לכבוד

הועדה המחוזית לתכנון ובניה _____

כתובת

 

וועדה נכבדה,

 

הנדון: התנגדות תושבי שכונת _____  לתכנית ______ (שם התכנית)

 

פרטי העורר:

שם העורר, צ"ז_________

כתובת:______________

טלפון:_______________

דוא"ל:_______________

 

 

אני בעל נכס בשכונה _____ , החתום מטה, מטרף להתנגדות לתכנית המנהרה כחלק מן התכנית הקן ______ של הרכבת הקלה ואשר מוגשת על ידי דיירי בניינים שונים, שם הרחוב החדש: ______ .

יוזמי ההתנגדות הפרטנית של שכונה _________ הינם בעלי דירות בכתובת טרם מאוכלסת, הבניין אשר נמצא _______.

עבור שכונת _____ ותושביה הקו_______ המוצע עתיד לגרום נזק יותר מתועלת, בפרט לאור הסתירות הרבות המובאות בהתנגדות, ביחס לחישובים בתוכניות התכנון, לבין המידע שהועבר על ידי גורמי התכנון למקבלי ההחלטות, קרי הועדה המחוזית.

הזכות לתביעת פיצוי על ירידות ערך היא בלתי תלויה בהתנגדות והינה עומדת לרשותנו, מדובר בבתים חדשים, אשר השקענו את חיינו ברכישתם, אנו רוצים בית וסביבה ללא רעידות ורעשים, ללא הפקעות וללא סכנת חיים. יסודות הבניין שלנו רחוקים כ-_____ מטר מ____, כפי שמפורט ומוסבר בגוף ההתנגדות, ועל פי תוכניות התכנון.

אנו מבקשים מן הוועדה הנכבדה, להזמין נציגים מן ההתנגדות הנ"ל בכדי להציג את טענותינו בפני הוועדה.

 

להלן עיקרי ההתנגדות:

  1. אנו דורשים את ביטול _________ (חלופה ___), בין רח' _________לבין רח'______________ -אשר עלולה לפגוע ביציבות ובבטיחות המבנים הפרטיים והציבוריים בשכונה, בפרט המבנים הקרובים ל_____________ אשר נמצאו סתירות רבות בין התכנון והמצב בשטח, כפי שמובאים בגוף ההתנגדות.

 

  1. תוספת קו ______ תגרום ל"פקק" קבוע בצמת הכניסה ל שכונת _____ מרח' _________ עם הכניסה והיציאה היחידה לפרויקט החדש ____________.

 


תצהיר:

 

אני החתום מטה,_____________ נושא ת.ז. מספר_________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה, וכן אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה לאמר:

 

  1. אני נותן תצהיר זה לפי סעיף 103 א לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965 לתמיכה בהתנגדות לתכנית  __________שעניינה התווית ______של הרכבת הקלה _____________. התנגדות זו מוגשת על ידי ועל ידי רוכשים נוספים בבניינים שטרם אוכלסו ועתידים להתאכלס בעוד ________ ואשר שמותיהם מפורטים בטבלה בהמשך.

 

  1. העובדות עליהן מסתמכת ההתנגדות אליה מצורף תצהיר זה הן נכונות למיטב ידיעתי ואמונתי, על פי המסמכים שעיינתי בהם, ובכללם מסמכי תכנית __________ המופקדת, ועל פי ייעוץ תכנוני ומשפטי שניתן לי.

 

  1. אני מצהיר כי השם לעיל הוא שמי, החתימה למטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי אמת.

אישור עורך דין:

אני הח"מ, עו"ד _______________, מאשר כי בתאריך ___________ התייצב/ה בפני _____________ ואשר זיהה את עצמו ות"ז _____________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו להצהיר את האמת בלבד, אחרת יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

 

______חתימה וחותמת__________

__________שם עו"ד___________

קישור לקובץ PDF להורדה ומילוי ידני: התנגדות קו רכבת כרמיאל-קרית שמונה תבנית #2