המועצה המקומית ראש פנה מזמינה אתכם להגיש הצעת מחיר

"למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות בכלי אצירה כתומים"

הצבה ותחזוקה של כלי אצירה כתומים ייעודיים בנפח של 2.5 קוב ואיסוף ופינוי תכולתם לתחנת מיון שעל מיקומה תורה המועצה לקבלן מעת לעת.

לנוהל הצעות מחיר זה מצורפים שלושה נספחים:

 1. נספח 1 – מפרט דרישות טכני למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות ("כתומים") (להלן: "הנספח הטכני").
 2. נספח 2 – הוראות תפעוליות נוספות לקבלן האיסוף (להלן: "הנספח האופרטיבי").
 3. נספח 3 – נוסח ערבות בנקאית.
 4. נספח 4 – מפת סימון.
 5. נספח 5 – כתב כמויות.
 6. נספח 6 – נוסח אישור קיום ביטוחים.
 7. נספח 7 – נוסח חוזה התקשרות.

יובהר, כי על אף האמור בכל יתר המסמכים, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה מהוראות הנספח האופרטיבי ו/או הנספח הטכני לבין יתר הוראות המסמכים יגברו הוראות הנספח האופרטיבי ו/או הנספח הטכני. עוד יובהר כי בכל מקרה של סתירה בין ההגדרות המנויות במכרז, לבין ההגדרות המנויות בנספח האופרטיבי או לחילופין בחוק האריזות – יגברו ההגדרות המנויות בנספח האופרטיבי ו/או בחוק האריזות.

ההסכם שיחתם בין המועצה לבין הקבלן הזוכה יהיה לתקופה של שלוש שנים (36 חודשים) החל ממועד חתימת הסכם.

למועצה ולה בלבד ,ניתנת הזכות בזה האופציה, לפי שיקול דעתה המוחלט, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-2 (שתי)תקופות נוספות, בנות 12 (שנים עשר) חודשים, כל אחת (להלן- תקופת ההתקשרות המוארכת),ובתנאי שתודיע על כך לזוכה, בכתב ומראש ,לפני תום תקופת ההתקשרות או תקופת ההתקשרות המוארכת, לפי העניין.

במהלך תקופת ההתקשרות ותקופת ההתקשרות המוארכת תהא המועצה רשאית להביא את התקשרות הצדדים לידי סיום, מכל סיבה שהיא, וזאת באמצעות מתן הודעה בכתב ומראש של לפחות 60 (שישי) יום מראש. בחרה המועצה במהלך תקופת ההתקשרות או בתקופת המוארכת להביא ההסכם לידי סיום-לזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה עקב כך והוא מוותר בזה ויתור בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור.

פניה זו אינה מהווה מכרז, ובהתאם דיני המכרזים לא יחולו עליה.

יש להגיש את הבקשה על גבי מסמכי הבקשה, בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים לה במסירה במעטפה סגורה לידי רכזת פרויקטים הגב' ענת שרון פרץ במסירה ידנית, במשרדי המועצה המקומית ראש פינה עד לתאריך 14.07.2019 בשעה 12:00.

לשאלות ופרטים נוספים יש לפנות באמצעות דואר אלקטרוני  בלבד אל הגב' ענת שרון פרץ  rp1@rosh-pinna.muni.il עד לתאריך 25/06/2019 בשעה 12:00

בכבוד רב,

מועצה מקומית ראש פנה

נספח 1

מפרט דרישות טכני לטיפול בפסולת אריזות (כתומים) ("הנספח הטכני")

 1. כללי:

  • נספח טכני זה נלווה לנספח ההוראות התפעוליות הנוספות לקבלן האיסוף ("הנספח האופרטיבי") המצורף כנספח 2 לקובץ ההליך התחרותי (להלן: "המכרז").
  • מובהר כי בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה מהוראות נספח טכני זה לבין יתר סעיפי המכרז, יגברו הוראות נספח טכני זה. עוד מובהר כי אין בדרישות למתן השירותים המפורטות במסמכי המכרז על נספחיו כדי להוסיף או לגרוע על המפורט בנספח טכני זה.
 2. פירוט העבודה:

  • על הקבלן להגיש הצעתו למתן השירותים כמפורט להלן:
   • הצבה של  כלי אצירה כתומים ייעודיים בתחומי הרשות בהתאם לתוכנית פריסה אשר תנוסח על ידי הרשות או מי מטעמה.
   • תחזוקת כלל כלי האצירה הכתומים כמפורט להלן.
   • פינוי בתדירות קבועה של תכולת כלל כלי האצירה הכתומים, לתחנת מיון, שעל מיקומה תורה הרשות לקבלן מעת לעת. נכון ליום פרסום מכרז זה, קבלן האיסוף הזוכה יידרש לשנע את פסולת האריזות, תכולת כלי האצירה הכתומים, לתחנת מיון הנמצאת בתחומה המוניציפלי של העיר עפולה.
   • ככל שיידרש, שילוט כלי האצירה הכתומים יבוצע בהתאם להנחיות ולמפרט שיועבר לקבלן על ידי הרשות ו/או מי מטעמה.
 3. הוראות נוספות בנוגע להצבת ופינוי כלי האצירה הכתומים:

  • כלי האצירה הכתומים, אשר יוצבו על ידי הקבלן בתחומה של הרשות, יהיו בנפח קבוע של 2.5 קוב. כלי האצירה הכתומים יעמדו, בין היתר, בכל הדרישות המפורטות במפרט הטכני כמפורט להלן.
  • מספר כלי האצירה שייפרסו בתחומי המועצה:
   • 50 (חמישים) כלי אצירה כתומים בנפח של 2.5 קוב, בהתאם לדרישות המפרט הטכני המפורט להלן.
  • הצבת כלי האצירה הכתומים הייעודיים בתחומה של הרשות המקומית תבוצע בהתאם לתוכנית פריסה אשר תקבע על ידי הרשות או מי מטעמה. מובהר לקבלן האיסוף כי הרשות שומרת לעצמה את הזכות לרכז את כלי האצירה הכתומים הייעודיים טרם הצבתם בתחומה, בנקודת ריכוז אחת או יותר, ולכל היותר 3 (שלוש) נקודות ריכוז, ועל קבלן האיסוף לאסוף את כלי האצירה הנ"ל מכל נקודת ריכוז ולהציבם בתחומי הרשות, כאמור לעיל, וכל זאת תוך 72 שעות מרגע קבלת הבקשה.
  • פינוי תכולת כלי האצירה הכתומים יתבצע באמצעות משאית מנוף בהתאם לצורך, ובכל מקרה לא יותר מפינוי של אחת לשישה שבועות, כפוף לתוכנית פינויים סדורה אשר תוגש לקבלן על ידי הרשות.
  • פינוי תכולת כלי האצירה הכתומים הייעודיים בנפח של 2.5 קוב יבוצע בסבב איסוף אחד. יובהר כי למועצה הזכות להגדיל את היקף העבודה ב – 10%, בהתאם לצרכיה ולראות עיניה, וזאת ללא כל שינוי במספר סבבי הפינוי הנדרשים וללא כל תוספת כספית לקבלן בגין הגדלה זו.
  • הרשות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תדירות הפינוי בדרך של הגדלה או הקטנה ו/או לשנות את מספר הפינויים הנדרשים בדרך של הגדלה או הקטנה ו/או לשנות את מספר כלי האצירה הייעודיים בתחומה של המועצה בדרך של הגדלה או הקטנה, הכול בהתאם לראות עיניה ולצרכיה, ובתוך 60 ימים ממועד קבלת ההודעה כפי שתעבור לקבלן האיסוף מראש ובכתב. יובהר כי קבעה הרשות המקומית שינוי בתדירות הפינוי ו/או בכמות הפינויים ו/או מספר כלי האצירה, כמפורט לעיל, לא יחול שינוי בתמורה המשולמת לקבלן האיסוף מעבר לתמורה שנקב הקבלן הזוכה בכתב הצעתו.

 

 1. שלבי פריסה

  מלאה ובפעימה אחת.

 2. תמורה

  • התמורה המרבית בעבור סבב פינוי בו תיאסף תכולת כלי האצירה הכתומים הייעודיים בנפח של 2.5 קוב, ותשונע לתחנת מיון שעל מיקומה תורה המועצה לקבלן האיסוף מעת לעת, תיקבע על סך של 1,800 ₪ (במילים: אלף ושמונה מאות שקלים) לסבב פינוי מלא אחד (לא כולל מע"מ).

הצעת הקבלן לתמורה אותה תשלם הרשות לקבלן האיסוף,  תיקבע על סך של   ______________ ₪ (במילים: _______________________________) (לא כולל מע"מ).

  • תוספת בעבור שיפוי מרחק מתחומה המוניציפלי של המועצה לתחנת מיון שעל מיקומה תורה המועצה לקבלן מעת לעת תיקבע על לא יותר מ – 700 ₪ (שבע מאות שקלים).

הצעת הקבלן לתוספת בעבור שיפוי המרחק אותה תשלם הרשות לקבלן האיסוף,  תיקבע על _____________ ₪ (במילים: _______________________________) (לא כולל מע"מ).

