ראש פנה, אוגוסט 2022

הליך מס' 09/2022: פניה לקבלת הצעות לקבלת ייעוץ משפטי חיצוני קבוע מועצה מקומית ראש פנה

כללי

 1. המועצה המקומית ראש פנה (להלן: "המועצה" או "הרשות המקומית") מקיימת הליך פנייה זה, 09/2022, במסגרתו היא מבקשת למנות יועץ משפטי חיצוני קבוע למועצה (להלן: "היועץ המשפטי" או "המציע") אשר הינו בעל ניסיון מעשי מוכח בעריכת דין שלא יפחת מחמש שנים, אשר יעניק לה שירותים משפטיים כיועץ משפטי חיצוני קבוע.
 2. יובהר, כי בהתאם להוראות הדין לא חלה על המועצה חובה לעריכת מכרז בקשר עם הליך זה, ואין לראות בהליך זה מכרז כהגדרתו בדין. על אף האמור, החליטה המועצה לנקוט בהליך פנייה שוויוני, תוך קביעת כללים כמפורט בהוראות פניה זו, ובשים לב למרכיב יחסי האמון המאפיין את ההתקשרות למתן שירותי יעוץ משפטי והכל בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 2/2014 (להלן: "החוזר").
 3. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מסמך זה להוראות החוזר, יגברו הוראות החוזר.
 4. מציע שיש לו שאלות בקשר לפנייה זו, מוזמן להעלותן בכתב באמצעות דוא"ל rpo@rosh-pinna.muni.il על הפונה מוטלת האחריות לוודא את קבלת הפנייה בטלפון 04-6808655. המועד האחרון להעברת שאלות כאמור הוא  10 ימים לפני המועד הסופי להגשת ההצעות, כמפורט בסעיף 7 להלן. שאלות שיתקבלו לאחר המועד האמור – המועצה תהיה רשאית לדחות ו/או לא לענות. יובהר כי לא יהיה מענה בעל פה על שאלות, ובהתאם לכך רק תשובות בכתב תחייבנה את המועצה. השאלות והתשובות יפורסמו באתר המועצה ויופצו בדואר אלקטרוני לכל המשתתפים שרכשו את מסמכי ההליך.
 5. את חוברת המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה, החל מיום 24.7.22 בין השעות 09:00 – 15:00, תמורת סך של 1,500 ₪ (אשר לא יוחזרו). ניתן לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום, קודם  רכישתה, במשרדי המועצה ו/או באתר האינטרנט שלה בכתובת https://rosh-pinna.muni.il. יש לצרף את אישור התשלום למסמכי ההצעה.
 6. המועצה תהא רשאית לפנות אל המציעים, או אל מי מהם, לקבלת הבהרות, השלמות או תיקונים ביחס להצעותיהם.
 7. את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה, עליה יהיה כתוב "פנייה 09/2022 לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ משפטי", בצירוף כל המסמכים הנדרשים, לתיבה הנמצאת בגזברות המועצה עד המועד האחרון להגשת הצעות שנקבע ליום 1.9.2022 עד השעה 15:00.
 8. על המציע לצרף את כל המסמכים המפורטים להלן, וזאת כתנאי מוקדם לדיון בהצעה ולבדיקתה. הצעה שלא יצורפו לה כל המסמכים והפרטים המפורטים להלן, והנדרשים בפנייה זו, על כל חלקיה ונספחיה, המועצה תהא רשאית לדחותה על הסף.
 9. ההצעה, בצירוף כל המסמכים הנלווים, תוגש במקור ותהיה חתומה על ידי המציע. למען הסר ספק יובהר כי אין להוסיף התניות או סייגים כלשהם לנוסח הפנייה, לנספחיה ולהצעה.
 10. כל האמור במסמך זה בלשון זכר נכון גם ללשון נקבה.
 11. המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, בהודעה שתועבר בכתב לכלל המשתתפים, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לפנייה זו, בכפוף לאישור בכתב ממשרד הפנים.

פירוט תחומי הפעילות של קבלת ייעוץ משפטי (להלן: "השירותים")

 1. השירות המשפטי המבוקש הינו בתחומים שיפורטו להלן:

 • א. טיפול בכל התיקים המשפטיים של המועצה, לרבות עתירות, תביעות, גישור, בוררות, עררים וכדומה, וייצוג המועצה בערכאות המשפטיות והמעין שיפוטיות השונות.
 • ב. ייעוץ משפטי הנוגע לרישוי עסקים.
 • ג. ייעוץ משפטי למנהל הארנונה או למנהל הגביה, תשובות להשגות בתחום המגורים, לרבות יחידות אירוח ויעוץ שוטף למחלקת הגביה.
 • ד. ייצוג מנהל הארנונה מול ועדת הנחות, ועדת ערר, ניסוח מענה לבקשות, השגות ועררים וייצוג המועצה בוועדת הערר לענייני ארנונה (בחיוב שכ"ט נפרד כמפורט בנספח א').
 • ה. טיפול משפטי בתחום הארנונה ותשלומי חובה המגיעים למועצה, על כל היבטיו.
 • ו. ייעוץ וטיפול בתחום נכסי המועצה.
 • ז. ייעוץ משפטי לראש הרשות המקומית ולכל מי שהואצלו לו סמכויות של ראש המועצה, בכל עניין הדרוש למילוי תפקידו.
 • ח. ייעוץ משפטי לעובדי הרשות המקומית בכל עניין הדרוש למילוי תפקידם.
 • ט. יעוץ שוטף בדיני עבודה.
 • י. ניסוח חוזים שהמועצה צד להם.
 • יא. עריכת חוזים, מכרזים וליווי ועדת המכרזים.
 • יב. מתן חוות דעת בעניינים שוטפים בהתאם להוראות מנכ"ל/גזבר המועצה.
 • יג. הכנה משפטית של סדר היום לישיבותיה של המועצה המקומית ראש פינה.
 • יד. ייצוג המועצה, ראש המועצה ובעלי תפקידים בפני משרדי הממשלה, גופים ציבורים וגופים אחרים ע"פ דרישת המועצה.
 • טו. השתתפות בישיבות ופגישות, בראש פינה ובכל מקום אחר בארץ, בהתאם להוראות מנכ"ל/גזבר המועצה.
 • טז. יעוץ שוטף למהנדסת המועצה או מי מטעמה לעניינים הנדסיים.
 • יז. ייצוג המועצה בפני בתי משפט מחוזיים בישיבתם כבית משפט לעניינים מנהליים (בהתאם לחיוב שכ"ט נפרד כמפורט בנספח א')
 • יח. ייצוג המועצה בפני בית משפט עליון בישיבתו כבג"ץ (בחיוב שכ"ט נפרד כמפורט בנספח א').
 • יט. ייצוג המועצה בערעורים ובערכאות שניות שונות (בחיוב שכ"ט נפרד כמפורט בנספח א').
 • כ. ייצוג בתחום הפלילי כתובע עירוני.
 • כא. טיפול בנושא הקצאת מקרקעין.
 • כב. ייצוג בכל הליכי התכנון לרבות יעוץ משפטי וייצוג בהליכים בפני מוסדות התכנון השונים.
 • כג. הכנת מסמכים שונים בסוגיות משפטיות שונות על כל הכרוך בכך והשתתפות בישיבות.
 • כד. השתתפות בישיבות מוסדות המועצה – ישיבות מועצה, ישיבות ועדות המועצה, ועדת הנחות, ועדת מכרזים, ועדת הקצאות, ועדת תמיכות – בהתאם לנדרש ו/או לדרישות על פי כל דין, ועדת התקשרויות.
 • כה. טיפול בהסמכת והנחיית בעלי תפקידים, פקחי המועצה.
 • כו. בדיקה שוטפת של חוקי העזר המקומיים ועדכונם בהתאם להוראות גזבר המועצה ועריכת חוקי עזר, עד לפרסום ברשומות.
 • כז. ריכוז ומענה לכל פניות של גופי ביקורת, לרבות מבקר פנים של המועצה מבקר המדינה או משרד הפנים.
 • כח. הגשת הערכת סיכון חודשית לגבי כל התביעות וההליכים המתנהלים.
 • כט. עדכון שוטף כתוב חודשי של כל הנושאים העומדים ומתנהלים על ידי עו"ד באמצעות טופס דיווח חודשי ולפי פירוט שידרש על ידי מנכ"ל/גזבר המועצה.
 • ל. מעקב שוטף אחר דרישות ותביעות ביטוח המוגשות אל המועצה ועליה לרבות פיקוח על תביעות המועברות לטיפול חברת הביטוח וכל תכתובת מול חברת הביטוח.
 • לא. הוצאת מכתבי התראה עבור אי תשלום קנסות, הפרת הסכמים, חוזים וכיוצא בזאת. טיפול בכל נושא משפטי שעל יועץ משפטי רשותי לטפל בו.
 1. היועץ המשפטי מתחייב לעמוד בכל התנאים כדלהלן:

א.      להכיר את הוראות הדין הרלבנטיות;

ב.       לבצע את השירותים בנאמנות, במיומנות וברמה מקצועית נאותה;

ג.       לא להעביר את ביצוע השירותים לטיפולו של עורך דין אחר; למעט באישור מראש על ידי מורשי החתימה של המועצה.

ד.       לא להתחייב בשם הרשות ללא קבלת אישור מוקדם;

ה.      לא לבצע כל פעולה שיש או שעלול להיות בה ניגוד עניינים בהקשר להתחייבויותיו;

ו.       להעביר לידי המועצה כל מידע רלוונטי הנודע לו במסגרת ביצוע השירותים;

ז.       להגיע למשרד המועצה על פי תיאום מראש, וכן להתייצב לפגישות במקומות נוספים ככל שיידרש ותוך התראה סבירה;

ח.      במהלך מתן השירות על ידו למועצה ולאחר סיום מתן השירות, מתחייב היועץ המשפטי שלא למסור לצד ג' כלשהו כל חומר או מידע הקשור במתן השירותים או שנמסר עקב או אגב נתינתם;

ט.      להקפיד על כך שברשותו כל האמצעים המנהליים, הארגוניים והמשרדיים הנדרשים למתן השירותים באופן מלא;

 1. לשם מתן השירותים יידרש היועץ המשפטי להכין חוות דעת משפטית ו/או ניירות עמדה ו/או המלצות ו/או להשתתף בפגישות עם גורמים מקצועיים בתוך המועצה וכן עם יועצים חיצוניים של המועצה, תוך הנחייה וליווי של עובדי המועצה.
 2. מתן השירותים מחייב את היועץ המשפטי שייבחר ליחסי אמון מיוחדים כלפי המועצה, מהדרגה הגבוהה ביותר, וזאת בשים לב למהותו ולמורכבותו של הייעוץ המשפטי ולחשיבות מתן שירותי הייעוץ. בנסיבות אלה, מובהר כי לוועדת הבחירה המקצועית שיקול דעת רחב בבחירת המציע הזוכה במסגרת הליך זה, לרבות לעניין בחינת אמות המידה בדבר איכותה של ההצעה והתאמתו של המציע לביצוע השירותים נושא פנייה זו, וכן לעניין ההיבטים הנוגעים להתקשרות עם היועץ המשפטי שייבחר ולחובות החלות עליו, בין אם ההיבטים והחובות כאמור מפורטים בפנייה זו ובנספחים המצורפים אליה ובין אם הם נובעים ממהותם של שירותי הייעוץ המבוקשים ומיחסי האמון המיוחדים הנגזרים מהם, ובכלל זה העדר ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים בשלב ההכרזה על הזכייה ובכל שלב בתקופת ההתקשרות ולאחריה.
 3. מובהר כי האחריות לביצוע השירותים המשפטיים למועצה הנה של המועמד לשמש כיועמ"ש בעצמו, באופן אישי. כאשר, במסגרת הטיפול המשפטי השוטף (ריטיינר) הנוגע למועצה, נדרש היועץ המשפטי החיצוני הקבוע להופיע, שלא בדרך קבע, בפני גוף חיצוני שאין לו שליטה על לוח הזמנים שלו (בית המשפט, ועדה וכיו"ב) והדבר אינו מתאפשר לו, הוא רשאי להסתייע בעורך דין אחר ממשרדו, ובלבד שקיבל הסכמה לכך בכתב מראש המועצה.
 4. יובהר, כי במקרים דחופים יכולה הסכמה כאמור של המועצה להינתן בעל-פה על ידי ראש המועצה או המנכ"ל/המזכיר, ובלבד שסמוך לאחר מכן, יעלה ראש המועצה או המנכ"ל/המזכיר על הכתב את ההסכמה האמורה ואת הנימוקים למתן ההסכמה. המועצה לא תיתן הסכמה כאמור, אלא לאחר שבחנה כי אכן אין עורך הדין יכול לבצע את המטלה בעצמו וכן את הוותק והניסיון המעשי של עורך הדין האחר, בהתייחס למאפייני העבודה שבגינה מתבקש סיועו.

