הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר יועצים

הוראות כלליות

 1. המועצה המקומית ראש פנה (להלן – המועצה) מזמינה בזאת יועצים שונים, אשר עונים על תנאי הסף המפורטים להלן, להגיש בקשותיהם להיכלל במאגר יועצים לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז, וזאת בהתאם לסעיף 3(8) לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות (א), התשי"א – 1950 ולחוזרי מנכ"ל משרד הפנים 8/16 ו-5/17 (להלן – נוהל משרד הפנים). 
 1. מובא בזה לידיעת המבקשים כי בהתאם להוראות נוהל משרד הפנים מאגר היועצים השֶׁמִי יפורסם על ידי המועצה באתר האינטרנט של המועצה. מבלי למעט מהאמור המועצה שומרת לעצמה הזכות לעדכן את המאגר מעת לעת, בכל דרך שתימצא לנכון, ולהזמין יועצים נוספים להיכלל במאגר ו/או בדרך של גריעת יועצים, אשר נכללו במאגר ונמצאו כבלתי מתאימים. 
 1. ההחלטה על הכללתו או אי הכללתו של מבקש במאגר נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
 1. מובהר בזאת, כי הזמנת השירותים מהיועצים תיעשה על-ידי המועצה, מעת לעת, בהתאם לצרכיה, תקציבה וסדרי עדיפויותיה, ואין בעצם ההיכללות במאגר היועצים כדי לחייב את המועצה בהזמנת שירותים כלשהם ו/או כדי להבטיח התקשרות בפועל עם יועץ זה או אחר בהיקף כלשהו, וליועץ לא תהא כל טענה, דרישה או תביעה מכל מין וסוג כלפי המועצה בשל כך.
 1. יודגש, כי אין לבצע עבודה מקצועית ללא הסכם ו/או ללא הזמנת עבודה חתומה ומאושרת, בכתב ומראש, ע"י מורשי החתימה כדין. יועץ המבצע עבודה ללא התחייבות כספית תקפה ומאושרת כדין מביע הסכמתו לבצע עבודה ללא קבלת תמורה בעדה (בהעדר בקרה תקציבית), ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה אם פעל בניגוד להוראות אלה.
 1. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין ליועצים הנכללים במאגר של המועצה זכות בלעדיות לספק למועצה את השירותים שבמומחיותם, אלא המועצה תהא רשאית לפרסם מכרז פומבי ו/או לפנות ליועצים נוספים בבקשה לקבלת הצעות ו/או להתקשר עם יועצים שאינם נכללים במאגר היועצים, והכול בכפוף ובהתאם לכל דין.
 1. מבלי לגרוע מן האמור, ועדת ההתקשרויות של המועצה תהא רשאית לאשר התקשרויות עם יועץ, אשר אינו נכלל במאגר של המועצה באחד המקרים הללו:
 • א. המאגר אינו כולל יועצים העוסקים בתחום המומחיות הנדרש.
 • ב. היועצים הנכללים במאגר אינם עומדים בתנאי סף לביצוע העבודה המסוימת.
 • ג. לאחר ישיבת הוועדה התברר, כי אף לא אחד מהיועצים הנכללים במאגר עונה על דרישות המועצה ו/או הועדה החליטה כי היא אינה שבעת רצון מהשירותים שניתנו בעבר מהיועצים הנכללים במאגר.
 • ד. נסיבות מיוחדות שירשמו.
 1. על תאגיד המבקש להיכלל במאגר לציין בהצעתו את היועץ / היועצים המוצע / מוצעים מטעמו לביצוע העבודה בפועל. על התאגיד ועל היועץ / יועצים מטעמו, ביחד ולחוד, לעמוד בתנאי הסף ובדרישות הנוספות כתנאי להיכללות במאגר.
 1. שאלות הבהרה בעניין הליך זה ניתן להפנות בדוא"ל rehesh@rosh-pinna.muni.il וזאת עד ליום 10.7.22 בשעה 12:00.
 1. לרישום למאגר היועצים – לחצו כאן

