הנחות בארנונה לשנת 2024

פירוט הנחות בארנונה לשנת 2024, על פי תקנות ההסדרים במשק המדינה שאושרו על ידי המועצה, בכפוף לתקנות המדינה (התנאים ושיעורי ההנחות עשויים להשתנות, עם פרסום עדכונים לתקנות):

  1. לזכאי ליותר מאחת ההנחות הרשומות מטה תינתן הנחה אחת בלבד, הגבוהה מבניהן. לא תינתן כל הנחה למחזיק נוסף בנכס שלגביו ניתנה ההנחה.
  2. ההנחות בארנונה תינתנה רק מאותה שנה בה הוגשה הבקשה להנחה.
  3. המחזיק ביותר מדירה אחת – ניתן לקבל הנחה עבור דירת מגורים אחת בלבד.
  4. הגשת בקשה להנחה אינה פוטרת תשלום ארנונה מלאה ואינה דוחה את מועד התשלום. אישור ההנחה מתבצע ע"פ קריטריונים קבועים, המוגדרים בתקנות ההסדרים במשק המדינה ומתעדכנים מעת לעת.
  5. ההנחה תינתן לאחר קבלת בקשה בכתב, כמקובל, ובצירוף המסמכים הנדרשים להוכחת הזכאות.
  6. הזכאות להנחה מותנית בתשלום החובות השוטפים לארנונה עד 31 בדצמבר בכל שנה. בגין חובות שלא שולמו לאחר תאריך זה תבוטל ההנחה.
  7. הנחות אשר אינן מקנות שיקול דעת למועצה, תינתנה בהתמלא התנאים הקבועים בתקנות.
  8. בקשות להנחה כלכלית תתקבלנה עד ליום 31.3.24 במחלקת הגביה במועצה. לאחר 31.3.24 הנחה כלכלית תכנס לתוקף רק ממועד הגשה ואילך.
  9. הנחה תינתנה על פי הקריטריונים המפורטים להלן ובשיעורים הבאים:
תיאור ההנחהתקנה מספר..שיעור ההנחה המרביהגבלה מרבית של _ מ"רתנאים לקבלת ההנחה
אזרח ותיק שאינו מקבל גמלת הבטחת הכנסה ומקבל:
קצבת זקנה
קצבת שארים
קצבת תלויים
קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה
2(א)(1)(א)25%עד 100 מ"רהמבקש הינו בגיל המתאים. מחזיק בנכס נשוא הבקשה. הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.
אזרח ותיק העומד בקריטריונים על פי חוק אזרחים ותיקים
(מותנה במבחן הכנסה)
* לאזרחים ותיקים מעל גיל 70 ההנחה תחודש אוטומטית.
* למי שטרם מלאו 70 הנחה תתחדש אוטומטית במשך 3 שנים אחרי השנה שבה קיבלו את ההנחה, או עד שיגיעו לגיל 70 (לפי המועד המוקדם מבינהם)
סעיף 9(ג) לחוק אזרחים ותיקים, תש"ן 198930%עד 100 מ"רהמבקש מחזיק בנכס.
המבקש בגיל המתאים.
שסך כל הכנסותיו, מכל מקור שהוא, אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע במשק כפי שפורסם לאחרונה לפני מועד ההגשה.
במידה וגרים בדירה יותר מאזרח ותיק אחד, רק אם סך כל הכנסות המתגוררים באותה הדירה, מכל מקור שהוא, אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע במשק.
הגשת בקשה בכתב חתומה על ידו.
הצהרה של המבקש על הכנסותיו, מכל מקור שהוא.
בחישוב ההכנסה לצורך בחינת הזכאות להנחת אזרח ותיק, אין להביא בחשבון את קצבת הילדים, קצבת זקנה, קצבת שאירים וגמלת ילד נכה כהכנסה. (לפי סעיף 12ה לחוק ההסדרים) או תשלום לאומן לפי חוק אומנה לילדים, התשע"ו -2016
אזרח ותיק המקבל גמלת הבטחת הכנסה ומקבל:
קצבת זקנה
קצבת שארים
קצבת תלויים
קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה
2 (א)(1)(ב)עד 100%עד 100 מ"רהמבקש הינו בגיל המתאים.
מחזיק בנכס נשוא הבקשה.
הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.
אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה לנכהסעיף 2 לתקנות האזרחים הותיקים (הטבות לאזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה), התשע"ב-2011עד 100%עד 100 מ"רהמבקש הינו בגיל המתאים.
מחזיק בנכס נשוא הבקשה.
הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.
יש צורך במבחן הכנסה למעט אזרח זכאי להבטחת הכנסה.
נכות אי כושר-
נכה הזכאי לקצבה חודשית ודרגת נכותו היא 75% ומעלה.
נכה שטרם קיבל קצבת זקנה ודרגת אי כושר צמיתה היא 75% ומעלה.
