לכבוד:

מציעים

הנדון: הארכת מועד הגשה למכרז 13/20 ביצוע עבודות גינון

המועצה המקומית ראש פינה מבקשת להפנות תשומת לבם של כל המשתתפים במכרז המפורט לעיל, כי הוחלט להאריך את מועד האחרון להגשת הצעות ליום 27/01/21  בשעה 13:00

אין שינוי  בתוקף הערבות הבנקאית .

 

בכבוד רב,

ענת שרון פרץ

אחראית מכרזים