מובהר כי המועצה שומרת על זכותה להפריד חלק מעבודת הייעוץ המשפטי ולמסור עבודות משפטיות מסוימות, או נושא ספציפי, למשרדי עו"ד אחרים, לפי דין ותחת אחריותו של היועמ"ש. וזאת על פי נוהל חוזר מנכ"ל 8/16 ו- 5/17 בעניין נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז.

 1. על היועץ המשפטי שייבחר, להעניק חוות דעתו בהתאם להנחיות המועצה באופן שוטף ובכל שלבי ביצוע השירותים המבוקשים.
 2. יודגש כי נוכח מהות השירותים והצורך לעמוד בלוחות זמנים מוגדרים, היועץ המשפטי יידרש למתן ייעוץ ברמת זמינות גבוהה והוא עשוי להידרש לספק את שרותיו גם מעבר לשעות העבודה הרגילות ולנסוע למקומות אחרים בהם מתקיימים דיונים או ישיבות, לפי הצורך.

על הזוכה להיות זמין לקריאה דחופה במקרי חרום, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה, לשם טיפול בבעיות קריטיות ובלתי-צפויות.

תקופת ההתקשרות

 1. תקופת ההתקשרות הינה לשש שנים ממועד חתימת המועצה על הסכם ההתקשרות ובהתאם למצוין בחוזר, למען הסר ספק חצי שנת ההתקשרות הראשונה הנה לניסיון.
 2. ככל שימונה על ידי הרשות יועמ"ש פנימי שהינו עובד המועצה, המועצה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות עם היועמ"ש החיצוני.
 3. היועץ המשפטי בעצמו, יבצע עבודה ממשרדי המועצה לפחות יום עבודה בשבועיים , בהיקף של 6 שעות – בתיאום מראש עם מנכ"ל/גזבר המועצה בשעות עבודה המקובלות במועצה.

לוח זמנים

 1. מתן חוות דעת תתקבל בפרק זמן של 72 שעות מיום דרישת מנכ"ל/גזבר המועצה, במקרים דחופים, לפי הגדרת הגזבר תתבקש חוות דעת להינתן בתוך 24 שעות.
 2. אישור חוזים ו/או עסקאות של התקשרויות המועצה יבוצעו תוך 72 שעות מיום דרישת מנכ"ל/גזבר המועצה.
 3. הכנה ויציאה למכרזים בפרק זמן של 10 ימים מיום דרישת מנכ"ל/גזבר המועצה.
 4. באחריות המועמד לשמש כיועמ"ש, לנהל לוח זמנים המפרט את מועדי הגשות כתבי בי דין לרבות מועדי השגות ועררי ארנונה והמצאתם למועצה מידי שבוע.
 5. מענה לכתבי בי דין בהתאם להוראות הקבועות בחוק ומשלוח טיוטה לאישור הגורם הרלוונטי במועצה לכל המאוחר עד לשבועיים לפני המועד האחרון הקבוע בחוק. כתבי בי דין, לרבות מענה להשגות ועררי ארנונה שיוגשו באיחור בניגוד לאישור הטריבונל הרלוונטי לרבות וועדות ערר לא יחויבו.
 6. יובהר כי לא יתבצע תשלום נוסף עבור כתבי בי דין ו/או בקשות שנדרשות לניהול ההליך לנוכח עיכוב שנוצר בעקבות אי עמידה בזמנים כאמור לעיל.

דרישות לגבי המציע

 1. השירותים נשוא ההצעה יינתנו על ידי עורך הדין שייבחר, (להלן: "המציע"). יצוין כי במסגרת בחינת אמות המידה ייבחן ניסיון עורך הדין הספציפי אשר ייתן את השירותים נשוא ההצעה,
 2. יודגש כי השירותים יינתנו על ידי עורך הדין הנבחר ולא על ידי עורכי דין אחרים מטעם המציע.
 3. תנאי הסף בהם על עוה"ד המועמד לשמש כיועץ המשפטי לעמוד, הינם כדלקמן:
 • המציע, הוא בעל ניסיון מקצועי של 5 שנים לפחות במתן ייעוץ משפטי וכן הוא בעל בקיאות וניסיון מוכר באחד או יותר מתחומי פעילותה העיקריים של רשות מקומית או בתחום המשפט הציבורי. יש לצרף מסמכים אשר נוסחו ו/או נערכו ע"י עוה"ד המוצע לשמש כיועץ המשפטי במהלך 36 החודשים שקדמו לפרסום הצעה זו:
 • 5 חוות דעת אשר מעידות על ניסיון מוכח באחד או יותר מתחומי פעילותה העיקריים של רשות מקומית או בתחום המשפט הציבורי. ניתן למחוק פרטים מזהים / ספציפיים שנכללים באותם מסמכים. בנוסף, על המציע לצרף מסמך קורות חיים  מפורט של היועץ המשפטי המוצע. ניתן לצרף מסמכים נוספים להוכחת הניסיון.
 • עוה"ד לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או שבית המשפט קבע שעבר עבירה שיש עמה קלון וטרם חלפו חמש שנים מיום שנגזר דינו, או אם נגזר עליו מאסר בפועל, מיום שסיים לרצות את עונשו, לפי המאוחר.
 • עוה"ד לא כיהן כחבר במועצה או כראש המועצה או כחבר מועצה/ראש מועצה באותה רשות מקומית וטרם חלפו שנתיים מיום שחדל לכהן או מיום שנסתיימה תקופת הכהונה של המועצה שבה כיהן, לפי המאוחר.
 • הוא לא כיהן כחבר מועצה או כראש רשות ברשות מקומית הגובלת באותה רשות, וטרם חלפה שנה מיום שחדל לכהן או מיום שהסתיימה תקופת הכהונה של המועצה שבה כיהן, לפי המאוחר.
 • הוא לא היה מועמד בבחירות לראשות אותה רשות מקומית או לחברות במועצה של אותה רשות מקומית ולא הסתיימה תקופת כהונתה של אותה מועצה שהיה מועמד להיות ראשה או חבר בה. עוה"ד אינו משמש כיועץ משפטי חיצוני קבוע של 2 רשויות מקומיות נוספות אחרות, או משמש כיועץ משפטי ברשות מקומית אחרת והעסקתו ברשות המקומית, ככל שתאושר, לא תעמוד בסייגים שנקבעו בסעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי), התשלו"ו-1975.
 • עוה"ד לא העניק שירותים משפטיים כלשהם לראש הרשות המקומית ו/או לאחד מסגניו ו/או למנכ"ל הרשות ו/או בעל תפקיד בכיר אחר ברשות המקומית ו/או לבן הזוג ו/או הורה ו/או בן ו/או בת של אחד מאלה ו/או לתאגיד בשליטת מי מאלה ו/או לסיעה מסיעות הרשות המקומית החברות במועצת הרשות ובכלל זה ייצוג בהליך שיפוטי או בעסקה וטרם חלפו שנתיים ממועד סיום השירות.
 • עוה"ד לא הוכרז כפושט רגל, וטרם הופטר.
 • עיסוקיו האחרים של עוה"ד אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כיועץ משפטי למועצה, שאינו ניתן להסדר בהתאם להוראות חוזר המנהל הכללי 2/2014.
 • הוא לא העניק שירות משפטי בהיקף משמעותי להורה, בן או בת של כל אחד מן המינויים בסעיף קטן (ו) לעיל, לחבר מועצה או לעובד בכיר ברשות המקומית וטרם חלפה שנה ממועד סיום השירות או ממועד קבלת שכר הטרחה, לפי המאוחר ביניהם.
 • עורך הדין הגיש פירוט בדבר מכלול עבודותיו והתקשרויותיו כמפורט בפרק 16 לחוזר.
 • להצעה יצורף טופס ההצעה המצורף לפניה זו כנספח א', ממולא וחתום כנדרש.
 • להצעה יצורף נספח ב' – פירוט ניסיון מקצועי.
 • אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו 1976-המעיד כי המציע/ המשרד מנהל פנקסי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס.
 • להצעה תצורף תעודת עוסק מורשה.
 • להצעה יצורף אישור תקף בדבר שיעור הניכוי של מס במקור.
 • להצעה תצורף הצהרה על חברות בלשכת עורכי הדין של המועמד, בנוסח המופיע כנספח ג'.
 • הצהרה של עוה"ד על העדר הרשעות פליליות כנגד המועמד, בהתאם לנוסח המצ"ב כנספח ד'.
 • הצהרה של עורך הדין המועמד, בדבר היעדר ניגוד עניינים של היועץ המשפטי, בהתאם לנוסח המצ"ב כנספח ה'.
 • להצעה יצורף ההסכם למתן שירותים משפטיים, המצ"ב כנספח ו', כשהוא חתום על ידי המציע.
 • התחייבות לשמירת סודיות בהתאם לנוסח המצ"ב כנספח ז'.
 • טופס הצהרה על חלקים חסויים המצורף למסמכי הפנייה כנספח ח'. במידה ולא יצורף הנספח אזי ההצעה תחשב כהצעה שאין בה חלקים חסויים. בכל מקרה, ההחלטה בדבר קיומם של חלקים חסויים בהצעה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של הועדה המקצועית.
 • קבלה בדבר תשלום עבור מסמכי ההצעה. יודגש, כי הקבלה אינה ניתנת להעברה.
 • להצעה יצורף צילום תעודת חבר בלשכת עורכי הדין בישראל של היועץ המשפטי אשר הינה בתוקף לשנת 2022.

העדר ומניעת ניגוד עניינים

 1. בשל יחסי האמון המיוחדים שבין המועצה לבין היועץ המשפטי, קיימת חשיבות להבטחת העדר ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים פוטנציאלי של המציע במסגרת השירותים נושא הפנייה. בהתאם לכך, המציע יצהיר ויתחייב שאין ולא יהיה לו ניגוד עניינים מכל סוג שהוא בקשר למתן השירותים נושא פנייה זו; ההצהרה כאמור תינתן על פי הנוסח המצורף כנספח ה' לפנייה זו.

