הנחות בארנונה לשנת 2022

פירוט הנחות בארנונה לשנת 2022, על פי תקנות ההסדרים במשק המדינה שאושרו על ידי המועצה, בכפוף לתקנות המדינה (התנאים ושיעורי ההנחות עשויים להשתנות, עם פרסום עדכונים לתקנות):

  1. לזכאי ליותר מאחת ההנחות הרשומות מטה תינתן הנחה אחת בלבד, הגבוהה מבניהן. לא תינתן כל הנחה למחזיק נוסף בנכס שלגביו ניתנה ההנחה.
  2. ההנחות בארנונה תינתנה רק מאותה שנה בה הוגשה הבקשה להנחה.
  3. המחזיק ביותר מדירה אחת – ניתן לקבל הנחה עבור דירת מגורים אחת בלבד.
  4. הגשת בקשה להנחה אינה פוטרת תשלום ארנונה מלאה ואינה דוחה את מועד התשלום. אישור ההנחה מתבצע ע"פ קריטריונים קבועים, המוגדרים בתקנות ההסדרים במשק המדינה ומתעדכנים מעת לעת.
  5. ההנחה תינתן לאחר קבלת בקשה בכתב, כמקובל, ובצירוף המסמכים הנדרשים להוכחת הזכאות.
  6. הזכאות להנחה מותנית בתשלום החובות השוטפים לארנונה עד 31 בדצמבר בכל שנה. בגין חובות שלא שולמו לאחר תאריך זה תבוטל ההנחה.
  7. הנחות אשר אינן מקנות שיקול דעת למועצה, תינתנה בהתמלא התנאים הקבועים בתקנות.
  8. בקשות להנחה כלכלית תתקבלנה עד ליום 31.3.22 במחלקת הגביה במועצה. לאחר 31.3.22 הנחה כלכלית תכנס לתוקף רק ממועד הגשה ואילך.
  9. הנחה תינתנה על פי הקריטריונים המפורטים להלן ובשיעורים הבאים:

 

טבלת הנחות מרכזת

תיאור ההנחה

 

תקנה מספר.. שיעור ההנחה המרבי הגבלה מרבית של _ מ"ר תנאים לקבלת ההנחה
אזרח ותיק שאינו מקבל גמלת הבטחת הכנסה ומקבל:

קצבת זקנה

קצבת שארים

קצבת תלויים

קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה

 

 

2(א)(1)(א)

 

 

25%

 

 

 

עד 100 מ"ר

המבקש הינו בגיל המתאים.

מחזיק בנכס נשוא הבקשה.

הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.

 

אזרח ותיק העומד בקריטריונים על פי חוק אזרחים ותיקים

(מותנה במבחן הכנסה)

 

סעיף 9(ג) לחוק אזרחים ותיקים, תש"ן 1989

 

 

30%

 

 

עד 100 מ"ר

המבקש מחזיק בנכס.

המבקש בגיל המתאים.

שסך כל הכנסותיו, מכל מקור שהוא, אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע במשק כפי שפורסם לאחרונה לפני מועד ההגשה.

במידה וגרים בדירה יותר מאזרח ותיק אחד, רק אם סך כל הכנסות המתגוררים באותה הדירה, מכל מקור שהוא, אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע במשק.

הגשת בקשה בכתב חתומה על ידו.

הצהרה של המבקש על הכנסותיו, מכל מקור שהוא.

בחישוב ההכנסה לצורך בחינת הזכאות להנחת אזרח ותיק, אין להביא בחשבון את קצבת הילדים, קצבת זקנה, קצבת שאירים וגמלת ילד נכה כהכנסה. (לפי סעיף 12ה לחוק ההסדרים) או תשלום לאומן לפי חוק אומנה לילדים, התשע"ו -2016

אזרח ותיק המקבל גמלת הבטחת הכנסה ומקבל:

קצבת זקנה

קצבת שארים

קצבת תלויים

קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 (א)(1)(ב)

 

עד 100%

 

עד 100 מ"ר

המבקש הנו בגיל המתאים.

מחזיק בנכס נשוא הבקשה.

הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.

אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה לנכה סעיף 2 לתקנות האזרחים הותיקים (הטבות לאזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה), התשע"ב-2011

 

 

 

עד 100%

 

 

 

עד 100 מ"ר

המבקש הנו בגיל המתאים.

מחזיק בנכס נשוא הבקשה.

הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.

יש צורך במבחן הכנסה למעט אזרח זכאי לאבטחת הכנסה.

נכות אי כושר-

נכה הזכאי לקצבה חודשית ודרגת נכותו היא 75% ומעלה.

נכה שטרם קיבל קצבת זקנה ודרגת אי כושר צמיתה היא 75% ומעלה.

 

2 (א)(2)

 

עד 80%

 

 

 

 

עד 200 מ"ר

 

 

מחזיק בנכס נשוא הבקשה .

הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.

נכות רפואית בשיעור של 90% ומעלה או מי שטרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו נכות, כאמור.  

2 (א)(3)

 

עד 40%

 

עד 200 מ"ר

 

מחזיק בנכס נשוא הבקשה.

הוגשה בקשה חתומה

נמסרו מסמכים להוכחת זכאות מכל מקור שהוא כגון: מס הכנסה, ביטוח לאומי, משרד העבודה וכד'.

 

 

 

 

 

אסיר ציון

 

סעיף 17ג' לחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם התשנ"ב-1992

 

 

100%

 

עד 100 מ"ר.

ההנחה תינתן לאסיר ציון שהמציא אישור שזכאי לתגמול לפי דוח ביטוח לאומי כאשר יצוין בדוח נושא 1 קוד 17.

המציא אישור שקיבל 6 חודשים הבטחת הכנסה.

 

2 (א)(4)(א)

 

 

 

 

 

 

עד 66%

עד 4 נפשות –  עד 70 מ"ר.

מעל 4 נפשות – עד 90 מ"ר.

המבקש אינו זכאי להבטחת הכנסה.

המבקש מחזיק בנכס.

הומצא אישור בקשה מביטוח לאומי בדוח נושא 7 קוד 17,18,19,28,29

הוגשה בקשה חתומה .

גמלת נכות בשל רדיפת הנאצים:

מקבל גמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז 1957.

 

2 (א)(4)(ב)

 

 

עד 66%

 

עד 4 נפשות –  עד 70 מ"ר

מעל 4 נפשות – עד 90 מ"ר.

המבקש מחזיק בנכס.

הומצא אישור מתאים המוכיח את הזכאות לגמלה.

הוגשה בקשה חתומה.

מקבלי גמלת ממשלת גרמניה  ((BEG
מקבלי גמלה ממשלת הולנד ((OFG
מקבלי גמלה ממשלת אוסטריה ((WUV
מקבלי גמלה ממשלת בלגיה לפי החוק הבלגי משנת 1957

 

 

 

 

ניצולי שואה ששהו במחנה ריכוז, בגטו או במחנה שעבדו בו בפרך אשר לא קיבלו קצבה חודשית בקשר לנרדפותם עד כה מכח חוק התוכנית להגדלת גמלאות הבטחת הכנסה לקשישים נזקקים ולסיוע לניצול שואה התשס"ח – 2008 עד 66% עד 70 מ"ר בלבד * הוצגה אסמכתא מביטוח לאומי המכיר בו כנכה נפגעי נאצים ומקבל קצבה או לחילופין יופיע בדוחות ביטוח לאומי.
ניצולי שואה שמקבלים קצבה לפי ההסכם בין ועידת התביעות לבין גרמניה הידוע בשם "הסכם קרן 2" אשר לא קיבלו הנחה בארנונה עד כה עד 66% עד 70 מ"ר בלבד  הוצג מסמך המאשר קבלת קצבה בגין קרן
עיוור הנושא תעודת עיוור  

2 (א)(5)

 

עד 90%

 

 

מחזיק בנכס נשוא הבקשה.

הוגשה בקשה חתומה

נמסרו מסמכים להוכחת זכאות.

עולה  

2 (א)(6)(א)

 

עד 90%

 

עד 100 מ"ר.

