הועדה המרכזית להנחות 

לתושבים שלום רב,

להלן לעיונכם הקריטריונים למתן הנחות ע"י המועצה באמצעות הועדה המרכזית להנחות. הועדה מורכבת מנציגי ועדת הרווחה היישובית ואנשי מקצוע.

הקריטריונים אינם כוללים הנחות ארנונה, הניתנות על פי הוראות  משרד הפנים.

קריטריונים למתן הנחות

 1. מי רשאי להגיש?

  כל תושב הרשום במרשם האוכלוסין של משרד הפנים כתושב ראש פנה, ומתגורר בפועל במושבה לפחות שנה עד למועד הגשת הבקשה.
  הסדר תשלומי רשות ומתנ"ס הינו תנאי הכרחי למתן הנחה.

 2. רמת הכנסה:

  יש להציג את המסמכים הבאים:

  1.  עצמאים:
   1. שומת מס הכנסה עדכנית
   2. תדפיסי חשבונות בנק שלושה חודשים אחרונים
  2. שכיר:
   1. תלושי שכר של שני בני הזוג שלושה חודשים אחרונים
   2. תדפיסי בנק של חשבונות הבנק שני בני הזוג שלושה חודשים אחרונים
  3. משפחה חד הורית:
   משפחה חד הורית נחשבת לצורך חישובי ההנחות כנפש נוספת. (כפוף להגשת מסמכים לרבות הסכם גירושין)
   משמורת משותפת מחייבת הכנסות של שני ההורים
   דמי המזונות ייחשבו כחלק מן ההכנסה השנתית.
  4. משפחה ברוכת ילדים:
   משפחה אשר בה 4 ילדים ומעלה מתחת לגיל 18 נחשבת לצורך חישובי ההנחה כנפש נוספת.
   יש להציג כל מסמך המעיד על הכנסות נוספות

סך כל ההכנסות ברוטו של המשפחה לפי שומת מס הכנסה של שנת המס הקודמת, טפסי 106 ו/או מסמכים המעידים על קבלת קצבאות שונות והכנסות נוספות. סכום זה יחולק למספר הנפשות במשפחה עד גיל 18 בצרוף חיילים בשרות סדיר ושרות לאומי.
זכאיות להגיש בקשות רק משפחות שבהן ההכנסה החודשית ברוטו לנפש היא 2500 ₪ ברוטו או פחות.

קיימת חובה לצרף את המסמכים המעידים על ההכנסה.
טופס ללא אישורים ומסמכים כנזכר לעיל לא יובא לדיון. כל בקשה תשמר בסודיות.

 1. הגשת בקשות:

  מתחילת שנת הלימודים ועד לאחר החגים ולא יאוחר מתאריך 31.10 יוגשו בקשות בגין הנחה למסגרות החינוך ( גנים, בתי ספר, צהרונים, חוגים).

לאחר מועד זה, לא יתקבלו בקשות.

 1. כללי זכאות לקבלת גובה הנחה:

להלן המפתח לקריטריון זה, על פי הכנסה חודשית לנפש:

מ – 0       – 1000 ₪ עדיפות א' גבוהה- 50%

מ – 1001 – 1300 ₪ עדיפות ב' ביניים- 30%

מ – 1301 – 2500 ₪ עדיפות ג' נמוכה- 20%

מעל ל – 2500 ₪     הבקשה לא תובא לדיון

 • רשימת הזכאים וגובה הסיוע ייקבעו ע"י הועדה, והודעות תשלחנה בדואר.
 • בכל מקרה לא תינתן הנחה מעל ל – 2000 ₪ למשפחה.
 • אין כפל הנחות.
 • סכום ההנחה יועבר לגורם המתאים בסיום הפעילות השנתית.

את הטפסים לבקשת הנחות ותמיכות ניתן לקבל במחלקה לשירותים חברתיים.

את הטפסים המלאים והמסמכים המצורפים יש להחזיר למחלקה לשירותים חברתיים.

מגישי הבקשות מתבקשים להקפיד על הגשת הבקשות במועדים הנזכרים לעיל. בקשות שיוגשו באיחור – לא יתקבלו.

יש להחתים על היעדר חובות לרשות את הגורמים הבאים:

 1. מחלקת הגביה ברשות.
 2. מתנ"ס
 3. בית ספר וילקומיץ

ניתן להוריד את הטופס בקישור הבאאישור היעדר חובות לבקשה להנחה בשכר לימוד וחוגי מתנ"ס 

בברכה

הועדה המרכזית להנחות