לעניין זה- פעילויות שיש בהן משום ניגוד עניינים- בין אם הן תמורת תשלום או תמורות טובות הנאה אחרות, ובין אם הן ללא תמורה כלל, לרבות חברות בהנהלת תאגיד, בין אם התאגיד הוא למטרות רווח ובין אם הוא שלא למטרות רווח.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, ולעניין סעיף זה, כניגוד עניינים ייחשבו ייצוג בפני הרשות המקומית, תאגיד מקומי, ועדה מקומית לתכנון ובניה באותה רשות מקומית או שהרשות המקומית מצויה בשטחה, איגוד ערים שהרשות המקומית חברה בו, או רשות מקומית אחרת, החברה באותו איגוד ערים או באותה ועדה מקומית ו/או ייצוג כל אדם כנגד הגופים האמורים. לעניין זה, ייצוג לרבות עשיית פעולה עבור אדם או גוף בכל נושא הנוגע לגופים האמורים.

עורך דין שיועסק על ידי הרשות המקומית כיועץ משפטי חיצוני קבוע, לא יתקשר ולא ייתן ייעוץ משפטי באופן פרטי לראש הרשות המקומית, לסגנו, למנכ"ל הרשות המקומית או למי מעובדיה הבכירים, לבן הזוג של כל אחד מאלה או ילדיו הסמוכים על שולחנו, לתאגיד שבשליטת כל אחד מאלה או בשליטת בן זוגם, לחבר מחברי מועצת הרשות המקומית, או לסיעה מהסיעות החברות במועצה, במשך תקופת העסקתו על ידי הרשות המקומית ושישה חודשים לאחר מכן.

כל האמור לעיל-יחול על היועץ המשפטי החיצוני הקבוע, לרבות שותפיו, מעסיקיו, עובדיו, כל הפועלים מטעמו וכל עובדי משר עורכי הדין שבמסגרתו הוא עובד.

 1. על המציע לפרט במסגרת הצעתו כל קשר אישי או עסקי עם גורמים הקשורים, במישרין או בעקיפין, למועצה.
 2. על המציע תחול המגבלה של הימנעות מכל מצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים בקשר לפעילותו המקצועית במתן השירותים וזאת עד תום חצי שנה מסיום ההתקשרות.
 3. ככל שיועבר לטיפולו של המועמד שייבחר, הליך משפטי/נושא משפטי לגביו יימצא במצב של ניגוד עניינים או קיים חשש כאמור, עליו להודיע על כך מידית למועצה ולפעול על פי הוראותיה.
 4. בנוסף להתחייבות למניעת ניגוד עניינים המצורפת לפניה כנספח ה', יתבקש הזוכה לחתום על הסדר נוסף ופרטני למניעת ניגוד עניינים, על פי חוזר מנכ"ל 3/2011. יובהר, כי חלה חובה מוחלטת על הזוכה לחתום על הסדר ניגוד עניינים מפורט נוסף כאמור, באם יידרש על ידי המועצה והאמור מהווה תנאי לתחילת ההתקשרות.
 5. המועצה שומרת על זכותה לפסול מועמד על הסף בגין חשש לקיומו של ניגוד עניינים.
 6. לעניין מניעת חשש לניגודי עניינים – היועץ המשפטי יגיש לראש המועצה ולמנכ"ל המועצה עדכון של פירוט מכלול העבודות וההתקשרויות אחת ל – 6 חודשים, בהתאם להוראות סעיף 16.8 לחוזר מנכ"ל 2/2014.

התשלום – שכר הטרחה

 1. על המציע להציע הצעת מחיר ע"ג נספח א' – "הצעת מחיר".
 2. הצעת המחיר תיקח בחשבון את כל עלויות המציע בגין מתן כל השירותים המפורטים במסגרת מסמכי פניה זו, לרבות עלות העסקת כוח האדם הנדרש, הוצאות נסיעה וכל ההוצאות הנלוות האחרות. יובהר כי המועצה לא תספק שירותים משרדיים ולוגיסטיים כלשהם למועמד שייבחר ולא יהיה כל תשלום נוסף לזוכה בגין אספקת שירותים אלו למעט תשלום שכ"ט עו"ד.
 3. התשלום עבור השירותים שיינתנו על ידי המציע ייעשה על סמך הגשת דרישות תשלום, שיכללו פירוט של העבודה שבוצעה בפועל ולאחר אישור הגזבר, כי העבודה התבצעה בהתאם לדרישה המפורטת בחשבון שכר הטרחה.
 4. שכר הטרחה החודשי הקבוע (גלובלי) יעמוד על סך יעמוד על סך של 19,000 ₪ (במילים: תשעה עשרה אלף שקלים חדשים) )(בניכוי אחוז ההנחה שיציע המציע) + 2,500 ₪ במילים: אלפיים חמש מאות שקלים חדשים), לא כולל מע"מ עבור תובע עירוני. התשלום עבור עבודות נוספות יתומחר כדלקמן:

עבודות נוספות (בתשלום שכ"ט נפרד) :

 1. עתירות מנהליות או ערעורים מנהליים בבית משפט לעניינים מנהליים בנצרת:

עבור הכנת עתירה מנהלית או ערעור מנהלי כולל דיון ראשון 3,000 ₪ + מע"מ
עבור הכנת תשובה  לעתירה מנהלית או ערעור מנהלי כולל דיון ראשון 3,000 ₪ + מע"מ
עבור כל ישיבת בית משפט 2,000 ₪ + מע"מ
עבור הכנת סיכומים בכתב 3,000 ₪ + מע"מ
 1. עתירות מנהליות או ערעורים מנהליים בבית משפט לעניינים מנהליים, שלא במחוז צפון:

עבור הכנת עתירה מנהלית או ערעור מנהלי כולל דיון ראשון 4,000 ₪ + מע"מ
עבור הכנת תשובה  לעתירה מנהלית או ערעור מנהלי כולל דיון ראשון 4,000 ₪ + מע"מ
עבור כל ישיבת בית משפט 3,000 ₪ + מע"מ
עבור הכנת סיכומים בכתב 3,000 ₪ + מע"מ
 1. עתירות לבג"ץ או ערעורים על עתירות מנהליות:

עבור הכנת עתירה או תשובה לעתירה כולל דיון ראשון 10,000 ₪ + מע"מ
עבור כל ישיבת בית משפט 4,000 ₪ + מע"מ
עבור הכנת סיכומים בכתב 5,000 ₪ + מע"מ

 

 1. תביעות אזרחיות בבית משפט שלום או בבית דין לעבודה:

עבור הכנת כתב תביעה 3,000 ₪ + מע"מ
עבור הכנת כתב הגנה 2,000 ₪ + מע"מ
עבור הכנת בקשות ביניים/תשובות לבקשות 1,000 ₪ + מע"מ
עבור ישיבת קדם משפט בבית משפט במחוז צפון 1,000 ₪ + מע"מ
עבור ישיבת הוכחות 2,000 ₪ + מע"מ
עבור הכנת סיכומים בכתב 3,000 ₪ + מע"מ
עבור הכנת תצהירי עדות ראשית 2,000 ₪ + מע"מ

 

 1. תביעות אזרחיות וערעורים אזרחיים בבית משפט מחוזי בנצרת:

עבור כתב תביעה/כתב הגנה/ערעור כולל בקשות ביניים והליכים מקדמיים לרבות ישיבות קדם משפט 10,000 ₪ + מע"מ

 

 1. תביעות אזרחיות וערעורים אזרחיים בבית משפט העליון:

עבור הכנת ערעור/תשובה +ישיבה ראשונה 10,000 ₪ + מע"מ
עבור ישיבה בבית משפט 4,000 ₪ + מע"מ
עבור הכנת סיכומים בכתב/עיקרי טיעון 5,000 ₪ + מע"מ

 

 1. הליכים בענינים עירוניים:

עבור השגות ארנונה בעסקים 800 ₪ + מע"מ
עבור ערר ארנונה, רישוי עסקים וכיוב' 2,100 ₪ + מע"מ
עבור ערר חניה 50 ₪ + מע"מ
עבור דיון בערר 1,500 ₪ + מע"מ
עבור הכנת תשובה  לעתירה מנהלית או ערעור מנהלי כולל דיון ראשון בבית המשפט לעניינים מנהליים בנצרת 3,000 ₪ + מע"מ
עבור הכנת סיכומים בעתירה מנהלית בכתב 3,000 ₪ + מע"מ
עבור כל ישיבה בית משפט בבית המשפט לעניינים מנהליים בנצרת 2,000 ₪ + מע"מ
עבור ערעור מנהלי 10,000 ₪ + מע"מ
עבור הכנת ערעור/תשובה בבית המשפט העליון + ישיבה ראשונה 10,000 ₪ + מע"מ
עבור ישיבה בבית המשפט העליון 4,000 ₪ + מע"מ
עבור הכנת סיכומים בכתב/עיקרי טיעון בבית המשפט העליון 5,000 ₪ + מע"מ

לעניין זה מובהר בזאת כי עו"ד יטפל בכל התביעות האמורות למעט:

 • תביעות נזיקין המעוברות לטיפול חברת ביטוח של המועצה.
 • תובענות ו/או כל עניין בהם יסברו מי מהצדדים כי עו"ד מצוי במצב של ניגוד עניינים ו/או חשש לניגוד עניינים שבגינו יבקשו להעביר לעו"ד אחר.
 • תובענות בהם החליט מנכ"ל המועצה ו/או גזבר המועצה להעביר לעורך דין מטפל אחר מטעמי מומחיות.
 1. שיעור ההנחה לשכר הטרחה והעבודות הנוספות שהמציע יהיה רשאי לנקוב בהצעתו לא יעלה על 20%. הצעה שתחרוג ממסגרת זו תפסל על הסף. הסכומים הינם לפני מע"מ כדין. הסכומים הנ"ל יהיו יעודכנו בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן (כללי) בכל רבעון קלנדרי. על המציע להציע שיעור הנחה עבור שכר הטרחה ושיער הנחה עבור העבודות הנוספות.
 • המועצה שומרת על זכותה למסור מפעם לפעם עבודות בתחום הייעוץ והייצוג המשפטי, לעו"ד שונים, על פי חו"ד היועמ"ש החיצוני הקבוע למועצה ולאחר ביצוע ההליך הנדרש לפי דין, והכל בהתאם לחוזר מנכ"ל 8/16 ו- 5/17 בעניין נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז. על מסירת עבודות משפטיות לצד ג' יחול האמור בסעיף 15 לעיל, והכל בכפוף לכל דין.
 1. הדרישה החודשית לתשלום תוגש על ידי הזוכה למנכ"ל ולגזבר המועצה. התשלום יבוצע עד שוטף + 45 יום מיום קבלת דרישת התשלום.
 2. מובהר כי ככל שתופסק העסקתו של היועץ המשפטי במהלך תקופת ההתקשרות יהיה היועץ המשפטי זכאי רק לשכר טרחה הנובע מתקופת עבודתו עבור המועצה עד לסיומה בפועל, ולא תהיה ליועץ המשפטי זכאות לשכר טרחה נוסף כלשהו.

על אף האמור לעיל למועצה הזכות לדרוש מהיועץ המשפטי להשלים ביצוען של עבודות שהיו תחת טיפולו בתעריף לשעת עבודה או בנוגע להליכים משפטיים, על פי המחירון המצ"ב.

מובהר כי הפסקת ההתקשרות עם היועץ המשפטי שיבחר תהיה בהתאם לסעיף 15 לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2014.