סדרי הרישום ואופן הגשת הבקשות

 1. רישום למאגר יעשה על ידי מילוי הטופס המקוון בקישור הבא
 1. על המועמדים למלא את טופס הבקשה במלואו, ולצרף את המסמכים הנדרשים על פיו, כמפורט להלן. וזאת עד לא יאוחר מיום 31.8.22.
 1. ככל שמדובר בתאגיד, עליו להציע מועמד מטעמו לרישום במאגר, אשר ישמש כאיש הקשר ונציג התאגיד כלפי המועצה. על המבקש התאגיד לעמוד בתנאים הכלליים ובתנאי הניסיון, ועל המועמד לעמוד בתנאי הניסיון.
 1. מבקש אשר הינו בעל יותר מתחום התמחות אחד רשאי לסמנם כחלק מתהליך הרישום.
 1. הזמנה זו להגשת בקשות להיכלל במאגר אינה מכרז כדין. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים, והמועצה אינה מתחייבת לקבל כל בקשה שהיא, ותהא רשאית לנהל מו"מ עם מי ממגישי הבקשות, כולם או חלקם.
 1. הודעה על הכללת המבקש במאגר היועצים וסיווגו לפי התחומים תישלח למבקש, וכאמור, תפורסם באתר אינטרנט של המועצה.
 1. עדכון פרטי המבקש במאגר: על היועץ הרשום לעדכן מיוזמתו ובאופן מידי נתונים שהשתנו (עזיבת היועץ מטעמו, החלפת בעלות וכיו"ב וכן כל שינוי מהותי אחר).
 1. מבקש שהמועצה תחליט על הכללתו במאגר ואשר ממנו יוזמן שירות על-ידי המועצה יידרש לחתום על נוסח הסכם התקשרות רלוונטי לתחום הייעוץ, בשינויים אשר יתבקשו ו/או יאושרו על ידי יועמ"ש המועצה ולהמציא למועצה, כתנאי למסירת עבודות ליועץ, אישורי עריכת ביטוח ו/או ערבויות ו/או כל אישור ו/או מסמך אחר, בהתאם לנוסח שיימסר על-ידי המועצה במעמד החתימה על ההסכם.
 1. נוסח הסכמי ההתקשרות אינם מצורפים להזמנה זו אך ניתן לעיין בהם באתר האינטרנט של המועצה בכתובת http://www.rosh-pinna.muni.il מובהר בזה מפורשות, כי הגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים של המועצה משמעה כי המבקש מצהיר כי עיין בנוסח ההסכמים ומצאם מתאימים למהות וסוג השירותים הרלוונטיים. מבקש אשר ייכלל במאגר לא יהא רשאי להעלות כל טענה ו/או השגה ו/או דרישה ביחס לנוסח ההסכמים למעט תיקונים ו/או שינויים ו/או התאמות אשר יידרשו נוכח אופייה הייחודי של כל התקשרות.
 1. מובא בזה לידיעת המבקשים כי מאגר היועצים עשוי לשמש גם תאגידים קשורים שבשליטה, מלאה או חלקית, של המועצה. מבקש המבקש להיכלל במאגר כאמור מביע הסכמתו המפורשת מראש, כי ידוע לו שיכול ויתבקש לספק שירותים לתאגידים קשורים כאמור וכי אין לו כל התנגדות לכך.
 1. יודגש, כי גם יועצים שלהם התקשרות עם המועצה, נכון למועד פרסום פניה זה, ואינם רשומים במאגר היועצים של המועצה, נדרשים להגיש בקשה לרישום במאגר המעודכן, ככל שיש ברצונם להירשם במאגר ולעבוד עם המועצה בעתיד. 
 1. מודגש בזאת, כי בכל מקום בו לשון ההזמנה ו/או תיאור התפקיד הינה בלשון זכר, הכוונה לזכר ולנקבה כאחד.

תנאי סף

 1. רשאים להגיש בקשות להיכלל במאגר היועצים של המועצה רק העומדים בכל התנאים המצטברים הבאים:

תנאים כלליים

 • המבקש הינו בעל תואר אקדמי רלוונטי, הנדרש ע"פ דין לצורך מתן השירות.

להוכחת תנאי זה על המבקש לצרף תעודות השכלה ממוסד אקדמי מוכר.

 • המבקש רשום בפנקס המקצוע הרלבנטי (מהנדסים, אדריכלים, מודדים וכו'), ככל שחלה חובת רישום כאמור על פי דין.

להוכחת תנאי זה על המבקש לצרף העתק רישיון בתוקף.

