הזמנה לקבלת הצעות מחיר מס' [01/19]

הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ ותכנון מתחמי ספורט וקהילה בראש פינה

כללי

 1. המועצה מקומית ראש פינה (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת יחידים או חברות למתן שירותי ייעוץ, תכנון וניהול פרויקטים בתחום הספורט והקהילה במועצה מקומית ראש פינה.
 2. המועצה מעוניינת להתקשר עם יועץ העוסק בתכנון מתחמי ספורט וקהילה, בין היתר, לצורך הכנת "תיק מתקן" המהווה סיכום כולל של המתקן כגון היכן ממוקם, מה הוא כולל, אילו מתקנים קיימים בו, סידורי בטיחות, מערכות שונות, בעלי תפקידים, דרישות המקצועיות וכיו"ב.

מהות ההתקשרות

 1. מבלי למעט מהאמור לעיל, במסגרת התקשרות המועצה מול היועץ יידרש היועץ לבצע, בין היתר, את המטלות הבאות:
 • זיהוי צרכי מתקני הספורט והקהילה .
 • ניתוח נושא תחזוקה, צרכים, עלויות.
 • בחינת צרכי הרשות העירונית בתחום הספורט והקהילה.
 • הכרות עם גופים רשותיים מתקצבים ו/או גופים אחרים, בין היתר, לשם שיפוץ ו/או שדרוג מתקן קיים ו/או הקמת מתקן חדש.
 • הגשת מסמכים לשם קבלת תקציבים מגופים ממשלתיים ו/או גופים אחרים, לרבות, ליווי וייעוץ בנושא קולות קוראים והגשת מענה למכרזים ו/או קולות קוראים של גופים מתקצבים.
 • מתן ייעוץ בהכנת פרוגרמות, בדיקתן, והתאמה לתקן .
 • בקרה, ליווי והקמת מתקני ומתחמי ספורט.
 • מפגשי ייעוץ בתחום מתקני ומתחמי ספורט.
 • הכרות עם דרישות מקצועיות של ענפי הספורט.
 • הכרות מקצועית של מתחמי משחק ושעשועים .
 • הכרות עם חברות בתחום הספורט, מתקני משחק ושעשועים לרבות, חברות המייצרות ומתחזקות מתקני וציוד ספורט.
 • ביצוע כל מטלה נוספת בתחום הנדרש.

תנאי הסף

 1. תנאי הסף להשתתפות בהליך:
 • למשתתף ניסיון מוכח במתן שירותי ייעוץ ו/או בניהול פרויקטים בתחום הספורט והקהילה של 5 (חמש) שנים לפחות במהלך השנים 2011-2018 עבור גופים ציבוריים.

בכדי להוכיח עמידתו בתנאי סף זה המציג יציג אישורים מתאימים, לרבות, מכתבי המלצה.

לענין סעיף זה "גופים ציבוריים" – רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים, חברות ממשלתיות, משרדי ממשלה וסמך וכו'.

 • למשתתף ניסיון מוכח במתן שירותי ייעוץ ו/או בניהול פרויקטים כגון בניית מגרשי כדורגל עם משטחי דשא סינטטי ודשא טבעי, בניית היכלי ספורט, בניית מתחמי משחק ושעשועים, מתחמי וחדרי כושר, בניית מרכזי ספורט ובריכות, מתחמי א"ק ניהול מפעלי ספורט של משרד התרבות והספורט ומשרד החינוך וכו' והכל במהלך השנים 2011 עד 2018.
 • למשתתף ידע מוכח בתחום תקינת מתקני הספורט.
 • המשתתף הינו בעל אישור תקף על ניהול פנקסים כדין (או אישור שהוא פטור מלנהלם) מאת פקיד השומה האזורי או רו"ח מוסמך וכן אישור על ניכוי מס במקור.
 • על המשתתף לנהל ספרי חשבונות כנדרש ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו -1976.

הוראות נוספות

 1. המשתתף אשר ייבחר ע"י המועצה  יידרש לחתום על הסכם מתאים בנוסח המקובל במועצה למתן שירותי ייעוץ, ניהול ופיקוח על פרויקטים.
 2. המשתתף אשר ייבחר ע"י המועצה  יידרש להציג אישור ביטוח בנוסח אשר יצורף בהסכם ואשר יכלול בין היתר, ביטוח צד ג' בגבולות אחריות של סך 1,000,000 ₪ בו מועצה מקומית ראש פינה תירשם כמוטבת, נספח הביטוח יומצא למועצה  ויהיה כפוף לאישור המועצה .
 3. פרטים נוספים ניתן לקבל אצל הגב' ענת שרון פרץ  בכתובת דואר אלקטרוני rp1@rosh pinna.muni.il וזאת עד ליום 20/01/2019.

בכל הקשור למערכת היחסים בין המועצה  לבין המשתתף, יחשב המשתתף, כקבלן עצמאי לכל דבר ועניין. המשתתף מתחייב בזאת באופן בלתי חוזר כי לא יטען ולא יעלה טענות בפורום ובמועד כלשהם שיהא בהם כדי לפגוע במעמדו כקבלן עצמאי כלפי החברה העירונית ובהיעדר יחסי עובד מעביד בינו לבין החברה העירונית.

 1. על המשתתף לצרף את כל האישורים ו/או המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאים המקדמיים כנדרש לעיל.
 2. את כל ההצעות יש להכניס למעטפה סגורה עליה ירשם "הזמנה לקבלת הצעות מס' [01-19] למתן שירותי ייעוץ תכנון מתחמי ספורט וקהילה ותבחינים בראש פינה". את המעטפה הסגורה יש להגיש עד ליום [27/01/2019] בשעה 15:00 (להלן: "היום הקובע") למשרדי המועצה ברחוב גיא אוני.
 3. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לערוך בכל עת שינויים או תיקונים בפניה זו ובנספחיה לרבות בכל תנאי מתנאיה ומועד הגשת ההצעות. השינויים יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההזמנה.
 4. המועצה תהא רשאית לפסול כל הצעה אשר לא תוגש בהתאם להוראות ההליך כמפורט לעיל ולהלן.
 5. אין בהזמנה זו בכדי לחייב את המועצה  לתקשר עם אחד המשתתפים, והמועצה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לכל הצעה שתוגש ואף לא לקבל כל הצעה ואף לבטל הליך זה.
 6. אין המועצה  מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי ותהא רשאית לבטל הליך זה כולו או חלקו מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדית. כמו כן, שומרת המועצה  את הזכות לנהל מו"מ עם המשתתפים שהצעותיהם תימצאנה מתאימות.
 7. למען הסר כל ספק מובהר, כי הליך זה אינו מכרז וכי דיני המכרזים אינם חלים עליו.

 

מועצה מקומית ראש פנה