מחזיק בנכס נשוא הבקשה.

הוגשה בקשה חתומה

נמסרו מסמכים להוכחת זכאות.

למשך 12 חודשים מתוך 24 חודשים שמיום הירשמו במרשם אוכלוסין כעולה.

 

אזרח עולה

 

2 (א)(6)(ב)

 

עולה התלוי בעזרת הזולת

 

2 (א)(6א)

 

עד 80%

מחזיק בנכס נשוא הבקשה.

הוגשה בקשה חתומה

נמסרו מסמכים להוכחת זכאות.

 

איש צד"ל

 

2 (א)(6ב)

 

עד 90%

 

עד 100 מ"ר.

מחזיק בנכס למשך 12 חודשים מתוך 36 חודשים מהיום בו הגיע לישראל אחרי חודש מאי 2000.

מחזיק בנכס נשוא הבקשה.

הוגשה בקשה חתומה (נמסרו מסמכים להוכחת זכאות.

   
גמלת סיעוד לפי פרק  ו' לחוק הביטוח  

2 (א)(7)(ג)

 

עד 70%

מחזיק בנכס נשוא הבקשה.

הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.

הנחה על פי מבחן הכנסה (3)  

2 (א)(8)

בהתאם לטבלת הכנסה (3) בהתאם לטבלת הכנסה (בתוספת הראשונה בתקנות) ובהתאם למפורט בתקנה 2 (א)(8)

הוגשה בקשה חתומה

חסיד אומות עולם  

2 (א)(9)

 

 

עד 66%

המבקש מחזיק בנכס.

אישור מרשות הזיכרון "יד ושם".

הוגשה בקשה חתומה

הורה עצמאי                                                – כהגדרתו בחוק משפחות שבראשן הורה עצמאי, תשנ"ב 1992                                            או                                                             – הורה עצמאי לילד המתגורר איתו המשרת בפועל בשרות סדיר, או מתנדבת בשירות הלאומי, וגילו/ה אינו עולה על 21 שנה.  

2(א)(10)

 

עד 20%

 

עד 100 מ"ר

 

 

מחזיק בנכס נשוא הבקשה.

הוגשה בקשה חתומה נמסרו מסמכים להוכחת זכאות.

 

מקבלי גמלה לילד/ה נכה (לרבות ילד במשפחה אומנה של המחזיק בנכס)  

2(א)(11)

 

עד 33%

 

עד 100 מ"ר

 

 

גיל הילד עד גיל 18 (או מעל גיל 18, ובלבד שקיבל גמלה זו לפני הגעתו לגיל 18).

 

פדוי שבי

 

2(א)(12)

 

עד 20%

 

 

 

מחזיק בנכס נשוא הבקשה.

אישור וועדה בדבר הכרה כפדוי שבי לצורך זכאות לתשלום לפי חוק תשלומים לפדויי

שבי, התשס"ה-2005

 

פטור חיילים

 

14ה (1)

 

100%

 

 

 

עד 4 נפשות לגבי 70 מ"ר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מעל 4 נפשות

לגבי 90 מ"ר

 

החייל הוא המחזיק בנכס או דייר משנה.

הומצאו אישורים מתאימים.

 

הומצא אישור שפרנסת המשפחה תלויה בחייל.

חייל בשירות סדיר עד תום 4 חודשים מיום שחרורו 14 ה (1) (א)  

100%

הורה של חייל בשרות סדיר שפרנסתו על החייל. 14 ה  (1) (ב)  

100%

מתנדבת בשירות לאומי- כל עוד היא משרתת

 

14 ה (1) (ג)  

100%

* משרת בשירות אזרחי מסלול מלא (משך השירות הנו 40 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 12 חודשים) 14 ה (1) (ד)

 

 

 

100%

 

 

 

* הומצא אישור מאת  המפקח מטעם משרד הרווחה
*משרת בשירות אזרחי – ביטחוני כל עוד הוא משרת 14 ה (1ו)

 

100% הומצא אישור של מנהלת השירות האזרחי – לאומי
* משרת בשירות אזרחי-חברתי המשרת 30 שעות שבועיות בממוצע במשך 24 חודשים – כל עוד הוא משרת 14 ה (1א) 75% * הומצא אישור מהמנהל או מי מטעמו לפיו הוא משרת בשירות אזרחי – חברתי כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי.