החתימה על ההסכם

 1. המציע שיזכה בהליך דנן יידרש לחתום על הסכם בינו לבין המועצה בנוסח המצורף כנספח ו', הסכם למתן שירותים, על נספחיו. הזוכה יספק את השירותים בהתאם להוראות פנייה זו, לרבות בהתאם להוראות ההסכם שייחתם עימו על נספחיו.
 2. המציע יצרף להצעה העתק של ההסכם חתום על ידו, כאשר הזוכה יידרש להשלים את היבטי הביטוח וכן לחתום על שאלון למניעת ניגוד עניינים. אי ביצוע האמור לעיל ו/או אי חתימה על ההסכם שקולה להפרתו. במקרה של אי התייצבות המציע הזוכה לחתום על הסכם או במקרה של הפרה אחרת של ההסכם בסמוך לאחר חתימתו רשאית המועצה לבחור במציע אחר כזוכה. במקרה כזה יחול הכלל האמור לעיל וכל הוראות מפרט זה על נספחיו על הזוכה החלופי.

הליך בחירת הזוכה

 1. הועדה תבחר את המציע אשר עומד בכל הדרישות ואשר יצרף את כל המסמכים הנדרשים אשר יקנו למועצה את מירב היתרונות, לפי אמות המידה הבאות, ציון מיטבי משוקלל – אשר ייקבע לפי המרכיבים שיפורטו להלן.
 2. המחיר המוצע יקבל משקל של 40 % ומרכיב התועלת (איכות) יקבל משקל של 60%.

לעניין המחיר המוצע במסגרת ההצעה, יידרשו המציעים השונים לתת את הצעתם למחיר בנספח א'  .

 1. הערכת מרכיב התועלת (איכות) תתבסס על המידע שיהיה בידי הועדה לגבי כל מציע במסגרת הצעתו, בהתאם לאמות המידה המפורטות להלן.
 2. הועדה תהא רשאית, אך לא חייבת, לדרוש בכל עת מהמציע כל מידע שהוא המתייחס להצעתו, לרבות הבהרות, פרטים ומסמכים נוספים המתייחסים למצגים שניתנו בהצעה או בראיון שנערך ובכלל זה בקשר לניסיונו המקצועי ובקשר לאמצעים העומדים לרשותו לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם למתן שירותים משפטיים. כמו כן רשאית הועדה לזמן את המציע לראיונות נוספים.
 3. בחירת הזוכה בהליך תתבצע בשלבים כמפורט להלן.

שלב ראשון בדיקת העמידה בתנאים המוקדמים

 1. בשלב זה הוועדה המקצועית תבדוק ההצעות לקביעת התאמתן לדרישות הפורמאליות, ובכלל זה עמידתן בתנאי הסף המנהליים והמקצועיים, כמפורט בסעיף 23 על סעיפי המשנה שלו ובכלל הדרישות הרלבנטיות שבפניה זו.

שלב שני ניקוד איכות ההצעה

 1. שלב זה נועד לבחינת ההצעות של המציעים ומתן ניקוד לכל אחד מהמציעים. הצעה אשר לא תעמוד בתנאי הסף המנהליים ו/או המקצועיים תיפסל.
 2. על עורך הדין המציע לפרט את כישוריו, תוך ציון השכלתו, ניסיונו המקצועי, ניסיון מקצועי בדיני מועצות מקומיות (ככל שקיים), תחומי התמחותו וכל מידע נדרש אחר, שיכול לשמש לדעתו, כמענה לדרישות הספציפיות של כל תת סעיף בהתאם לעניין. יש לצרף קורות-חיים מפורטים, תוך הדגשה מפורשת ומפורטת של כל המידע על ותק וניסיון קודם של המועמד בתחום הייעוץ המוצע, תוך הדגשת המגזר המקומי-ציבורי.
 3. על המציע לצרף שמות ופרטים של ממליצים.
 4. הקריטריונים והמרכיבים לבחינת איכות ההצעות (60%) יהיו, בין היתר, כדלקמן:

ניסיון עוה"ד של המציע בתחום המוניציפאלי והתכנוני מבחינת היקף העיסוק, מורכבות העיסוק ומספר שנות ניסיון. במסגרת אמת מידה זו תיבחן מידת שביעות הרצון של לקוחות המציע.

חמשת המציעים שיקבלו את ציוני האיכות הגבוהים ביותר, יזומנו לריאיון. השתתפות עוה"ד המיועדים לתת שרות למועצה, ובכלל זה היועמ"ש המוצע,  בראיון הינה חובה. המועצה שומרת על זכותה לפסול הצעה במידה ועוה"ד לא יתייצבו לריאיון במועד שתנקוב.

 1. מתן ציוני עלות

הוועדה תבחן את הצעות המחיר באופן הבא: ההצעה הזולה ביותר (קרי שהציעה את אחוז ההנחה הגבוה ביותר) תקבל את הניקוד המרבי ברכיב זה, 40 נקודות. כל הצעה יקרה יותר תנוקד באופן יחסי להצעה זו לפי הנוסחה הבאה:

התמורה בהצעה הזולה ביותר            X 40

_____________________

התמורה בהצעה הנבדקת

יובהר כי "התמורה" בסעיף זה לצורך חישוב הניקוד משמע- מחיר מקסימום שנקבע על ידי המועצה בניכוי אחוז ההנחה שנקב המציע.

שלב שלישי שקלול ההצעות

 1. כאמור, לכל הצעה יחושב ציון משוקלל לפי יחס של 40% למרכיב העלות ו- 60% למרכיב האיכות;

הציון הסופי לכל הצעה יחושב כך : ציון רכיב איכות ההצעה + ניקוד מחיר ההצעה – ההצעה שתקבל את הציון הסופי הגבוה ביותר תדורג במקום הראשון.

ככלל תמליץ הוועדה על מועמד אחד מבין המועמדים, אם נמצא על ידה מועמד אחד כמתאים ביותר. אולם הוועדה רשאית להמליץ על יותר ממועמד אחד, אך לא יותר משלושה, אם לא מצאה מועמד אחד מתאים ביותר.

הבהרה

החלטת הועדה הינה בגדר המלצה לראש המועצה, אם ראש המועצה אינה רוצה לקבל את המלצת הוועדה עליה לנמק זאת בכתב.

מוטי חטיאל, ראש המועצה

המועצה המקומית ראש פנה

 

 

                                                                                                                            _______________________


נספח א'הצעת המציע

לכבוד

המועצה המקומית ראש פנה

הנדון:  הצעה למתן שירותי יעוץ וייצוג משפטי

אני הח"מ, עו"ד  ________________ _________________  מתכבד בזה להגיש הצעה למתן שירותי ייעוץ משפטי חיצוני קבוע למועצה, בהתאם לתנאי מסמכי הפנייה לקבלת הצעות ונוסח ההסכם המצ"ב על כל נספחיהם.

יש בידי את כל מסמכי פניה זו, הם מוכרים לי ומובנים לי היטב.

אני מודע לרמה הגבוהה של יחסי האמון הנדרשת כלפי המועצה במסגרת שירותי הייעוץ והייצוג המשפטי נושא פנייה זו,  ואפעל להבטחת כלל ההיבטים הנוגעים לשם קיומם של יחסי אמון אלה בכל שלב משלבי ההתקשרות עם המועצה ולאחריה, לרבות העדר ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים, שמירה על סודיות המידע שיובא לידיעתי במהלך מתן השירותים ומניעת כל שימוש בו שלא במסגרת ההתקשרות עם המועצה.

הצעתי נעשית לאחר ששקלתי ובחנתי היטב את כל הדרישות המפורטות בפנייה.

בהתאם לפנייתכם, שכר הטרחה החודשי הקבוע (גלובלי) יעמוד על סך של  19,000 ₪ (במילים: תשעה עשרה אלף שקלים חדשים) (בניכוי אחוז ההנחה שיציע המציע), לא כולל מע"מ + 2,500 ₪ לא כולל מע"מ עבור תובע עירוני.

עבודות נוספות (בתשלום שכ"ט נפרד):

 1. עתירות מנהליות או ערעורים מנהליים בבית משפט לעניינים מנהליים בנצרת:
עבור הכנת עתירה מנהלית או ערעור מנהלי כולל דיון ראשון 3,000 ₪ + מע"מ
עבור הכנת תשובה  לעתירה מנהלית או ערעור מנהלי כולל דיון ראשון 3,000 ₪ + מע"מ
עבור כל ישיבת בית משפט 2,000 ₪ + מע"מ
עבור הכנת סיכומים בכתב 3,000 ₪ + מע"מ
 1. עתירות מנהליות או ערעורים מנהליים בבית משפט לעניינים מנהליים, שלא במחוז צפון:
עבור הכנת עתירה מנהלית או ערעור מנהלי כולל דיון ראשון 4,000 ₪ + מע"מ
עבור הכנת תשובה  לעתירה מנהלית או ערעור מנהלי כולל דיון ראשון 4,000 ₪ + מע"מ
עבור כל ישיבת בית משפט 3,000 ₪ + מע"מ
עבור הכנת סיכומים בכתב 3,000 ₪ + מע"מ
 1. עתירות לבג"ץ או ערעורים על עתירות מנהליות:
עבור הכנת עתירה או תשובה לעתירה כולל דיון ראשון 10,000 ₪ + מע"מ
עבור כל ישיבת בית משפט 4,000 ₪ + מע"מ
עבור הכנת סיכומים בכתב 5,000 ₪ + מע"מ
 1. תביעות אזרחיות בבית משפט שלום או בבית דין לעבודה:
עבור הכנת כתב תביעה 3,000 ₪ + מע"מ
עבור הכנת כתב הגנה 2,000 ₪ + מע"מ
עבור הכנת בקשות ביניים/תשובות לבקשות 1,000 ₪ + מע"מ
עבור ישיבת קדם משפט בבית משפט בצפת 1,000 ₪ + מע"מ
עבור ישיבת קדם משפט בבית משפט אחר במחוז צפון 1,000 ₪ + מע"מ
עבור ישיבת הוכחות 2,000 ₪ + מע"מ
עבור הכנת סיכומים בכתב 3,000 ₪ + מע"מ
עבור הכנת תצהירי עדות ראשית 2,000 ₪ + מע"מ
 1. תביעות אזרחיות וערעורים אזרחיים בבית משפט מחוזי בנצרת:
עבור כתב תביעה/כתב הגנה/ערעור כולל בקשות ביניים והליכים מקדמיים לרבות ישיבות קדם משפט 10,000 ₪ + מע"מ
 1. תביעות אזרחיות וערעורים אזרחיים בבית משפט העליון:
עבור הכנת ערעור/תשובה +ישיבה ראשונה 10,000 ₪ + מע"מ
עבור ישיבה בבית משפט 4,000 ₪ + מע"מ
עבור הכנת סיכומים בכתב/עיקרי טיעון 5,000 ₪ + מע"מ
 1. הליכים בענינים עירוניים:
עבור השגות ארנונה בעסקים 800 ₪ + מע"מ
עבור ערר ארנונה, רישוי עסקים וכיוב' 2,100 ₪ + מע"מ
עבור ערר חניה 50 ₪ + מע"מ
עבור דיון בערר 1,500 ₪ + מע"מ
עבור הכנת תשובה  לעתירה מנהלית או ערעור מנהלי כולל דיון ראשון בבית המשפט לעניינים מנהליים בנצרת 3,000 ₪ + מע"מ
עבור הכנת סיכומים בעתירה מנהלית בכתב 3,000 ₪ + מע"מ
עבור כל ישיבה בית משפט בבית המשפט לעניינים מנהליים בנצרת 2,000 ₪ + מע"מ
עבור ערעור מנהלי 10,000 ₪ + מע"מ
עבור הכנת ערעור/תשובה בבית המשפט העליון + ישיבה ראשונה 10,000 ₪ + מע"מ
עבור ישיבה בבית המשפט העליון 4,000 ₪ + מע"מ
עבור הכנת סיכומים בכתב/עיקרי טיעון בבית המשפט העליון 5,000 ₪ + מע"מ

הצעתי בנושא זה הינה:

אחוז הנחה עבור שכר טרחה חודשי ___________________

בכבוד רב,

תאריך: ______________ חתימה: ____________________ חותמת: ____________________


נספח ב' – פירוט ניסיון מקצועי  של המועמד לכהן כיועמ"ש

הערה:         ניתן להוסיף מסמכים נוספים בדבר פירוט ניסיון המציע בתחומים המפורטים בתנאי הסף ובאמות המידה.