2 (א)(2)עד 80%עד 200 מ"רמחזיק בנכס נשוא הבקשה.
הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.
נכות רפואית בשיעור של 90% ומעלה או מי שטרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו נכות, כאמור.2 (א)(3)עד 40%עד 200 מ"רמחזיק בנכס נשוא הבקשה.
הוגשה בקשה חתומה.
נמסרו מסמכים להוכחת זכאות מכל מקור שהוא כגון: מס הכנסה, ביטוח לאומי, משרד העבודה וכד'.
אסיר ציוןסעיף 17ג' לחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם התשנ"ב-1992100%עד 100 מ"ר.ההנחה תינתן לאסיר ציון שהמציא אישור שזכאי לתגמול לפי דוח ביטוח לאומי כאשר יצוין בדוח נושא 1 קוד 17.
המציא אישור שקיבל 6 חודשים הבטחת הכנסה.
2 (א)(4)(א) עד 66%עד 4 נפשות – עד 70 מ"ר.
מעל 4 נפשות – עד 90 מ"ר.
המבקש אינו זכאי להבטחת הכנסה.
המבקש מחזיק בנכס.
הומצא אישור בקשה מביטוח לאומי בדוח נושא 7 קוד 17,18,19,28,29
הוגשה בקשה חתומה .
גמלת נכות בשל רדיפת הנאצים:2 (א)(4)(ב) עד 66%עד 4 נפשות – עד 70 מ"ר
מעל 4 נפשות – עד 90 מ"ר.
המבקש מחזיק בנכס.
הומצא אישור מתאים המוכיח את הזכאות לגמלה.
הוגשה בקשה חתומה.
מקבל גמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז 1957.
מקבלי גמלת ממשלת גרמניה ((BEG
מקבלי גמלה ממשלת הולנד ((OFG
מקבלי גמלה ממשלת אוסטריה ((WUV
מקבלי גמלה ממשלת בלגיה לפי החוק הבלגי משנת 1957
ניצולי שואה ששהו במחנה ריכוז, בגטו או במחנה שעבדו בו בפרך אשר לא קיבלו קצבה חודשית בקשר לנרדפותם עד כהמכח חוק התוכנית להגדלת גמלאות הבטחת הכנסה לקשישים נזקקים ולסיוע לניצול שואה התשס"ח - 2008עד 66%עד 70 מ"ר בלבד* הוצגה אסמכתא מביטוח לאומי המכיר בו כנכה נפגעי נאצים ומקבל קצבה או לחילופין יופיע בדוחות ביטוח לאומי.
ניצולי שואה שמקבלים קצבה לפי ההסכם בין ועידת התביעות לבין גרמניה הידוע בשם "הסכם קרן 2" אשר לא קיבלו הנחה בארנונה עד כהעד 66%עד 70 מ"ר בלבד הוצג מסמך המאשר קבלת קצבה בגין קרן
עיוור הנושא תעודת עיוור 2 (א)(5)עד 90%מחזיק בנכס נשוא הבקשה.
הוגשה בקשה חתומה.
נמסרו מסמכים להוכחת זכאות.
עולה2 (א)(6)(א)עד 90%עד 100 מ"רמחזיק בנכס נשוא הבקשה.
הוגשה בקשה חתומה.
נמסרו מסמכים להוכחת זכאות.
למשך 12 חודשים מתוך 24 חודשים שמיום הירשמו במרשם אוכלוסין כעולה.
אזרח עולה2 (א)(6)(ב)
עולה התלוי בעזרת הזולת2 (א)(6א)עד 80%מחזיק בנכס נשוא הבקשה.
הוגשה בקשה חתומה.
נמסרו מסמכים להוכחת זכאות.
איש צד"ל2 (א)(6ב)עד 90%עד 100 מ"רמחזיק בנכס למשך 12 חודשים מתוך 36 חודשים מהיום בו הגיע לישראל אחרי חודש מאי 2000.
מחזיק בנכס נשוא הבקשה.
הוגשה בקשה חתומה (נמסרו מסמכים להוכחת זכאות.
גמלת סיעוד לפי פרק ו' לחוק הביטוח2 (א)(7)(ג)עד 70%מחזיק בנכס נשוא הבקשה.
הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.
הנחה על פי מבחן הכנסה (3)2 (א)(8)בהתאם לטבלת הכנסה (3)בהתאם לטבלת הכנסה (בתוספת הראשונה בתקנות) ובהתאם למפורט בתקנה 2 (א)(8)
הוגשה בקשה חתומה
חסיד אומות עולם2 (א)(9) עד 66% המבקש מחזיק בנכס.
אישור מרשות הזיכרון "יד ושם".
הוגשה בקשה חתומה
הורה עצמאי - כהגדרתו בחוק משפחות שבראשן הורה עצמאי, תשנ"ב 1992 או - הורה עצמאי לילד המתגורר איתו המשרת בפועל בשרות סדיר, או מתנדבת בשירות הלאומי, וגילו/ה אינו עולה על 21 שנה.2(א)(10) עד 20%עד 100 מ"רמחזיק בנכס נשוא הבקשה.
הוגשה בקשה חתומה נמסרו מסמכים להוכחת זכאות.
מקבלי גמלה לילד/ה נכה (לרבות ילד במשפחה אומנה של המחזיק בנכס)2(א)(11)עד 33%עד 100 מ"רגיל הילד עד גיל 18 (או מעל גיל 18, ובלבד שקיבל גמלה זו לפני הגעתו לגיל 18).
פדוי שבי2(א)(12)עד 20%מחזיק בנכס נשוא הבקשה.
