מכרז פומבי מס' 10/23 מכרז לשדרוג  קר"מ ומערכת מדידת מים מועצה מקומית ראש פינה

הודעה מספר 1

(הודעה זו הינה נספח מחייב ובלתי נפרד ממסמכי במכרז)

 

הודעה בדבר קיום סיור קבלנים נוסף והארכת מועדי המכרז

 

המועצה המקומית ראש פינה מודיעה כי בשל אי קיום מפגש קבלנים במועד המקורי לאור מצב החירום השורר במדינתנו,  החליטה על קיומו של מפגש מציעים נוסף ובתוך כך, על הארכת מועדי המכרז, כדלקמן:

  1. סיור קבלנים יתקיים ביום 24.10.2023 בשעה 12:00 באמצעות זום. סיור הקבלנים הנוסף הינו חובה לצורך השתתפות במכרז.
  1. ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי מוקדם להגשת הצעות במכרז. המעוניין להשתתף בסיור קבלנים יפנה למועצה באמצעות בדוא"ל, rpo@rosh-pinna.muni.il לצורך קבלת קישור לזום, עד ולא יאוחר מיום  22.10.2023 בשעה 13:00. על המציע לוודא קבלת הודעת דוא"ל כאמור בטלפון 04-46808655 או באמצעות אישור חוזר על קבלת הודעתו.
  1. המועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה יוארך עד ליום 31.10.2023 בשעה 12:00.
  1. המועד האחרון להגשת הצעות במכרז יוארך עד ליום 10.11.2023 בשעה 15:00, בדיוק.
  1. יתר מועדי ותנאי המכרז, לרבות תוקפה של ערבות המכרז – יישארו ללא שינוי.
  1. האמור במסמך זה אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם בחוברת המכרז.

 

מוטי חטיאל,

ראש המועצה המקומית ראש פינה