ראש פנה

משרד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 2, שנת 2020

זיהוי המסמך:

חתימת ראש הרשות: _________________

חתימת הגזבר: _________________


טופס 1 – תמצית מאזן

    30.6.20   31.12.19
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים 4,219 3,137
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 2,573 5,214
חייבים – תשלומים לא מתוקצבים 594 351
סה"כ רכוש שוטף 7,386 8,702
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 3,838
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 2,164 2,164
סה"כ השקעות 6,002 2,164
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה 799 (15)
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח (98) 814
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 701 799
גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
גרעונות מימון זמניים 2,776
עודפי מימון זמניים (2,152)
גרעון נטו 624
סה"כ נכסים 14,089 12,289
 
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר – הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 1,048 1,055
ספקים וזכאים (*) – הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 5,403 9,070
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 200
סה"כ התחיבויות שוטפות 6,651 10,125
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3) 3,838
קרנות מתוקצבות 2,164 2,164
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל  (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים 3,144
גרעונות מימון זמניים (1,708)
סה"כ התחייבויות ועודפים 14,089 12,289

 

חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים 7,173 6,570
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 7,585 8,479
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה 50
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב 40
קרנות אחרות 3,748
סה"כ קרנות 3,838
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 75 75

טופס 2 – תקציב רגיל

  * תקציב שנתי מאושר   תקציב יחסי לתקופה   ביצוע מצטבר   סטיה מהתקציב   סטיה מהתקציב ב%
הכנסות
ארנונה כללית 26,818 13,409 9,434 (3,975) (30)%
הכנסות ממכירת מים 4,170 2,085 1,401 (684) (33)%
עצמיות חינוך 1,178 589 456 (133) (23)%
עצמיות רווחה 14 7 10 3 43%
עצמיות אחר 5,169 2,585 2,261 (324) (13)%
סה"כ עצמיות 37,349 18,675 13,562 (5,113) (27)%
תקבולים ממשרד החינוך 2,735 1,368 1,334 (34) (2)%
תקבולים ממשרד הרווחה 2,510 1,255 1,114 (141) (11)%
תקבולים ממשלתיים אחרים 455 228 108 (120) (53)%
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים 691 346 3,639 3,294 953%
תקבולים אחרים
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 43,740 21,870 19,757 (2,113) (10)%
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 1,281 641 3,580 2,940 459%
סה"כ הכנסות 45,021 22,511 23,337 827 4%
הוצאות
 
הוצאות שכר כללי 8,594 4,297 4,457 160 4%
פעולות כלליות 13,027 6,514 5,723 (791) (12)%
הוצאות רכישת מים 4,265 2,133 1,775 (358) (17)%
סה"כ כלליות 25,886 12,943 11,955 (988) -8%
שכר עובדי חינוך 2,793 1,397 1,361 (36) (3)%
פעולות חינוך 5,073 2,537 2,558 22 1%
סה"כ חינוך 7,866 3,933 3,919 (14) (0)%
שכר עובדי רווחה 654 327 357 30 9%
פעולות רווחה 2,681 1,341 1,387 47 3%
סה"כ רווחה 3,335 1,668 1,744 77 5%
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 37,087 18,544 17,618 (926) (5)%
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות 1,300 650 894 244 38%
סה"כ פרעון מלוות 1,300 650 894 244 38%
הוצאות מימון 120 60 37 (23) (38)%
העברות והוצאות חד פעמיות 5,233 2,617 1,110 (1,507) (58)%
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 43,740 21,870 19,659 (2,211) (10)%
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 1,281 641 3,580 2,940 459%
סה"כ הוצאות 45,021 22,511 23,239 729 3%
עודף (גרעון) 98 98