אישור וועדה בדבר הכרה כפדוי שבי לצורך זכאות לתשלום לפי חוק תשלומים לפדויי שבי, התשס"ה-2005
אזרח נזקק תקנות 7-11עד 70%* שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי
* שקרה לו אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.חד-פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו;
* בקשה חתומה לפי טופס 2
* חוות דעת בכתב של גזבר המועצה ומנהל מחלקת רווחה
* בכפוף להחלטת וועדת הנחות
פטור חיילים14ה (1)100%עד 4 נפשות לגבי 70 מ"ר
מעל 4 נפשות לגבי 90 מ"ר
החייל הוא המחזיק בנכס או דייר משנה.
הומצאו אישורים מתאימים.
הומצא אישור שפרנסת המשפחה תלויה בחייל.
חייל בשירות סדיר עד תום 4 חודשים מיום שחרורו14 ה (1) (א)100%
הורה של חייל בשרות סדיר שפרנסתו על החייל.14 ה (1) (ב)100%
מתנדבת בשירות לאומי- כל עוד היא משרתת14 ה (1) (ג)100%
* משרת בשירות אזרחי מסלול מלא (משך השירות הנו 40 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 12 חודשים)14 ה (1) (ד)100%* הומצא אישור מאת המפקח מטעם משרד הרווחה
*משרת בשירות אזרחי - ביטחוני כל עוד הוא משרת14 ה (1ו)100%הומצא אישור של מנהלת השירות האזרחי - לאומי
* משרת בשירות אזרחי-חברתי המשרת 30 שעות שבועיות בממוצע במשך 24 חודשים - כל עוד הוא משרת14 ה (1א)75%* הומצא אישור מהמנהל או מי מטעמו לפיו הוא משרת בשירות אזרחי - חברתי כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי.
* על המבקש להמציא למח' הגביה אישור לפיו הוא משרת בשירות אזרחי-חברתי לפחות 30 שעות בממוצע במשך שנתיים כל עוד הוא משרת
*משרת בשירותי אזרחי-חברתי - המשרת 20 שעות שבועיות בממוצע במשך 36 חודשים - כל עוד הוא משרת14ה (3) (ג)50%* הומצא אישור מהמנהל או מי מטעמו לפיו הוא משרת בשירות אזרחי - חברתי כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי.
* על המבקש להמציא למח' הגביה אישור לפיו הוא משרת בשירות אזרחי-חברתי לפחות 20 שעות בממוצע במשך שלוש כל עוד הוא משרת
* משרת בשירות אזרחי במסלול מפוצל (משך השירות הנו 20 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 24 חודשים) - כל עוד הוא משרת14 ה (3) (א)50%*הומצא אישור מאת המפקח מטעם משרד הרווחה.
*הוגשה בקשה חתומה
*משרת בשירות האזרחי המשרת במסלול מלא (משך השירות הנו 40 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 12 חודשים) - כל עוד הוא משרת14ה (1)(ה)100%*הומצא אישור מאת המפקח מטעם ראש מנהלת השירות האזרחי לאומי
משרת בשירות אזרחי המשמר במסלול מפוצל (משך השירות הנו 20 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 24 חודשים) - כל עוד הוא משרת14ה(3)(ב)50%*הומצא אישור מאת המפקח מטעם ראש מנהלת השירות האזרחי לאומי.
*הוגשה בקשה חתומה
משרת מילואים פעילתק' (מס' 3 ו) תשע"ח-20185%עד 100 מ"רבעל תעודת משרת מילואים פעיל -או אישור תקף אחר מצה"ל על כך שהוא משרת מילואים פעיל.( משרת מילואים פעיל הוא מי ששירת לפחות 20 ימי שמ"פ במהלך 3 שנים (או 14 ימים במהלך שנה או שנתיים צמודות, למי שטרם מלאו 3 שנים לשחרורו) הוא מחזיק בנכס.
מפקד מילואים פעילתקנה 3 ז25%עד 100 מ"ר בכפוף להצגת תעודה רשמית שינפיק צה"ל לכל "מפקד מילואים פעיל" בהתאם לתנאים שנקבעו על ידו. .ההנחה בארנונה תוגבל ל-100 מ"ר.
נפגעי מלחמה:
נכה צה"ל
נכה פעולות איבה
נכה פעולות איבה במלחמת השחרור
נכה משטרה
משפחה שכולה (חייל שנספה)
שאירים שכולים (פעולות איבה)
נכה שרות בתי הסוהר
14ה (2)66%עד 4 נפשות-לגבי 70 מ"ר
מעל 4 נפשות- לגבי 90 מ"ר
המבקש מחזיק בנכס לרבות דייר משנה לפי תקנה 14ד'
הומצאו אישורים בהתאם.

