לכבוד

הועדה המחוזית לתכנון ובניה _____

כתובת

 

וועדה נכבדה,

 

תוספת להתנגדות תושבי שכונה ______ לתוכנית ______, שם התוכנית.

 

אני החתום מטה, תושב שכונה ____________, מצטרף להתנגדות השכונה לקו _________ של הרכבת___.

עבור שכונת ________ ותושביה הקו המוצע עתיד לגרום נזק יותר מתועלת, בהתחשב ששני קווי הרכבת כבר אושרו באותו תוואי בסמיכות לשכונה.

 

להלן עיקרי ההתנגדות:

היעדר פירוט מקור חשמל לרכבת

התנגדות זו מוגשת ביחס  להיעדר פירוט בנוגע לאספקת חשמול לרכבת בתוכנית 217-0660522. התוכנית לא מפרטת בשלב זה היבטים טכניים לגבי אספקת החשמל לאורך המסילות באזור ראש פינה. הדבר יוצר דאגה ותחושה של אי שלמות התוכנית ושלביה. כפי שהוזכר בנספח לתסקיר ההשפעה על הסביבה – היבטים גיאוטכניים, עמוד 41 ו42 הפירוט מתייחס לעבודות כרייה, אך אין מילה וחצי מילה בדבר אספקת החשמל במהלך תפעול הרכבת.

האם חיבורי חשמל יעברו דרך המנהרות? האם החשמל יסופק מבחוץ? האם ידרשו בניית מבני אספקת חשמל לאורך התוואי של הרכבת? על איזה כמות מבנים מדובר? האם יופקע שטח לצורך הקמת המבנים האלו? כיצד הדבר ישפיע על הסביבה ועל האזור כולו?

התוכנית הנ"ל לא מתייחסת לשאלות אלו ונראה כי בשלב זה לא תוכננה כלל דרך אספקת החשמל וכיוצא מזה השפעתה (אף ייתכן שלילית) של דרך זו על האזור כולו.

ולכן כאמור לעיל, מוגשת בזאת התנגדות לתוכנית הנ"ל  בשל היעדר מפרט טכני של אספקת החשמל לרכבת באזור ראש פינה והיעדר פרסום על השפעת אספקת החשמל במהלך תפעול הרכבת.


תצהיר:

 

אני החתום מטה,_____________ נושא ת.ז. מספר_________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה, וכן אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה לאמר:

 

  1. אני נותן תצהיר זה לפי סעיף 103 א לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965 לתמיכה בהתנגדות לתכנית  __________שעניינה התווית ______של הרכבת הקלה _____________. התנגדות זו מוגשת על ידי ועל ידי רוכשים נוספים בבניינים שטרם אוכלסו ועתידים להתאכלס בעוד ________ ואשר שמותיהם מפורטים בטבלה המצורפת.

 

  1. העובדות עליהן מסתמכת ההתנגדות אליה מצורף תצהיר זה הן נכונות למיטב ידיעתי ואמונתי, על פי המסמכים שעיינתי בהם, ובכללם מסמכי תכנית __________ המופקדת, ועל פי ייעוץ תכנוני ומשפטי שניתן לי.

 

  1. אני מצהיר כי השם לעיל הוא שמי, החתימה למטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי אמת.

אישור עורך דין:

אני הח"מ, עו"ד _______________, מאשר כי בתאריך ___________ התייצב/ה בפני _____________ ואשר זיהה את עצמו ות"ז _____________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו להצהיר את האמת בלבד, אחרת יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

 

שם עו"ד___________________

חתימה וחותמת_______________

 

קובץ PDF להורדה ומילוי ידני: התנגדות קו רכבת כרמיאל-קרית שמונה תבנית #9