לכבוד

הועדה המחוזית לתכנון ובניה _____

כתובת

 

וועדה נכבדה,

 

הנדון: התנגדות לתכנית ______ (שם התכנית) שמספרה_____________

 

פרטי העורר:

שם העורר, _________

כתובת:______________

טלפון:_______________

דוא"ל:_______________

 

להתנגדות זו 3 סעיפים:

  1. לאפשר בתב"ע מעבר עילי מעל רחוב ____________
  2. תכנון חניון אוטובוסים מתחת לגשר הרכבת ברחוב________ (במקום המקום המתוכנן _______).
  3. לבטל את הנתיב ______ של ולהפוך אותו למדרחוב (מצומת ________עד לצומת _______)

 

הרחבה על כל אחד מהסעיפים:

  1. בקשה לאפשר בתב"ע מעבר עילי להולכי רגל מעל רחוב _____. למקרה שירצו לתכנן מעברים עיליים מעל רחוב _______, יש צורך שהתב"ע תאפשר זאת. אחרת כל תכנון מעבר יצטרך שינוי תב"ע דבר שיכביד על האפשרות לתכנן מעבר במהירות וביעילות ויוסיף עלויות שלא לצורך.

 

(תיאור המפה/מקום)

נבקש לזמננו לכל דיון שייקבע.


תצהיר:

 

אני החתום מטה,_____________ נושא ת.ז. מספר_________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה, וכן אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה לאמר:

 

  1. אני נותן תצהיר זה לפי סעיף 103 א לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965 לתמיכה בהתנגדות לתכנית  __________שעניינה התווית ______של הרכבת הקלה _____________. התנגדות זו מוגשת על ידי ועל ידי רוכשים נוספים בבניינים שטרם אוכלסו ועתידים להתאכלס בעוד ________ ואשר שמותיהם מפורטים בטבלה בהמשך.

 

  1. העובדות עליהן מסתמכת ההתנגדות אליה מצורף תצהיר זה הן נכונות למיטב ידיעתי ואמונתי, על פי המסמכים שעיינתי בהם, ובכללם מסמכי תכנית __________ המופקדת, ועל פי ייעוץ תכנוני ומשפטי שניתן לי.

 

  1. אני מצהיר כי השם לעיל הוא שמי, החתימה למטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי אמת.

אישור עורך דין:

אני הח"מ, עו"ד _______________, מאשר כי בתאריך ___________ התייצב/ה בפני _____________ ואשר זיהה את עצמו ות"ז _____________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו להצהיר את האמת בלבד, אחרת יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

 

______חתימה וחותמת__________

__________שם עו"ד___________

קובץ PDF להורדה ומילוי ידני: התנגדות קו רכבת כרמיאל-קרית שמונה תבנית #1