 • ביצוע עד מסירה של שלושה פרויקטים לפחות בישראל בתחום הייעוץ המבוקש, במהלך שלוש השנים האחרונות.
 • תנאי הסף שפורטו לעיל הינם תנאים כלליים, בהם על כל מבקש לעמוד. ככל שבתחום התמחות מסוים מצוינים במסמך זה תנאים נוספים, יהיה על המבקש לעמוד הן בתנאים הכלליים והן בתנאי הנוספים המבוקשים באותו תחום התמחות כמפורט להלן.
 • המבקש הינו עוסק מורשה.

להוכחת תנאי זה על המבקש לצרף העתק תעודת עוסק מורשה ולצרף אישור תקף מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס או העתק נאמן למקור, המעיד על כך שהמבקש הינו עוסק מורשה. 

בנוסף, יש לצרף אישורי ניהול ספרים תקין ואישור תקף של רשות המס בדבר פטור מביצוע ניכוי מס במקור או שיעור הניכוי. 

 • במקרה של תאגיד – המבקש הינו אישיות משפטית אחת, תאגיד אשר הוקם והתאגד במדינת ישראל כדין.

להוכחת תנאי זה על המבקש לצרף תעודת התאגדות וכן תמצית רישום עדכני מרשם החברות.

 • המבקש עומד בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו- 1976. 

להוכחת תנאי זה, על המבקש לצרף תצהיר בנוסח המצורף לכתב הזמנה זה חתום על-ידי מצהיר מוסמך מטעם המבקש.

 • המבקש אינו מצוי בניגוד עניינים בכל הנוגע להעסקתו ע"י המועצה ו/או מי מטעמה, בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2011: נוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות מקומיות.
 • תיאור באופן מקוון של שלושה פרויקטים לכל הפחות, אשר בוצעו במהלך שלוש השנים האחרונות, לשביעות רצון הלקוחות, בתחומים ובסדרי גודל בהם מעוניין המבקש לעבוד. יש לכלול את פרטי הממליצים, לרבות שם מלא, תפקיד וטלפון.

המסמכים הנדרשים לצירוף לבקשה

 1. המועמדים נדרשים לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הבאים:
 • פרופיל משרד המתאר את המשרד/המועצה וקורות חיים של בעלי המועצה, המועמד מטעמה או המבקש.
 • העתק תעודה המעידה על תואר אקדמאי רלוונטי.
 • העתק רישיון לעיסוק בתחום הייעוץ בתוקף (ככל שנדרש).
 • תצהיר חתום בהתאם לסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים
 • הצהרה על שמירת סודיות חתום.
 • תצהיר היעדר ניגוד עניינים.
 • תצהיר היעדר הרשעה פלילית.
 • אישור על ניהול פנקסי חשבונות.
 • תעודת עוסק מורשה.
 • אישור ניהול חשבון או צילום שיק מבוטל.
 • לתאגיד – תעודת התאגדות ואישור מורשי חתימה.
 • תעודות נוספות המעידות על השכלה וניסיון מקצועי רלוונטי.
 1. לצפייה ברשימת תחומי הייעוץ – לחצו כאן 
 • מובהר, כי רשימה זו איננה סופית והמועצה תהיה רשאית בכל שלב להרחיבה ו/או לצמצמה ו/או לשנותה ו/או לשנות את התנאים בה והכל בכפוף לדין ובהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 8/2016 – נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות או עפ"י כל הליך אחר המאושר בדין. 
 1. הכללת מבקש במאגר היועצים 

