לכבוד

הועדה המחוזית לתכנון ובניה _____

כתובת

 

וועדה נכבדה,

 

תוספת להתנגדות תושבי שכונה ______ לתוכנית ______, שם התוכנית.

 

אני החתום מטה, תושב שכונה ____________, מצטרף להתנגדות השכונה לקו _________ של הרכבת___.

עבור שכונת ________ ותושביה הקו המוצע עתיד לגרום נזק יותר מתועלת, בהתחשב ששני קווי הרכבת כבר אושרו באותו תוואי בסמיכות לשכונה.

 

להלן עיקרי ההתנגדות:

היעדר תחנת עצירה באזור ראש פינה

התחנה הקרובה ביותר לראש פינה אשר מתוכננת להקמה הינה תחנה בחצור הגלילית , כלומר יאלצו תושבי ראש פינה להגיע לתחנת חצור הגלילית. דא עקא, התכנית 217-0660522 לוקה בחסר תשתיות חדשות לצורך ההגעה לתחנה זו, דהיינו, התשתיות הישנות אמורות לשרת את התחנה החדשה ודבר יגרום לעומס רב ופקקים.

 

היעדר נתוני רעש הרכבות בתפעול

על פי התכנית 217-0660522 לא נקבע בשלב זה סוגי הניידים (חשמליים או דיזל). ולכן לא ברור לפי מה נקבעו המדדים של רעידות מרכבות בתקופת השירות הסדיר של המנהרה. יתרה מזאת, כידוע, רכבות דיזל נושאות מטען ובאופן טבעי הרבה יותר כבדות ומרעישות מרכבות חשמל של נוסעים. בנוסף, רכבות מטען לרוב פועלות בשעות לילה, ולאור העובדה כי לא צוין בתכנית סוג של רכבות, קיים חשש כבד כי רכבות דיזל כבדות אשר נושאות מטען יפעלו בשעות לילה וכן יגרמו לרעש ורעידות לבניינים הסמוכים לתוואי המסילה ו/או מנהרה. (לפי דף 66 לדו"ח גאו-טכני למנהור מפברואר 2023)


תצהיר:

 

אני החתום מטה,_____________ נושא ת.ז. מספר_________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה, וכן אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה לאמר:

 

  1. אני נותן תצהיר זה לפי סעיף 103 א לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965 לתמיכה בהתנגדות לתכנית  __________שעניינה התווית ______של הרכבת הקלה _____________. התנגדות זו מוגשת על ידי ועל ידי רוכשים נוספים בבניינים שטרם אוכלסו ועתידים להתאכלס בעוד ________ ואשר שמותיהם מפורטים בטבלה המצורפת.

 

  1. העובדות עליהן מסתמכת ההתנגדות אליה מצורף תצהיר זה הן נכונות למיטב ידיעתי ואמונתי, על פי המסמכים שעיינתי בהם, ובכללם מסמכי תכנית __________ המופקדת, ועל פי ייעוץ תכנוני ומשפטי שניתן לי.

 

  1. אני מצהיר כי השם לעיל הוא שמי, החתימה למטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי אמת.

אישור עורך דין:

אני הח"מ, עו"ד _______________, מאשר כי בתאריך ___________ התייצב/ה בפני _____________ ואשר זיהה את עצמו ות"ז _____________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו להצהיר את האמת בלבד, אחרת יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

 

שם עו"ד___________________

חתימה וחותמת_______________

קובץ PDF להורדה ומילוי ידני: התנגדות קו רכבת כרמיאל-קרית שמונה תבנית #3