טופס 3 – תקציב בלתי רגיל

    תקופת הדוח   שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים 1,210 (187)
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים 1,100 133
משרד הבטחון 51
משרד החינוך 400 780
משרד הדתות 400
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות 49 807
משרד התחבורה 279 214
משרדים אחרים
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 1,879 2,334
אחרים
השתתפות בעלים
מקורות אחרים 1,112 3,298
העברה מקרנות הרשות 28 77
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבר"ים אחרים 187
סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
סה"כ תקבולים 4,229 5,709
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה 1,975 6,949
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 194 556
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח
העברת עודפים לתבר"ים אחרים
סה"כ תשלומים 2,169 7,505
עודף (גרעון) בתקופת הדוח 2,060 (1,796)
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 21,822 16,113
תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 22,446 14,941
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה (624) 1,172
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 26,051 21,822
תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 24,615 22,446
עודף (גרעון) נטו 1,436 (624)
הרכב היתרה
עודפי מימון זמניים 3,144 2,152
גרעונות מימון זמניים 1,708 2,776
עודף (גרעון) נטו 1,436 (624)
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 – ריכוז תב"רים

  הפרק התקציבי סה"כ תב"רים   התקציב המאושר   ביצוע  שנה קודמת הכנסות   ביצוע שנה קודמת הוצאות   ביצוע תקופה זאת הכנסות   ביצוע תקופה זאת הוצאות   ביצוע מצטבר הכנסות   ביצוע מצטבר הוצאות   ביצוע מצטבר עודף הכנסות   ביצוע מצטבר עודף הוצאות   מצטבר נטו עודף/גרעון
61 מנהל כללי
62 מנהל כספי 1 500 293 473 40 293 513 220 (220)
63 הוצאות מימון
64 פרעון מלוות
71 תברואה
72 שמירה ובטחון 2 612 163 214 179 182 342 396 40 94 (54)
73 תכנון ובנין 2 430 169 157 13 182 157 57 32 25
74 נכסים צבוריים 9 24,715 12,587 11,737 3,475 1,853 16,062 13,590 2,951 479 2,472
75 חגיגות וארועים
76 שונות והשתתפויות
77 כלכלה ותיירות
78 פיקוח עירוני
79 שרותים חקלאיים
81 חינוך 5 6,360 5,170 5,805 468 5,638 5,805 8 175 (167)
82 תרבות
83 בריאות
84 רווחה
85 דת 1 2,350 2,353 2,723 2,353 2,723 370 (370)
86 קליטת עליה
87 איכות הסביבה
91 מים 1 1,000 1,000 1,337 1,000 1,337 337 (337)
92 בתי מטבחיים
93 נכסים
94 תחבורה 1 815 87 94 94 181 94 88 1 87
95 תעסוקה
96 חשמל
97 ביוב
98 מפעלים אחרים
99 תשלומים לא רגילים
סה"כ 22 36,782 21,822 22,446 4,229 2,169 26,051 24,615 3,144 1,708 1,436

טופס 5 – גביה וחייבים

  ארנונה השנה עד רבעון זה   ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל   ארנונה סה"כ שנה קודמת   מים השנה עד רבעון זה   מים שנה קודמת רבעון מקביל   מים סה"כ שנה קודמת
גביית פיגורים
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 3,356 2,699 2,699 319 196 196
חיוב / זיכוי נוסף (12) (11) (13)
העברה לחובות מסופקים (במינוס)
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 18 16 85 9
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 3,374 2,715 2,784 307 185 192
גבייה בגין פיגורים 608 512 995 98 87 100
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 2,766 2,203 1,789 209 98 92
גבייה שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר 13,418 12,700 24,605 1,518 1,479 4,559
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה 23 (4) 8 (142)
הנחות ופטורים (במינוס) (3,580) (570) (1,360)
מחיקת חובות (במינוס)
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 9,838 12,130 23,268 1,514 1,487 4,417
גבייה מראש 200 150
גבייה שוטפת 8,826 11,118 21,701 1,303 1,270 4,190
סה"כ גבייה שוטפת 9,026 11,268 21,701 1,303 1,270 4,190
יתרת פיגורים לתקופה 812 862 1,567 211 217 227
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 3,578 3,065 3,356 420 315 319
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) 18% 19% 36% 32% 47% 52%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) 92% 93% 93% 86% 85% 95%
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי – כולל הנחות 66% 88% 88% 86% 85% 95%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי – כולל הנחות 67% 89% 88% 86% 85% 95%
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה 73% 79% 87% 77% 81% 93%
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
פחת באלפי מ"ק
אחוז (%) הפחת

