לכבוד:

חברי /חברות מליאה

 שלום רב,

הנדון: הזמנה לישיבת מועצה מן המניין 20 03

הנך מוזמן/ת לישיבת מועצה מן המניין שתתקיים ביום רביעי 24/6/20 בשעה: 18:30 במבנה הרב תכליתי.

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול ועדת תמיכות (מצ"ב)
 2. אישור שינוי מורשה חתימה עמותת א.מ.י.ר – מוטי ואורי במקום אביהוד ודובי.
 3. אישור תב"ר שכונת האורנים סה"כ 5,000,000 ₪. מקורות מימון: רמ"י
 1. אישור תב"ר נחל ראש פינה בסך 1,500,000 ₪. מקורות מימון רמ"י קרן לשטחים פתוחים.
 1. תב"ר מחסן מל"ח -הגדלה. תקציב קודם – 415 אלש"ח . תקציב חדש – 442 אלש"ח. הגדלה- 27  אלש"ח (תקציב הג"א שוטף)
 1. סגירת תברי"ם (מצ"ב) .
 2. אישור הנחות לשנת 2020 (מצ"ב).
 3. אישור מעין בן נתן כ- מ.מ ראש מועצה.
 4. דיווחים
 • א. בריכת שחיה
 • ב. דוד שו"ב
 • ג. שכונת האורנים
 • ד. כניסה להרחבה ג'
 1. סיכום תקופת קורונה 15.03-30.05.20
 2. אישור אורי זלצר גזבר המועצה – כמנהל ארנונה.
 3. צו הארנונה (מצ"ב טיוטה לצו 2021 ודברי הסבר לטיוטה צו 2021).

בכבוד רב,

אירית ברק

מנכ"לית המועצה

העתק:

הממונה על מחוז הצפון-משרד הפנים, נצרת עילית

יועמ"ש

מבקרת פנים

אתר אינטרנט