לכבוד

חברי המועצה

הנדון: הזמנה לישיבת מועצה מן המניין

הנך מוזמן/ת לישיבת מועצה מן המניין שתתקיים ב-15.3.20 בסיום ישיבת המועצה שלא מן המניין

על סדר היום:

 1. סקירת פעילות עמותת השחזור, פעילות מול הרשות, תחזוקת מבני מועצה באתר.
 2. פרסום גזבר המועצה כמנהל הארנונה
 3. סגירת תברי"ם 2019:
 • תב"ר 398- הרחבת בית עלמין- תקציב – 400 אלש"ח. יתרה – 4,664.50 ₪
 • תב"ר 406- מיזוג בית היקב- תקציב- 100 אלש"ח. יתרה- 0.00 ₪
 • תב"ר 411 מרכיבי ביטחון- 105,527 אלש"ח. יתרה- 0.00 ₪
 • תב"ר 413- מתקני משחקים בהרחבה ד'- 165 אלש"ח. יתרה- 1521- ₪
 • תב"ר 414- הקמת מגרש סינטטי+ תאורה- 868 אלש"ח. יתרה-8502.82- ₪
 • תב"ר 417- קיר תומך למקלט- 77 אלש"ח. יתרה- 2,223.60 ₪
 1. פתיחת תב"ר 425- מבואת גיא אוני – ע"י רמ"י (קרן שטחים פתוחים)-1,500,000 ₪
 2. מינוי מעין בן נתן כממלאת מקום ראש המועצה
 3. מינוי 3 חברי מועצה לוועדה לשימור מבנים
 4. שינוי מורשה חתימה חשבון משותף אמ"יר והמועצה המקומית – למוטי ואורי
 5. מדידות נכסים בראש פינה סיווגים – לבקשת עמית הרפז
 6. עדכונים

 

בכבוד רב,

אירית ברק