טופס 6 – ארנונה

סוג הנכס סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם   תעריף שחוייב מקסימום בש"ח   תעריף שחוייב מינימום בש"ח   תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית   תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח   השנוי ב %   סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪
מבני מגורים 152,222 41 40 41 38 9% 6,234
משרדים שרותים ומסחר 28,805 127 127 127 122 4% 3,658
בנקים 900 762 762 762 742 3% 686
תעשיה 42,808 62 62 62 41 50% 2,659
בתי מלון 6,111 58 40 54 42 27% 327
מלאכה 9,530 76 70 72 74 (3)% 682
אדמה חקלאית (לדונם) 25 (100)%
קרקע תפוסה (לדונם) 455,309 10 17 (41)% 4,542
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
חניונים 10 (100)%
מבנה חקלאי 2,480 21 2 2 5
נכסי מדינה 420,204 70 10 6 5 20% 2,696
נכסים אחרים 158,721 23 25 (8)% 3,683
סה"כ 1,277,090 25,172
אזורי תעשיה משותפים סה"כ שטח השנה במ"ר   תעריף שחוייב מקסימום   תעריף שחוייב מינימום   תעריף משוקלל שנה נוכחית   תעריף משוקלל שנה קודמת   השינוי ב %   סה"כ חיוב באלפי ₪
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים

טופס 7 – שכר ומשרות

    תקציב 2020       ביצוע בפועל 2020   הפרש
מס' שם הפרק מספר משרות   עלויות שכר   עלות יחסית לתקופת הדוח   מס' משרות לפי דוח 66   עלויות שכר – לפי דוח 66   מספר משרות   עלויות שכר
6 הנהלה וכלליות
61 נבחרים 1 706 353 1 380 (27)
61 מנהל כללי 5 1,009 505 4 444 1 61
62 מנהל כספי 6 1,231 616 7 948 (1) (333)
סה"כ הנהלה וכלליות 12 2,946 1,473 11 1,772 1 (299)
7 שירותים מקומיים
71 תברואה 2 245 123 2 137 (15)
72 שמירה ובטחון 2 218 109 1 114 0 (5)
73 תכנון ובנין עיר 3 608 304 3 272 0 32
74 נכסים ציבוריים 8 1,060 530 7 489 1 41
76 שרותים עירוניים שונים 1 122 61 1 64 (3)
78 פיקוח עירוני 1 130 65 1 56 1 9
79 שירותים חקלאיים
סה"כ שרותים מקומיים 17 2,383 1,192 15 1,132 2 60
8 שרותים ממלכתיים
81 חינוך 22 2,793 1,397 19 1,366 2 31
82 תרבות 4 663 332 5 316 (1) 16
83 בריאות 5 3 0 3 (0) (1)
84 רווחה 4 654 327 4 380 (0) (53)
85 דת
86 קליטת עליה
87 איכות סביבה
סה"כ שרותים ממלכתיים 30 4,115 2,058 28 2,065 1 (8)
9 מפעלים
91 מים 1 155 78 1 150 (0) (73)
92 בתי מטבחיים
93 נכסים
94 תחבורה
97 מפעלי ביוב 1 131 66 1 64 0 2
98 מפעלים אחרים
סה"כ מפעלים 2 286 143 2 214 (0) (71)
 
גימלאים 12 2,314 1,157 11 1,005 1 152
 
סה"כ כללי 72 12,044 6,022 68 6,188 4 (166)
רכישת שרותי כוח אדם תקציב 2020 ביצוע 2020 הפרש עלויות
מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות העסקה מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות העסקה
יועצים חיצוניים 4 381 381
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א
סה"כ 4 381 381

טופס 8 – בעלי שכר גבוה

תיאור התפקיד   ת.ז.   דרוג   דרגה   שכר משולב   תוספות שכר   עבודה נוספת   החזר הוצאות   הפרשים   סה"כ שכר העובד   עלות הפרשות המעביד   עלות שכר כוללת