לכבוד

תושבי הרשות המקומית ראש פנה

הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים במועצות מקומיות.

שם הרשות המקומית: ראש פנה

א. מספר חברי המועצה העומדת לבחירה

בבחירות הקרובות לרשויות המקומיות אשר יתקיימו ב בכ"א בחשוון התשע"ט (30 באוקטובר 2018), מספר חברי המועצה  העומדים לבחירה הוא 9.

ב. המועד והמקום הגשת רשימות המועמדים או הצעות מועמד

הצעת מועמד לראשות הרשות ורשימת מועמדים למועצה יוגשו למנהל הבחירות במועדים כלהלן:

  • יום רביעי, י"ז בתשרי התשע"ט (26 בספטמבר 2018), בין השעות 9:00 בבוקר עד 11.00 לפנה"צ;
  • יום חמישי, י"ח בתשרי התשע"ט (27 בספטמבר 2018), בין השעות 15:00 אחה"צ עד השעה 21:00 בערב.

הצעת מועמד ו/או רשימת מועמדים שתוגש באיחור לא תתקבל.

את ההצעות והרשימות ניתן להגיש במשרדי המועצה המקומית ראש פנה ברחוב מעלה גיא אוני ,  בחדר הישיבות בקומת הכניסה.

ג. חוברות הגשת מועמדות

הצעת  מועמד ו/או רשימת  מועמדים יש להגיש  אך ורק על גבי חוברות מיוחדות  כפי שנקבע  בתקנות.

חוברות אלה ניתן  להשיג:

במועצה -אצל מר זאב שנקר – מזכיר הבחירות של המועצה  בטלפון 0528514222 החל מיום שני 3/9/18

הוראות בנוגע להגשת  הצעות מועמד  ורשימות  המועמדים  מפורטות בחוברת הצעת המועמד או רשימת המועמדים. בנוסף יינתן הסבר מסודר למעוניינים על ידי מנהל הבחירות לפי תיאום מראש עם מזכיר הבחירות

הצעת מועמד ורשימת מועמדים הכוללות חתימות תומכים ניתן להגיש במספר חוברות, כשבכל חוברת קבוצה אחרת של חתימות תומכים. במקרה זה יש למספר את החוברות לפי מספר סידורי. כל חוברת תכלול את רשימת המועמדים ופרטיהם בסדר זהה. בנוסף, כל חוברת תכלול תצהיר בא כוח הרשימה או ההצעה המאמת את חתימות התומכים שבאותה חוברת. כמו כן, שם המועמד או הכינוי של רשימת המועמדים חייב להופיע בכל חוברת ובראש כל דף בכל חוברת

ד. הזכות להיבחר

סעיף 7 ו-7א לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה – 1965 (להלן- חוק הבחירות)  וסעיף 4 לחוק  הרשויות המקומיות  (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה – 1975 (להלן- חוק הבחירה הישירה) מפרטים את התנאים בדבר הזכות להיבחר כחבר המועצה וכראש הרשות המקומית.

ה. קביעת מספר המועמדים ברשימה ומספר חתימות המגישים

הואיל ומספר חברי המועצה העומדים לבחירה בראש פנה הוא 9, כל רשימת מועמדים חייבת לכלול לא פחות  מ 3 מועמדים ולא יותר מ 18 מועמדים.

הואיל ומספר הבוחרים הרשומים ברשימת הבוחרים למועצה המקומית הוא 2469, מספר התומכים של רשימת מועמדים חייב להיות לא פחות מ – 50 בהתאם לאמור בהתאם לאמור בסעיף 35 בחוק הרשויות המקומיות, ואילו מספר החותמים על הצעת מועמד חייב להיות לא פחות מ – 75 בהתאם ל סעיף 5(א) חוק הבחירה הישירה.

ו. עירבון

הואיל ומספר התושבים בראש פנה הוא 2469  סכום העירבון שחייבת קבוצת בוחרים להפקיד בידי מנהל הבחירות עבור רשימת מועמדים למועצת הרשות  הוא 4000 ₪ וזאת בהתאם לסעיף 38 (א) לחוק הבחירות. הערבון יהיה בהמחאה בנקאית בלבד משורטטת ועשויה לפקודת משרד הפנים.

סכום הערבון שחייבת קבוצת בוחרים להפקיד עבור הצעת מועמד לכהונת ראש הרשות הוא 4000 ₪ בהתאם לאמור בסעיף 8 לחוק הבחירה הישירה

ניתן למסור את הערבונות האמורים למנהל הבחירות לא יאוחר מהיום ה-30 שלפני יום הבחירות, דהיינו לא יאוחר מיום 30.9.18

רשימה אשר לא תמסור ערבון כאמור לעיל תחשב כאילו לא הוגשה  למנהל הבחירות.

יש למלא את פרטי חשבון הבנק שאליו יוחזר הערבון, בהתאם להוראות הדין. הטופס מצורף לחוברת ההגשה.

ז. המועד והמקום להגשת התקשרויות

מנהל הבחירות יקבל אישית את  ההודעות בכתב בקשר להתקשרות בין שתי רשימות מועמדים לפי  סעיף 45 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה – 1965, ביום  21 באוקטובר  2018 בין השעות 22:00-20:00 במועצה מקומית ראש פנה .

תאריך: ‏30/08/2018

ניצחיה פייבלוביץ

מנהלת הבחירות ראש פנה