לכבוד

הועדה המחוזית לתכנון ובניה _____

כתובת

וועדה נכבדה,

 

תוספת להתנגדות תושבי שכונה ______ לתוכנית ______, שם התוכנית.

 

אני החתום מטה, תושב שכונה ____________, מצטרף להתנגדות השכונה לקו _________ של הרכבת___.

עבור שכונת ________ ותושביה הקו המוצע עתיד לגרום נזק יותר מתועלת, בהתחשב ששני קווי הרכבת כבר אושרו באותו תוואי בסמיכות לשכונה.

 

להלן עיקרי ההתנגדות:

כשל תחבורתי ראש פינה

התנגדות זאת מוגשת ביחס לתכנון לבנות תחנת רכבת באזור חצור הגלילית וזאת לאור החשש מהעומס התחבורתי, אשר עלול להיווצר בעקבות תחנת הרכבת החדשה ולהשפיע על ראש פינה.

כבר היום, תשתיות הכבישים של ראש פינה עמוסות עד אין קץ, ואין למיטב הבנתי פתרון כרגע לכשל זה. אמנם, לפי תכנית 217-0660522 לא נקבעה תחנת רכבת בראש פינה והמסילה בראש פינה אמורה לעבור במנהרה ולכן, כביכול, לא אמורה להיות השפעה של הרכבת על אזור ראש פינה, אך לא כך הדבר. הדרך היחידה לצורך הגעה מתחנת הרכבת החדשה המתוכנת בחצור הגלילית, מאזור צפת ומרום הגליל, עוברת דרך ראש פינה, לרבות כביש 90. הדבר יעמיס עוד על הכבישים והתשתיות של ראש פינה (שכאמור, סובלים גם כיום מכשל ועומס) ובמקום לפתור בעיה אחת תיווצר בעיה חדשה אחרת.

סוף דבר. מתבקש בזאת לבדוק מחדש את התוכנית ולתכנן את התשתיות החסרות לפתרון עומסים התחבורתיים בתוכנית זו.


תצהיר:

 

אני החתום מטה,_____________ נושא ת.ז. מספר_________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה, וכן אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה לאמר:

 

  1. אני נותן תצהיר זה לפי סעיף 103 א לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965 לתמיכה בהתנגדות לתכנית  __________שעניינה התווית ______של הרכבת הקלה _____________. התנגדות זו מוגשת על ידי ועל ידי רוכשים נוספים בבניינים שטרם אוכלסו ועתידים להתאכלס בעוד ________ ואשר שמותיהם מפורטים בטבלה המצורפת.

 

  1. העובדות עליהן מסתמכת ההתנגדות אליה מצורף תצהיר זה הן נכונות למיטב ידיעתי ואמונתי, על פי המסמכים שעיינתי בהם, ובכללם מסמכי תכנית __________ המופקדת, ועל פי ייעוץ תכנוני ומשפטי שניתן לי.

 

  1. אני מצהיר כי השם לעיל הוא שמי, החתימה למטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי אמת.

אישור עורך דין:

אני הח"מ, עו"ד _______________, מאשר כי בתאריך ___________ התייצב/ה בפני _____________ ואשר זיהה את עצמו ות"ז _____________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו להצהיר את האמת בלבד, אחרת יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

 

שם עו"ד___________________

חתימה וחותמת_______________

 

קובץ PDF להורדה ומילוי ידני: התנגדות קו רכבת כרמיאל-קרית שמונה תבנית #5