חברי/ות המועצה
שלום רב,

הנדון: הזמנה לישיבת מועצה מן המניין 01-20

הנך מוזמן/ת לישיבת מועצה מן המניין שתתקיים ביום שלישי, י' בטבת תש"פ 07.01.2020 בשעה 19:00, במשרדי המועצה המקומית.

על סדר היום:

1. אישור תב"רים (מצ"ב טבלת תב"רים)

א. אישור תב"ר מס' 420 – תכנון מפורט תב"ע דרך 8676 (כביש 90 הישן)

מקורות מימון:
משרד התחבורה 1,050 אלש"ח
משרד הפנים 450 אלש"ח
סה"כ התב"ר 1,500 אלש"ח

ב. אישור תב"ר מס' 421 – מבנה רב תכליתי שכונה דרומית

מקורות מימון:
מלוות 918 אלש"ח
סה"כ התב"ר 918 אלש"ח

ג. אישור שינוי תב"ר מס' 364 – מעגל תנועה דוד שוב. (מצורף עותק שינוי התב"ר)

מקורות מימון:
משרד התחבורה 2,337 אלש"ח
רשות ניקוז 150 אלש"ח
משרד הפנים 550 אלש"ח
רמ"י 1,108 אלש"ח
סה"כ התב"ר 4,145 אלש"ח

2. פדיון ימי חופשה של אביהוד רסקי – לבקשת אריה אייל.

3. דיווח.

בכבוד רב,

אירית ברק
מנכ"לית המועצה

העתק:

הממונה על מחוז הצפון – משרד הפנים, נצרת עילית
יועמ"ש
מבקרת פנים
אתר אינטרנט