* על המבקש להמציא למח' הגביה אישור לפיו הוא משרת בשירות אזרחי-חברתי לפחות 30 שעות בממוצע במשך שנתיים כל עוד הוא משרת

*משרת בשירותי אזרחי-חברתי – המשרת 20 שעות שבועיות בממוצע במשך 36 חודשים – כל עוד הוא משרת 14ה (3) (ג) 50% * הומצא אישור מהמנהל או מי מטעמו לפיו הוא משרת בשירות אזרחי – חברתי כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי.

* על המבקש להמציא למח' הגביה אישור לפיו הוא משרת בשירות אזרחי-חברתי לפחות 20 שעות בממוצע במשך שלוש כל עוד הוא משרת

* משרת בשירות אזרחי במסלול מפוצל (משך השירות הנו 20 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 24 חודשים) – כל עוד הוא משרת 14 ה (3) (א) 50%  

עד 4 נפשות לגבי 70 מ"ר

 

 

 

 

 

 

מעל 4 נפשות

לגבי 90 מ"ר

*הומצא אישור מאת המפקח מטעם משרד הרווחה.

*הוגשה בקשה חתומה

*משרת בשירות האזרחי המשרת במסלול מלא (משך השירות הנו 40 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 12 חודשים) – כל עוד הוא משרת 14ה (1)(ה) 100% *הומצא אישור מאת המפ0קח מטעם ראש מנהלת השירות האזרחי לאומי
משרת בשירות אזרחי המשמר במסלול מפוצל (משך השירות הנו 20 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 24 חודשים) – כל עוד הוא משרת 14ה(3)(ב) 50% *הומצא אישור מאת המפקח מטעם ראש מנהלת השירות האזרחי לאומי

*הוגשה בקשה חתומה

משרת מילואים פעיל תק' (מס' 3) תשע"ח-2018 5% עד 100 מ"ר בעל תעודת משרת מילואים פעיל -או אישור תקף אחר מצה"ל על כך שהוא משרת מילואים פעיל.( משרת מילואים פעיל הוא מי ששירת לפחות 20 ימי שמ"פ במהלך 3 שנים (או 14 ימים במהלך שנה או שנתיים צמודות, למי שטרם מלאו 3 שנים לשחרורו) הוא מחזיק בנכס.
נפגעי מלחמה

נכה צה"ל

נכה פעולות איבה

נכה פעולות איבה במלחמת השחרור

נכה משטרה

משפחה שכולה (חייל שנספה)

שאירים שכולים (פעולות איבה)

נכה שרות בתי הסוהר

 

 

 

14ה (2)

 

 

 

66%

 

 

עד 4 נפשות-לגבי 70 מ"ר

 

מעל 4 נפשות- לגבי 90 מ"ר

 

 

המבקש מחזיק בנכס לרבות דייר משנה לפי תקנה 14ד'

הומצאו אישורים בהתאם.

אזרח נזקק תקנות 7-11 70% * שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו;

* שקרה לו אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.

* בקשה חתומה לפי טופס 2

* חוות דעת בכתב של גזבר המועצה ומנהל מחלקת רווחה

* בכפוף להחלטת וועדת הנחות

 

 

 הנחות לסוגי נכסים:

תיאור ההנחה תקנה מס'… שיעור ההנחה המרבי תנאים לקבלת ההנחה
בניין חדש (ריק)

מגורים וצימרים

 

מסחר ותעשיה

 

 

12

 

אין

 

12 חודשים עד 100% הנחה

 

 

 

בעל הנכס ראשון, נכס ריק מכל חפץ. מיום שהוא ראוי לשימוש ע"פ בדיקת מהנדס ו/או טופס 4.

בניין ריק

מגורים וצימרים

מסחר ותעשיה

 

13

 

אין

6 חודשים עד 100% הנחה

 

 

פעם אחד בתקופת הבעלות מצטבר עד 6 חודשים, ריק מכל חפץ.

