ועדת הערר לענייני ארונה- מועצה מקומית ראש פנה                              

ערר 16/19

ערר 02/20

ערר 03/21

אמות השקעות בע"מ

                                                                                                                        העוררת

 -נגד-

מנהלת הארנונה במועצה המקומית ראש פנה

המשיבה

 

החלטה מיום 22.3.22

 1. לאור בקשת הצדדים ובהתאם להחלטה מיום 9.2.21 הערר שהוגש בשנת 2019 שמספרו 16/19, הערר שהוגש בשנת 2020 שמספרו 2/20, והערר שהוגש בשנת 2021 שמספרו 3/21 ידונו במאוחד.

רקע כללי ועובדות

 1. ערר זה נסוב על חיובה של העוררת בארנונה, בגין החזקתה בנכס המשמש כחניון במתחם סנטר הגליל, המסומן בפנקסיה של המשיבה כנכס מס 150290101 (להלן: "הנכס").
 1. העוררת הגישה הודעת ערר לשנת הכספים 2019-2021, במסגרתה טענה כי אין לחייבה בגין שטחים משותפים מאחר והיא אינה משתמשת בשטח ויש לחייב את הקרקע עקב השימוש המבוצע בו, שהרי המשתמשים בקרקע והנהנים ממנה הם המחזיקים השונים במתחם כולו.
 1. לטענת העוררת, בהתאם לצו המיסים של המשיבה "רכוש משותף בנכס יתווסף באופן יחסי לכל יחידת שטח".
 1. עוד טוענת העוררת כי היא לא חויבה בגין שטחי קרקע במתחם ושינוי סיווג הקרקע מהווה שינוי פסול בניגוד לתקנה 5 (א) לתקנות ההסדרים למשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות) התשס"ז -2007.
 1. לענין זה טוענת העוררת שלא נעשה שינוי בשטח ועל כן אין לשנות סיווג הקרקע לקרקע תפוסה.
 1. העוררת בנוסף טוענת כי יש לראות בשטחי הקרקע המשמשים לחניה "רחוב" ומשכך אינה חייבת בארנונה בגין שטחים אלו.
 1. במסגרת כתב תשובתה, המשיבה התייחסה לטענות העוררת כי אינה מחזיקה בשטח החניון וטענה כי העוררת הינה המחזיקה והבעלים בשטח ומשכך חיובה בגין הנכס הינו כדת וכדין.
 1. לעניין זה ציינה המשיבה כי המחזיק לצרכי ארנונה הינו בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס במועד הרלבנטי לחיוב או מבחן "מירב הזיקות" וציינה בין היתר את פסקי הדין ר"ע 442/85 חברת בתי גן להשכרה בע"מ נ' עיריית תל אביב, ע"א 2987/91 מאירה ריינר נ' עירית ירושלים.
 1. ביחס לחיוב בגין שטחים משותפים המשיבה טוענת כי מבדיקה שביצעה בנכס הקרקע תחומה בשער חשמלי ובמצב דברים זה, נהיר כי הכניסה והיציאה מן הקרקע הינה בשליטתה הבלעדית של העוררת ועל כן אין מדובר בשטח משותף וציינה לענין זה את עמ"נ 11143-05-11 נכסי אריאל – בית נטע, ניהול בע"מ נ' מנהל הארנונה בעיריית תל אביב.
 1. בנוסף טענה המשיבה כי השימוש העוררת בשטח החניון קבוע לעומת מחזיקים שונים במתחם כולו היות והחנויות המצויות במתחם אינן מושכרות דרך קבע לשוכרים.
 1. ביחס לטענה בדבר שינוי הסיוג, המשיבה טוענת כי סיווג הנכס לא שונה אלא הוטל לראשונה במהלך שנת 2019, חיוב אשר היה צריך להטילו בעבר ולא הוטל בפועל על ידי המשיבה.
 1. ביחס לטענת העוררת כי השטחים המשותפים מהווים רחוב, טענה המשיבה כי עסקינן בחניון תת קרקעי בו לעוררת יש יכולת למנוע מן הציבור את המעבר לחניון היות והשליטה על הכניסה והיציאה ממנו מצויה בידה ועל כן אין מדובר ברחוב.

דיון והכרעה

 1. הוועדה דנה ובחנה והחליטה לדחות את הערר.
 1. ביחס לטענה שטח המשותף, ישנה פסיקה ענפה לרבות ובעיקר פס"ד קניון רמת אביב שנידון בעליון המפרט וקובע במדויק כי יש לחייב את הבעלים, מה גם שהוועדה מחזיקה בדעה כי החניון התת קרקעי משרת את הבעלים ונותן לו עדיפות מסוימת למסחר ולפעילות העסקית בו ובטח לשוכרים ממנה.
 1. לעניין השימוש, הוועדה קובעת כי העוררת היא קובעת את התנאים לשעות פתיחת השער וסגירתו, היא המחליטה באופן בלעדי על פתיחתו וסגירותו ונוהגת כמנהג בעלים הבלעדי.
 1. לעניין טענת העוררת בדבר היות החניון רחוב, הוועדה קובעת כי אין מדובר ברחוב ואין לראות ולייחס לחניון סיווג של רחוב ו/או ייחוס של רחוב, לרבות העובדה כי יש בו שער הנשלט כולו על ידי הבעלים לכניסה ויציאה שמחליטים לגבי שעות, ימים ואופן השימוש. ברצונה למנוע כניסה ויציאה על פי החלטתה בעניין זה ראה פס"ד מליסרון ורכבת ישראל נ' עירית הרצליה.
 1. באשר לטענת העוררת לשינוי הסיווג אין מדובר בשינוי סיווג כלל שהרי קודם לכן לא חויבה העוררת ולא נדרשה לשלם בגין החניון התת קרקעי, מה גם שמותר וניתן לשנות סיווג אם ראתה או גילתה המשיבה כי המדובר בשימוש אחר מהנעשה בפועל ו/או שיש צורך בכך.
 1. נוכח כל האמור לעיל הערר נדחה.
 1. בנסיבות העניין הוועדה תחייב את העוררת בהוצאות הוועדה בסך כולל של 5,000 ₪.
 1. בהתאם לסעיף 5(2) לחוק בתי משפט לעניינים מנהליים, התש"ס – 2000, לצדדים עומדת זכות ערעור בפני בית המשפט לעניינים מנהלים וזאת בתוך 45 יום מיום קבלת ההחלטה.
 1. בהתאם לתקנה 20(ג) לתקנות הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית)(סדרי דין בועדת הערר), התשל"ז – 1977 תפורסם החלטה זו באתר המרשתת של המועצה.
 1. ניתן בהעדר הצדדים היום, 22.03.22.

חתימת יו"ר עו"ד ברק הלל