לכבוד

מועצה מקומית ראש פנה

אני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון את תנאי הפניה, מציע בזאת מועמדותי למועצה כיועץ משפטי כמפורט בטופס הצעה זה.

נא לסמן האם יש לך ניסיון מקצועי באחד מתחומי המשפט הבאים,  ופרט מספר שנות הניסיון מקום רכישת הניסיון ורמת המומחיות:

תחומי משפט וניסיון

נושא מס' שנות הניסיון מקום רכישת הניסיון רמת המומחיות 1-10 (10 המקסימום)
ארנונה

 

 

 

 

בתי משפט

 

 

 

חוקי עזר

 

 

 

 

היטלי פיתוח

 

 

דיני מועצות מקומיות

 

משפט מנהלי

 

 

 

מכרזים

 

 

 

 

כשירות

 1. האם המציע הוכרזו כפושט רגל ו/או חייב המוגבל באמצעים ו/או בכינוס נכסים ו/או בפרוק כן/לא, אם כן פרט:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 1. רשימת לקוחות עיקריים/מרכזיים, לרבות לקוחות מוסדיים וציבוריים (רשויות מקומיות/ועדות מקומיות לתו"ב/ איגוד ערים/חברות עירוניות וכיו"ב) ככל שקיימים כאלה המיוצגים על ידי עוה"ד.נא לציין ליד כל לקוח האם עוה"ד עבד עימם בעבר או עובד עימם בהווה.
שם הלקוח סוג הטיפול המשפטי איש קשר דרכי יצירת קשר תקופת העבודה עבודה בעבר או בהווה
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. האם עוה"ד  עוסק באופן שוטף בתחום התכנון והבניה? כן/לא,  פרט:
 2. פרוט ניסיון של עוה"ד בתחום התכנון והבניה כולל היקף הטיפול: _________________________

_______________________________________________________________________.

 1. מהו אחוז נפח הפעילות המשוער המוקדש ע"י עוה"ד לפעילות בתחום המוניציפאלי. ________% ?

פרטים אישיים,  השכלה וניסיון מקצועי של היועץ המשפטי המוצע

 1. שם משפחה: _______________שם פרטי __________________ת.ז.: _________________

כתובת:__________________________ טלפון: ____________ טלפון נייד:____________

כתובת דוא"ל:__________________________________________________

השכלה על-תיכונית (נא לציין תואר המוסד בו התקבל התואר ואת שנת קבלת התואר):

________________________________________________________________________

תאריך קבלת הרישיון ומספרו                                    _________________

שנות ניסיון עו"ד בפועל (לא כולל התמחות)                 _________________

 

תחום/מי עיסוק עיקרי/ים   ________________________________________________________________

שנות ניסיון של המועמד בתחום המוניציפאלי ואת מהות הניסיון: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

שנות ניסיון של המועמד בתחום התכנון והבניה ואת מהות הניסיון:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

הליכים פליליים/משמעתיים

 1. פרטים אודות הרשעות פליליות או משמעתיות, הליכים פליליים או משמעתיים תלויים ועומדים, לרבות הליכי חקירה תלויה ועומדת. נגד המועמד למשרת היועץ המשפטי. כן/לא, אם כן פרט:

__________________________________________________________________________.

ניגוד עניינים

 1. פירוט הנושאים שבהם עלולים המציע או מי מטעמו להימצא במצב של ניגוד עניינים:_________________

___________________________________________________________________________

 

____________________                                            _________________

שם                                                                                           תאריך


נספח ג'הצהרה על חברות בלשכת עורכי הדין

תצהיר

אני הח"מ_____________,  נושא/ת ת.ז. מס'____________ לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, בכתב כדלהלן:

אני חבר בלשכת עורכי הדין ובעל רישיון מס' __________.

חברותי בלשכת עורכי- הדין בישראל לא בוטלה, לא פקעה, לא הושעתה ואינה מוגבלת, וכי לא הורשעתי בעבירת משמעתית,   הכל ממועד קבלתי כחבר/ת לשכת עורכי- הדין בישראל ועד למועד חתימה על תצהיר זה.

לעניין תצהיר זה –

"ביטול חברות", "פקיעת חברות", "השעיית חברות", "חברות מוגבלת" ו-" עבירת משמעתית" כמשמעותם בחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961.

 

___________  __________________

תאריך               שם המצהיר/ה + חתימה

 

אישור

(אישור בהתאם לסעיף 15 לפקודת הראיות (נוסח חדש תשל"א- (1971

אני הח"מ,  ____________,  עו"ד, מ.ר.__________  מרחוב ______________,  מאשר/ת כי ביום__________ הופיע בפני במשרדי _________מר/גב' ____________שזיהה עצמו על-ידי ת.ז. מס' _______________,  המוכר לי אישית, וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו  כי עליו להצהיר את האמת  וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק,  אם לא יעשה כן,  אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

 

_________________

_____________עו"ד

הצהרה בדבר הרשעות קודמות נספח ד' –

 

אני הח"מ______________ ת.ז ______________________, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,   מצהיר בזאת בכתב, כדלקמן:

הריני מצהיר בזאת כי לא הורשעתי או נחקרתי בעבר בגין עבירות מסוג פשע ו/או עבירת תכנון ובניה, או בגין עבירה שנושאה פיסקאלי כגון: אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, למעט עבירות שלגביהן חלפה תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, תשמ"א-1981.

 

ולראיה באתי על החתום

 

 

______                        ______________                    ___________              _____________

תאריך               שם פרטי ומשפחה                      תעודת זהות                              חותמת וחתימה


נספח ה' התחייבות / הצהרה על העדר ניגוד עניינים

 1. אני מצהיר כי לא ידוע לי על ניגוד עניינים אם וכאשר אבחר להיות היועץ המשפטי של המועצה ראש פנה.
 2. אני מתחייב שלא לעמוד במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים בקשר למתן השירותים נושא הפניה, ובכלל זה להימנע ממתן שירותים לכל גוף או גורם אחר שיעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים כלפי המועצה. לעניין זה – פעילויות שיש בהן משום ניגוד עניינים – בין אם הן תמורת תשלום או תמורות טובות הנאה אחרות, ובין אם הן ללא תמורה כלל, לרבות חברות בהנהלת תאגיד, בין אם התאגיד הוא למטרות רווח ובין אם הוא שלא למטרות רווח. אני מתחייב להודיע באופן מידי על כל נתון או מצב שבשלם אני עלול להימצא בניגוד עניינים כאמור, מיד עם היוודע לי עליהם, וזאת בכל שלב משלבי ההתקשרות עם המועצה.
 3. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ולעניין סעיף זה, כניגוד עניינים ייחשבו ייצוג בפני הרשות המקומית, תאגיד מקומי, ועדה מקומית לתכנון ובניה באותה רשות מקומית או שהרשות המקומית מצויה בשטחה, איגוד ערים שהרשות המקומית חברה בו, או רשות מקומית אחרת, החברה באותו איגוד ערים או באותה ועדה מקומית ו/או ייצוג כל אדם כנגד הגופים האמורים. לעניין זה, ייצוג לרבות עשיית פעולה עבור אדם או גוף בכל נושא הנוגע לגופים האמורים.
 4. עורך דין שיועסק על ידי הרשות המקומית כיועץ משפטי חיצוני קבוע, לא יתקשר ולא ייתן ייעוץ משפטי באופן פרטי לראש הרשות המקומית, לסגניה, למנכ"ל הרשות המקומית או למי מעובדיה הבכירים, לבן הזוג של כל אחד מאלה או ילדיו הסמוכים על שולחנו, לתאגיד שבשליטת כל אחד מאלה או בשליטת בן זוגם, לחבר מחברי מועצת הרשות המקומית, או לסיעה מהסיעות החברות במועצה, במשך תקופת העסקתו על ידי הרשות המקומית ושישה חודשים לאחר מכן.
 5. לצורך בדיקת ניגוד עניינים, ומבלי לגרוע מהתחייבותו של המועמד בהתאם לפרק זה, על המועמד יהיה להמציא עם הגשת מועמדותו פירוט מלא של מכלול העבודות וההתקשרויות שלו, לרבות של המשרד או התאגיד שבו הוא מועסק, אל מול גורמי הרשות המקומית, נבחרי הרשות המקומית או עובדיה, ועדה מקומית לתכנון ובניה באותה רשות מקומית או שהרשות המקומית מצויה בשטחה, איגוד ערים שהרשות המקומית חברה בו, או רשות מקומית אחרת החברה באותו איגוד ערים או באותה ועדה מקומית ו/או ייצוג כל אדם כנגד הגופים האמורים, וכן לפרט ולציין כל עניין אחר אשר יכול להוות ולהקים חשש לניגוד עניינים כאמור.
 6. היועץ המשפטי יגיש לראש הרשות המקומית ולמנכ"ל הרשות המקומית עדכון של פירוט מכלול העבודות וההתקשרויות כאמור לעיל, אחת ל-6 חודשים מיום מינויו ברשות המקומית.
 7. אני מתחייב להודיע למועצה בכתב ובאופן מידי על כל עניין אישי או עסקי בין פעילותי, פעילות משרדי או פעילותו של כל צד שבו או עימו אני קשור, במישרין או בעקיפין, אשר עלול להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים בקשר למתן שירותי הייעוץ למועצה.
 8. בלי לגרוע מכלליות האמור, אם יהיה לי קשר כלשהו, אישי או עסקי העלול להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים כלפי המועצה, אודיע על כך באופן מידי לנציגי המועצה, תוך פירוט פרטי הייעוץ, המועדים הרלוונטיים ותדירות הייעוץ.
 9. בלי לגרוע מכלליות האמור, אני מתחייב שלא לעמוד במצב של ניגוד עניינים גם לאחר מתן השירותים נושא פנייה זו,  בכל שלב שהוא, לרבות לעניין הימנעות מלייצג גופים או גורמים שונים בעניינים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותים המשפטיים שבהם אלווה את המועצה ושעלולים להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים בקשר למתן השירותים כאמור.