 • פינוי תכולת כלל כלי האצירה הכתומים הייעודיים בנפח של 2.5 קוב אשר יפרסו בתחומה של המועצה יבוצע בסבב איסוף אחד, לכל היותר.
 • המועצה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל את היקף העבודה ב – 10%, בהתאם לצרכיה ולראות עיניה, וזאת ללא כל שינוי במספר סבבי הפינוי הנדרשים וללא כל תוספת כספית לקבלן בגין הגדלה זו.
 • מובהר כי הצבת כלי האצירה הכתומים בתחומה המוניציפלי של הרשות, כמפורט לעיל, תבוצע על ידי הקבלן ללא תמורה נוספת וכחלק ממתן שירותיו, נשוא מכרז זה. עוד מובהר כי כלי האצירה הכתומים ירוכזו, לכל היותר, בשלוש (3) נקודות ריכוז בתחומה של המועצה וקבלן האיסוף יידרש למשוך את כלי האצירה מכל נקודות הריכוז, כפי שאלה יוגדרו לו על ידי המועצה ו/או על ידי מי מטעמה של המועצה, מראש ובכתב, לפזרם ולהציבם בשטח, בהתאם לתוכנית עבודה אשר תיקבע המועצה ותועבר לקבלן מראש ובכתב. בזמן הצבת כלי האצירה יתלוו לקבלן נציגים מטעם המועצה.
 • מובהר כי בעבור מתן שירותי האחזקה השוטפת לכלי האצירה הכתומים, כמפורט לעיל, יתוגמל הקבלן בתמורה חודשית קבועה של 3.5 ₪ לכלי אצירה כתום ייעודי אחד בנפח של 2.5 קוב. עוד מובהר כי תמורה זו בעבור שירותי האחזקה השוטפת הינה תמורה קבועה והקבלן לא נדרש להגיש הנחה בעבורה.
 • מובהר כי ההצעה המצרפית (עלות סבב פינוי + תוספת בעבור מרחקי השינוע) הנמוכה (הזולה) ביותר – הינה ההצעה הטובה ביותר.
 • הרשות תבחר למתן השירותים ביחס לפסולת האריזות, תכולת כלי האצירה הכתומים, בקבלן אחד בלבד.
 • על הקבלן להגיש הצעתו כך שלא תחרוג ממחירי המקסימום המפורטים לעיל. חרג הקבלן מאחד או משני מחירי המקסימום שנקבעו למכרז – הצעתו תיפסל.
 1. תנאי תשלום

  • תנאי תשלום – שוטף + 60 מיום הגשת החשבונית.
  • מובהר כי התשלום לקבלן יותנה בהמצאת חשבונית מס כדין.
  • לתמורה יתווסף מע"מ בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד התשלום, כנגד חשבונית מס כדין.
  • המחירים ייקבעו על בסיס ערכם הנומינלי ולא תתווסף להם כל תוספת מכל סוג ומין שהם למעט מע"מ כמפורט בסעיף 6.3 לעיל.
  • מובהר, כי תנאי לתשלום התמורה הינו מסירת כל הדיווחים הנדרשים ע"פ הוראות הנספח האופרטיבי.
  • האמור בסעיף 6 זה בא להוסיף ולא לגרוע מהקבוע מהנספח האופרטיבי.
 1. ביטוח – דרישות בסיסיות

  • הקבלן מצהיר כי היא עורך ביטוח צד ג' לכיסוי חבותו על פי דין בגין נזק (גוף או רכוש) שייגרם לצד שלישי, ביטוח חבות מעבידים בגין פגיעה גופנית ו/או מחלת מקצוע כלשהי למי מעובדיו תוך כדי ועקב עבודתו, בין היתר, במתן השירותים נשוא הסכם זה, וביטוח חובה לרכבים בבעלותו המתחייב על פי דין.
  • כל צד מתחייב בזה לשפות  את הצד האחר  בגין נזקים להם הוא אחראי על פי דין מכל מין וסוג או תביעה או דרישה, בסכום בו חויב בפסק דין חלוט המתייחס לנזק שנגרם בגין מעשה ו/או מחדל ו/או רשלנות שיבוצעו על ידו ו/או על ידי  מי מטעמו, ובלבד שכל צד ניתן לצד האחר התראה בדבר הגשת התביעה נגדו , וניתנה לו האפשרות להתגונן מפני הטענות ו/או להסדיר את הדרוש הסדרה ו/או להקטין את הנזק (בהתאם לנסיבות).
  • לצורך התקשרות זו, הקבלן מתחייב להחזיק בביטוח צד ג' לכיסוי חבותו עפ"י דין בגין נזק לגוף ו/או לרכוש צד שלישי בגבול אחריות של לפחות 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח, ביטוח חבות מעבידים לכיסוי חבותו עפ"י דין כלפי עובדיו בגין נזק גופני או מחלה אשר אירעו תוך כדי ועקב עבודתו בגבול אחריות של לפחות 5,000,000 ₪ לתובע ולפחות- 20,000,000 ₪ לתקופת ביטוח וביטוח חובה לכלי רכב אשר בבעלותו והמשמשים לצורך ביצוע השירותים. מובהר כי ככל שיידרש, על הקבלן להציג אישור ביטוח הכולל ביטוחים אלו ע"פ דרישת הרשות המקומית (למעט ביטוחי רכב) וכל זאת תוך 14 יום מקבלת הדרישה.
 2. מפרט טכני – כלי אצירה ייעודי כתום בנפח של 2.5 קוב (מידע נדרש לצורך שירותי התחזוקה בלבד, כמפורט בהוראות הנספח האופרטיבי להלן)

  • כללי:
   • הספק יהיה אחראי למתקני האצירה והתאמתם לכל דרישה של הרשות המזמינה כאמור בחוזה ההתקשרות במכרז.
   • מפרט זה רלוונטי חלה לכלי אצירה כתומים ייעודיים לאיסוף לפסולת אריזות בנפח של 2.5 קוב אשר תכולתם תרוקן למשאית עם ארגז ומנוף.
   • המפרט כולל את כלל הדרישות הטכניות והפונקציונאליות העיקריות של מתקנים אלו.
  • תנאי שימוש:
   • המתקנים בפסקה זה מיועדים לאצירת פסולת אריזות, הנוצרת מכל תחומי הפעילות המתקיימים ברשויות המקומיות ברחבי הארץ ופריקתם לאמצעי פינוי ברשות.
   • הספק יהיה אחראי לאספקת המתקנים, התאמתם לשימוש הרשות המזמינה וכל דרישה רלוונטית אחרת של הרשות המזמינה כאמור במסמכי המכרז.
   • הספק יהיה אחראי לעמידת המתקנים בכל דרישות החוזה ובכל דרישה רלוונטית על פי חוק העדכנית ליום המסירה של המתקנים.
   • הספק יהיה אחראי לאיכות המוצר, טיב העבודה, החוזק והאמינות של המתקנים על כל מרכיביהם.
   • המתקנים על כל מרכיביהם ומערכותיהם יעמדו בתנאי הסביבה המפורטים להלן ללא כשל מכני, או אחר במרכיביהם וללא שינוי צורתם המקורית:
   • טמפרטורת סביבה של 5 מעלות צלסיוס מתחת ל-0 ועד ל- 45 מעלות צלסיוס מעל ל-0.
   • חשיפה רצופה וישירה לקרינת השמש, גשם, פיח, אבק וכו'.
   • מתקני האצירה לא יתנפחו ו/או יתעוותו ו/או ישברו תחת עומס מלא או חלקי לרבות תנאי השימוש המתקיימים בעת האינטראקציה עם מערכת הפינוי שבשימוש הרשות המזמינה.
   • כלי האצירה יהיו עמידים בפני החומרים הנוצרים בתהליך התסיסה של האשפה ויבטיחו אטימה מלאה בפני דליפת נוזלים.
 • הגדרת חומרים:
  • מתקני המחזור יהיו עשויים מהמרכיבים מתכת/ חומר פלסטי/ חומר מרוכב על פי הקריטריונים הבאים:
  • חומר פלסטי או חומר מרוכב:
   • חומר טרמופלסטי (Thermo Plastic Composite) או חומר מרוכב אחר המתאים לאגירת אשפה.
   • עמיד בתנאי סביבה כפי שמוגדר בסעיף 6.4 בתקן EN 13071-2.
  • מתכת:
   • פלדה ST37 או פלדה טובה יותר בתכונותיה, בעובי המתאים לדרישות החוזק של החלק, מוגן מפני חלודה, חומצות ונוזלים אחרים אשר יש וימצאו בפסולת אריזות.
 • צורה, מבנה ומידות:
  • המתקן יבנה מחומר פלסטי או מתכתי בהתאם להגדרות בפסקה 2 לעיל.
  • בחלקה העליון של הדופן הקדמית ימוקמו 2 פתחים מלבניים לזריקת האריזות, בגודל  35 X 20 ס"מ כל אחד, עם מניפת גומי עם מסגרת פלסטיק או מתכת שתחובר לדופן עם ניטים או ברגים.
  • המתקן יהיה ללא גלגלים.
  • למיכל תהיה אופציה להתקנת רכיב RFID.
 • סימונים ומדבקות:
  • המיכלים יסומנו ללא תוספת תשלום בסימון ברור ובר קיימא, שיכלול את הפרטים הבאים: שם היצרן בגודל עד 10 ס"מ ו/או הסימון המסחרי הרשום שלו, קיבול הכלי, תקן, ארץ ייצור ומשקל מירבי. הסימון יבוצע בצבע שיתואם עם הרשות המזמינה, באחת מהשיטות הבאות (על פי בחירת הספק): הטבעה, הדפס משי, הדפסת חום בצבע לבן, הבלטה או הטבעה ביציקה.
  • הרשות רשאית לדרוש כי שם היצרן ו/או הסימון המסחרי הרשום שלו יסומנו על דופן הצד של הכלי ולא בחזית הכלי וזאת ללא תוספת תשלום.
  • על חזית המיכלים תודבק ללא תוספת תשלום מדבקת V.C שקופה Monomeric White Gloss בעובי 100 מיקרון (+/- 5%) עמידה בתנאי חוץ עם כיתוב עד 5 צבעים (בנוסח, ואותיות בהתאם לקביעת חברת תמיר).
  • אורך ורוחב מינימאלי של המדבקה 50×58 ס"מ. יובהר כי ייתכנו שינויים בממדי המדבקה ולכן על הקבלן לוודא, טרם ייצור ו/או הדבקת המדבקות, כי המדבקות תואמות את צרכי הרשות. הקבלן לא יספק מדבקות ו/או ידביק מדבקות ללא אישור זה, כאמור.
  • על גבי כלי האצירה הכתומים ישולב כיתוב ייחודי של הרשות ("פסולת אריזות בלבד") ללא תוספת תשלום, כאשר כיתוב זה יעשה בהטבעה בצבע לבן.
 • הרמה ופריקה:
  • ריקון המתקן יבוצע על ידי הרמה באמצעות מנוף מעל ארגז שאמור לקלוט את פסולת האריזות ופתיחת החלק התחתון של המתקן לצורך ריקון לתוך הארגז.
  • תחתית המתקן תיפתח לצורך ריקון מלא ומהיר של התכולה שהצטברה במתקן. פתיחת המתקן לצורך ריקונו וסגירתו לאחר הריקון ולפני החזרת המתקן למקומו, תהיה קלה ופשוטה ותבוצע על ידי פעולה בודדת של העובד בפתיחה ובסגירה.
  • התקן ההרמה של המתקן, אליו מתחברת יחידת הקצה שעל המנוף, יהיה ממתכת כמפורט בסעיף 3 לעיל וימוקם כך שגם במצב ריק המתקן יהיה תלוי באופן אנכי.
  • המתקן יתוכנן כך שבשום שלב של הריקון לא תישפך הפסולת אלא לתוך אזור הריקון המתוכנן.
  • יחידת קצה להרמת המתקן (לבחירה על ידי הרשות המזמינה):
   • הספק יספק יחידת קצה אשר תתאים להרמת המתקן כאשר הוא עמוס ותבטיח מפני השתחררות מקרית בזמן הרמה/הורדה.
   • ביחידת הקצה יותקנו חיבורים מהירים לחיבור/החלפה.
   • יחידת הקצה תאפשר סיבוב המתקן באופן מבוקר.
  • פתיחה וסגירה של המתקן לצורך ריקונו תבוצע בפעולה מבוקרת של המפעיל.
  • חלקי ברזל/פלדה במערכת ההרמה של המתקן יעברו גילוון חם.
 • הגנה נגד קורוזיה וצביעה:
  • צבע המתקן יהיה הומוגני ועמיד לכל אורך חיי המתקן.
  • הצבע העליון יהיה בגוון ראל Bright Red Orange 2008 או פנטון בגוון מקביל ועמיד ב- 8UV לפחות.
 • הגנה נגד קורוזיה וצביעת מתכת:
  • כל חלקי המתכת שאינם נירוסטה יהיו עם הגנה נגד קורוזיה
  • ברגים ואומים ודסקיות יקבלו גלוון קר או גלוון דיפוזה.
  • כל חלקי המתכת הגלויים שאינם מגולוונים או אינם מנירוסטה ייצבעו בשתי שכבות

יסוד וצבע עליון על פי מפרט יצרן הצבע שיבחר הספק, לרבות נקודות ריתוך.

