הודעה בדבר בחירות חוזרות

בהתאם לסעיף 182 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח – 1958 ,אני מודיע בזה כלהלן:

בהתאם לסעיף 211 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958 , יתקיימו בחירות חוזרות לראש המועצה מקומית ראש פנה.

בהתאם לסעיף 9א(א) לחוק הבחירה הישירה/ סעיף 211 לצו, במקרה בו בין הבחירות הראשונות לבחירות החוזרות אחד משני המועמדים יחדל לעמוד לבחירה, מחמת פטירה, התפטרות או סיבה אחרת, יקיימו הבחירות החוזרות לגבי המועמד שנותר, בהצבעה בעדו או נגדו, והוא ייבחר אם מספר הקולות הכשרים שניתנו בעדו עלה על מספר הקולות הכשרים שניתנו נגדו.

אם חדלו שני המועמדים לעמוד לבחירה, מחמת סיבה בין הבחירות הראשונות לבחירות החוזרות, לא יקיימו בחירות חוזרות והמועצה תבחר בראש רשות מבין חבריה.

  • א. הבחירות יתקיימו ביום שלישי, ה' בכסלו התשע"ט (13.11.2018)
  • ב. שעות הצבעה ביישוב ראש פנה: ההצבעה בשעות 22:00 – 13:00
  • ג. מקום הקלפיות, במבנה מתנ"ס ראש פנה. כל בוחר רשאי להצביע בקלפי אליה שויך על פי ההודעה לבוחר שקיבל לקראת הבחירות בסבב הראשון.
  • ד. המועמדים שיעמדו לבחירה הם:
  1. אהרון ברנזון
    בא כוח המועמד הוא, מר גל קאלו
  2. מוטי חטיאל
    בא כוח המועמד הוא , מר ירון רסקי

בכבוד רב,

ניצחיה פייבלוביץ

מנהלת בחירות, מועצה מקומית ראש פנה