הקלטה מישיבת מועצה מן המנין 16.12.2018

הקלטת ישיבת מועצה מן המנין 1.1.2019