 • לשם בחינת ההצעות, תתכנס ועדת התקשרויות במועצה, אשר תורכב ממנכ"ל המועצה, גזבר המועצה, יועמ"ש המועצה. לדיוני הועדה יצטרף מנהל/ת האגף/יחידה הרלבנטיים.
 • ועדת ההתקשרויות תהא רשאית שלא לכלול למאגר מועמד שלמועצה יש ניסיון שלילי עמו (על אף עמידתו בתנאי הסף של המאגר), וזאת בכפוף למתן זכות טיעון בכתב או בע"פ, על-פי שיקול דעת הועדה.
 • המבקש רשאי לצרף להצעתו כל נתון ו/או מסמך נוסף אשר אינו נזכר בהזמנה זו.
 • לא צירף המועמד לבקשתו להיכלל במאגר אסמכתא או מסמך נדרש, על-פי הפירוט דלעיל, תהא ועדת התקשרויות רשאית, מטעם זה בלבד ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לכלול את המבקש במאגר. עם זאת מובהר, כי הועדה רשאית לבקש להשלים ו/או לתקן ו/או להבהיר איזה מן המסמכים שבבקשה ו/או נתונים המפורטים בה וכן רשאית הועדה להתעלם מפגמים בלתי מהותיים במסמכים, על-פי שיקול דעתה המלא.
 • למועצה שמורה הזכות שלא לאשר רישום מועמד למאגר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי גם באם המועמד עומד כנדרש בתנאי הסף המפורטים לעיל, והכל בהתאם להחלטת ועדת ההתקשרויות של המועצה, לשיקולי המועצה ולצרכיה ולמשל בגין ניסיון עבר שלילי עם הפונה וכו'. הפונה מוותר בזאת על כל טענה באשר להחלטות המועצה כאמור. למועצה שמורה זכות הברירה, כחלק מהליך בחירת מועמדים, לראיין מספר מועמדים מתוך המאגר.
 • המועצה תהא רשאית לפנות לכל גוף שקיבל ו/או מקבל שירותים מהמועמד, ולפנות לממליצים שפרטיהם צורפו על ידי המועמד בטופס המקוון, לצורך קבלת המלצות.
 • על המציעים הרשומים לעדכן מיוזמתם באופן מיידי נתונים שהשתנו. לדוגמא: עזיבת עובד מפתח בעל התמחות, החלפת בעלות, רכישת חברה אחרת וכל שינוי מהותי אחר/
 • התקשרות עם היועצים הרשומים במאגר תתבצע בהתאם להנחיות לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 8/2016 – נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות או עפ"י כל הליך אחר המאושר בדין.
 • תנאי לתחילת עבודתו של יועץ הוא בחינת סוגיית ניגוד העניינים ומילוי שאלון בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2011 ובמידת הצורך, על פי החלטת היועמ"ש למועצה, הכנת הסדר למניעת ניגוד עניינים וחתימת היועץ עליו.
 • יועצים אשר נרשמו במאגר היועצים של המועצה, יחולו עליהם כל הכללים החלים על רישומם במאגר המועצה בשינויים המחויבים.
 1. הליך מסירת עבודה ליועץ ע"י וועדת התקשרויות של המועצה

פנייה ליועצים שנכללו במאגר לצורך קבלת הצעת מחיר לביצוע עבודה תתבצע באופן המפורט להלן:

 • הפניה ליועצים במאגר תבוצע על-ידי המועצה ע"פ צרכיה ובהתאם להוראות הדין ונוהל משרד הפנים.
 • בגין כל פניה יגישו הנכללים במאגר אליהם פנתה הועדה הצעת מחיר בגין השירות הספציפי.
 • ככלל, תימסר העבודה ליועץ אשר נקב בהצעתו את ההצעה הכספית הזולה ביותר, אולם מובהר כי אין המועצה מתחייבת לבחור את ההצעה הזולה ביותר ו/או לבחור ביועץ רק על-פי אמות מידה של מחיר; המועצה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע להתקשרות מסוימת אמות מידה ותנאי סף נוספים ו/או אחרים מהנקוב דלעיל, בהתאם לשיקול דעתה המקצועי ובהתאם לצרכיה, וכפועל יוצא, בקבלת ההחלטות לשקול את מכלול השיקולים הרלבנטיים לאותה התקשרות, בכפוף לכל דין.
 1. הוצאת מועמד מהמאגר

ועדת ההתקשרויות תהא רשאית לגרוע מן המאגר יועצים, לאחר מתן הודעה בכתב ומתן זכות תגובה בפרק זמן סביר שיוגדר על-ידה, וזאת, בין היתר, במקרים הבאים (אין מדובר ברשימה סגורה כי אם מתן דוגמאות בלבד):

 • יועץ שהרשות פנתה אליו לקבל הצעה ואשר לא השתתף בהליך 3 (שלוש) פעמים במהלך 12 (שנים עשר) חודשים קלנדריים;
 • יועץ שאינו מחזיק עוד בתעודה ו/או רישיון ו/או היתר נדרש בהתאם לתחום העיסוק;
 • יועץ שנמסרה לו עבודה והתקבלה חוות דעת שלילית מטעם המנהל התחום המקצועי ברשות;
 • יועץ המצוי בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק ו/או בהקפאת הליכים;
 • יועץ אשר הורשע בפלילים בתחום עיסוקו או שעבר עבירה שיש עמה קלון;
 • יועץ שנמצא שהוא מצוי בניגוד עניינים ו/או אינטרסים בעבודה עם הרשות.

 

בכבוד רב,

המועצה המקומית ראש פנה