הנחות בארנונה לשנת 2020

פירוט הנחות בארנונה לשנת 2020, על פי תקנות ההסדרים במשק המדינה שאושרו על ידי המועצה, בכפוף לתקנות המדינה (התנאים ושיעורי ההנחות עשויים להשתנות, עם פרסום עדכונים לתקנות):

  1. לזכאי ליותר מאחת ההנחות הרשומות מטה תינתן הנחה אחת בלבד, הגבוהה מבניהן. לא תינתן כל הנחה למחזיק נוסף בנכס שלגביו ניתנה ההנחה.
  2. ההנחות בארנונה תינתנה רק מאותה שנה בה הוגשה הבקשה להנחה.
  3. המחזיק ביותר מדירה אחת – ניתן לקבל הנחה עבור דירת מגורים אחת בלבד.
  4. הגשת בקשה להנחה אינה פוטרת תשלום ארנונה מלאה ואינה דוחה את מועד התשלום. אישור ההנחה מתבצע ע"פ קריטריונים קבועים, המוגדרים בתקנות ההסדרים במשק המדינה ומתעדכנים מעת לעת.
  5. ההנחה תינתן לאחר קבלת בקשה בכתב, כמקובל, ובצירוף המסמכים הנדרשים להוכחת הזכאות.
  6. הזכאות להנחה מותנית בתשלום החובות השוטפים לארנונה עד 31 בדצמבר בכל שנה. בגין חובות שלא שולמו לאחר תאריך זה תבוטל ההנחה.
  7. הנחות אשר אינן מקנות שיקול דעת למועצה, תינתנה בהתמלא התנאים הקבועים בתקנות.
  8. בקשות להנחה כלכלית תתקבלנה עד ליום 31.3.20 במחלקת הגביה במועצה. לאחר 31.3.20 הנחה כלכלית תכנס לתוקף רק ממועד הגשה ואלך.
  9. הנחה תינתנה על פי הקריטריונים המפורטים להלן ובשיעורים הבאים:

טבלת הנחות מרכזת

תיאור ההנחה

תקנה מספר..

שיעור ההנחה המרבי

הגבלה מרבית של _ מ"ר

תנאים לקבלת ההנחה

אזרח ותיק שאינו מקבל גמלת הבטחת הכנסה ומקבל:

קצבת זקנה

קצבת שארים

קצבת תלויים

קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה

 

 

2(א)(1)(א)

 

 

עד 25%

 

 

עד 100 מ"ר

המבקש הינו בגיל המתאים.

מחזיק בנכס נשוא הבקשה.

הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.

אזרח ותיק העומד בקריטריונים על פי חוק אזרחים ותיקים

(מותנה במבחן הכנסה)

 

סעיף 9(ג) לחוק אזרחים ותיקים, תש"ן 1989

 

 

30%

 

 

עד 100 מ"ר

המבקש מחזיק בנכס.

המבקש בגיל המתאים.

שסך כל הכנסותיו, מכל מקור שהוא, אינו עולה על 100% מהשכר הממוצע במשק כפי שפורסם לאחרונה לפני מועד ההגשה.

במידה וגרים בדירה יותר מאזרח ותיק אחד, רק אם סך כל הכנסות המתגוררים באותה הדירה, מכל מקור שהוא, אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע במשק.

הגשת בקשה בכתב חתומה על ידו.

הצהרה של המבקש על הכנסותיו, מכל מקור שהוא.

בחישוב ההכנסה לצורך בחינת הזכאות להנחת אזרח ותיק, אין להביא בחשבון את קצבת הילדים, קצבת זקנה, קצבת שאירים וגמלת ילד נכה כהכנסה. (לפי סעיף 12ה לחוק ההסדרים) או תשלום לאומן לפי חוק אומנה לילדים, התשע"ו -2016

אזרח ותיק המקבל גמלת הבטחת הכנסה ומקבל:

קצבת זקנה

קצבת שארים

קצבת תלויים

קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה

 

2 (א)(1)(ב)

 

עד 100%

 

עד 100 מ"ר

המבקש הנו בגיל המתאים.

