הבהרות למכרז 11/21 השכרת נכס מקרקעין (גלריות)

  1. פרק 1 -סעיף 1למכרז (עמ' 5 בחוברת) מפנה לתשריט של הגלריות בהסכם ומוגדר כנספח 1 הכוונה לנספח א .
  2. פרק 1 -סעיף 9 למכרז (עמ'  6 בחוברת) בדבר הצמדת דמי השכירות למדד המחירים לצרכן, מפנה לס' 24     להסכם .תיקון ההפניה היא לסעיף  29 להסכם (עמ' 19 בחוברת).
  3. פרק 1 – סעיף 28 למכרז (עמ' 9 בחוברת) בדבר משלוח הודעות למשתתפי המכרז, מפנה לס' 21 – תיקון ההפניה היא  לסעיף 26 למכרז.
  4. פרק 1  סעיף 43 למכרז (עמ' 11 בחוברת) שעניינו בבטחונות מפנה לסעיף 33 .תיקון ההפניה היא  לסעיף 41 להסכם (עמ' 21 לחוברת).
  5. פרק 1 סעיף 43 למכרז (עמ' 11 בחוברת) שעניינו גם בפוליסת הביטוח והאישורים הנדרשים מפנה לסעיפים  38 תיקון ההפניה היא לפרק 2 סעיף 48. (עמ' 21 לחוברת).
  6. פרק 2 – סעיף 41 (עמ' 21 לחוברת) הערבות הבנקאית צריכה להימסר במעמד חתימת ההסכם, ואין צורך לצרף להצעתו צירוף הערבות הוא במעמד חתימה על ההסכם לאחר שהוכרז הזוכה ונמסרה לו הודעה.
  7. פרק 2 סעיף 43 הערבות תעמוד מיום חתימת ההסכם ל 36 חודשים קדימה.