לחברי/ות המועצה

שלום רב,

הנדון: הזמנה לישיבת מועצה מן המניין 02-20

 

הנך מוזמן/ת לישיבת מועצה מן המניין שתתקיים ביום שלישי, ט' בשבט תש"פ  04.02.2020  בשעה 19:00, במשרדי המועצה המקומית.

 

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול 15-19.

 

  1. היטלי סלילה (חומר ישלח בהמשך).

 

  1. אישור תב"רים:

 

א.         אישור תב"ר מס' 422- רפורמה ברישוי עסקים – תב"ר חדש

מקורות מימון:

משרד הפנים     50 אש"ח

סה"כ התב"ר    50 אש"ח

 

ב.         הגדלת תב"ר מס' 412 – מחסן מל"ח

תב"ר קיים:     280 אש"ח

מועצה              30  אש"ח

משרד הפנים     250 אש"ח

הוספה לתב"ר  135 אש"ח – מקור מימון: משרד הפנים

סה"כ התב"ר    415 אש"ח

ג.          אישור תב"ר מס' 423 – מרכיבי בטחון לחירום – תב"ר חדש

מקורות מימון:

משרד הפנים           119 אש"ח

תקציב הג"א שוטף 51   אש"ח

סה"כ התב"ר           170 אש"ח

 

 

  1. פדיון ימי מחלה אביהוד רסקי – לבקשת אריה אייל.

 

  1. דיווח.

 

בכבוד רב,

אירית ברק

מנכ"לית המועצה

 

העתק:

הממונה על מחוז הצפון – משרד הפנים, נצרת עילית

יועמ"ש

מבקרת פנים

אתר אינטרנט