 • בשלב הצביעה יש להקפיד על הנקודות הבאות:
  • הסרת שומנים על פי מפרט יצרן הצבע.
  • הסרת תוצרי ריתוך דבוקים למשטח על ידי השחזה והחלקה.
  • חספוס פני השטח על יד התזה (ריסוס חול, בזלת וכו) לעומק חספוס של 70 מיקרון לפחות.
  • שכבת הגנה של צבע אפוקסי או צבע ייעודי עשיר באבץ, על ריתוכים, זוויות ושפות הקונסטרוקציה בעובי 50 מיקרון יבש לפחות.
  • שימוש בצבע פולאוריטן. עובי שכבות הצבע ומרווח הייבוש בין השכבות על פי מפרט  יצרן הצבע.
  • הצבע העליון יהיה בגוון על פי דרישת הרשות המזמינה לעמידות ב-UV .
  • על פי דרישת הרשות המזמינה וללא תוספת תשלום ייצבעו שטחים מגולוונים גלויים. בצביעת שטח מגולוון יש להשתמש בצבע מקשר או צבע עליון הכולל את המקשר.
  • במידה והצביעה מבוצעת בארץ, הספק ידאג לכל אורך תקופת האספקה של מוצריו במסגרת מכרז זה, לביקור תקופתי של יצרן הצבע בו בחר להשתמש, לצרכי הדרכה, בדיקת עובי השכבות ושיפור איכות הצביעה.
 • טולרנס מידות:
  • בכל מידות האורך המצוינות במתקנים השונים מותרת סטיה של +/- 5%.
  • בכל מידות הנפח המצוינות במתקנים השונים, מותרת סטיה של +/- 10%.
 • משקל העמסה:
  • המתקנים ואמצעי ההרמה צריכים לעמוד במשקל המתקן + הפסולת עם מקדם בטחון  של 250%.
 • גימור:
  • שטחי פנים המתקן יהיו חלקים ואחידים כדי לאפשר פריקת תכולת המתקן באופן מוחלט וללא הפרעה.
  • כל הפינות והבליטות החדות בפנים ומחוץ למתקנים עשויים מתכת יושחזו בקפידה.
  • כל הריתוכים במתקנים עשויים מתכת יהיו רצופים, מלאים, ללא סדקים, שברים וללא פינות חדות.
 • אחריות ותחזוקה:
  • הקבלן מתחייב לתיקון כל נזק ו/או פגם ו/או בלאי שמקורם בבלאי ייצור ובבלאי שימוש, אך לא רק,  דהיית צבע, פגם במנעול, פגם בגלגלים ו/או בצירי הגלגלים, פגם במניפה (ככל שישנה), בקעים בכלי האצירה שמקורם בפגם ייצור וכד'.
  • אחריות הקבלן לבלאי ייצור הינה לתקופה של שנתיים ממועד הצבת כלי האצירה בפועל ותחולתה הינה על כל חלקי כלי האצירה, לרבות, אך לא רק, חלקים העשויים מפלסטיק ומתכת. אחריות הקבלן לבלאי שימוש הינה לכל משך תקופת ההתקשרות ותחולתה הינה בהתאם למפורט בסעיף 4 לעיל.
  • ככל שלא ניתן לתקן את הנזק ו/או הפגם ו/או הבלאי, מתחייב הקבלן, לאורך כל תקופת ההתחייבות, כמפורט בסעיף 9.11.3 לעיל, להחליף את כלי האצירה הפגום בכלי אצירה חדש-אחר וכל זאת ללא תוספת עלות, לרבות עלויות אספקה, הובלה, שינוע, הצבה או כל עלות תפעולית אחרת.
   על הקבלן לתקן את כלי האצירה הפגום ו/או לספק כלי אצירה אחר חדש תוך שלושה (3) ימים מרגע קבלת ההודעה. היה ולא עמד בהתחייבויות זו, ישלם הקבלן קנס של 1,000 ₪ בגין כל יום איחור.

נספח 2

הוראות תפעוליות נוספות לקבלן האיסוף – כתומים ("הנספח האופרטיבי")

 1. כללי

  • נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז לבחירת קבלן להצבה, תחזוקה ואיסוף של פסולת אריזות מהפחים הכתומים כהגדרתם להלן  (להלן: "המכרז").
  • מונחים שלא הוגדרו בנספח זה יפורשו בהתאם להגדרתם בחוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א-2011 (להלן: "חוק האריזות"), ואם הם לא הוגדרו בחוק האריזות, כמקובל בתחום נשוא הסכם זה.
  • על אף האמור בכל יתר מסמכי המכרז, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה מהוראות נספח זה לבין יתר מסמכי המכרז יגברו הוראות נספח זה. למען הסר ספק, יובהר כי בכל מקרה של סתירה בין ההגדרות המנויות במכרז, לבין ההגדרות המנויות דלהלן או לחילופין בחוק האריזות – יגברו ההגדרות המנויות להלן ו/או בחוק האריזות.
  • מוסכם בזאת כי כל הזכויות העומדות לרשות המקומית מכוח נספח זה יתווספו, ולא יגרעו, מהזכויות העומדות לרשות המקומית בהתאם להוראות כל דין ו/או להוראות יתר מסמכי המכרז, וכי כל זכויותיה של הרשות המקומית כאמור הינן במצטבר.
  • שתיקה או הסכמה של אחד הצדדים לסטייה מהוראות נספח זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יהוו תקדים ולא ילמדו מהם גזירה שווה למקרה אחר.
  • לא השתמש צד בזכויות הנתונות לו על פי נספח זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על אותן זכויות.
 1. הגדרות

על אף האמור בכל יתר מסמכי המכרז, תהיה למונחים הבאים המשמעות כדלקמן:

 • "ההסכם עם תמיר" – הסכם שנחתם בין תמיר לבין הרשות המקומית בהתאם להוראות חוק האריזות.
 • "העבודות" – הצבת הפחים הכתומים בתחומי הרשות, תחזוקתם ופינוי תכולתם, והכל בהתאם להוראות נספח זה.
 • "הסדר הפרדה במקור לפסולת אריזות" – הסדר אשר במסגרתו תיאסף פסולת אריזות בפחים כתומים בלבד.
 • "הרשות המקומית" – הגוף המוניציפאלי העורך את המכרז.
 • "יתר מסמכי המכרז" – המכרז וכל הנספחים הצרופים לו, לרבות בל"מ, הסכם התקשרות וכיוצ"ב, ולמעט נספח זה (על נספחיו).
 • "מנהל העבודה" – נציג הקבלן ו/או האחראי מטעם הקבלן בזמן ביצוע העבודות.
 • "מסמכי המכרז"- יתר מסמכי המכרז וכן נספח זה, על נספחיו.
 • "מערכת הדיווח האינטרנטית" – מערכת דיווח מבוססת אינטרנט שפותחה על ידי תמיר ומצויה בבעלותה, ואשר לגביה העניקה תמיר לרשויות המקומיות ולקבלן האיסוף הרשאה לשימוש, לצורך ביצוע הדיווחים הנדרשים במסגרת התחייבויות הרשות המקומית בהסכם עם תמיר.
 • "פחים כתומים" או "כלי אצירה כתומים" – כלי אצירה העומדים בדרישות המפורטות במפרט הטכני המצורף לנספח הטכני של המכרז, והמוצבים ו/או שיוצבו על-ידי קבלן האיסוף בתחום הרשות המקומית בהתאם לתוכנית פריסה אשר תנוסח מעת לעת על ידי המועצה ואשר משמשים לאצירה של פסולת אריזות בלבד.
 • "פסולת אריזות" – אריזות לאחר שימוש בהן למטרה שלשמה יעודה בראשונה.
 • "קבלן האיסוף" או "הקבלן" – זוכה במכרז המפנה בפועל ובתחום הרשות המקומית, כולו או חלקו (כאמור במכרז), את פסולת האריזות.
 • "תחנת המיון" – אתר בעל יכולות מיון לפסולת אריזות.
 • "תמיר" – ת.מ.י.ר – תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ).
 1. התחייבויות קבלן האיסוף ביחס לפחים הכתומים

  • קבלן האיסוף מתחייב בזאת למלא אחר ההוראות הבאות במלואן:
   • להציב את כל הפחים הכתומים במיקומים ובלוחות הזמנים כפי שתורה לו הרשות המקומית.
   • לתחזק את כל הפחים הכתומים כמפורט בסעיף 4.10 להלן.
   • לפנות את כל תכולת כל הפחים הכתומים בתדירות ובאופן המתואר בסעיף 4 להלן.
  • ידוע לקבלן, כי על אף האמור בהוראות המכרז וההסכם, הרשות המקומית רשאית לסיים את הסכם ההתקשרות על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא מתן נימוק להחלטתה על סיום ההסכם כאמור, וזאת בהודעה בכתב ומראש שתימסר לקבלן 60 יום לפני מועד בו ייכנס לתוקף סיום ההסכם.
  • הקבלן מתחייב כי לא ימחה את זכויותיו וחובותיו לצד ג' כלשהו לרבות קבלני משנה מטעמו, אלא בהסכמת תמיר מראש ובכתב. עוד מובהר כי אין בהעסקת קבלן משנה מטעמו של הקבלן כדי לגרוע מחובותיו של הקבלן על פי ההסכם בין הקבלן לרשות המקומית.
 2. הוראות שונות ביחס להליך פינוי תכולת הפחים הכתומים

  • מועד ותדירות פינוי תכולת הפחים הכתומים

   ("סבב פינוי"): הקבלן מתחייב לפנות את תכולת הפחים הכתומים במועד ותדירות כמפורט ביתר מסמכי המכרז לרבות בהוראות "הנספח הטכני" המצורף להלן.

