מועצה מקומית ראש פנה

 

הוראות כלליות

 1. המועצה המקומית ראש פנה (להלן – המועצה) מזמינה בזאת יועצים שונים, אשר עונים על תנאי הסף המפורטים להלן, להגיש בקשותיהם להיכלל במאגר יועצים לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז, וזאת בהתאם לסעיף 3(8) לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות (א), התשי"א – 1950 ולחוזרי מנכ"ל משרד הפנים 8/16 ו-5/17 (להלן – נוהל משרד הפנים).
 2.  מובא בזה לידיעת המבקשים כי בהתאם להוראות נוהל משרד הפנים מאגר היועצים השֶׁמִי יפורסם על ידי המועצה באתר האינטרנט של המועצה. מבלי למעט מהאמור המועצה שומרת לעצמה הזכות לעדכן את המאגר מעת לעת, בכל דרך שתימצא לנכון, ולהזמין יועצים נוספים להיכלל במאגר ו/או בדרך של גריעת יועצים, אשר נכללו במאגר ונמצאו כבלתי מתאימים.
 3. ההחלטה על הכללתו או אי הכללתו של מבקש במאגר נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
 4. מובהר בזאת, כי הזמנת השירותים מהיועצים תיעשה על-ידי המועצה, מעת לעת, בהתאם לצרכיה, תקציבה וסדרי עדיפויותיה, ואין בעצם ההיכללות במאגר היועצים כדי לחייב את המועצה בהזמנת שירותים כלשהם ו/או כדי להבטיח התקשרות בפועל עם יועץ זה או אחר בהיקף כלשהו, וליועץ לא תהא כל טענה, דרישה או תביעה מכל מין וסוג כלפי המועצה בשל כך.
 5. יודגש, כי אין לבצע עבודה מקצועית ללא הסכם ו/או ללא הזמנת עבודה חתומה ומאושרת, בכתב ומראש, ע"י מורשי החתימה כדין. יועץ המבצע עבודה ללא התחייבות כספית תקפה ומאושרת כדיןמביע הסכמתו לבצע עבודה ללא קבלת תמורה בעדה (בהעדר בקרה תקציבית), ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה אם פעל בניגוד להוראות אלה.
 6. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין ליועצים הנכללים במאגר של המועצה זכות בלעדיות לספק למועצה את השירותים שבמומחיותם, אלא המועצה תהא רשאית לפרסם מכרז פומבי ו/או לפנות ליועצים נוספים בבקשה לקבלת הצעות ו/או להתקשר עם יועצים שאינם נכללים במאגר היועצים, והכול בכפוף ובהתאם לכל דין.
 7. מבלי לגרוע מן האמור, ועדת ההתקשרויות של המועצה תהא רשאית לאשר התקשרויות עם יועץ, אשר אינו נכלל במאגר של המועצה באחד המקרים הללו:
 • א. המאגר אינו כולל יועצים העוסקים בתחום המומחיות הנדרש.
 • ב. היועצים הנכללים במאגר אינם עומדים בתנאי סף לביצוע העבודה המסוימת.
 • ג. לאחר ישיבת הוועדה התברר, כי אף לא אחד מהיועצים הנכללים במאגר עונה על דרישות המועצה ו/או הועדה החליטה כי היא אינה שבעת רצון מהשירותים שניתנו בעבר מהיועצים הנכללים במאגר.
 • ד. נסיבות מיוחדות שירשמו.