 

 

הנחות לתעשייה חדשה

 

 

14

שיעורי אבטלה
שנת אחזקה בבניין מעל 10.5% ועד 12% מעל 12%
שנה ראשונה או חלק ממנה

שנה שנייה או חלק ממנה

שנה שלישית או חלק ממנה

הנחה עד 50%

הנחה עד 25%

הנחה עד 10%

הנחה עד 75%

הנחה עד 50%

הנחה עד 25%

 

הנחות לעסקים

 

14 ג

 

שיעור ההנחה זהה לזו שניתן לו על דירת המגורים שבחזקתו לגבי 40 מ"ר ראשונים של העסק.

ועדת ההנחות בלבד זכאית לתת את ההנחה.

על המבקש לעמוד בכל התנאים שלהלן באופן מצטבר .

1.הוא בעל העסק ואין הוא בעל נוסף.

2.שטחו של העסק אינו עולה על 75 מ"ר.

3.מלאו לו 65 שנים ובאישה – 60 שנה.

4.הוא עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו    אינו עולה על 240,000 ₪ (צמוד למדד).

5.הוא זכאי להנחה מארנונה, לפי תקנה 2(8), בעד דירת המגורים שבה הוא מחזיק.(בתקנה 2(8) הנחה ע"פ קריטריון כלכלי בלבד)

נכס שנהרס ו/או שניזוק

 

סעיף 330 לפקודת העיריות

סעיף 74 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958

עד 100% הנחה

0-4 חודשים פטור ע"פ דוח ביקור פקח

מ 4 חודשים פטור ע"פ דוח ביקור מהנדס

על המבקש לעמוד על התנאים שלהלן באופן מצטבר.

הנכס "נהרס" או "ניזוק" במידה שאי אפשר לשבת בו.

אין יושבים בו.

המחזיק מסר הודעה בכתב על היות הנכס לא ראוי לשימוש.

 

טבלת הכנסה – למבחן הכנסה

עפ"י בתקנה 2(א)(8)(ב) לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג-1993 (להלן – התקנות העיקריות), חישוב ההכנסה החודשית הממוצעת תהיה לפי חודשים ינואר עד דצמבר 2021 או אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2021 לפי בחירת המבקש.

ההצהרה הינה על המחזיק והמתגוררים איתו בדירה.

הכנסה תיחשב מכל מקור שהוא, כהגדרתה בתקנה 2(א)(8)  למעט

קצבאות ביטוח לאומי הבאות: קצבת ילדים, קצבת זקנה, קצבת שארים וגמלת ילד נכה.

מחצית הכנסתם החודשים של בן או בת המתגוררים עם המחזיק בנכס.

מס נפשות הכנסה ממוצעת בש"ח בשנת 2021
1 עד 2889 מעל 2889 עד 3322 מעל 3322 עד 3755 מעל 3755 עד 5300
2 עד 4334 מעל 4334 עד 4984 מעל 4984 עד 5634 מעל 5634 עד 7951
3 עד 5027 מעל 5027 עד 5781 מעל 5781 עד 6535 מעל 6535 עד 9223
4 עד 5720 מעל 5720 עד 6578 מעל 6578 עד 7436 מעל 7436 עד 10494
5 עד 7268 מעל 7268 עד 8359 מעל 8359 עד 9449 מעל 9449 עד 13335
6 עד 8817 מעל 8817 עד 10140 מעל 10140 עד 11462 מעל 11462 עד 16176
שיעור ההנחה 80% 60% 40% 20%

 

7 עד 10366 11921-10366 13475-11921 מעל 13475 עד 19018
8 עד 11914 13702-11914 15489-13702 מעל 15489 עד 21859
9 עד 13463 15482-13463 17502-15482 מעל 17502 עד 24700
10 ומעלה עד 1496 לנפש עד 1720 לנפש עד 1945 לנפש עד 2744 לנפש
שיעור ההנחה  עד 90%  עד 70% עד 50%  עד 30%

 

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור במסמך זה לבין כל דין, תגברנה הוראות כל דין.