הנדון: מכרז זוטא 08/2020  רכב תפעולי בדבר הארכת מועד הגשה

 המועצה המקומית ראש פנה מבקשת להפנות תשומת לבם של כל המשתתפים במכרז המפורט לעיל, כי הוחלט להאריך את המועד האחרון להגשת הצעות ליום 12/08/2020   בשעה 15:00 במשרדי המועצה המקומית ראש פנה.

מציע אשר כבר הגיש הצעתו, אינו נדרש לשנות את תוקף הערבות הבנקאית.

מציע אשר טרם הגיש הצעתו, נדרש להעמיד את תוקף הערבות הבנקאית כאמור בסעיף 28 לפרקלמסמכי המכרז, דהינו 90 יום מהמועד המקורי להגשת הצעות,

 נבקש להזכירכם כי הודעה זו הינה חלק ממסמכי המכרז וכי עליכם לחתום עליה

ולצרפה כחלק מההצעה המוגשת על ידכם למכרז.

בכבוד רב

ענת שרון פרץ

אחראית מכרזים