 1. על תאגיד המבקש להיכלל במאגר לציין בהצעתו את היועץ / היועצים המוצע / מוצעים מטעמו לביצוע העבודה בפועל. על התאגיד ועל היועץ / יועצים מטעמו, ביחד ולחוד, לעמוד בתנאי הסף ובדרישות הנוספות כתנאי להיכללות במאגר.
 2. יועץ, אשר הינו בעל יותר מתחום מומחיות אחד, רשאי להגיש בקשות נפרדות ביחס לכל אחד מתחומי התמחותו.
 3. שאלות הבהרה בעניין הליך זה ניתן להפנות בדוא"ל maagar@rosh-pinna.muni.il
 4. יש למלא את טופס הבקשה המקוון ולצרף את המסמכים הנדרשים.
  המועצה תקבע מעת לעת ובהתאם להוראות נוהל משרד הפנים את המועדים לריענון המאגר ואופן הגשת מועמדות לאחר המועד הנקוב דלעיל, בהתאם לשיקול דעתה.
 5. הזמנה זו להגשת בקשות להיכלל במאגר אינה מכרז כדין. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים, והמועצה אינה מתחייבת לקבל כל בקשה שהיא, ותהא רשאית לנהל מו"מ עם מי ממגישי הבקשות, כולם או חלקם.
 6. הודעה על הכללת המבקש במאגר היועצים וסיווגו לפי התחומים תישלח למבקש, וכאמור, תפורסם באתר האינטרנט של המועצה.
 7. עדכון פרטי המבקש במאגר: על היועץ הרשום לעדכן מיוזמתו ובאופן מידי נתונים שהשתנו (עזיבת היועץ מטעמו, החלפת בעלות וכיו"ב וכן כל שינוי מהותי אחר).
 8. מבקש שהמועצה תחליט על הכללתו במאגר ואשר ממנו יוזמן שירות על-ידי המועצה יידרש לחתום על נוסח הסכם התקשרות רלוונטי לתחום הייעוץ, בשינויים אשר יתבקשו ו/או יאושרו על ידי יועמ"ש המועצה ולהמציא למועצה, כתנאי למסירת עבודות ליועץ, אישורי עריכת ביטוח ו/או ערבויות ו/או כל אישור ו/או מסמך אחר, בהתאם לנוסח שיימסר על-ידי המועצה במעמד החתימה על ההסכם.
 9. נוסח הסכמי ההתקשרות אינם מצורפים להזמנה זו אך ניתן לעיין בהם במשרדי אגף הנדסה במועצה בשעות קבלת הקהל וכן באתר האינטרנט של המועצה בכתובת http://www.rosh-pinna.muni.il מובהר בזה מפורשות, כי הגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים של המועצה משמעה כי המבקש מצהיר כי עיין בנוסח ההסכמים ומצאם מתאימים למהות וסוג השירותים הרלוונטיים. מבקש אשר ייכלל במאגר לא יהא רשאי להעלות כל טענה ו/או השגה ו/או דרישה ביחס לנוסח ההסכמים למעט תיקונים ו/או שינויים ו/או התאמות אשר יידרשו נוכח אופייה הייחודי של כל התקשרות.
 10. מובא בזה לידיעת המבקשים כי מאגר היועצים עשוי לשמש גם תאגידים קשורים שבשליטה, מלאה או חלקית, של המועצה. מבקש המבקש להיכלל במאגר כאמור מביע הסכמתו המפורשת מראש, כי ידוע לו שיכול ויתבקש לספק שירותים לתאגידים קשורים כאמור וכי אין לו כל התנגדות לכך.
 11. מודגש בזאת, כי בכל מקום בו לשון ההזמנה ו/או תיאור התפקיד הינה בלשון זכר, הכוונה לזכר ולנקבה כאחד.