  • רכבי איסוף המשמשים לפינוי פסולת האריזות:
   • הקבלן ישתמש ברכבים המשמשים להובלה, טעינה, פריקה וכל שינוע של פסולת האריזות (להלן: "רכבי האיסוף") כשהם מרוקנים ונקיים כראוי משאריות של פסולת אורגנית, פסולת מעורבת מכל סוג שהוא, פסולת בניין, פסולת גזם או כל פסולת אחרת שאינה פסולת אריזות.
   • בכל סבב פינוי של הפחים הכתומים, יותקן על רכב האיסוף שילוט בנוסח אשר יועבר לקבלן על ידי הרשות המקומית ו/או תאגיד תמיר מראש ובכתב. ממדי השלט וצבעיו יקבעו ע"פ הוראות הרשות המקומית ו/או מי מטעמה. יובהר, כי הרשות המקומית שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את גודל השלט, אופיו ותוכנו בהתאם לצורך ולראות עיניה. ככל שתחליט הרשות המקומית על שינוי השילוט כאמור, על הקבלן להחליף את השילוט תוך לא יאוחר מ- 30 יום ממועד קבלת הוראת הרשות המקומית ו/או מי מטעמה בכתב. עוד יובהר, כי הקבלן יתקין שילוט על גבי המשאית רק בזמן ביצוע איסוף פסולת אריזות. במידה וישתמש הקבלן ברכב הפינוי שלא למטרת איסוף פסולת אריזות, עליו לוודא כי השילוט יוסר מכלי הרכב.
   • הקבלן יפנה בסבב פינוי רק את תכולת הפחים הכתומים.
   • הקבלן יעביר למועצה, בתוך 7 ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה, רשימה של כל כלי הרכב אשר ישמשו אותו לצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז וההסכם. הרשימה תכלול את כלל פרטי הרכב לרבות מספרי הרישוי. בכל מקרה בו הקבלן יהיה מעוניין לבצע את השירותים באמצעות כלי רכב אחר שאינו מופיע ברשימה אשר העביר למועצה, כאמור, עליו להעביר מראש לאישור תמיר את פרטי כלי הרכב בו הוא מעוניין להשתמש, וזאת לכל הפחות 24 שעות לפני מועד ביצוע הפינוי וההגעה לתחנת המיון.
  • מערכת איתור, ניטור ובקרה
   • מערכת איתור
    • קבלן האיסוף יתקין על חשבונו מערכות איתור בעלות אימות מיקומים רציף הניתנות לצפייה דרך האינטרנט (כדוגמת סקיילוק או איתוראן או ש"ע), על כל רכבי האיסוף המשמשים למתן השירותים נשוא הסכם זה. הקבלן ידאג למתן הרשאה לרשות המקומית ו/או לתמיר ו/או למי מטעמן להתחבר באמצעות האינטרנט למערכות האיתור הללו מכל נקודת מחשב, בהתאם לצורך, על פי הנחיית הרשות המקומית ו/או תמיר ו/או מי מטעמן. על הקבלן לוודא כי בנוסף ליכולת ניטור בזמן אמת מערכת האיתור תהיה בעלת יכולת לשמור נתוני עבר.
    • הקבלן יהיה אחראי על תקינות מערכות האיתור ועל זמינות הצפייה בנתוני המערכות. הקבלן מתחייב לדווח מידית לרשות המקומית ו/או למי מטעמה על כל תקלה במערכות האיתור ו/או ביכולת הצפייה בנתוניהן, ולוודא תיקונה בתוך פרק זמן שלא יעלה על 72 שעות.
   • מערכת ניטור ובקרה:
    • מבלי לגרוע מהאמור בהוראות שעיקרן התקנה ותפעול של מערכת איתור, כמפורט בסעיף 4.3.1 לעיל, יובהר כי המועצה ו/או תמיר שומרים לעצמם את הזכות, לבצע בהתאם לצרכיהם ולראות עיניהם כל בדיקה נדרשת בכל דרך, זמן ואופן ובאמצעות כל מערכת, ידנית או ממוחשבת, בעצמם או על ידי צד ג' מטעמם, הכול מתוך מטרה לפעול ולפקח על פעולותיו ועל דיווחיו של הקבלן, ועל קבלן האיסוף לאפשר את הבדיקות ולשתף פעולה עם המועצה ו/או תמיר ו/או מי מטעמם, ככל שיידרש, הכול בהתאם להוראות המועצה ו/או תמיר ו/או מי מטעמם, כפי שיועברו לקבלן מעת לעת, באופן מיידי מרגע קבלת הבקשה, כאמור.
  • יעד העברת תכולת הפחים הכתומים בכל סבב פינוי:

   הקבלן יפנה את תכולת הפחים הכתומים שנאספה על ידו בכל סבב פינוי, ישירות לתחנת המיון שעל מיקומה תורה לו הרשות המקומית מעת לעת וזאת באופן מידי וללא כל שהות עם סיומו של כל יום פינוי.

  • ביצוע שקילה
    • מדי יום עבודה, בטרם תחילת ביצוע העבודות, לרבות במקרה של חזרה לסבב פינוי נוסף לאחר פריקת התכולה בתחנת המיון, מחויב קבלן האיסוף לבצע עבור כל משאית שקילת "אפס" במיקום עליו תורה הרשות המקומית ו/או מי מטעמה מעת לעת. באחריות הקבלן לוודא כי המשאית תהיה ריקה לחלוטין במועד ביצוע שקילת "אפס" כאמור.
    • בתום כל יום העבודה ולפני כל פריקה של תכולת המשאיות בתחנת המיון, מחויב קבלן האיסוף לבצע עבור כל משאית שקילה, במיקום עליו תורה הרשות המקומית ו/או מי מטעמה לקבלן האיסוף מעת לעת. על אף האמור לעיל, במקרים חריגים, הרשות המקומית ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי, רשאים לפטור את הקבלן מביצוע שקילה טרם פריקת התכולה בתחנת המיון כאמור.
    • למען הסר ספק מובהר, כי אין באמור לעיל בכדי לגרוע מחובת הקבלן לבצע שקילה של תכולת המשאית בתחנת המיון, לפני פריקתה.
    • הקבלן יעביר למנהל העבודה מידי יום את כל שוברי השקילה של המשאיות – הן של שקילת האפס והן של השקילה עם התכולה כמפורט לעיל. כמו כן, יעביר הקבלן למנהל העבודה דו"ח חודשי מרוכז של כל השקילות לאותו חודש.
    • ככל שקבלן האיסוף יידרש לבצע מעת לעת שקילות נוספות לשקילה הנדרשת בכניסה וביציאה מתחנת המיון, כמפורט בסעיפים 4.5.1-4.5.3 לעיל, השקילה הנוספת תבוצע באתר שקילה אשר ימצא בתחומה המוניציפלי של הרשות המקומית או בסמוך לתחומה המוניציפלי של הרשות המקומית או בדרכה של משאית האיסוף אל הרשות המקומית ("הלוך") או אל תחנת המיון ("חזור"), הכול מבלי שהקבלן יידרש להוצאות כספיות נוספות מכל סוג ומין שהם
  • שמירה על איכות פסולת האריזות:

   הקבלן אינו רשאי לערבב את תכולת הפחים הכתומים עם פסולת אחרת מכל סוג שהיא, וזאת לאורך כל תהליך הפינוי של תכולת הפחים הכתומים, דהיינו, משלב פינוי תכולת הפחים הכתומים ועד הבאתה לתחנת המיון כאמור בסעיף 4.4 לעיל.

   • הקבלן יבצע את עבודות הפינוי בצורה שקטה ומסודרת החל מהשעה 06:00 בבוקר. פינוי תכולת הפחים הכתומים יעשה במהירות וביעילות, תוך הקפדה על מניעת רעש או כל מטרד אחר. הקבלן מתחייב להשאיר את אזור הפחים הכתומים נקי ומסודר ברדיוס של 1 מטר, ממקום פינוי הפסולת, וכן שלא ללכלך את המדרכות והכבישים במהלך הובלת הפסולת לתחנת המיון. יובהר למען הסר ספק, כי על הקבלן לאסוף ולשנע את פסולת האריזות שתמצא בתוך הפחים הכתומים בלבד. כל פסולת שתמצא מחוץ לפחים הכתומים לא תוכנס לכלי האצירה, אלא תסולק על ידי הקבלן על מנת להותיר את כלי האצירה הכתומים ואת סביבתם נקיים.
  • נעילת פח לאחר ריקון:

   הקבלן מתחייב לנעול את הפח הכתום ולהחזירו למקום לאחר ריקונו.

