לכבוד

הועדה המחוזית לתכנון ובניה _____

כתובת

 

וועדה נכבדה,

תוספת להתנגדות תושבי שכונה ______ לתוכנית ______, שם התוכנית.

 

אני החתום מטה, תושב שכונה ____________, מצטרף להתנגדות השכונה לקו _________ של הרכבת___.

עבור שכונת ________ ותושביה הקו המוצע עתיד לגרום נזק יותר מתועלת, בהתחשב ששני קווי הרכבת כבר אושרו באותו תוואי בסמיכות לשכונה.

להלן עיקרי ההתנגדות:

היעדר פתרון למטרדי רעש

הרכבת בתכנית 217-0660522 בחלקה הצפוני של ראש פינה, מתוכננת לעבור במגביל לכביש 90. בעוד שכיום הכביש עמוס ולעתים קרובות פקוק, הקמת תחנת רכבת חדשה באזור חצור הגלילית רק תוסיף לעומס מטבע הדברים ובמקום להפחית בעומסי תחבורה תגרום בעצם לעלייתה. יתרה מכך, התוכנית לא מתייחסת למדדי רעש המשולב  שייווצר בעקבות פעילות הרכבת והרעש של המכוניות, קל וחומר כאשר התנועה באזור כביש 90 תגדל עקב הרכבת.

לא נלקח בחשבון גורם הרעש לבתים הסמוכים ולאזור כולו בסמוך לכביש ולאורך המסילות של הרכבת, לא תוכנן כל פתרון הוליסטי לנושא אקוסטי.

מתבקש בזאת לא לקדם שלבי התכנית ללא בדיקה מול אנשי מקצוע וחוות דעתם ולרבות תכנון פתרון לגורם הרעש לאורך תוואי הרכבת.


תצהיר:

 

אני החתום מטה,_____________ נושא ת.ז. מספר_________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה, וכן אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה לאמר:

 

  1. אני נותן תצהיר זה לפי סעיף 103 א לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965 לתמיכה בהתנגדות לתכנית  __________שעניינה התווית ______של הרכבת הקלה _____________. התנגדות זו מוגשת על ידי ועל ידי רוכשים נוספים בבניינים שטרם אוכלסו ועתידים להתאכלס בעוד ________ ואשר שמותיהם מפורטים בטבלה המצורפת.

 

  1. העובדות עליהן מסתמכת ההתנגדות אליה מצורף תצהיר זה הן נכונות למיטב ידיעתי ואמונתי, על פי המסמכים שעיינתי בהם, ובכללם מסמכי תכנית __________ המופקדת, ועל פי ייעוץ תכנוני ומשפטי שניתן לי.

 

  1. אני מצהיר כי השם לעיל הוא שמי, החתימה למטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי אמת.

אישור עורך דין:

אני הח"מ, עו"ד _______________, מאשר כי בתאריך ___________ התייצב/ה בפני _____________ ואשר זיהה את עצמו ות"ז _____________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו להצהיר את האמת בלבד, אחרת יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

 

שם עו"ד___________________

חתימה וחותמת_______________

 

קובץ PDF להורדה ומילוי ידני: התנגדות קו רכבת כרמיאל-קרית שמונה תבנית #6