תנאי סף

רשאים להגיש בקשות להיכלל במאגר היועצים של המועצה רק העומדים בכל התנאים המצטברים הבאים:

 1. תנאים כלליים

19.1 המבקש הינו בעל תואר אקדמי רלוונטי, הנדרש ע"פ דין לצורך מתן השירות.

להוכחת תנאי זה על המבקש לצרף תעודות השכלה ממוסד אקדמי מוכר.

19.2 המבקש רשום בפנקס המקצוע הרלבנטי (מהנדסים, אדריכלים, מודדים וכו'), ככל שחלה חובת רישום כאמור על פי דין.

להוכחת תנאי זה על המבקש לצרף העתק רישיון בתוקף.

19.3 המבקש העניק במהלך 3 (שלוש) השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת בקשתו להיכלל במאגר שירותים בענף ובתחום הרלוונטי בו הוא מבקש להיכלל ל-3 לקוחות, לפחות, מתוכם 2 (שני) גופים ציבוריים, לפחות.

"גוף ציבורי" – רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים, תאגידי מים וביוב, משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, גופי סמך, גופים דו מהותיים, חברות מנהלות בעלות הרשאה וכיו"ב.

להוכחת תנאי זה על המבקש לצרף קורות חיים ופרופיל משרד וכן רשימת התקשרויות המפרטת את הניסיון המקצועי הנדרש, איש קשר לבירורים והמלצות, בהתאם לטופס המצורף לבקשת ההצטרפות.

 כמו כן, יש לצרף לפחות 2 (שתי) המלצות בכתב מהשנים 2014 עד 2017 מאת גופים ציבוריים.

19.4 המבקש הינו עוסק מורשה.

להוכחת תנאי זה על המבקש לצרף העתק תעודת עוסק מורשה ולצרף אישור תקף מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס או העתק נאמן למקור, המעיד על כך שהמבקש הינו עוסק מורשה.

 בנוסף, יש לצרף אישורי ניהול ספרים תקין ואישור תקף של רשות המס בדבר פטור מביצוע ניכוי מס במקור או שיעור הניכוי.

 19.5 במקרה של תאגיד – המבקש הינו אישיות משפטית אחת, תאגיד אשר הוקם והתאגד במדינת ישראל כדין.

להוכחת תנאי זה על המבקש לצרף תעודת התאגדות וכן תמצית רישום עדכני מרשם החברות.

19.6 המבקש עומד בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו- 1976.

 להוכחת תנאי זה, על המבקש לצרף תצהיר בנוסח המצורף לכתב הזמנה זה חתום על-ידי מצהיר מוסמך מטעם המבקש.

19.7 המבקש אינו מצוי בניגוד עניינים בכל הנוגע להעסקתו ע"י המועצה ו/או מי מטעמה, בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2011: נוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות מקומיות.

על המבקש למלא את השאלון המצורף.

 1. הכללת מבקש במאגר היועצים

20.1 לשם בחינת ההצעות, תתכנס ועדת התקשרויות במועצה, אשר תורכב ממנכ"ל המועצה, גזבר המועצה, יועמ"ש המועצה. לדיוני הועדה יצטרף מנהל/ת האגף/יחידה הרלבנטיים.

20.2 ועדת ההתקשרויות תהא רשאית שלא לכלול למאגר מועמד שלמועצה יש ניסיון שלילי עמו (על אף עמידתו בתנאי הסף של המאגר), וזאת בכפוף למתן זכות טיעון בכתב או בע"פ, על-פי שיקול דעת הועדה.

20.3 המבקש רשאי לצרף להצעתו כל נתון ו/או מסמך נוסף אשר אינו נזכר בהזמנה זו.

20.4 לא צירף המועמד לבקשתו להיכלל במאגר אסמכתא או מסמך נדרש, על-פי הפירוט דלעיל, תהא ועדת התקשרויות רשאית, מטעם זה בלבד ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לכלול את המבקש במאגר. עם זאת מובהר, כי הועדה רשאית לבקש להשלים ו/או לתקן ו/או להבהיר איזה מן המסמכים שבבקשה ו/או נתונים המפורטים בה וכן רשאית הועדה להתעלם מפגמים בלתי מהותיים במסמכים, על-פי שיקול דעתה המלא.

 1. הליך מסירת עבודה ליועץ ע"י וועדת התקשרויות של המועצה

פנייה ליועצים שנכללו במאגר לצורך קבלת הצעת מחיר לביצוע עבודה תתבצע באופן המפורט להלן:

21.1 הפניה ליועצים במאגר תבוצע על-ידי המועצה ע"פ צרכיה ובהתאם להוראות הדין ונוהל משרד הפנים.