מחזיק בנכס נשוא הבקשה.

הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.

אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה לנכה סעיף 2 לתקנות האזרחים הותיקים (הטבות לאזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה), התשע"ב-2011

 

 

 

עד 100%

 

 

 

עד 100 מ"ר

 

המבקש הנו בגיל המתאים.

מחזיק בנכס נשוא הבקשה.

הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.

יש צורך במבחן הכנסה למעט אזרח זכאי לאבטחת הכנסה.

נכות אי כושר-

נכה הזכאי לקצבה חודשית ודרגת נכותו היא 75% ומעלה.

נכה שטרם קיבל קצבת זקנה ודרגת אי כושר צמיתה היא 75% ומעלה.

 

2 (א)(2)

 

עד 80%

 

 

 

 

עד 200 מ"ר

 

מחזיק בנכס נשוא הבקשה .

הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.

 

 

נכות רפואית בשיעור של 90% ומעלה או מי שטרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו נכות, כאמור.  

2 (א)(3)

 

עד 40%

 

עד 200 מ"ר

מחזיק בנכס נשוא הבקשה.

הוגשה בקשה חתומה

נמסרו מסמכים להוכחת זכאות מכל מקור שהוא כגון: מס הכנסה, ביטוח לאומי, משרד העבודה וכד'.

 

 

 

 

 

אסיר ציון

 

 

 

 

מכח חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם התשנ"ב-1992  

100%

 

עד 100 מ"ר.

ההנחה תינתן לאסיר ציון שהמציא אישור שזכאי לתגמול לפי דוח ביטוח לאומי כאשר יצוין בדוח נושא 1 קוד 17.

המציא אישור שקיבל 6 חודשים הבטחת הכנסה.

 

2 (א)(4)(א)

 

 

 

 

 

 

עד 66%

עד 4 נפשות –  עד 70 מ"ר.

מעל 4 נפשות – עד 90 מ"ר.

המבקש אינו זכאי להבטחת הכנסה.

המבקש מחזיק בנכס.

הומצא אישור בקשה מביטוח לאומי בדוח נושא 7 קוד 17,18,19,28,29

הוגשה בקשה חתומה .

 

גמלת נכות בשל רדיפת הנאצים:

מקבל גמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז 1957.

 

2 (א)(4)(ב)

 

 

עד 66%

 

עד 4 נפשות –  עד 70 מ"ר

מעל 4 נפשות – עד 90 מ"ר.

המבקש מחזיק בנכס.

הומצא אישור מתאים המוכיח את הזכאות לגמלה.

הוגשה בקשה חתומה.

מקבלי גמלת ממשלת גרמניה  ((BEG
מקבלי גמלה ממשלת הולנד ((OFG
מקבלי גמלה ממשלת אוסטריה ((WUV
מקבלי גמלה ממשלת בלגיה לפי החוק הבלגי משנת 1957
ניצולי שואה ששהו במחנה ריכוז, בגטו או במחנה שעבדו בו בפרך אשר לא קיבלו קצבה חודשית בקשר לנרדפותם עד כה מכח חוק התוכנית להגדלת גמלאות הבטחת הכנסה לקשישים נזקקים ולסיוע לניצול שואה התשס"ח – 2008 עד 66% עד 70 מ"ר בלבד * הוצגה אסמכתא מביטוח לאומי המכיר בו כנכה נפגעי נאצים ומקבל קצבה או לחילופין יופיע בדוחות ביטוח לאומי.
ניצולי שואה שמקבלים קצבה לפי ההסכם בין ועידת התביעות לבין גרמניה הידוע בשם "הסכם קרן 2" אשר לא קיבלו הנחה בארנונה עד כה עד 66% עד 70 מ"ר בלבד הוצג מסמך המאשר קבלת קצבה בגין קרן 2.
עיוור הנושא תעודת עיוור  

2 (א)(5)

 

עד 90%

 

 

מחזיק בנכס נשוא הבקשה.

הוגשה בקשה חתומה

נמסרו מסמכים להוכחת זכאות.

