מכרז פומבי מס' 10/23 לשדרוג  קר"מ ומערכת מדידת מים מועצה מקומית ראש פינה

הודעה מספר 2

(הודעה זו הינה נספח מחייב ובלתי נפרד ממסמכי במכרז)

הודעה בדבר הארכת מועדי המכרז

המועצה המקומית ראש פינה מודיעה על הארכת מועדי המכרז, כדלקמן:

  1. המועד האחרון להגשת הצעות במכרז יוארך עד ליום 16.11.2023 בשעה 15:00, בדיוק.
  1. יתר מועדי ותנאי המכרז, לרבות תוקפה של ערבות המכרז – יישארו ללא שינוי.
  1. האמור במסמך זה אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם בחוברת המכרז.

 

מוטי חטיאל,

ראש המועצה המקומית ראש פינה