  • ביצוע דגימות:
    • הרשות המקומית ו/או תמיר ו/או מי מטעמן יהיו רשאיות להודיע לקבלן, על פי שיקול דעתן הבלעדי ובהודעה של 7 ימים מראש, על ביצוע דגימות לתכולת הפחים הכתומים (להלן: "ההודעה"). הדגימות ייערכו בתחנת המיון אליה משונעת פסולת האריזות תכולת הפחים הכתומים (להלן: "תחנת המיון"). בהודעה יפורט סבב הפינוי הספציפי לו תיערך דגימה (להלן: "סבב הפינוי") והמועד המדויק (יום ושעה) של הדגימה הצפויה (להלן: "מועד הדגימה"). במקרה של קבלת הודעה כאמור, יידרש הקבלן להעביר לתחנת המיון את פסולת האריזות תכולת כלל כלי האצירה הכתומים אשר נאספה על ידו במסגרת סבב הפינוי, ביום ובשעה המדויקים כפי שייקבע בהודעה.
    • הקבלן מתחייב לוודא עמידה בלוחות הזמנים שיקבעו בהודעה ולא לערוך כל שינוי בימים ובשעות ביצוע סבבי הפינוי המיועדים לדגימה, בהתאם לאמור בהודעה, וזאת מבלי שקיבל אישור בכתב מאת הרשות המקומית ותמיר 3 ימים מראש לפחות לפני מועד הדגימה.
  • הוראות נוספות בנוגע למפרט והצבת הפחים הכתומים (ככל שיידרש במסגרת שירותי בתחזוקה השוטפים):
    • הפחים הכתומים שיסופקו על ידי קבלן האיסוף, יהיו בנפח קבוע של 2.5 קוב, בהתאם לפירוט המופיע ביתר מסמכי המכרז. הפחים הכתומים יעמדו, בין היתר, בכל הדרישות המפורטות במפרט הטכני המצורף לנספח הטכני של מכרז זה. יובהר כי ככל שהדבר יידרש, כחלק ממתן שירותי התחזוקה, הקבלן לא יזמין פחים כתומים לפני שקיבל את אישור הרשות המקומית מראש ובכתב כי הפחים הכתומים אותם הקבלן עומד לרכוש עומדים בכל דרישות המפרט בנספח הטכני כאמור. ידוע לקבלן כי אישור הרשות המקומית כאמור כפוף לאישורה המוקדם של תמיר.
    • ככל שיידרש, הקבלן ישלט את הפחים הכתומים בהתאם להנחיות ולמפרט שיועבר אליו על ידי הרשות המקומית.
    • הפחים הכתומים יוצבו על ידי הקבלן במקומות ובלוחות הזמנים כפי שתורה הרשות המקומית.
  • תחזוקת הפחים הכתומים
    • הקבלן מתחייב לדאוג על חשבונו לתחזוקה שוטפת ולמצבן הפיסי והוויזואלי של כלל כלי האצירה הייעודיים הכתומים ולתקן על חשבונו כל נזק שייגרם להן, כתוצאה מבלאי שימוש, ולמעט מקרים של גניבה או נזק בלתי הפיך לכלי האצירה הייעודי. עם זאת, ועל אף האמור לעיל, קבלן האיסוף יהיה אחראי לכל נזק, לרבות נזק בלתי הפיך, אשר נגרם על ידו או על ידי מי מטעמו, ובמצב כזה ייתקן כל נזק או יחליף כל כלי אצירה ייעודי כאמור תוך זמן סביר מרגע קבלת הדרישה מהרשות המקומית, כפי שתועבר אליו מראש ובכתב. החלטת הרשות המקומית באשר לגורם הנזק תהיה סופית ולקבלן האיסוף לא תהא כל דרישה או תביעה לעניין זה.
    • למען הסר ספק מובהר, כי הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו במקרה של גניבה או נזק כאמור שייגרמו לכלי האצירה הייעודי. כמו כן, ידוע לקבלן כי אין הרשות המקומית ו/או תמיר מחויבות להציב כלי אצירה ייעודי חלופי בכל מקרה של גניבה או נזק שייגרם לכלי האצירה.
  • עובדים
    • הקבלן יבצע את העבודה ע"י צוותי עבודה ומשאיות קבועים. על הקבלן להעביר את כלל הפרטים הרלוונטיים לעניין זה, לרבות שמות הנהג והפועלים, מספר רישוי המשאית/יות, שם מנהל העבודה ודרכי התקשרות עימו. צוותי העבודה והמשאיות לא יוחלפו אלא במקרים חריגים בלבד, כדלקמן:
     • תקלה במשאית.
     • הכנת המשאיות לבחינת רישוי (טסט).
     • מחלת נהג או עובד.
     • יציאה לחופשה או מילואים של הנהג ו/או עובד ו/או מנהל העבודה.
     • סיום עבודתם של הנהג ו/או הפועל ו/או מנהל העבודה בחברה.
    • במקרים האמורים בסעיף 4.12.1 לעיל תבוצע העבודה ע"י משאיות ו/או צוותי עבודה חלופיים. הקבלן או מנהל העבודה יודיעו לרשות המקומית ו/או מי מטעמה מראש ובכתב על ההחלפה כאמור, ולאחר קבלת הסכמתה לכך, ימשיך במתן שירותיו כנדרש.
  • דיווחים:
   • קבלן האיסוף ידווח, לא יאוחר מ-15 ימים מסיומו של כל חודש קלנדרי ("החודש המדווח"), על איסוף ופינוי הפחים הכתומים לתחנת המיון כפי שבוצע על ידו בחודש המדווח, כמפורט בסעיף 4 לעיל, וזאת על ידי מערכת הדיווח האינטרנטית. השימוש במערכת הדיווח האינטרנטית יהיה בהתאם לתנאי השימוש של המערכת ובכפוף לאישור המשתמש כי קרא את תנאי השימוש והוא מתחייב לפעול לפיהם. הדיווח יבוצע בהתאם להוראות תמיר, כפי שתמיר תעבירן לרשות המקומית, ויכלול את כל המידע שיידרש על ידי תמיר מאת הרשות המזמינה, ככל שיידרש (להלן: "הוראות תמיר").
   • יובהר, כי לצורך העברת הדיווח, כמפורט בסעיף 4.12.1 על הקבלן לוודא כי יש ברשותו מחשב אישי (PC) בעל חיבור לרשת האינטרנט במהירות גלישה של 10 (עשרה) מגה, לכל הפחות, ודפדפן מסוג Explorer (גרסה 9 ומעלה) ו/או מסוג Chrome ותוכנות Office.
   • פיקוח: הקבלן מתחייב לאפשר למפקחים מטעם הרשות המקומית ו/או תמיר ו/או מי מטעמן לפעול ולפקח על פעולותיו ועל דיווחיו, כפי שתורה הרשות המקומית ו/או תמיר ו/או מי מטעמן מעת לעת.
 1. הבעלות בתכולת הפחים הכתומים

  • מובהר וידוע לקבלן, כי הבעלות בתכולת הפחים הכתומים, היא של תמיר בלבד, ולפיכך הוא מתחייב כדלקמן:
   • להעביר את כל תכולת הפחים הכתומים לתחנת המיון כקבוע בסעיף 4.4 לעיל.
   • לא לבצע בתכולת הפחים הכתומים (כולה או חלקה) את אחת או יותר מהפעולות הבאות (להלן: "הפעולות האסורות"):
    • מכירה;
    • ייצוא לחו"ל;
    • השבה;
    • מיחזור;
    • כל טיפול או פעולה אחרת.
 1. פורמט ההצעה הכספית ומנגנון העברת התמורה

  • ידוע לקבלן כי הוא מחויב להגיש הצעתו במסגרת המכרז כך שתכלול התייחסות נפרדת לשני  הרכיבים כדלקמן וכמפורט בנספח הטכני של המכרז:
   • תשלום עבור סבב פינוי של תכולת כלי אצירה כתומים בנפח של 2.5 קוב ושינועה לתחנת מיון שעל מיקומה תורה המועצה לקבלן מעת לעת.
   • תמורה בעבור שיפוי מרחק שינוע לתחנת מיון; (להלן: "רכיבי התמורה") – יובהר כי התשלומים בהתאם לשני רכיבי התמורה דלעיל יהוו את התמורה המלאה והבלעדית כנגד מילוי כל ההתחייבות ו/או הענקת כל השירותים המפורטים בכל מסמכי המכרז.
  • החשבונית: ידוע לקבלן האיסוף כי בהתאם להוראות ההסכם עם תמיר, יונפקו החשבוניות של קבלן האיסוף באופן הבא, בהתאם להוראות הרשות המקומית כפי שיינתנו מעת לעת:
   • על שם הרשות המקומית – קבלן האיסוף יפרט בחשבונית באופן מלא את השירותים בגינם הוא מחייב, והרשות המקומית תבדוק את הפירוט, ולאחר אישורה תעבירו לתמיר בצירוף חשבון מטעם הרשות המקומית לתמיר. בנוסף, להלן הוראות נוספות הקשורות באופן הכנת החשבונית על ידי הקבלן (להלן: "ההוראות הנוספות"): הקבלן יציין על גבי החשבונית את הכיתוב הבא: "בגין עבודות איסוף בהסדר עם חברת תמיר". כמו כן הקבלן יכלול בחשבונית אך ורק, חיובים אותם נדרשת תמיר להשיב לרשות המקומית על פי ההסכם בין תמיר לרשות המקומית ולא תכלול חיובים נוספים שיש לקבלן מול הרשות.
   • הרשות המקומית תבהיר לקבלן כי תנאי לאישור החשבונית לתשלום הינו קיום ההוראות הנוספות במלואן על ידי הקבלן.
   • לאחר שהרשות המקומית תבדוק את הפירוט וכן את קיומן של ההוראות הנוספות ותמצא כי יש לאשר את החשבונית, הרשות תעבירו לתמיר בצירוף חשבון מטעם הרשות המקומית לתמיר עם כל הדיווחים והאסמכתאות הנדרשות על פי ההסכם בין תמיר לרשות המקומית.
   • מוסכם וידוע לקבלן כי תמיר תהא רשאית לערוך בעצמה בדיקה וביקורת על הפירוט של הקבלן, ולערער על הפירוט.
 1. סנקציות על הפרות קבלן האיסוף

  • מוסכם בזאת כי על הפרת ההתחייבויות הבאת של קבלן האיסוף, יחולו הקנסות הבאים:
   • פינוי תכולת הפחים הכתומים, בכל אזור הפינוי נשוא המכרז או בחלקו, שלא ביום שנקבע על ידי הרשות המקומית כאמור בסעיף1 לעיל: 1800 ₪ לכל סבב פינוי.
   • אי פינוי תכולת פח כתום מנקודת איסוף ספציפית: 125 ₪ לכל נקודת איסוף בכל סבב פינוי.
   • ערבוב פסולת האריזות הייעודית שפונתה עם סוגי פסולת אריזות מזרמים ייעודיים אחרים או כל סוגי פסולת אחרת, כאמור בסעיפים 4.2.3 ו – 4.6 לעיל: 1800 ש"ח לכל סבב פינוי.
   • אי שינוע פסולת האריזות לתחנת מיון עם סיום הסבב באופן מידי וללא כל שהות, כאמור בסעיף 4.4 לעיל – 1,000 ₪ לכל סבב פינוי.
   • אי נעילת פח כתום לאחר ריקונו כאמור בסעיף 4.8 לעיל: 125 ₪ לכל פח כתום בכל סבב פינוי.
   • אי הגעה למועד הדגימה כפי שנקבע בהודעה ו/או שינוי במועד ביצוע סבב הפינוי ללא קבלת אישור הרשות המקומית ותמיר כאמור בסעיף 4.9 לעיל –  1,800 ₪ לכל מועד דגימה שנקבע.
   • שימוש ברכב איסוף שאינו עומד באחת או יותר הדרישות המפורטות בסעיף 4.2 לעיל וכן שימוש ברכב איסוף במצב תפעולי או תחזוקתי גרוע, או רכב שממנו נופלים לקרקע פריטים שנאספו: 1250 ₪ לכל הפרה שנרשמה ולכל סבב פינוי בו נעשה שימוש ברכב כאמור.
   • אי העברת פרטי כלי הרכב באמצעותם מבוצע הפינוי או אי עדכון בדבר שינוי אחד כלי הרכב באמצעותם מבוצע הפינוי וקבלת אישור בכתב מתמיר, כאמור בסעיף 4.2.4 לעיל: 1,000 ש"ח לכל יום או לכל מקרה, בהתאמה.
   • אי התקנה מערכת איתור או מערכת ניטור (ככל שתידרש) ו/או ליקוי במערכת האיתור או במערכת הניטור ו/או אי יכולת שימוש במאגר נתונים כאמור בסעיף 4.3 לעיל: 1,800 ₪ לכל סבב פינוי.
   • אי התקנה ו/או השמשה ו/או תחזוקה ו/או תפעול של מערכת הניטור והבקרה כאמור בסעיף 4.3.2 לעיל: 1,800 ₪ לכל סבב פינוי.
   • פינוי תכולת הפחים הכתומים ליעד אחר מהיעד הקבוע בסעיף 4.4 לעיל: 3,750 ₪ לכל פינוי כאמור.
   • אי ביצוע שקילה כאמור בסעיף 4.5 לעיל: 1,800 ₪ לכל סבב פינוי.
   • החלפת צוותי עבודה ו/או משאיות ללא אישור הרשות המקומית כאמור בסעיף 4.11 לעיל: 500 ₪ לכל סבב פינוי.
   • אם הקבלן יבצע אחת או יותר מהפעולות האסורות כמפורט בסעיף 5.1.2 לעיל: 6000 ₪ לכל פעולה אסורה ביחס לכל פינוי.
   • אי קיום חובת הדיווח כאמור בסעיף 4.12 לעיל, או דיווח לא נכון: 10,000 ₪ לכל הפרה.