הנחות לסוגי נכסים:

תיאור ההנחהתקנה מס'...שיעור ההנחה המרביתנאים לקבלת ההנחה 
בניין חדש (ריק):
מגורים וצימרים
מסחר ותעשיה
12אין
12 חודשים עד 100% הנחה
בעל הנכס ראשון, נכס ריק מכל חפץ.מיום שהוא ראוי לשימוש ע"פ בדיקת מהנדס ו/או טופס 4.
בניין ריק:
מגורים וצימרים
מסחר ותעשיה
13אין
6 חודשים עד 100% הנחה
פעם אחד בתקופת הבעלות מצטבר עד 6 חודשים, ריק מכל חפץ.
הנחות לתעשייה חדשה14שיעורי אבטלה
שנת אחזקה בבנייןמעל 10.5% ועד 12%מעל 12%
שנה ראשונה או חלק ממנההנחה עד 50%הנחה עד 75%
שנה שנייה או חלק ממנההנחה עד 25%הנחה עד 50%
שנה שלישית או חלק ממנההנחה עד 10%הנחה עד 25%
הנחות לעסקים14 גשיעור ההנחה זהה לזו שניתן לו על דירת המגורים שבחזקתו לגבי 40 מ"ר ראשונים של העסק.ועדת ההנחות בלבד זכאית לתת את ההנחה.
על המבקש לעמוד בכל התנאים שלהלן באופן מצטבר:
1.הוא בעל העסק ואין הוא בעל נוסף.
2.שטחו של העסק אינו עולה על 75 מ"ר.
3.מלאו לו 65 שנים ובאישה – 60 שנה.
4.הוא עוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על 240,000 ₪ (צמוד למדד).
5.הוא זכאי להנחה מארנונה, לפי תקנה 2(8), בעד דירת המגורים שבה הוא מחזיק.(בתקנה 2(8) הנחה ע"פ קריטריון כלכלי בלבד)
נכס שנהרס ו/או שניזוקסעיף 330 לפקודת העיריות
סעיף 74 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958
עד 100% הנחה
0-4 חודשים פטור ע"פ דוח ביקור פקח
מ 4 חודשים פטור ע"פ דוח ביקור מהנדס
על המבקש לעמוד על התנאים שלהלן באופן מצטבר:
הנכס "נהרס" או "ניזוק" במידה שאי אפשר לשבת בו.
אין יושבים בו.
המחזיק מסר הודעה בכתב על היות הנכס לא ראוי לשימוש.

