המועצה המקומית ראש פנה מזמינה אתכם להגיש הצעת מחיר למתן שרותי מיתוג, פרסום ודיגיטל למחלקות המועצה ושלוחותיה 

"מיתוג פרסום ודיגיטל למחלקות המועצה"

פניה זו אינה מהווה מכרז, ובהתאם דיני המכרזים לא יחולו עליה.

יש להגיש את הבקשה על גבי מסמכי הבקשה, בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים לה במסירה באמצעות דואר אלקטרוני כקובץ  rp1@rosh-pinna.muni.il

עד לתאריך 20.06.2019 בשעה 15:00.

שאלות והבהרות ניתן לפנות לגב' מיטל סדון במייל  lishka@rosh-pinna.muni.il

מטרה:

הגדרת זהות ארגונית ותקשורת רשות-תושב. יצירת זהות  אחידה ושפה תקשורתית  לכלל מחלקות המועצה ושלוחותיה וחיזוק קשרי תושב רשות.

השירותים הנדרשים:

  • קביעת אסטרטגית פעילות תקשורתית ויצירת ערוצים בהתאם.
  • יצירת שפה וגריד שילוו את המועצה ושלוחותיה בפרינט ובדיגיטל .
  • ליווי קריאייטיב (עיצוב ועריכת תוכן) לפעילות המועצה באופן שוטף.
  • ניהול קמפיינים (לפי צורך).
  1. ליווי והעצמה של עובדי המועצה – גיוס העובדים לנושא השיווק והנחלת השפה התקשורתית, מתן הדרכה וליווי.

ההצעה מתייחסת לתקופת התקשרות של 12 חודשי פעילות ולא תכלול שירותי צד ג' (צילומים, עלויות מדיה, שימוש במאגרי תמונות, הדפסות, שילוט ועוד).

בכבוד רב,

מועצה מקומית ראש פנה

                                ________________________________________________

 ימולא ע"י המציע:

 שכר טרחה מבוקש:

בספרות___________ ובמילים_______________________________

 

המציע יצרף את המסמכים הבאים:

שם האחראי, הצוות וניסיונם (במידה ויש ).

תעודת חברה וניהול ספרים.

המלצות .

פרטי תקשורת ,טלפונים ,דוא"ל .

לו"ז לביצוע העבודות .

 

 חתימת וחותמת המציע________________________________________________

טופס הגשת הצעת מחיר למתן שירותי מיתוג, פרסום ודיגיטל