21.2 בגין כל פניה יגישו הנכללים במאגר אליהם פנתה הועדה הצעת מחיר בגין השירות הספציפי.

21.3 ככלל, תימסר העבודה ליועץ אשר נקב בהצעתו את ההצעה הכספית הזולה ביותר, אולם מובהר כי אין המועצה מתחייבת לבחור את ההצעה הזולה ביותר ו/או לבחור ביועץ רק על-פי אמות מידה של מחיר; המועצה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע להתקשרות מסוימת אמות מידה ותנאי סף נוספים ו/או אחרים מהנקוב דלעיל, בהתאם לשיקול דעתה המקצועי ובהתאם לצרכיה, וכפועל יוצא, בקבלת ההחלטות לשקול את מכלול השיקולים הרלבנטיים לאותה התקשרות, בכפוף לכל דין.

 1. הוצאת מועמד מהמאגר

ועדת ההתקשרויות תהא רשאית לגרוע מן המאגר יועצים, לאחר מתן הודעה בכתב ומתן זכות תגובה בפרק זמן סביר שיוגדר על-ידה, וזאת, בין היתר, במקרים הבאים (אין מדובר ברשימה סגורה כי אם מתן דוגמאות בלבד):

 • יועץ שהרשות פנתה אליו לקבל הצעה ואשר לא השתתף בהליך 3 (שלוש) פעמים במהלך 12 (שנים עשר) חודשים קלנדריים;
 • יועץ שאינו מחזיק עוד בתעודה ו/או רישיון ו/או היתר נדרש בהתאם לתחום העיסוק;
 • יועץ שנמסרה לו עבודה והתקבלה חוות דעת שלילית מטעם המנהל התחום המקצועי ברשות;
 • יועץ המצוי בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק ו/או בהקפאת הליכים;
 • יועץ אשר הורשע בפלילים בתחום עיסוקו או שעבר עבירה שיש עמה קלון;
 • יועץ שנמצא שהוא מצוי בניגוד עניינים ו/או אינטרסים בעבודה עם הרשות.
 1. תחומי התמחות של יועצים

מובהר בזאת, כי אין מדובר ברשימה סגורה, וכי המועצה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף משלחי יד בתחום הייעוץ הנכנס תחת נוהל זה, בהתאם לצרכי המועצה ולצורך התקשרויות עם יועצים בפרויקטים מיוחדים.

הנדסה

יועץ אקלים; יועץ אינסטלציה; אגרונום; אדריכל; יועץ איטום; יועץ אלומיניום; יועץ אקוסטיקה; ארכיאולוג; בוטניקאי; יועץ מע' גז וחימום; יועץ בטיחות; מהנדס בנייה; יועץ בניה ירוקה; הידרולוג; יועץ להפעלת בריכה; יועץ חשמל ותאורה; בודק חשמל לאירועים; מהנדס חשמל; יועץ/מהנדס כבישים; יועץ מדידה לשימור; שירותי מיפוי, מדידות ותכניות לצרכי רישום; מודדים; מתכנן מיזוג אוויר; מהנדס מפקח על בנייה; יועץ מעליות; יועץ נגישות; אדריכל נוף; יועץ ניקוז; מתכנני ניקוז; יועץ סביבתי; יועץ סביבה ירוקה; מתכנן ערים; יועץ פיתוח, נוף וגנים; מעצבי פנים; יועץ/מהנדס מבנה וקונסטרוקציה; יועץ/בודק קרינה; יועץ קרקע; יועץ רמזורים; מתכנני רשת אספקת מים/ מערכת ביוב/מערכת תאורת רחוב; יועץ שימור; יועץ שמאי כלכלי ובודק תכניות תב"ע; שמאי מקרקעין; יועץ תמ"א; יועץ/מהנדס תנועה; יועץ תנועה/תחבורה; מתכנן תנועה ו/או דרכים; יועץ/עורך תסקיר סביבתי; יועץ תשתיות;

