על מנת לייעל את הטיפול בפנייתך, להלן הנחיות כלליות בנוגע למסמכים והפרטים הנדרשים בהגשת בקשה לרישיון עסק, לצורך תחילת הטיפול בבקשה. 

תשומת ליבך, כי דף זה כולל הנחיות בלבד. הוראות החוק והתקנות הן המחייבות לכל דבר ועניין.

בקשה לרישיון עסק תוגש בטופס "בקשה לרישיון עסק/ היתר זמני" ותיחתם על ידי מגיש הבקשה.

מסמכים חסרים יש להשלים תוך 30 יום.

יש לצרף את המסמכים הבאים :

 1. צילום תעודת זהות והספח או רישיון נהיגה, של מגיש/י הבקשה/ ייפוי כוח במקרה של חברה או נציג של הבעלים.
 2. הסכם שכירות.
 3. במידה ומדובר בבקשה המוגשת על ידי התאגיד (חברה בע"מ / עמותה וכיו"ב) יש לצרף תדפיס מידע עדכני מרשם החברות, וכן אישור עו"ד או רו"ח, כי מגיש הבקשה רשאי לפעול בשם התאגיד (אישור מורשה חתימה).
 4. במקרה של מבנה העסק בבעלות מגיש הבקשה, יש לצרף העתק אישור זכויות או נסח טאבו. במקרה שבו מגיש הבקשה הינו שוכר של מבנה העסק, יש לצרף העתק של חוזה שכירות.
 5. תמונה של חזית העסק.
 6. העתק של חשבון ארנונה עדכני ביחס למבנה העסק.
 7. סט תוכניות לרישוי עסק הכולל – תרשים סביבה, מפה מצבית ותוכנית עסק (הכוללת תוכנית תנוחה וחתכים), לפי ההנחיות המפורטות מעבר לדף זה. הסט יוגש ב- 5 עותקים חתומים על ידי בעל מקצוע מוסמך (מהנדס , אדריכל וכיו"ב) ותקליטור (דיסק) המכיל קובץ סרוק של התוכניות בפורמט PDF. בשינוי בעלות עסק – העתק הרישיון הקודם, והצהרה בחתימת יד מגיש/י הבקשה, מאומתת על ידי עורך דין, שלפיה: לא חלו בעסק שינויים מאז הוצא הרישיון הקודם, מן הרשום ברישיון הקודם והמסמכים המצורפים לו, לרבות בסוג העסק, במבניו, בשטחו ובמיקומו, וכן כי בעסק מתקיימים תנאי הרישיון הקודם.
 8. אישור מיועץ נגישות.
 9. עסקים המחויבים בהתקנת מז"ח (מונע זרימה חוזרת) ידאגו להמציא אישור התקנת מז"ח או בדיקה עדכנית של מז"ח קיים על ידי בעלי מקצוע, המאושרים על ידי משרד הבריאות.
 10. עמידה בדרישות כיבוי אש / תצהיר
 11. שאלון במשרד לאיכות הסביבה – מצורף.
 12. אישור משרד התחבורה

יודגש, כי הגשת בקשה לרישיון עסק אינה מקנה אישור לפתיחת העסק. להזכירך, המנהל עסק ללא רישיון או היתר זמני עובר על החוק ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.