הקנסות הנ"ל יופחתו מסכום החשבונית הכולל שיוציא קבלן האיסוף לרשות המקומית או לתמיר כאמור לעיל.

 • על אף כל האמור ביתר מסמכי המכרז, מובהר בזאת כי אין באמור בעניין ההפרות המנויות בסעיף 7.1, כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המקומית על פי כל דין ו/או על פי יתר מסמכי המכרז, וכי כל זכויות הרשות המקומית הן במצטבר.
 • יובהר כי לא ימומש פיצוי מוסכם ו/או לא תוטל סנקציה מבלי שניתנה לקבלן התראה להסדרת הטעון הסדרה ו/או תיקון ובלבד שמדובר על הפרה ראשונה ולא על הפרה חוזרת ונשנית ובלבד שהנזק יתוקן תוך זמן סביר מרגע קבלת הדרישה, כפי שתועבר לקבלן האיסוף מראש ובכתב. יובהר כי החלטת הרשות המקומית לעניין "זמן סביר" לתיקון הנזק הינה עליונה ומכרעת ולקבלן לא תהיה כל דרישה או תביעה מכל סוג ומין שהם לעניין זה. עוד יובהר כי כל פיצוי אשר יושת על הקבלן לא יותנה בהמצאת הוכחות לנזק
 1. הפרות יסודיות

  • על אף כל האמור ביתר מסמכי המכרז ובנוסף להוראות המכרז המתייחסות להפרות יסודיות (ככל שישנן כאלה) ולהוראות דלעיל, מוסכם בזאת כי:
   • הפרה של כל אחת מהדרישות הקבועות בסעיפים ‏4.1, ‏4.2, ‏4.3, ‏4.4, ‏4.5,  ‏4.6, 4.9, ‏4.10, ‏4.11, ‏4.12, ‏4.13, 5.1.1 ו- 5.1.2  לעיל תיחשב להפרה יסודית של הסכם ההתקשרות שנערך מכוח המכרז (להלן לצרכי סעיף זה: "ההסכם") וזאת באופן מידי, ואף ללא התרעה מצד הרשות, ומבלי שתידרש הרשות ליתן לקבלן ארכה לתיקון ההפרה.
   • כמו כן, כל הפרה של הוראה מהוראות נספח זה שלא תוקנה בתוך 14 ימים ממתן ההודעה על ההפרה, תחשב להפרה יסודית של ההסכם.
   • בכל מקרה של הפרה יסודית של ההסכם כאמור בסעיף 8.1 זה הרשות המקומית תהיה רשאית לבטל את ההסכם באופן מידי, ולחלט כל ערבות בנקאית שהעמיד הקבלן כבטוחה לביצוע התחייבויותיו מכוח מסמכי המכרז ו/או נספח זה (ערבות ביצוע).
   • בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של הפרה יסודית של ההסכם, יוטל על הקבלן פיצוי כספי בשיעור של 30,000 ש"ח (להלן: "הפיצוי המוסכם"). הצדדים מסכימים ומצהירים בזאת, כי אמדו את גובה הפיצוי המוסכם כסביר והוגן בנסיבות העניין וכי לא יטענו להפחתתו בערכאות משפטיות כלשהן.
   • עוד מובהר בזאת כי, אין בביטול ההסכם על ידי הרשות המקומית במקרה של הפרות כאמור בסעיף 8.1 זה, כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המקומית על פי כל דין ו/או על-פי הוראות נספח זה ו/או על-פי יתר מסמכי המכרז, וכי כל זכויות הרשות יהיו במצטבר.
 1. ערבות בנקאית

  • לצורך הבטחת התחייבויותיו על-פי הוראות ההסכם, יפקיד הקבלן בידי הרשות ערבות בנקאית בלתי מותנית של בנק ישראלי, על סך של _4,000 ש"ח. הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן.
  • תוקף הערבות הבנקאית יהיה עד לתום 6 (שישה) חודשים מתום תקופת ההתקשרות. היה ותקופת ההתקשרות תוארך, מתחייב הקבלן להאריך את תוקף הערבות הבנקאית כך שתוקפה יהיה עד לתום 6 חודשים מתום ההתקשרות המוארכת.
  • נוסח הערבות הבנקאית יהיה בנוסח המצורף כנספח 3 להלן.
 2. היעדר יחסי עובד-מעביד

  • על אף כל האמור ביתר מסמכי המכרז, ובנוסף להוראות המכרז המתייחסות לשלילת יחסי עובד-מעביד בין הקבלן לרשות המקומית (ככל שישנן כאלה), הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
   • הינו עסק עצמאי הפועל על חשבונו, אחריותו וסיכונו העצמיים בלבד.
   • אין ולא היו בינו ובין מי מעובדיו או מי מטעמו ולבין הרשות המקומית יחסי עובד מעביד, כמשמעם על פי כל דין.
   • הוא ייתן את שירותיו לרשות המקומית כאמור במסמכי המכרז כקבלן עצמאי וכל האנשים שיועסקו על ידו או מטעמו, יועסקו על חשבונו, ועליו בלבד תחול האחריות לגביהם בין בחוזים ובין בנזיקין ובגין תביעותיהם הנובעות מיחסי עבודה.
   • בגין כל עובדיו או מי מטעמו, הוא יהיה אחראי עבור כל תשלום לביטוח לאומי ובניכוי מס הכנסה ויישא בכל ההוצאות הללו וכן כי לרשות המקומית לא תהיה כל אחריות לגביו או למי מעובדיו, בין אחריות חוזית ובין אחריות בנזיקין או אחרת, וכי הוא וכל מי מטעמו לא יהיו זכאים לכל זכויות סוציאליות ו/או לפיצויים מהרשות המקומית.
   • כל עובד אצלו אשר יספק את השירותים נשוא המכרז, מועסק על ידו בלבד, כי הוא אחראי לו כאמור אחריות שילוחית בהתאם לדין, וכי הוא ידאג על אחריותו ועל חשבונו לכל התשלומים ולהענקת כל הזכויות לפי הדין בגין העסקת כל עובדיו כאמור, לרבות משכורת על כל רכיביה, ולרבות תשלומי חובה, מסים וכל היוצא באלה, לרבות הפרשה לקופת פיצויים, בהתאם לשיעורים ולסכומים הקבועים בדין.
   • כל פעולותיו תהיינה על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו, לרבות כל ההוצאות מסוג כלשהו הכרוכות במתן שירותים כאמור במסמכי המכרז לרשות המקומית.
   • הוא ישפה ויפצה את הרשות המקומית, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל סכום שבו נשאה הרשות המקומית או חויבה לשלם בשל תביעת עובד שפעל בתקופה הרלבנטית מטעמו ושעילתה בקיום יחסי עובד-מעביד עם הרשות המקומית. כמו כן הוא ישפה ויפצה את הרשות המקומית בגין כל הפסד, נזק או הוצאה (לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד) אשר הרשות המקומית נשאה בהם או חויבה לשאת בהם בקשר לתביעת עובד כנ"ל, ובלבד שהרשות המקומית תודיע לקבלן תוך זמן סביר אודות תביעה ו/או דרישה כאמור לעיל.

 

 1. בחירת זוכים

  • הרשות המקומית רשאית, על פי שיקול דעתה, שלא לבחור כלל זוכה בהליך במקרה בו קבלן יחיד יגיש הצעה למכרז. במקרה זה תהיה רשאית הרשות המקומית לפרסם מכרז חדש ו/או לצאת להתמחרות עם הקבלן המציע ו/או עם קבלנים אחרים, אף אם לא הגישו הצעה למכרז, והכל בכפוף לדיני המכרזים החלים על הרשות המקומית.

נספח 3- נוסח כתב ערבות ביצוע

לכבוד

המועצה המקומית ראש פנה

ראש פנה

א.ג.נ.,

הנדון: ערבות בנקאית

על-פי בקשת _________________ ח.פ./ח.צ./ת.ז. ___________ (להלן – הקבלן) אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של _________ ₪ (___________ אלף שקלים חדשים), בתוספת הפרשי הצמדה למדד וזאת בקשר עם החוזה למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות ("פחים כתומים") ברחבי המועצה המקומית ראש פינה (להלן – החוזה) ולהבטחת מילוי שלם ומלא של כל תנאיו על ידי הקבלן.

אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם באופן מידי כל סכום עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה מאתנו, מבלי להטיל עליכם חובה לבסס ו/או לנמק ו/או להוכיח את דרישתכם באופן כלשהו.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את התשלום של סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה או כל חלק ממנו בדרישה אחת או במספר דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם, ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה על סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה.

בכתב ערבות זה:

"מדד" – מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

"מדד הבסיס" – מדד חודש יולי 2017 שפורסם ביום 15 אוגוסט 2017 [או בסמוך לכך].

"המדד החדש" – המדד האחרון הידוע קודם לביצועו של כל תשלום בפועל על פי כתב זה.

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת מדד הבסיס, יהיו הפרשי ההצמדה הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הקרן מחולק במדד היסודי.
התחייבותנו על פי כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.

התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

.ערבות זו תשאר בתוקפה עד ליום        לחודש               לשנת              ועד בכלל.