עולה  

2 (א)(6)(א)

 

עד 90%

 

עד 100 מ"ר.

מחזיק בנכס נשוא הבקשה.

הוגשה בקשה חתומה

נמסרו מסמכים להוכחת זכאות.

למשך 12 חודשים מתוך 24 חודשים שמיום הירשמו במרשם אוכלוסין כעולה.

 

אזרח עולה

 

2 (א)(6)(ב)

 

עולה התלוי בעזרת הזולת

 

2 (א)(6א)

 

עד 80%

מחזיק בנכס נשוא הבקשה.

הוגשה בקשה חתומה

נמסרו מסמכים להוכחת זכאות.

 

איש צד"ל

 

2 (א)(6ב)

 

עד 90%

 

עד 100 מ"ר.

מחזיק בנכס למשך 12 חודשים מתוך 36 חודשים מהיום בו הגיע לישראל אחרי חודש מאי 2000.

מחזיק בנכס נשוא הבקשה.

הוגשה בקשה חתומה (נמסרו מסמכים להוכחת זכאות.

גמלת הבטחת הכנסה וגמלת דמי מזונות ובתנאי שמקבל גמלת הבטחת הכנסה/דמי מזונות שהחל לקבלה לפני 01/01/2003 באופן רציף, ולא חלה הפסקה בת 6 חודשים רצופים לפחות בזכאותו לגמלה. יש ללשים לב הנחה זו בוטלה בשנת 2003 ואין ליתן אותה למבקשים חדשים  

 

 

2(א)(7)(א)

 

 

 

עד 70%

מחזיק בנכס נשוא הבקשה.

*הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.

*מקבל גמלת הבטחת הכנסה/דמי מזונות שהחל לקבלה לפני 01/01/2003 באופן רציף, ולא חלה הפסקה בת 6 חודשים רצופים לפחות בזכאותו לגמלה.

גמלת סיעוד לפי פרק  ו' לחוק הביטוח  

2 (א)(7)(ג)

 

עד 70%

מחזיק בנכס נשוא הבקשה.

הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.

הנחה על פי מבחן הכנסה (3)  

2 (א)(8)

בהתאם לטבלת הכנסה (3) בהתאם לטבלת הכנסה (בתוספת הראשונה בתקנות) ובהתאם למפורט בתקנה 2 (א)(8)

הוגשה בקשה חתומה

חסיד אומות עולם  

2 (א)(9)

 

 

עד 66%

המבקש מחזיק בנכס.

אישור מרשות הזיכרון "יד ושם".

הוגשה בקשה חתומה

הורה עצמאי                                                – כהגדרתו בחוק משפחות שבראשן הורה עצמאי, תשנ"ב 1992                                            או                                                             – הורה עצמאי לילד המתגורר איתו המשרת בפועל בשרות סדיר, או מתנדבת בשירות הלאומי, וגילו/ה אינו עולה על 21 שנה.  

2(א)(10)

 

עד 20%

 

מחזיק בנכס נשוא הבקשה.

הוגשה בקשה חתומה נמסרו מסמכים להוכחת זכאות.

מקבלי גמלה לילד/ה נכה (לרבות ילד במשפחה אומנה של המחזיק בנכס)  

2(א)(11)

 

עד 33%

עד 100 מ"ר גיל הילד עד גיל 18 (או מעל גיל 18, ובלבד שקיבל גמלה זו לפני הגעתו לגיל 18).
 

פדוי שבי

 

 

 

 

 

2(א)(12)

 

עד 20%

 

 

 

מחזיק בנכס נשוא הבקשה.

אישור וועדה בדבר הכרה כפדוי שבי לצורך זכאות לתשלום לפי חוק תשלומים לפדויי

שבי, התשס"ה-2005

 

פטור חיילים

 

14ה (1)

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עד 4 נפשות לגבי 70 מ"ר

מעל 4 נפשות לגבי 90 מ"ר

 

 

החייל הוא המחזיק בנכס או דייר משנה.

הומצאו אישורים מתאימים.

