מכרז זוטא מכרז 06/20  לאספקת והתקנת  מעלית בבית הספר וילקומיץ

הודעה בדבר תיקון תנאי סף, והארכת המועד האחרון להגשת הצעות

המועצה המקומית ראש פנה  מתכבדת בזה להודיע על תיקון תנאי סף והארכת מועדים במכרז שבנדון, כדלקמן:

  1. המועד האחרון להגשת הצעות במכרז יוארך עד ליום 04/08/2020 בשעה 15:00.
  2. ניתן לעיין בנוסח מסמך הבהרות מספר 1 במסגרתו תוקן תנאי הסף בדבר ניסיון מוכח באתר האינטרנט של המועצה  בכתובת    אתר המועצה  .
  3. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם בחוברת המכרז.

ענת פרץ שרון

אחראית מכרזים