לכבוד

הועדה המחוזית לתכנון ובניה _____

כתובת

 

וועדה נכבדה,

 

תוספת להתנגדות תושבי שכונה ______ לתוכנית ______, שם התוכנית.

 

אני החתום מטה, תושב שכונה ____________, מצטרף להתנגדות השכונה לקו _________ של הרכבת___.

עבור שכונת ________ ותושביה הקו המוצע עתיד לגרום נזק יותר מתועלת, בהתחשב ששני קווי הרכבת כבר אושרו באותו תוואי בסמיכות לשכונה.

 

להלן עיקרי ההתנגדות:

התנגדות זאת מוגשת ביחס לאי התאמה מובהקת בין תוכנית 217-0660522 (להלן: "התכנית") למפת המקדם הסיסמי לתקן 413 (להלן: "מקדם הסיסמי" ) אשר פורסם על ידי ועדת ההיגוי הבין משרדית להיערכות לרעידות אדמה (https://www.mapi.gov.il/Earthquake/Pages/geoinfo.aspx).

וזה דבר ההתנגדות:

כפי שניתן לראות בתוואי הנוכחי בתוכנית, באזור ראש פינה המסילה מתוכננת לעבור דרך מנהור. כפי שצוין בנספח לתסקיר ההשפעה על הסביבה, היבטים גאו – טכניים, תאור קטע המנהור בפרויקט, "רום המסילה המתוכנן במקטע הנדון עובר בעיקר בעומקים של עשרות מטרים מתחת לפני השטח )עד כ-500 מ'".

על אף האמור,  אין בתוכנית התייחסות למקדם הסיסמי, וזאת על אף שראש פינה נמצאת באזור השבר הסורי אפריקאי  עם חשש מפני עצמת רעידת האדמה גבוהה. לכן, לא ברור איך תוכננה עבודת המנהור באזור זה ועוד לעומק עד 500 מ' בלי להתייחס למקדם הסיסמי.

התנגדות זאת מוגשת בדרישה לבחון חלופות לתוכנית הנ"ל, לבחון השפעתה של התוכנית והתאמתה למקדם הסיסמי וכמובן להימנע ככל הניתן מעבודות העלולות להיות הרסניות לאזור כולו ואף יותר מכך, ובלתי ניתנות לתיקון.


תצהיר:

 

אני החתום מטה,_____________ נושא ת.ז. מספר_________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה, וכן אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה לאמר:

 

  1. אני נותן תצהיר זה לפי סעיף 103 א לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965 לתמיכה בהתנגדות לתכנית  __________שעניינה התווית ______של הרכבת הקלה _____________. התנגדות זו מוגשת על ידי ועל ידי רוכשים נוספים בבניינים שטרם אוכלסו ועתידים להתאכלס בעוד ________ ואשר שמותיהם מפורטים בטבלה המצורפת.

 

  1. העובדות עליהן מסתמכת ההתנגדות אליה מצורף תצהיר זה הן נכונות למיטב ידיעתי ואמונתי, על פי המסמכים שעיינתי בהם, ובכללם מסמכי תכנית __________ המופקדת, ועל פי ייעוץ תכנוני ומשפטי שניתן לי.

 

  1. אני מצהיר כי השם לעיל הוא שמי, החתימה למטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי אמת.

אישור עורך דין:

אני הח"מ, עו"ד _______________, מאשר כי בתאריך ___________ התייצב/ה בפני _____________ ואשר זיהה את עצמו ות"ז _____________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו להצהיר את האמת בלבד, אחרת יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

 

שם עו"ד___________________

חתימה וחותמת_______________

קובץ PDF להורדה ומילוי ידני: התנגדות קו רכבת כרמיאל-קרית שמונה תבנית #10