__________________                                    __________

שם וחתימת עורך הדין                            תאריך


נספח ו' – הסכם התקשרות

בין:         המועצה המקומית ראש פנה

(להלן: "המועצה")

מצד אחד;

לבין:        ___________________

(להלן : "עוה"ד")

מצד שני;

הואיל:         והמועצה מעוניינת לקבל שירותי ייעוץ משפטי קבוע, בהתאם להוראות הסכם זה ובהתאם להליך של הפניה לקבלת הצעות שביצעה, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה;

והואיל:         ראש המועצה החליט על מינוי עו"ד _____________________ כיועץ המשפטי של המועצה, והתקבלו יתר האישורים הנדרשים לעניין זה, ועוה"ד הסכים לתת למועצה את השירות המתבקש בתכנים כאמור בהסכם זה על נספחיו (להלן: "שירותי היועץ המשפטי ו/או השירותים");

והואיל:        והמועצה מעוניינת להתקשר עם עוה"ד על בסיס קבלני ושלא במסגרת יחסי עובד-מעביד, על כל המשתמע מכך, הן לעניין תעריפי התשלומים והן לעניין הזכויות והחובות ההדדיות, ועוה"ד הסכים לכך;

והואיל:        והצדדים מעוניינים כי עוה"ד יבצע עבור המועצה את השירותים המפורטים בהסכם זה באופן, במועדים ובתנאים הכל כמפורט בהסכם זה;

אשר על כך מוסכם  מוצהר ומותנה בזה בין הצדדים כלהלן:

המבוא והסכם זה

 1. המבוא להסכם זה ונספחיו וכן כל מסמכי הפניה לקבלת הצעות מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 2. כותרות הסעיפים להסכם זה ניתנות לשם התמצאות והן לא תשמשנה לפרשנות הסכם זה.
 3. הפניה לקבלת הצעות שמכוחה נבחר עוה"ד מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.

הצהרות הצדדים

 1. עוה"ד מצהיר כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את השירותים.
 2. עוד מצהיר עוה"ד בזאת כי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים לרבות האמצעים הכספיים ומשאבי האנוש העומדים לרשותו וכן את הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הנדרשים לשם אספקת השירותים.
 3. עוה"ד מתחייב לבצע את השירותים נשוא הפנייה בעצמו ולא להעביר לצד ג' ובכלל זה משרד עו"ד/עו"ד אחר את ביצוע השירותים נשוא הפניה.

היתרים רישיונות ואישורים

 1. עוה"ד מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מחזיק במסמכים והאישורים התקפים בהתאם להוראות כל דין לרבות המסמכים והאישורים התקפים מאת הרשויות המוסמכות. עוה"ד מתחייב להציגם למועצה בכל עת שידרוש.
 2. מובהר כי נכונותן של הצהרות עוה"ד המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו היא תנאי מהותי בהסכם זה. אי נכונות הצהרות אלה או חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד שלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד עוה"ד.
 3. עוה"ד מתחייב להודיע למועצה מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו.
 4. עוה"ד מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן השירותים נשוא הסכם זה.

תקופת ההסכם

 1. הסכם זה הינו בתוקף לשש שנים מיום החתימה על הסכם זה ע"י שני הצדדים.

על אף האמור לעיל, מובהר ומוסכם כי חצי השנה הראשונה להסכם הינה שנת ניסיון, לכל דבר ועניין, במהלכה ניתן יהיה להפסיק את ההתקשרות בכל עת, בהודעה מוקדמת של 30 יום מראש.

 1. הודיע עוה"ד על רצונו להפסיק את ההתקשרות או להימנע מהארכתה, בעת שהיו בטיפולו נושאים משפטיים שטיפולו בהם לא הסתיים, רשאית המועצה לדרוש את סיום הטיפול בנושאים אלו או בחלק מהם, על פי שיקול דעתה, וכן כל פעולה אחרת שתידרש על מנת שהטיפול בהם יימשך ללא פגיעה.
 2. מובהר ומוסכם כי לאחר תום תקופת הניסיון ניתן יהיה להפסיק הסכם זה על פי הוראות סעיף 15 לנוהל מינוי יועץ משפטי חיצוני קבוע לרשות מקומית, כפי שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2014.

תנאי מתלה

 1. בכל מקרה של ביטול ההסכם על- ידי המועצה בהתאם להוראות החוזר, לא תהיה על המועצה חובה לפצות את עוה"ד או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור השירותים שסיפק עד לביטול ההסכם וסיום עבודתו.
 2. בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, עוה"ד מחויב להעביר למועצה את כל החומר שברשותו והשייך למועצה או את כל העבודה שעשה עבור המועצה עד להפסקת ההסכם, ללא דיחוי וללא שום פגיעה. מובהר כי עוה"ד אינו רשאי לעכב אצלו חומר כלשהו מכל סיבה שהיא, לרבות לא בשל תשלום המגיע לו.
 3. למען הסר ספק מובהר כי ההוראות בדבר שמירת סודיות יחולו גם לאחר הפסקת הסכם זה.

השירותים שיינתנו על ידי עוה"ד

 1. בהסתמך על הצהרותיו של עוה"ד, המועצה ממנה את עוה"ד __________________ כיועץ משפטי קבוע.
 2. עוה"ד מתחייב לספק את השירותים המפורטים בהסכם זה, ובהתאם למפורט בהצעה למתן הצעה לייעוץ משפטי על כל נספחיה, המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, ובהתאם לדרישות המועצה, להוראות הסכם זה על נספחיו ולהוראות כל דין.
 3. השירות המשפטי המבוקש הינו בתחומים שיפורטו להלן:
 • טיפול בכל התיקים המשפטיים של המועצה, לרבות עתירות, תביעות, גישור, בוררות, עררים וכדומה, וייצוג המועצה בערכאות המשפטיות והמעין שיפוטיות השונות.
 • ייעוץ משפטי הנוגע לרישוי עסקים.
 • ייעוץ משפטי למנהל הארנונה או למנהל הגביה, תשובות להשגות בתחום המגורים, לרבות יחידות אירוח ויעוץ שוטף למחלקת הגביה.
 • ייצוג מנהל הארנונה מול ועדת הנחות, ועדת ערר, ניסוח מענה לבקשות, השגות ועררים וייצוג המועצה בוועדת הערר לענייני ארנונה (בחיוב שכ"ט נפרד כמפורט בנספח א').
 • טיפול משפטי בתחום הארנונה ותשלומי חובה המגיעים למועצה, על כל היבטיו.
 • ייעוץ וטיפול בתחום נכסי המועצה.
 • ייעוץ משפטי לראש הרשות המקומית ולכל מי שהואצלו לו סמכויות של ראש המועצה, בכל עניין הדרוש למילוי תפקידו.
 • ייעוץ משפטי לעובדי הרשות המקומית בכל עניין הדרוש למילוי תפקידם.
 • יעוץ שוטף בדיני עבודה.
 • ניסוח חוזים שהמועצה צד להם.
 • עריכת חוזים, מכרזים וליווי ועדת המכרזים.
 • מתן חוות דעת בעניינים שוטפים בהתאם להוראות מנכ"ל/גזבר המועצה.
 • הכנה משפטית של סדר היום לישיבותיה של המועצה המקומית ראש פינה.
 • ייצוג המועצה, ראש המועצה ובעלי תפקידים בפני משרדי הממשלה, גופים ציבורים וגופים אחרים ע"פ דרישת המועצה.
 • השתתפות בישיבות ופגישות, בראש פינה ובכל מקום אחר בארץ, בהתאם להוראות מנכ"ל/גזבר המועצה.
 • יעוץ שוטף למהנדסת המועצה או מי מטעמה לעניינים הנדסיים.
 • ייצוג המועצה בפני בתי משפט מחוזיים בישיבתם כבית משפט לעניינים מנהליים (בהתאם לחיוב שכ"ט נפרד כמפורט בנספח א')
 • ייצוג המועצה בפני בית משפט עליון בישיבתו כבג"ץ (בחיוב שכ"ט נפרד כמפורט בנספח א').
 • ייצוג המועצה בערעורים ובערכאות שניות שונות (בחיוב שכ"ט נפרד כמפורט בנספח א').
 • ייצוג בתחום הפלילי כתובע עירוני.
 • טיפול בנושא הקצאת מקרקעין.
 • ייצוג בכל הליכי התכנון לרבות יעוץ משפטי וייצוג בהליכים בפני מוסדות התכנון השונים.
 • הכנת מסמכים שונים בסוגיות משפטיות שונות על כל הכרוך בכך והשתתפות בישיבות.
 • השתתפות בישיבות מוסדות המועצה – ישיבות מועצה, ישיבות ועדות המועצה, ועדת הנחות, ועדת מכרזים, ועדת הקצאות, ועדת תמיכות – בהתאם לנדרש ו/או לדרישות על פי כל דין, ועדת התקשרויות.
 • טיפול בהסמכת והנחיית בעלי תפקידים, פקחי המועצה.
 • בדיקה שוטפת של חוקי העזר המקומיים ועדכונם בהתאם להוראות גזבר המועצה ועריכת חוקי עזר, עד לפרסום ברשומות.
 • ריכוז ומענה לכל פניות של גופי ביקורת, לרבות מבקר פנים של המועצה מבקר המדינה או משרד הפנים.
 • הגשת הערכת סיכון חודשית לגבי כל התביעות וההליכים המתנהלים.
 • עדכון שוטף כתוב חודשי של כל הנושאים העומדים ומתנהלים על ידי עו"ד באמצעות טופס דיווח חודשי ולפי פירוט שידרש על ידי מנכ"ל/גזבר המועצה.
 • מעקב שוטף אחר דרישות ותביעות ביטוח המוגשות אל המועצה ועליה לרבות פיקוח על תביעות המועברות לטיפול חברת הביטוח וכל תכתובת מול חברת הביטוח.
 • הוצאת מכתבי התראה עבור אי תשלום קנסות, הפרת הסכמים, חוזים וכיוצא בזאת. טיפול בכל נושא משפטי שעל יועץ משפטי רשותי לטפל בו.
 1. עוה"ד יספק את השירותים במשרדיו וכן במקרים בהם לשם אספקת השירותים כנדרש בהסכם זה יהא על עוה"ד ליתן את השירותים במועצה ו/או בכל מקום אחר.
 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב עוה"ד המשמש כיועץ משפטי למועצה להיות נוכח בבניין המועצה, לפחות יום עבודה בשבועיים , בהיקף של 6 שעות. באופן אישי. יום העבודה הקבוע יתואם בין היועץ המשפטי ונציגי המועצה. בנוסף לאמור לעיל, היועץ המשפטי למועצה ייקח חלק באופן אישי בכל ועדות החובה של המועצה ובכל ועדה בה נדרש ייצוג של היועץ המשפטי של המועצה, לרבות ועדת משנה לתכנון ובניה, ועדת מכרזים, ועדת התקשרויות, ועדת תמיכות, ועדת הנחות, וועדת הקצאת קרקע, וכן בישיבות הנהלת המועצה והמועצה.
 3. עוה"ד מתחייב לספק את השירותים ברמה הגבוהה ביותר.