 

הומצא אישור שפרנסת המשפחה תלויה בחייל.

חייל בשירות סדיר עד תום 4 חודשים מיום שחרורו 14 ה (1) (א)  

100%

הורה של חייל בשרות סדיר שפרנסתו על החייל. 14 ה  (1) (ב)  

100%

מתנדבת בשירות לאומי- כל עוד היא משרתת

 

14 ה (1) (ג)  

100%

* משרת בשירות אזרחי מסלול מלא (משך השירות הנו 40 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 12 חודשים) 14 ה (1) (ד)

 

 

 

100%

 

 

 

* הומצא אישור מאת  המפקח מטעם משרד הרווחה
*משרת בשירות אזרחי – ביטחוני כל עוד הוא משרת 14 ה (1ו)

 

100% הומצא אישור של מנהלת השירות האזרחי – לאומי
* משרת בשירות אזרחי-חברתי המשרת 30 שעות שבועיות בממוצע במשך 24 חודשים – כל עוד הוא משרת 14 ה (1א) 75% * הומצא אישור מהמנהל או מי מטעמו לפיו הוא משרת בשירות אזרחי – חברתי כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי.

* על המבקש להמציא למח' הגביה אישור לפיו הוא משרת בשירות אזרחי-חברתי לפחות 30 שעות בממוצע במשך שנתיים כל עוד הוא משרת

*משרת בשירותי אזרחי-חברתי – המשרת 20 שעות שבועיות בממוצע במשך 36 חודשים – כל עוד הוא משרת 14ה (3) (ג) 50% * הומצא אישור מהמנהל או מי מטעמו לפיו הוא משרת בשירות אזרחי – חברתי כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי.

* על המבקש להמציא למח' הגביה אישור לפיו הוא משרת בשירות אזרחי-חברתי לפחות 20 שעות בממוצע במשך שלוש כל עוד הוא משרת

* משרת בשירות אזרחי במסלול מפוצל (משך השירות הנו 20 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 24 חודשים) – כל עוד הוא משרת 14 ה (3) (א) 50% *הומצא אישור מאת המפקח מטעם משרד הרווחה.

*הוגשה בקשה חתומה

*משרת בשירות האזרחי המשרת במסלול מלא (משך השירות הנו 40 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 12 חודשים) – כל עוד הוא משרת 14ה (1)(ה) 100% *הומצא אישור מאת המפ0קח מטעם ראש מנהלת השירות האזרחי לאומי
משרת בשירות אזרחי המשמר במסלול מפוצל (משך השירות הנו 20 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 24 חודשים) – כל עוד הוא משרת 14ה(3)(ב) 50% *הומצא אישור מאת המפקח מטעם ראש מנהלת השירות האזרחי לאומי

*הוגשה בקשה חתומה

נפגעי מלחמה

נכה צה"ל

נכה פעולות איבה

נכה פעולות איבה במלחמת השחרור

נכה משטרה

משפחה שכולה (חייל שנספה)

שאירים שכולים (פעולות איבה)

נכה שרות בתי הסוהר

 

 

 

14ה (2)

 

 

 

66%

 

 

עד 4 נפשות-לגבי 70 מ"ר

מעל 4 נפשות- לגבי 90 מ"ר

 

 

המבקש מחזיק בנכס.

הומצאו אישורים בהתאם.

 

הנחות לסוגי נכסים:

תיאור ההנחה

תקנה מס'…

שיעור ההנחה המרבי

תנאים לקבלת ההנחה

בניין חדש (ריק)

מגורים וצימרים

 

מסחר ותעשיה

 

 

12

 

אין

 

12 חודשים עד 100% הנחה

 

 

 

בעל הנכס ראשון, נכס ריק מכל חפץ. מיום שהוא ראוי לשימוש ע"פ בדיקת מהנדס ו/או טופס 4.

בניין ריק

מגורים וצימרים

מסחר ותעשיה

 

13

 

אין

6 חודשים עד 100% הנחה

 

 

פעם אחד בתקופת הבעלות, ריק מכל חפץ.

