דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור

מועצה מקומית ראש פנה

שנת 2018

אופן המענה לבקשה

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש10
הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי0
הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע1
הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה1
הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה0
הטיפול בבקשה טרם הסתיים0
סה"כ12

עילות דחיה מרכזיות

שם העילהמספר בקשות שנדחו מעילה זואחוז מכלל הדחיות
9(א)(3) - פגיעה בפרטיות1100%
סה"כ1100%

זמן טיפול

 מספר בקשות שטופלו במסגרת זואחוז מכלל הדחיות
לא עלה על 15 יום981.8%
30-16 יום00.0%
60-31 יום19.1%
120-61 יום00.0%
מעל 120 יום19.1%
סה"כ11100%

אגרות

סה"כ אגרות שנגבו – 20 ש"ח.