הצהרות והתחייבויות עוה"ד

 1. עוה"ד מצהיר, כי יש לו את הכישורים, המיומנויות והידע המקצועי הדרוש לשם מתן השירות המתבקש ביעילות וברמה מקצועית גבוהה, וכי ישתמש בידע העומד לרשותו לצורך מתן השירות.
 2. חובה על היועץ המשפטי לתת את הייעוץ המשפטי והשירותים המשפטיים הנדרשים לרשות המקומית בעצמו, באופן אישי. כאשר, במסגרת הטיפול המשפטי השוטף (רייטינר) הנוגע לרשות המקומית, נדרש היועץ המשפטי החיצוני הקבוע להופיע, שלא בדרך קבע, בפני גוף חיצוני שאין לו שליטה על לוח הזמנים שלו )בית המשפט, ועדה וכיוצ"ב (והדבר אינו מתאפשר לו, הוא רשאי להסתייע בעורך דין אחר ממשרדו, ובלבד שקיבל הסכמה לכך בכתב מראש מהרשות המקומית. יובהר, כי במקרים דחופים יכולה הסכמה כאמור של הרשות המקומית להינתן בעל-פה על ידי ראש הרשות המקומית או המנכ"ל/המזכיר, ובלבד שסמוך לאחר מכן, יעלה ראש הרשות המקומית או המנכ"ל/המזכיר על הכתב את ההסכמה האמורה ואת הנימוקים למתן ההסכמה. הרשות המקומית לא תיתן הסכמה כאמור, אלא לאחר שבחנה כי אכן אין עורך הדין יכול לבצע את המטלה בעצמו וכן את הוותק והניסיון המעשי של עורך הדין האחר, בהתייחס למאפייני העבודה שבגינה מתבקש סיועו לא לבצע כל פעולה הכרוכה בהוצאה כספית למועצה מבלי שיתקבל אישור מוקדם ובכתב של נציג המועצה ולפעול בעניין זה על פי הנחיות נציג המועצה.
 3. לספק את שרותי הייעוץ גם מעבר לשעות העבודה הרגילות לא לבצע כל פעולה הכרוכה בהוצאה כספית למועצה מבלי שיתקבל אישור מוקדם ובכתב של נציג המועצה ולפעול בעניין זה על פי הנחיות נציג המועצה.
 4. לספק את שרותי הייעוץ גם מעבר לשעות העבודה הרגילות ולנסוע לאתרים אחרים של המועצה, או למקומות, בהם מתקיימים הדיונים, לפי הצורך.
 5. ליתן את שירותי הייעוץ בשעות עבודה, שאינן מקובלות במועצה, על מנת לתת מענה לצרכים דחופים, המתעוררים תדירות.
 6. להכיר את הוראות הדין ולבצע את השירותים בנאמנות, במיומנות וברמה מקצועית נאותה;
 7. לא להעביר את ביצוע השירותים לטיפולו של עורך דין אחר אלא באישור של המועצה.
 8. לא להתחייב בשם המועצה ללא קבלת אישור מוקדם של המועצה.

העסקת עובדים

 1. העסיק עוה"ד עובדים, הוא יהיה אחראי לקיום מלא ושלם של כל חוקי העבודה החלים על העובדים, ובכלל זה חוק שכר מינימום, התשמ"ז -1987.

איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים

 1. על יועץ משפטי חיצוני קבוע להתחייב, כי במשך מילוי תפקידו לא יפעל מתוך ניגוד עניינים ויימנע מכל תפקיד או עיסוק אחר, היוצר או עלול ליצור מצב של ניגוד עניינים בין עבודתו עבור הרשות המקומית לבין עיסוקיו האחרים
 2. לעניין זה – פעילויות שיש בהן משום ניגוד עניינים – בין אם הן תמורת תשלום או תמורות טובות הנאה אחרות, ובין אם הן ללא תמורה כלל, לרבות חברות בהנהלת תאגיד, בין אם התאגיד הוא למטרות רווח ובין אם הוא שלא למטרות רווח
 3. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ולעניין סעיף זה, כניגוד עניינים ייחשבו ייצוג בפני הרשות המקומית, תאגיד מקומי, ועדה מקומית לתכנון ובניה באותה רשות מקומית או שהרשות המקומית מצויה בשטחה, איגוד ערים שהרשות המקומית חברה בו, או רשות מקומית אחרת, החברה באותו איגוד ערים או באותה ועדה מקומית ו/או ייצוג כל אדם כנגד הגופים האמורים. לעניין זה, ייצוג לרבות עשיית פעולה עבור אדם או גוף בכל נושא הנוגע לגופים האמורים.
 4. עורך דין שיועסק על ידי הרשות המקומית כיועץ משפטי חיצוני קבוע, לא יתקשר ולא ייתן ייעוץ משפטי באופן פרטי לראש הרשות המקומית, לסגנו, למנכ"ל הרשות המקומית או למי מעובדיה הבכירים, לבן הזוג של כל אחד מאלה או ילדיו הסמוכים על שולחנו, לתאגיד שבשליטת כל אחד מאלה או בשליטת בן זוגם, לחבר מחברי מועצת הרשות המקומית, או לסיעה מהסיעות החברות במועצה, במשך תקופת העסקתו על ידי הרשות המקומית ושישה חודשים לאחר מכן.
 5. כל האמור לעיל – יחול על היועץ המשפטי החיצוני הקבוע, לרבות שותפיו, מעסיקיו, עובדיו, כל הפועלים מטעמו וכל עובדי משרד עורכי הדין שבמסגרתו הוא עובד.
 6. יובהר, כי אין באמור בהוראות הקבועות בפרק זה כדי לגרוע מכל הוראה בדבר איסור ניגוד עניינים, הן בדין והן בהלכה הפסוקה.
 7. לצורך בדיקת ניגוד עניינים, ומבלי לגרוע מהתחייבותו של המועמד בהתאם לפרק זה, על המועמד יהיה להמציא עם הגשת מועמדותו פירוט מלא של מכלול העבודות וההתקשרויות שלו, לרבות של המשרד או התאגיד שבו הוא מועסק, אל מול גורמי הרשות המקומית, נבחרי הרשות המקומית או עובדיה, ועדה מקומית לתכנון ובניה באותה רשות מקומית או שהרשות המקומית מצויה בשטחה, איגוד ערים שהרשות המקומית חברה בו, או רשות מקומית אחרת החברה באותו איגוד ערים או באותה ועדה מקומית ו/או ייצוג כל אדם כנגד הגופים האמורים, וכן לפרט ולציין כל עניין אחר אשר יכול להוות ולהקים חשש לניגוד עניינים כאמור.
 8. היועץ המשפטי יגיש לראש הרשות המקומית ולמנכ"ל הרשות המקומית עדכון של פירוט מכלול העבודות וההתקשרויות כאמור לעיל, אחת ל-6 חודשים מיום מינויו ברשות המקומית.
 9. האמור לעיל הינו סעיף מהותי בהסכם.

התמורה

 1. תמורת מילוי התחייבויותיו של עוה"ד על פי הסכם זה, תשלם המועצה לעוה"ד שכר טרחה בתמורה קבועה, כמפורט להלן.
 2. התמורה הקבועה (ריטיינר) החודשית בגין שירותי הייעוץ המשפטי תהיה בסך של  ________₪ (_______________________ש"ח), לא כולל מע"מ, כאשר תשלום זה מגבש תמורה מלאה בגין כל השירותים נשוא ההזמנה להציע הצעות והצעת המציע.
 3. התמורה עבור עבודות נוספות כדלקמן:

עתירות מנהליות או ערעורים מנהליים בבית משפט לעניינים מנהליים בנצרת:

עבור הכנת עתירה מנהלית או ערעור מנהלי כולל דיון ראשון 3,000 ₪ + מע"מ
עבור הכנת תשובה  לעתירה מנהלית או ערעור מנהלי כולל דיון ראשון 3,000 ₪ + מע"מ
עבור כל ישיבת בית משפט 2,000 ₪ + מע"מ
עבור הכנת סיכומים בכתב 3,000 ₪ + מע"מ

 

עתירות מנהליות או ערעורים מנהליים בבית משפט לעניינים מנהליים, שלא במחוז צפון:

עבור הכנת עתירה מנהלית או ערעור מנהלי כולל דיון ראשון 4,000 ₪ + מע"מ
עבור הכנת תשובה  לעתירה מנהלית או ערעור מנהלי כולל דיון ראשון 4,000 ₪ + מע"מ
עבור כל ישיבת בית משפט 3,000 ₪ + מע"מ
עבור הכנת סיכומים בכתב 3,000 ₪ + מע"מ

 

עתירות לבג"ץ או ערעורים על עתירות מנהליות:

עבור הכנת עתירה או תשובה לעתירה כולל דיון ראשון 10,000 ₪ + מע"מ
עבור כל ישיבת בית משפט 4,000 ₪ + מע"מ
עבור הכנת סיכומים בכתב 5,000 ₪ + מע"מ

 

תביעות אזרחיות בבית משפט שלום או בבית דין לעבודה:

עבור הכנת כתב תביעה 3,000 ₪ + מע"מ
עבור הכנת כתב הגנה 2,000 ₪ + מע"מ
עבור הכנת בקשות ביניים/תשובות לבקשות 1,000 ₪ + מע"מ
עבור ישיבת קדם משפט בבית משפט במחוז צפון 1,000 ₪ + מע"מ
עבור ישיבת הוכחות 2,000 ₪ + מע"מ
עבור הכנת סיכומים בכתב 3,000 ₪ + מע"מ
עבור הכנת תצהירי עדות ראשית 2,000 ₪ + מע"מ

 

תביעות אזרחיות וערעורים אזרחיים בבית משפט מחוזי בנצרת:

עבור כתב תביעה/כתב הגנה/ערעור כולל בקשות ביניים והליכים מקדמיים לרבות ישיבות קדם משפט 10,000 ₪ + מע"מ

 

תביעות אזרחיות וערעורים אזרחיים בבית משפט העליון:

עבור הכנת ערעור/תשובה +ישיבה ראשונה 10,000 ₪ + מע"מ
עבור ישיבה בבית משפט 4,000 ₪ + מע"מ
עבור הכנת סיכומים בכתב/עיקרי טיעון 5,000 ₪ + מע"מ

 

הליכים בענינים עירוניים:

עבור השגות ארנונה בעסקים 800 ₪ + מע"מ
עבור ערר ארנונה, רישוי עסקים וכיוב' 2,100 ₪ + מע"מ
עבור ערר חניה 50 ₪ + מע"מ
עבור דיון בערר 1,500 ₪ + מע"מ
עבור הכנת תשובה  לעתירה מנהלית או ערעור מנהלי כולל דיון ראשון בבית המשפט לעניינים מנהליים בנצרת 3,000 ₪ + מע"מ
עבור הכנת סיכומים בעתירה מנהלית בכתב 3,000 ₪ + מע"מ
עבור כל ישיבה בית משפט בבית המשפט לעניינים מנהליים בנצרת 2,000 ₪ + מע"מ
עבור ערעור מנהלי 10,000 ₪ + מע"מ
עבור הכנת ערעור/תשובה בבית המשפט העליון + ישיבה ראשונה 10,000 ₪ + מע"מ
עבור ישיבה בבית המשפט העליון 4,000 ₪ + מע"מ
עבור הכנת סיכומים בכתב/עיקרי טיעון בבית המשפט העליון 5,000 ₪ + מע"מ
 1. תעריף שכר הטרחה כולל את העלויות הישירות והעקיפות הנדרשות לעבודת עוה"ד. לא ישולמו תשלומים נוספים כלשהם, לרבות אש"ל, הוצאות משרדיות, הוצאות נסיעות, צילומים, טלפונים, פקסים הוצאות כלליות ואחרות.
 2. מובהר כי שכר טרחה עבור שירותים נוספים כמפורט בנספח א' יאושר בטרם התחלת עבודה על ידי גזבר המועצה.
 3. המציא עוה"ד דו"ח מפורט, יבוצע התשלום תוך שוטף + 45 ימים ממועד אישור חשבון שכר טרחה הכולל דו"ח מפורט זה.
 4. התמורה שתשולם לזוכה עבור אספקת השירותים תהא בהתאם לאמור לעיל ועל פי הצעת הזוכה. שום תשלום אחר או נוסף פרט לתמורה לא ישולמו על ידי המועצה לא במהלך תקופת הסכם זה ולא אחריה עבור מתן השירותים או בקשר ישיר או עקיף למתן השירותים, לא לזוכה ולא לאדם אחר.
 5. המועצה אינה מתחייבת להיקף עבודה קבוע ולעוה"ד לא יהיו טענות כנגד המועצה בגין היקף העבודה שנמסרה לטיפולו. מובהר כי למועצה שמורה הזכות למסור עבודה משפטית לצדדים שלישיים הוראות נוהל חוזר מנכ"ל 8/16 ו- 5/17 בעניין נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז.

