לכבוד

הועדה המחוזית לתכנון ובניה _____

כתובת

 

וועדה נכבדה,

 

תוספת להתנגדות תושבי שכונה ______ לתוכנית ______, שם התוכנית.

אני החתום מטה, תושב שכונה ____________, מצטרף להתנגדות השכונה לקו _________ של הרכבת___.

עבור שכונת ________ ותושביה הקו המוצע עתיד לגרום נזק יותר מתועלת, בהתחשב ששני קווי הרכבת כבר אושרו באותו תוואי בסמיכות לשכונה.

להלן עיקרי ההתנגדות:

מסילת רכבת חדשה מתוכננת לפי התכנית 217-0660522. מיזם זה מבורך ואין חולק על חשיבות של התוכנית זו.  על אף חשיבות התכנית אנו מתנגדים לתוואי הנוכחי של הרכבת, העובר באזור ראש פינה.

התוואי הנוכחי מתכנון לעבור במנהרה באזור ראש פינה ועל פניו הרכבת אמורה לעבור מתחת לאזורים הבנויים של ראש פינה ולא להשפיע על אזור. אולם אנו  מתנגדים לתוואי המתוכנן הנוכחי עקב חשש רב מירידת ערך הנכסים משתי סיבות העיקריות:

  • הרעש הקבוע שייווצר עקב בנית מנהרות ובהמשך תפעול של הרכבת. בשלב זה של התוכנית לא ברור מהם סוגי הרכבות שאמורות להיות מופעלות, האם זה רכבות של נוסעים חשמליות או רכבות דיזל כבדות של מטענים?

כמו כן, התוכנית בשלב זה לא מבהירה מה היא התדירות המתוכננת של השימוש ברכבות לרבות החשש של שימוש תדיר של רכבות כבדות דיזל בשעות לילה.

 

  • התוכנית, כאמור, מתכננת להקים תחנת עצירה של הרכבת באזור חצור הגלילית, בעוד שלא תוכננה הרחבת תשתיות או הוספת כבישים לצורך זה מאזור ראש פינה לאזור התחנה החדשה של חצור הגלילית. דהיינו, השימוש יגדל על חשבון התשתית הישנה וכתוצאה מכך תושבי ראש פינה יכנסו לפקק קבוע אשר יהיה תלוי בשעות העבודה של הרכבת, כלומר שעות פקק ועומס קבוע בכבישים בשעות יציאה לעבודה – שעות בוקר; שעות חזרה מעבודה – שעות ערב.

מהסיבות שצוינו לעיל, התוכנית בתוואי הנוכחי מפספסת את מטרתה ובמקום לעזור וליעל הגעה לעיר פרפריה ראש פינה תוך זמן קצר כמתוכנן, התוכנית תגרום לפקקים באזור ראש פינה ותאריך בחזרה זמני ההגעה.

ולכן, מתנגדים אנו לתוכנית בתוואי הנוכחי ומבקשים לבחון מחדש פתרון תחבורתי זה עם הוספת תשתיות באזור ראש פינה כפי שיידרש או שינוי תוואי של מסילת הרכבת בהתאם לתשתיות הקיימות כיום בראש פינה.


תצהיר:

 

אני החתום מטה,_____________ נושא ת.ז. מספר_________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה, וכן אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה לאמר:

 

  1. אני נותן תצהיר זה לפי סעיף 103 א לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965 לתמיכה בהתנגדות לתכנית  __________שעניינה התווית ______של הרכבת הקלה _____________. התנגדות זו מוגשת על ידי ועל ידי רוכשים נוספים בבניינים שטרם אוכלסו ועתידים להתאכלס בעוד ________ ואשר שמותיהם מפורטים בטבלה המצורפת.

 

  1. העובדות עליהן מסתמכת ההתנגדות אליה מצורף תצהיר זה הן נכונות למיטב ידיעתי ואמונתי, על פי המסמכים שעיינתי בהם, ובכללם מסמכי תכנית __________ המופקדת, ועל פי ייעוץ תכנוני ומשפטי שניתן לי.

 

  1. אני מצהיר כי השם לעיל הוא שמי, החתימה למטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי אמת.

אישור עורך דין:

אני הח"מ, עו"ד _______________, מאשר כי בתאריך ___________ התייצב/ה בפני _____________ ואשר זיהה את עצמו ות"ז _____________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו להצהיר את האמת בלבד, אחרת יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

 

שם עו"ד___________________

חתימה וחותמת_______________

 

קובץ PDF להורדה ומילוי ידני: התנגדות קו רכבת כרמיאל-קרית שמונה תבנית #7