טבלת הכנסה – למבחן הכנסה

עפ"י בתקנה 2(א)(8)(ב) לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג-1993 (להלן – התקנות העיקריות), חישוב ההכנסה החודשית הממוצעת תהיה לפי חודשים ינואר עד דצמבר 2023 או אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2023 לפי בחירת המבקש.

ההצהרה הינה על המחזיק והמתגוררים איתו בדירה.

הכנסה תיחשב מכל מקור שהוא, כהגדרתה בתקנה 2(א)(8)  למעט

קצבאות ביטוח לאומי הבאות: קצבת ילדים, קצבת זקנה, קצבת שארים וגמלת ילד נכה.

מחצית הכנסתם החודשים של בן או בת המתגוררים עם המחזיק בנכס.

מס נפשותהכנסה ממוצעת בש"ח בשנת 2021
1עד 2889מעל 2889 עד 3322מעל 3322 עד 3755מעל 3755 עד 5300
2עד 4334מעל 4334 עד 4984מעל 4984 עד 5634מעל 5634 עד 7951
3עד 5027מעל 5027 עד 5781מעל 5781 עד 6535מעל 6535 עד 9223
4עד 5720מעל 5720 עד 6578מעל 6578 עד 7436מעל 7436 עד 10494
5עד 7268מעל 7268 עד 8359מעל 8359 עד 9449מעל 9449 עד 13335
6עד 8817מעל 8817 עד 10140מעל 10140 עד 11462מעל 11462 עד 16176
שיעור ההנחה80%60%40%20%
7עד 1036611921-1036613475-11921מעל 13475 עד 19018
8עד 1191413702-1191415489-13702מעל 15489 עד 21859
9עד 1346315482-1346317502-15482מעל 17502 עד 24700
10 ומעלהעד 1496 לנפשעד 1720 לנפשעד 1945 לנפשעד 2744 לנפש
שיעור ההנחה עד 90% עד 70%עד 50% עד 30%

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור במסמך זה לבין כל דין, תגברנה הוראות כל דין.