) 98% 99% 94% 87% 91% 98%
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי – כולל הנחות 92% 89% 87% 87% 91% 98%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי – כולל הנחות 93% 93% 87% 87% 91% 98%
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה 88% 91% 88% 85% 87% 96%
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק 480 610
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק 440 561
פחת באלפי מ"ק 40 49
אחוז (%) הפחת 8% 8%

טופס 6 – ארנונה

סוג הנכס סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם   תעריף שחוייב מקסימום בש"ח   תעריף שחוייב מינימום בש"ח   תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית   תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח   השנוי ב %   סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים 151,933 37 37 38 37 1% 5,698
משרדים שרותים ומסחר 25,666 124 36 122 122 0% 3,129
בנקים 819 743 743 742 740 0% 608
תעשיה 35,764 61 26 41 44 (6)% 1,477
בתי מלון 11,644 42 42 42 42 0% 491
מלאכה 2,969 74 74 74 74 0% 220
אדמה חקלאית (לדונם) 6,584 34 30 25 25 0% 163
קרקע תפוסה (לדונם) 137,095 17 17 17 17 0% 2,332
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
חניונים 60,805 10 10 10 10 0% 598
מבנה חקלאי
נכסי מדינה 352,476 68 4 5 5 0% 1,891
נכסים אחרים 225,071 25 25 0% 5,707
סה"כ 1,010,826 22,314
אזורי תעשיה משותפים סה"כ שטח השנה במ"ר   תעריף שחוייב מקסימום   תעריף שחוייב מינימום   תעריף משוקלל שנה נוכחית   תעריף משוקלל שנה קודמת   השינוי ב %   סה"כ חיוב באלפי ₪
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

טופס 7 – שכר ומשרות

    תקציב 2019       ביצוע בפועל 2019   הפרש
מס' שם הפרק מספר משרות   עלויות שכר   עלות יחסית לתקופת הדוח   מס' משרות לפי דוח 66   עלויות שכר – לפי דוח 66   מספר משרות   עלויות שכר
6 הנהלה וכלליות
61 נבחרים 1 708 531 1 515 16
61 מנהל כללי 5 902 677 5 654 23
62 מנהל כספי 5 1,138 854 5 860 (7)
סה"כ הנהלה וכלליות 11 2,748 2,061 11 2,029 32
7 שירותים מקומיים
71 תברואה 2 244 183 2 185 (2)
72 שמירה ובטחון 2 215 161 2 170 (1) (9)
73 תכנון ובנין עיר 2 492 369 2 343 0 26
74 נכסים ציבוריים 5 582 437 5 530 (0) (94)
76 שרותים עירוניים שונים 3 121 91 3 96 0 (5)
78 פיקוח עירוני 1 130 98 1 105 0 (8)
79 שירותים חקלאיים
סה"כ שרותים מקומיים 15 1,784 1,338 15 1,429 0 (91)
8 שרותים ממלכתיים
81 חינוך 22 2,827 2,120 23 2,290 (1) (170)
82 תרבות 2 440 330 3 353 (1) (23)
83 בריאות 7 5 2 3
84 רווחה 2 456 342 2 339 0 3
85 דת
86 קליטת עליה
87 איכות סביבה
סה"כ שרותים ממלכתיים 26 3,730 2,798 28 2,984 (2) (187)
9 מפעלים
91 מים 2 250 188 2 208 (1) (21)
92 בתי מטבחיים
93 נכסים
94 תחבורה
97 מפעלי ביוב 1 120 90 1 88 2
98 מפעלים אחרים
סה"כ מפעלים 3 370 278 3 296 (1) (19)
 
גימלאים 11 2,002 1,502 11 1,612 (111)
 
סה"כ כללי 65 10,634 7,976 68 8,350 (3) (375)
רכישת שרותי כוח אדם תקציב 2019 ביצוע 2019 הפרש עלויות
מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות העסקה מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות העסקה
יועצים חיצוניים 4 381 381
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א
סה"כ 4 381 381

טופס 8 – בעלי שכר גבוה

תיאור התפקיד   ת.ז.   דרוג   דרגה   שכר משולב   תוספות שכר   עבודה נוספת   החזר הוצאות   הפרשים   סה"כ שכר העובד   עלות הפרשות המעביד   עלות שכר כוללת