לכבוד

הועדה המחוזית לתכנון ובניה _____

כתובת

 

וועדה נכבדה,

 

תוספת להתנגדות תושבי שכונה ______ לתוכנית ______, שם התוכנית.

 

אני החתום מטה, תושב שכונה ____________, מצטרף להתנגדות השכונה לקו _________ של הרכבת___.

עבור שכונת ________ ותושביה הקו המוצע עתיד לגרום נזק יותר מתועלת, בהתחשב ששני קווי הרכבת כבר אושרו באותו תוואי בסמיכות לשכונה.

 

להלן עיקרי ההתנגדות:

היעדר תכנון כלכלי אזורי

התחנה המתוכננת בחצור הגלילית על פניו אמורה לשרת גם את האזור של צ.ח.ר – אזור תעשיה ועסקים בגליל. דא עקא, לא תוכננה גישה ו/או תשתיות בין התחנה החדשה אל צ.ח.ר ומכאן לא ברור, אם הרכבת המתוכננת תשמש רק רכבות חשמליות של נוסעים, אזי מה ההצדקה הכלכלית לתכנית זו? או שמא המסילות ישמשו גם רכבת נוסעים וגם רכבות כבדות של מטענים, ואז לא חוברו האזורים הכלכליים אסטרטגים, אלא יאלצו העסקים להשתמש באותן תשתיות קיימות.

חשוב לציין כי כיום השימוש העיקרי של הכבישים הוא על ידי המשאיות ובתוספת מטענים של הרכבת המתוכננת מצוקת התשתיות רק תגדל והמטרה של התכנית תתפספס. הדבר עלול לפגוע בפיתוח עסקים חדשים וזאת עקב היעדר תשתית זמינה וגישה למקורות האספקה.

בקשתי היא להרחיב את התשתיות הקימות וגם להקים תשתיות החדשות לתחנה בחצור הגלילית מאזור צ.ח.ר וזאת במטרה ליצור פתרון הוליסטי הנדרש לפיתוח כלכלי של האזור כולו.


תצהיר:

 

אני החתום מטה,_____________ נושא ת.ז. מספר_________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה, וכן אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה לאמר:

 

  1. אני נותן תצהיר זה לפי סעיף 103 א לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965 לתמיכה בהתנגדות לתכנית  __________שעניינה התווית ______של הרכבת הקלה _____________. התנגדות זו מוגשת על ידי ועל ידי רוכשים נוספים בבניינים שטרם אוכלסו ועתידים להתאכלס בעוד ________ ואשר שמותיהם מפורטים בטבלה המצורפת.

 

  1. העובדות עליהן מסתמכת ההתנגדות אליה מצורף תצהיר זה הן נכונות למיטב ידיעתי ואמונתי, על פי המסמכים שעיינתי בהם, ובכללם מסמכי תכנית __________ המופקדת, ועל פי ייעוץ תכנוני ומשפטי שניתן לי.

 

  1. אני מצהיר כי השם לעיל הוא שמי, החתימה למטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי אמת.

 


אישור עורך דין:

אני הח"מ, עו"ד _______________, מאשר כי בתאריך ___________ התייצב/ה בפני _____________ ואשר זיהה את עצמו ות"ז _____________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו להצהיר את האמת בלבד, אחרת יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

 

שם עו"ד___________________

חתימה וחותמת_______________

קובץ PDF להורדה ומילוי ידני: התנגדות קו רכבת כרמיאל-קרית שמונה תבנית #4