 

 

הנחות לתעשייה חדשה

 

 

14

שיעורי אבטלה
שנת אחזקה בבניין מעל 10.5% ועד 12% מעל 12%
שנה ראשונה או חלק ממנה

שנה שנייה או חלק ממנה

שנה שלישית או חלק ממנה

הנחה עד 50%

הנחה עד 25%

הנחה עד 10%

הנחה עד 75%

הנחה עד 50%

הנחה עד 25%

 

הנחות לעסקים

 

14 ג

 

שיעור ההנחה זהה לזו שניתן לו על דירת המגורים שבחזקתו לגבי 40 מ"ר ראשונים של העסק.

ועדת ההנחות בלבד זכאית לתת את ההנחה.

על המבקש לעמוד בכל התנאים שלהלן באופן מצטבר .

1.הוא בעל העסק ואין הוא בעל נוסף.

2.שטחו של העסק אינו עולה על 75 מ"ר.

3.מלאו לו 65 שנים ובאישה – 60 שנה.

4.הוא עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו    אינו עולה על 240,000 ₪ (צמוד למדד).

5.הוא זכאי להנחה מארנונה, לפי תקנה 2(8), בעד דירת המגורים שבה הוא מחזיק.(בתקנה 2(8) הנחה ע"פ קריטריון כלכלי בלבד)

נכס שנהרס ו/או שניזוק

 

סעיף 330 לפקודת העיריות

סעיף 74 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958

עד 100% הנחה

0-4 חודשים פטור ע"פ דוח ביקור פקח

מ 4 חודשים פטור ע"פ דוח ביקור מהנדס

על המבקש לעמוד על התנאים שלהלן באופן מצטבר.

הנכס "נהרס" או "ניזוק" במידה שאי אפשר לשבת בו.

אין יושבים בו.

המחזיק מסר הודעה בכתב על היות הנכס לא ראוי לשימוש.

טבלת הכנסה – למבחן הכנסה

עפ"י בתקנה 2(א)(8)(ב) לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג-1993 (להלן – התקנות העיקריות), חישוב ההכנסה החודשית הממוצעת תהיה לפי חודשים ינואר עד דצמבר 2019 או אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2019 לפי בחירת המבקש.

ההצהרה הינה על המחזיק והמתגוררים איתו בדירה.

הכנסה תיחשב מכל מקור שהוא, כהגדרתה בתקנה 2(א)(8)  למעט– קצבאות ביטוח לאומי הבאות: קצבת ילדים, קצבת זקנה, קצבת שארים וגמלת ילד נכה.

מחצית הכנסתם החודשים של בן או בת המתגוררים עם המחזיק בנכס.

מס נפשות

הכנסה ממוצעת בש"ח בשנת 2019

1 עד 2881 מעל 2881 עד 3313 מעל 3313 עד 3745 מעל 3745 עד 5300
2 עד 4321 מעל 4321 עד 4969 מעל 4969 עד 5617 מעל 5617 עד 7949
3 עד 5011 מעל 5011 עד 5763 מעל 5763 עד 6514 מעל 6514 עד 9219
4 עד 5703 מעל 5703 עד 6558 מעל 6558 עד 7414 מעל 7414 עד 10491
5 עד 7121 מעל 7121 עד 8190 מעל 8190 עד 9258 מעל 9258 עד 13101
6 עד 8540 מעל 8540 עד 9821 מעל 9821 עד 11102 מעל 11102 עד 15711
שיעור ההנחה 80% 60% 40% 20%

 

7 עד 9958 11452-9958 11452- 12946 מעל 12946 עד 18320
8 עד 11377 11377 – 13084 13084 – 14790 מעל 14790 עד 20930
9 עד 12796 12796 – 14715 14715 – 16634 מעל 16634 עד 23540
10 ומעלה עד 1422 לנפש עד 1635 לנפש עד 1848 לנפש עד 2616 לנפש
שיעור ההנחה  עד 90%  עד 70% עד 50%  עד 30%

 

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור במסמך זה לבין כל דין, תגברנה הוראות כל דין.