העדר יחסי העבודה בין הצדדים

 1. בנוסף, ומבלי לגרוע מהוראות הסכם זה, מוסכם ומותנה בין הצדדים כי עוה"ד הינו קבלן עצמאי ואין המועצה אחראית לגביו ולגבי עובדיו או המועסקים על ידו או הפועלים מטעמו בגין מחלה תאונה או כל נזק אחר שעלול להיגרם למי מהם תוך כדי מתן השירותים או כתוצאה מביצועם, וכן אין המועצה חייבת בתשלום לביטוח הלאומי עבור מתן השירותים.
 2. היה וייקבע כי עובד של עוה"ד או מי מטעמו סיפק את השירותים כעובד המועצה, יהיה על עוה"ד לשפות את המועצה, מיד עם דרישה על כל ההוצאות שיהיו למועצה בשל קביעה כאמור.

חובת ביטוח

 1. מבלי לגרוע מאחריותו של עורך הדין על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין יחזיק עורך הדין בתוקף כל תקופת ההסכם את הביטוחים כפורט באישור הביטוח הרצ"ב והמסומן כנספח A והמהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.
 2. לעניין ביטוח אחריותו המקצועית, יחזיק ביטוח זה בתוקף כל תקופת אחריותו על פי דין ו/או 7 שנים מתום ההסכם המועד המאוחר מבניהם.

"עוה"ד" מתחייב להמשיך ולחדש פוליסה זו על חשבונו כל עוד יש לו אחריות עפ"י דין.

במעמד חתימת ההסכם, "עוה"ד" ימציא ל"מועצה" אישור מחברת הביטוח, עפ"י הנוסח המצ"ב כנספח A.

"עוה"ד" מתחייב להמציא ל"מועצה" אישור חדש, לפחות 15 יום לפני תום תוקפו של כל אישור, כל עוד הוא מחויב לכך עפ"י הסכם זה.

הביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד ו"עוה"ד" רשאי לבצע ביטוחים נוספים כראות עיניו,  על מנת לכסות את מלוא אחריותו.

"עוה"ד" מתחייב למלא בקפדנות אחר כל דרישות והתנאות הפוליסות וכן בעקבות מקרה ביטוח להודיע על כך מידית ל"מועצה" וכן לפעול למימושן של הפוליסות.

"עוה"ד" יבטח את כל הציוד והרכוש שבשימושו בביטוחים המתאימים , הכוללים ויתור על זכות השיבוב נגד "המועצה" , החברות כלכליות/העירוניות שלה ועובדיהם, למעט אם הנזק יגרם על ידם בכוונת זדון. "עוה"ד" רשאי שלא לבצע ביטוח עבור ציוד ורכוש זה אולם הוא פוטר מאחריות את "המועצה", החברות הכלכליות/העירוניות שלה ועובדיהם  בגין כל נזק אשר היה מכוסה לו ביצע ביטוחים אלו.

"עוה"ד" ישא לבדו בכל סכומי ההשתתפות העצמית בכל הביטוחים הנערכים על ידו.

שמירת סודיות

 1. עוה"ד מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל גורם, במישרין, בעקיפין ו/או בכל דרך שהיא,  כל מידע,  ידיעה,  סוד מסחרי,  נתונים,  חפץ,  מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל (להלן: "מידע סודי") שיגיעו לידי עוה"ד, עובדיו או מי מטעמו עקב או בקשר להסכם זה,  בתוקף או בקשר עם ביצועו ו/או בקשר עם המועצה, וזאת במהלך ביצוע ההסכם,  לפניו ו/או לאחר מכן –  ללא אישור המועצה מראש ובכתב.
 2. עוה"ד מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי שנמסר לו או שיגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר עם המועצה.
 3. המועצה רשאית להורות לעוה"ד בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות, לרבות קביעת הסדרי בטחון מיוחדים, הסדרי מידור או נוהלי עבודה מיוחדים ועוה"ד מתחייב למלא אחר דרישות המועצה בנדון.
 4. עוה"ד מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע הסכם זה, אלא באישור מראש ובכתב מאת נציג המועצה המוסמך.
 5. עוה"ד מתחייב למסור למועצה, לפי דרישתה, עם סיום מתן השירותים על פי הסכם זה את כל המידע הסודי שנאסף על ידו במסגרת מתן השירותים וכן כל מידע, מסמך או נכס שנמסר לו על ידי המועצה.
 6. עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא עוה"ד יעמיד לרשות המועצה בצורה מלאה, מסודרת ועניינית את כל הידע והמידע הנמצאים ברשותו בקשר לשירות ולביצוע הסכם זה (להלן – "המידע. כל המידע יועבר למועצה ו/או לצד שלישי שימנה המועצה,  בכל אופן שבו הוא קיים, בכתב,  בקבצי מחשב,  בע"פ ו/או כל אופן אחר,  בלוח זמנים שייקבע ע"י המועצה,  וללא כל תמורה נוספת.  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל המידע הינו קניינו הבלעדי של המועצה.
 7. עוה"ד מתחייב לחתום ולהחתים כל מי שעובד במשרד עוה"ד אשר אצלו שעשוי להיחשף למידע כאמור על נספח ז' המצורף כנספח להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 8. כל חומר או מידע הקשור במתן השירותים או שנמסר עקב או אגב נתינתם הינו רכושה הבלעדי של המועצה ועוה"ד, או מי מטעמו אינו רשאי למסור לאדם אחר, פרט לעובדי המועצה המוסמכים לכך, כל חומר, ציוד או מידע הקשור במתן השירותים, וכן אינו רשאי לשמור לעצמו העתקים של כל חומר או מסמך כאמור אלא בהתאם לאישור בכתב מאת המועצה.
 9. עוה"ד מתחייב להחזיר עם סיום תקופת ההסכם או לפני כן על פי בקשת המועצה, למועצה או למי שתורה המועצה כל חומר שקיבל לצורך מתן השירותים ו/או שערך לצורך ו/או במסגרת מתן השירותים נשוא הסכם זה.

שינוי בהסכם או בתנאים

 1. מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות הצדדים, והם מבטלים כל הסכם, מצג,  הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו.
 2. שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של המועצה במימוש זכויותיה על פי הסכם זה, לא יתפרשו כויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.
 3. הסכם זה כפוף להוראות נוהל חוזר מנכ"ל 2/2014, הוראות הנוהל יגברו על כל הוראה אחרת בהסכם הסותרת את הנוהל.

שונות

 1. מוסכם בזה כי כל הודעה לפי הסכם זה תימסר מאת צד אחד למשנהו באופן אישי, בפקס, או בדואר רשום בהתאם לכתובות הצדדים הנקובות בהסכם זה, ותחשב שנתקבלה לאחר ארבעה ימים מיום המסירה לבית הדואר; קבלה הנושאת חותמת הדואר תשמש ראייה לתאריך המסירה.

ולראייה באו הצדדים על החתום:

  

_________________________                                                     _______________________

      עוה"ד                                                                                                המועצה


נספח A להסכם מתן שירותים משפטיים – אישור  עריכת  ביטוח

אישור קיום ביטוחים תאריך הנפקת האישור(DD/MM/YYYY)
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
ממבקש האישור המבוטח אופי העסקה ממעמד מבקש האישור
 מועצה מקומית

ראש פנה

שם  

☐נדל"ן

☒שירותים

☐אספקת מוצרים

☒שירותי יועץ משפטי חיצוני עבור המועצה המקומית ראש פינה

 

☐משכיר

☐שוכר

☐זכיין

☐קבלני משנה

☒מזמין שירותים

☐מזמין מוצרים

☐אחר: בעל הנכס

ת.ז./ח.פ.

500278007

ת.ז./ח.פ.

 

מען

 

ראש פינה

מען

 

 

כיסויים
סוג הביטוח

 

חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

מספר הפוליסה נוסח ומהדורת

הפוליסה

תאריך תחילה תאריך סיום גבול האחריות/ סכום ביטוח השתתפות עצמית כיסויים נוספים בתוקף
סכום מטבע סכום מטבע יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
רכוש     לא בתוקף
   
   
צד ג' תנאי ביט 2,000,000  למקרה ולתקופה     אחריות צולבת (302)

הרחב שיפוי(304) קבלנים וקבלני משנה(307)

ויתור על תחלוף כנגד מבקש האישור(309)

כיסוי לתביעות המל"ל (315)

מבוטח נוסף בגין מעשי מחדלי המבוטח – מבקש האישור (321) ראשוניות(328)

אחריות מעבידים תנאי ביט 20,000,000 ₪ למקרה ולתקופה     הרחב שיפוי (304)

ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור (309)

מבוטח נוסף0 היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי המבוטח (319)

ראשוניות (328)

אחריות המוצר     לא בתוקף
אחריות מקצועית

 

תנאי ביט 8,000,000 למקרה ולתקופה     אובדן מסמכים(301)

אחריות צולבת(302)הרחב שיפוי(304)

מבוטח נוסף מבקש האישור (321)

מרמה ואי יושר (325)

פגיעה הפרטיות(326)

עיכוב(327)

ראשוניות(328)

332 (תקופת גילוי 6 חודשים)

אחר      
פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'):
038 ( יועצים מתכננים) 093 ( שירותים משפטיים)

 

פירוט הנכסים המבוטחים (במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח ד')
סוג הנכס (לדוגמא: רכב/נדל"ן) תיאור הנכס (לדוגמא: מספר רישוי/כתובת)

 

ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

 

חתימת האישור
המבטח:

נספח ז' – התחייבות לשמירת סודיות

לכבוד

המועצה המקומית ראש פנה

שלום רב,

שם:      ________________________________

ת.ז:      ________________________________

 

הואיל: והמועצה מתכוונת להעסיק יועץ משפטי; ממשרד עוה"ד _______________________.

והואיל: ואני עובד/מועסק במסגרת משרד עוה"ד _____________ ולכן אני עשוי להיחשף, במהלך שירותי הייעוץ, למידע הנוגע להליכים שאתן בהם את השירותים כאמור,  ואשר יש חשיבות בשמירה על סודיותם ובאי-חשיפתם.

לפיכך,  הנני מתחייב כלפי המועצה כדלקמן:

הנני מתחייב לשמור את המידע שיובא לידיעתי או את המידע שהוא תוצר של ההליכים שאתן במסגרת התקשרותי עם המועצה בסודיות מוחלטת, ולעשות בו שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים הנדרשים כפי שייקבעו על ידי המועצה. למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אני מתחייב לא לפרסם, להעביר,  להודיע,  למסור או להביא לידיעת כל אדם אחר את המידע גם לאחר סיום ההתקשרות ביני לבין המועצה.

האמור לעיל לא יחול על מידע ידוע או פומבי.

 

ולראיה באתי על החתום:

 

________                      ___________

  תאריך                                     חתימה


נספח ח' – חלקים חסויים בהצעה

הננו מבקש שהסעיפים / המסמכים הבאים בהצעתי יהיו חסויים ולא יועברו למציעים האחרים. יש לחתום על טופס זה ולהגישו גם אם אין חלקים חסויים בהצעתכם:

מס' הסעיף / המסמכים: _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

נושא הנימוק לחיסיון המבוקש:   ________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

מס' עמוד בהצעתנו: _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

_______                      _________                              ___________________

תאריך               שם המציע                                              חתימה