החינוך

מומחה להוראה מתקנת ולאסטרטגיות הוראה; יועץ להוראה חדשנית ומתקדמת; יועץ מכונים אקדמיים  להעשרה לימודים -מכון וייצמן, מכון דוידסון, מכללות, אקדמיות, אוניברסיטאות וכו'; יועץ הערכה, מדידה, מחקר ואקדמיה; יועץ לליווי הקמת בית ספר אלטרנטיבי; יועץ להקמת קריה אקדמאית; מורים מיוחדים לגיל הרך, למוסיקה ולריתמוסיקה; יועץ למרכזי למידה; מרצים ומדריכים בתחומי דעת שונים להשתלמויות, כנסים, הרצאות, סדנאות; יועץ לניהול עצמי; יועץ פדגוגי ו/או אקדמי; יועץ לפרויקטים חינוכיים; יועץ פסיכולוגי; יועץ לשיפור הישגים; יועץ לניהול תקציב ולקבלת מענקים (ליווי הגשת קולות קוראים בחינוך); יועץ תקשוב; יועץ לתכנון פרוגרמות למשרד החינוך; יועץ לבניית תכנית אב; יועץ לאבחונים דידקטיים.

מינהל כללי וכ"א

יועץ אבטחת מידע; יועץ ארגוני; יועץ הדרכה והשתלמויות; הקמת ו/או שדרוג אתרי אינטרנט; יועץ ארכיון; מעצב אתרים; יועץ חיסכון באנרגיה; ניהול מדיות חברתיות; יועץ לענייני מוקד עירוני; יועץ מחשוב כללי; יועץ מערכות מידע (תוכנה, חומרה, תקשורת, דיגיטל ועוד); יועץ מתקני משחקים; יועץ ניקיון; חב' סקרים; יועץ עיר חכמה; יועץ פנסיוני; יועץ רכב; יועץ תקשורת (סלולרית/קווית/מחשבים); תמיכה טכנית; יועץ תשתיות מחשוב.

שפ"ע

יועץ בטיחות; יועץ גינון; יועץ השקיה; יועץ מחזור; יועץ טיפול ופינוי בפסולת; יועץ קיימות ואיכות הסביבה; יועץ לבדיקה וניטור ריחות; יועץ תברואה.

מים וביוב

יועץ מים וביוב; יועץ ניקוז.

גזברות / כספים

יועץ לבדיקת שכר ונתוני העסקה; יועץ ביטוח; יועץ הפחתות עלויות עמלות בנקים וכ"א; יועץ השקעות; יועץ להתייעלות כלכלית; יועץ כלכלי; רו"ח מבקר; יועץ מס; יועץ מסחרי; יועץ תקציבי; יועץ להכנת תחשיבי היטלי פיתוח; יועץ להכנת שומות ארנונה; יועץ לענייני דיני עבודה וחשבות שכר (מוניציפאלי).

מחלקת רווחה

מרצים ומדריכים בתחומי דעת שונים להשתלמויות, כנסים, הרצאות, סדנאות; יועץ לניהול תקציב ולקבלת מענקים (ליווי הגשת קולות קוראים ברווחה); מטפלים בתנועה, באומנות וכו'

ביטחון ובטיחות

יועץ ביטחון; יועץ חירום- היערכות משק לשעת חירום (מל"ח); יועץ מיגון; יועץ מניעת אש; יועץ מערכות קשר; יועץ טכנולוגיות בטחון; יועץ בטיחות באירועים המוניים.

טפסים:

 1. תצהיר לבקשת הצטרפות למאגר יועצים – יש להוריד את הקובץ, למלא ולהחתים על פי הנדרש בו.
 2. טופס בקשת הצטרפות למאגר היועצים – יש למלא את הטופס ולצרף אליו את כל המסמכים הנדרשים על פי המופיע בו:

 

קישור ישיר לטופס במקרה ויש בעיה

בכבוד רב,
המועצה המקומית ראש פנה