בכבוד רב,

___________________

נספח 4 – מפת סימון הצבת כלי אצירה

 

מפת הצבת פחים כתומים ברחבי המושבה

מפת הצבת פחים כתומים ברחבי המושבה

נספח 5 – כתב הכמויות

שם הרחוב כמות הערות
מעלה גיא אוני 3  
השיטה- הרחבה א' 2  
ההרדוף- הרחבה א' 1  
הברוש- הרחבה ב' 1  
דרך היקב 1  
האפרסק- הרחבה ב' 1  
משעול האקליפטוס 1  
התורמוס- הרחבה ג' 2  
הכלנית- פני גולן 1  
הנורית- פני גולן 1  
הרקפת- פני גולן 2  
האירוס- בנה ביתך 2  
הנרקיס- בנה ביתך 1  
הבוסטנים 1  
החלוצים 2  
החלמוניות- וואדי 1  
החצב- הרחבה ד' 1  
הוורד- הרחבה ד' 1  
החלמית- הרחבה ד' 1  
שכ' סמטת ת"א 1  
הצבר- דרומית 1  
הדרך הטורקית 1  
הטחנה- דרומית 4  
האלון- דרומית 1  
האלה- דרומית 1  
החרוב- דרומית 1  
הדקל- דרומית 1  
התמרים- דרומית 1  
האורנים- הזיתים 1  
הרימונים- הזיתים 1  
דרך הרהט 1  
שביל הברושים 1  
השלום 1  
משעול התאנה 1  
עמיקם שמאי 3  
פטר פביאן 1  
דוד שוב 2  
סה"כ 50  

 

נספח 6 – אישור קיום ביטוחים

למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות ("כתומים") ברחבי המועצה.

לכבוד                                                                                           תאריך_____________

המועצה המקומית ראש פנה                           

ו/או  גופים מטעמה ו/או מנהליה ו/או יועצים מטעמה

 (להלן "המועצה או הרשות ").

הנדון : מכרז לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות, תכולת כי אצירה כתומים, בתחומה של מ.מ. ראש פנה

 

אנו הח"מ, ___________________ חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו עבור_________________ (להלן: "הקבלן") פוליסת ביטוח ,  ובה אחריות צד שלישי וחבות מעבידים,  שכוללות את הסעיפים והתנאים המפורטים להלן והמתייחסות לפרויקט הזה (להלן: "הקבלן").

 • מוסכם בזאת במפורש כי תנאי הכיסוי לא יפחתו מתנאי "ביט 2013 " הרלוונטיים במועד תחילת הביטוחים.
העבודה הדרושה:

שירותים להצבה ותחזוקה של כלי אצירה כתומים ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות  ולאיסוף, פינוי ושינוע תכולתם מתחומה של המועצה לתחנת מיון שעל מיקומה תורה המועצה לקהלן מעת לעת.   (להלן- השירותים)

 • ביטוח צד שלישי:     מס' פוליסה: _____________________

תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________

ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות לתובע הוא סכום של -. 2,500,000 שקל  (שתיים וחצי מיליון)  לאירוע ו-  לתקופה.

על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 • יצוין במפורש בפוליסה כי הרשות, כל הבאים מכוחה, נבחריה ועובדיה ייחשבו לצורך פוליסה זו כצד שלישי.
 • הפוליסה תכלול סעיף האומר כי פוליסה זו תהווה פוליסה ראשונית לכל פוליסה אחרת המבטחת את הרשות כנגד אותה חבות.
 • סייג אחריות מקצועית בפוליסה לא יחול בגין נזקי גוף.
 • כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג'.
 • הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד הרשות.
 • הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד הרשות ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

 

 • .ביטוח חבות מעבידים:  מס' פוליסה: _____________________

 

תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________

ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות/השירותים, בגבולות אחריות של- 6,000,000 ש"ח  לתובע ולסך של 20,000,000 ₪ לתקופת ביטוח של 12 (שנים עשר) חודשים.

על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

3.1.  לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק.

3.2.  הביטוח חל על כל עובד של הקבלן, קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה כאמור, בין אם קיבל שכר מהקבלן ובין אם לאו.

3.3. הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד הרשות ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

 • הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח

4.1.  כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י הקבלן אצל מבטח אחד בלבד (הח"מ).

4.2.  המבוטח בכל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה, הורחב כך שהוא כולל גם את הרשות, עובדיו, נבחריו, המפקח, וקבלני משנה של הקבלן.

4.3.  במקרה של הארכת ההתקשרות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בכפוף לקבלת הודעה מהקבלן וגם או הרשות אלא אם כן נודיע לרשות על כוונתנו שלא לחדש את הביטוחים במכתב רשום, לפחות 30 (שלושים) יום לפני כניסת הביטול לתוקף.

4.4.  הביטוחים שערך הקבלן כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם היקפם, אלא אם כן מסר המבטח לרשות הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן, לפחות 30 (שלושים) יום מראש.

4.5.  בכל הביטוחים שערך הקבלן בקשר לחוזה זה: כל חריג או הוראה בפוליסה – למעט תביעות המוגשות נגד הקבלן לבדו – המפקיעים או המגבילים את הכיסוי, כאשר התביעה נובעת מ: אש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או מזיקים או כימיים, מכשירים סניטריים פגומים,שימוש בנשק חם או קר , זיהום תאונתי מכל סוג ותיאור שאינו חלק מתהליך מתמשך, עבודות נוער כחוק, הוצאת דיבה ולשון הרע, הרעלה במזון או במשקה. בטלים ומבוטלים.

4.6.  כל הביטוחים שערך הקבלן בקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של המבטח על זכותו לתחלוף (SUBROGATION) נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודות ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

4.7.  כל הביטוחים שערך הקבלן בקשר להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות הרשות מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המקרה היה ידוע לרשות, שלעניין זה מוגדר כמנכ"ל הרשות, גזבר הרשות או האחראי על הביטוח ברשות.

4.8.  כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי הרשות. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס לרשות הינו "ביטוח ראשוני", המזכה את הרשות במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי הרשות האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.

4.9.  הקבלן התחייב לשלם במועד את כל הפרמיות לצורך שמירת הביטוחים בתוקפם וכן השתתפויות עצמיות במידה ותחולנה. כ"כ חובות ה"מבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסות תחולנה על הקבלן בלבד. במידה ולא ישלם רשאית הרשות לשלמם ולנקות את התשלום מהכספים המיועדים לקבלן.

4.10.             המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי מוקדם לקיום ההתקשרות בין הקבלן לרשות, ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחים הרשות לא הייתה מתקשרת עם הקבלן, אף במחירים אחרים.

4.11.             העבודות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה.

ולראייה באנו על החתום:

_______________ _________ _____________ _____________
חתימה וחותמת תאריך שם החותם שם המבטח

 

נספח 7 – נוסח חוזה ההתקשרות

 חוזה למתן שירותים לטיפול בפסולת  אריזות (כתומים)

שנערך ונחתם בראש פנה ביום ___ בחודש _____ שנת 2019

בין                          מועצה מקומית ראש פנה

__________________

(להלן – "המזמין")

מצד אחד

ובין                         __________________ (ת.ז./ח.פ.  ______________)

שמענו: __________________

טל': _____________; פקס': ____________

דוא"ל: ______________________

(להלן – "הקבלן")

מצד שני

הואיל     והמזמין מעונין בקבלת שירותי הצבה ותחזוקה של כלי אצירה כתומים ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות ולפינוי ושינוע תכולתם לתחנת מיון, כמפורט בחוזה זה (להלן –  "החוזה"  או "ההסכם") ובנספחיו (להלן –  "העבודות");

והואיל    והקבלן זכה במכרז שפורסם על ידי המזמין למתן השירותים כאמור;

והואיל    וברצון הצדדים לסכם את תנאי ההתקשרות ביניהם, כמפורט להלן בחוזה זה על נספחיו;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

מבוא
 1. המבוא לחוזה זה מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד ממנו.
נספחי החוזה
 1. לחוזה זה מצורפים המסמכים הבאים, והם מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה (בין אם מצורפים בפועל ובין אם אינם מצורפים לו ):
 • נספח ג'-1 – ערבות ביצוע;
 • נספח ג'-2 – נוסח אישור קיום ביטוחים;
 • נספח ג'-4 – מפרט דרישות טכני למתן שירותים לטיפול בפסולת [נספח 1 למכרז – "הנספח הטכני"];
 • נספח ג'-3 – הוראות תפעוליות נוספות לקבלן האיסוף [נספח 2 למכרז – "הנספח האופרטיבי"];
 • נספח ג'-5 – מפת סימון הצבת כלי אצירה [נספח 4 למכרז].
 • נספח ג'-6 – לו"ז לביצוע העבודות [יצורף על ידי הקבלן].
הצהרות הקבלן
 1. הקבלן מצהיר בזאת כדלקמן:
 • קרא ובדק את תנאי החוזה כולל נספחיו, לרבות תנאי המכרז, וכי הוא חתם על החוזה, לאחר שבדק ומצא כי יוכל לקיים את כל הוראותיו; הקבלן יהיה מנוע מהעלאת טענה כלשהי כנגד האמור בחוזה ו/או בנספח כלשהו.
 • כי בדק היטב את תנאי השטח, לרבות מצב הקרקע, דרכי הגישה ואת אופן ביצוע העבודה על ידו.
 • כי יש לו הידע, הניסיון, היכולת, כח האדם והציוד הדרושים לצורך ביצוע העבודה בשלמותה ובמועדה (לרבות בהתחשב באמור לעיל).
סתירות בין מסמכים והוראות עדיפות
 1. אם יש סתירה בין הוראות חוזה זה לבין אחד מנספחיו, או בין הוראות נספח אחד למשנהו, יחולו הכללים הבאים:

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה מהוראות הנספח האופרטיבי והנספח הטכני לבין הוראות ההסכם יגברו הוראות הנספח האופרטיבי והנספח הטכני. למען הסר ספק, יובהר כי בכל מקרה של סתירה בין ההגדרות המנויות בהסכם, לבין ההגדרות המנויות בנספח האופרטיבי והנספח הטכני או לחילופין בחוק האריזות – יגברו ההגדרות המנויות בנספח האופרטיבי והנספח הטכני ו/או בחוק האריזות.

ביצוע העבודות
 1. הקבלן מתחייב לבצע העבודה בהתאם להוראות החוזה ונספחיו, לרבות הוראות הנספח האופרטיבי והנספח הטכני, ובהתאם להנחיות המזמין.
 2. הקבלן מצהיר כי האחראי על ביצוע העבודה הינו _____________ והוא יהיה נציג הקבלן בכל ענין הקשור לביצועה. בכל מקרה של שינוי נציג הקבלן, מכל סיבה שהיא, יודיע הקבלן למועצה האחראי המחליף מטעמו בדבר ביצוע העבודה.
התמורה ואופן תשלום התמורה
 1. תמורת ביצוע כל התחייבויותיו, במלואן ובמועדן, יקבל הקבלן מהמזמין את התמורה כמפורט בנספח הטכני המצורף לעיל.
 2. לתשלום יתווסף מס ערך מוסף, כנגד חשבונית מס כדין;
 3. ידוע לקבלן כי מנגנון העברת התמורה ואופן הנפקת החשבונית יהיו בהתאם לכל הוראות הנספח האופרטיבי.
 4. הקבלן יעביר למועצה דיווחים בהתאם למפרט הנדרש כאמור בהוראות הנספח האופרטיבי המצורף לעיל. למען הסר ספק מובהר כי העברת דיווחים כאמור מהווה תנאי לתשלום התמורה.
 5. המזמין יבדוק החשבון לרבות הכמויות והמחירים הנקובים בו, ויהיה רשאי להוסיף לו ערכו של כל חלק מהעבודה שבוצע, או להפחית ממנו כל חלק של העבודה שלא בוצע, הכל לפי שיקול דעתו של המזמין.
 6. המזמין יבדוק את החשבון וישלם לקבלן את המגיע לו בתנאי תשלום שוטף + 60 יום מיום הגשת החשבון, על כלל נספחיו, על ידי הקבלן.
 7. מוצהר בזאת במפורש כי התמורה כמפורט בנספח הטכני הינה התמורה הסופית והמוחלטת, וכי לא ינתן לקבלן כל תשלום, תוספת, הפחתה, פיצוי, השתתפות, או כל תשלום מכל סוג ומין, בגין שינויים שיחולו במשק, במחירי החומרים, מחירי העבודה, שער המטבע, מדדים, מכס, מיסים, ארנונות, היטלים, אגרות, או מכל סיבה אחרת מכל סוג ומין ללא כל יוצא מן הכלל. אין באמור לעיל כדי לפגוע בהוראות הכלולות בחוזה ונספחיו, בדבר תוספת או הפחתה עקב שינויים, או תשלום פיצויים או קיזוזים.
ערבות ביצוע
 1. הקבלן יתחיל בביצוע העבודה תוך 45 (ארבעים וחמישה ) ימים מיום מתן צו התחלת העבודה על ידי המזמין.
 2. להבטחת קיום כל התחייבויותיו לפי חוזה זה, במלואן ובמועדן, ימסור הקבלן למזמין, במעמד חתימת חוזה זה, ערבות בנקאית, בלתי מותנית צמודה למדד, בשיעור של עשרה אחוזים (10%) משכר החוזה ביחס לשנה אחת, הערבות תהיה בנוסח המפורט בנספח ג'-1, ולתקופה של שנים עשר (12) חדשים ממועד חתימת חוזה זה (להלן –  "ערבות ביצוע"); הקבלן יאריך את הערבות, מדי פעם, עד לתום תשעים (90) יום מיום סיום ההסכם; אי הארכת הערבות במועד, יהווה הפרה יסודית של חוזה זה; הקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהמצאת הערבות הנ"ל.
 3. המזמין יהיה רשאי לחלט את הערבות בכל מקרה של הפרה של הוראות הסכם זה, בין אם היא הפרה יסודית ובין אם היא הפרה שאינה יסודית,  ובלבד שנתנה לקבלן התראה על ההפרה בדואר רשום,  והקבלן לא תקן את ההפרה או הפסיק אותה בתוך שבעה (7)  ימים ממועד קבלת ההתראה; חולטה הערבות, ימציא הקבלן למזמין ערבות חדשה תחתיה,  באותם התנאים, באותו הנוסח ובאותו פרק זמן,  בתוך שבעה (7) ימים ממועד החילוט.
ביטוחים, אחריות ונזיקין
 1. הקבלן ימציא למזמין, תוך שלושה (3) ימים מיום חתימת חוזה זה ולפני תחילת ביצוע העבודה, אישור על קיום ביטוחים בנוסח נספח ג'-2, כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח ישראלית ומאושר על ידי עורך דין.
 2. לפי דרישת המזמין, ימציא הקבלן למזמין העתקי פוליסות הביטוח שעליו להמציא בהתאם לתנאי החוזה, ובהתאם לנספח נזיקין ובטוח שצורף לתנאי המכרז.
 3. מבלי לפגוע בהוראותיו של חוזה זה ונספחיו, ובנוסף להן, מודגש בזאת כי הקבלן ישא בכל נזק ו/או אובדן שייגרמו בקשר לביצוע העבודה על ידו, לרבות נזק ו/או אובדן שיגרמו למבנים, כבישים, מדרכות, משטחי כורכר, מים, חשמל, הביוב, תיעול, טלפון, מתקנים, צנרת, צמחיה וכיוצא באלה.
 4. אם הקבלן לא יתקן נזק ו/או אובדן כלשהם, מיד עם הגרמם, ובכל מקרה לא יאוחר מארבעים ושמונה (48) שעות מעת הגרמם, יחשב הדבר להפרה יסודית של חוזה זה; מבלי לפגוע בכל סעד נוסף ו/או אחר, יהיה המזמין רשאי לבצע העבודה בעצמו ו/או על ידי אחרים, והקבלן ישא בכל הנזקים וההוצאות שיגרמו למזמין.
 5. בנוסף ומבלי לפגוע באחריות ובהתחייבויות הקבלן לפי חוזה זה על נספחיו, מודגש בזאת במפורש כי אם בקשר ו/או כתוצאה מביצוע העבודה על ידי הקבלן, ו/או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הקבלן, יחויב המזמין בתשלום ו/או הוצאה כלשהם, לרבות עקב נזק ו/או אובדן לאדם כלשהו, ו/או יגרמו למזמין נזקים ו/או הוצאות ו/או הפסדים כלשהם, ישפה הקבלן את המזמין בגין כל הוצאה ו/או תשלום ו/או נזק ו/או הפסד שיגרמו לו.
 6. המזמין יהיה זכאי לקזז מכל תשלום המגיע לקבלן, כל הוצאה ו/או הפסד ו/או תשלום שיגרמו לו, כתוצאה מגרימת הנזק על ידי הקבלן ו/או אי תיקונו כאמור.
 7. ידוע לקבלן כי המזמין מיחס חשיבות מירבית לפינוי הפסולת, במועד המדויק
  וללא כל דחיות או ארכות, במיוחד בהתחשב בכך שהמדובר בפסולת.
  בכל מקרה של אחור בהשלמת העבודה, ישלם הקבלן למזמין פיצוי קבוע מוערך ומוסכם
  מראש בסך של אלף שקלים חדשים (500 ₪), בגין כל יום של איחור; הפיצוי המוסכם הנ"ל צמוד למדד, כשהמדד הבסיסי הינו המדד של חודש ______________,  כפי שיפורסם ביום ____________;  אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות המזמין לכל סעד בין על פי חוזה זה ובין על פי כל דין, לרבות פיצוי בגין כל נזקיו.
שינוי היקף ההתקשרות
 1. על אף האמור במסמך א' למכרז זה ובכל סעיף או נספח אחר של חוזה זה, מודגש כי המזמין רשאית להגדיל או להקטין את היקף העבודה, בשיעור העולה על 25% מההיקף הכללי של העבודה, לפי חוזה זה; לשם הסרת ספק מובהר כי האמור לעיל חל הן על ההיקף הכללי של העבודה, והן על כל סעיף או פריט בנפרד;
 2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאי המזמין, מטעמים תקציביים, לפרוש או להקטין את היקף מתן השירותים, ואף להפסיקם; היה והפסקת השירותים כאמור עולה על תקופה של שנה, רשאי הקבלן, בהודעה בכתב שלושה חודשים מראש, להסתלק מביצוע העבודה.
 3. ידוע לקבלן, כי על אף האמור בהוראות המכרז וההסכם, הרשות המקומית רשאית לסיים את הסכם ההתקשרות על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא מתן נימוק להחלטתה על סיום ההסכם כאמור, וזאת בהודעה בכתב ומראש שתימסר לקבלן 60 יום לפני מועד בו ייכנס לתוקף סיום ההסכם.
קבלני משנה ועובדים מטעם הקבלן
 1. הקבלן אינו רשאי להעסיק קבלני משנה אלא באישור המועצה ותמיר מראש ובכתב בלבד; שיקול דעת המועצה ותמיר הינו בלעדי ומוחלט.
 2. הקבלן מתחייב כי עבודות הדורשות מיומנות מיוחדת, כפי שיקבעו על ידי המזמין או על ידי המזמין לפי שיקול דעתם הבלעדי, תבוצענה אך ורק על ידי בעלי מקצוע , אשר יש להם המיומנות והניסיון הדרושים לביצועם.
 3. הקבלן יחליף כל קבלן בעל מקצוע כאמור, לפי דרישה בכתב של המזמין (אף אם אושרו תחילה על ידי המזמין); העסקת בעל מקצוע ו/או אישורו על ידי מזמין, לא יפטור הקבלן מאחריות כלשהי, והקבלן אחראי כלפי המזמין, לביצוע כל ההתחייבויות המוטלות על פי חוזה זה ונספחיו.
שונות
 1. הקבלן לא יסב לאחר זכויותיו ו/או התחייבויותיו לפי חוזה זה, כולן ו/או מקצתן, אלא אם קיבל אישור מוקדם ובכתב של המזמין ו/או המפקח; המזמין רשאי להסב לאחר את  זכויותיו ו/או התחייבויותיו לפי חוזה זה, כולן ו/או מקצתן.
 2. אי שימוש המזמין בזכות כלשהי לפי חוזה זה לא יחשבו לויתור ו/או הסכמה מצידה, והמזמין יהיה רשאי להשתמש בזכויותיה בכל עת שתרצה בכך; הקבלן יהיה מנוע מהעלאת כל טענה נגד המזמין בדבר ויתור, שיהוי, מניעות וכיוצא באלה.
 3. כל שינוי בהוראות חוזה זה יעשה בכתב בלבד; כל הסכמה ו/או התחיבות לא יהיה בהן כדי לחייב את המזמין – אלא אם יעשו בכתב ויחתמו על ידי המזמין.
 4. כל מקום בו נאמר "המזמין" פירושו –   המזמין ו/או מי שימונה על ידו לצורך חוזה זה.
 5. כתובות הצדדים הינו כמפורט במבוא לחוזה זה. כל הודעה שתשלח בדואר רשום לפי
  הכתובות הנ"ל, תחשב כהודעה שנמסרה למענה בתום 72 שעות מעת הישלח מבית דואר
  בישראל; הודעה שתמסר במסירה אישית, תחשב כנמסרת בעת מסירתה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

___________________________                                        ________________________

המזמין                                                                                          הקבלן

 

אישור

 

אני הח"מ __________________ עו"ד,  יועצו המשפטי של הקבלן, מאשר בזאת כי החוזה נחתם כדין על ידי הקבלן.

____________                                                              ______________________

        תאריך                                                                                      חותמת וחתימת עורך דין