ועדת הערר לענייני ארנונה שליד המועצה המקומית ראש פנה

ערר 11/20

 

 

פי.אייץ.אי נטוורקס (2015) שותפות מוגבלת

                                                                                              העורר

-נגד-

מנהלת הארנונה במועצה המקומית ראש פנה

 

                                                                                              המשיבה

החלטה מיום 10.4.22

רקע כללי ועובדות

 1. ערר זה נסוב על חיובה של העוררת בארנונה, בגין החזקתה בנכס המצוי במרכז המסחרי ראש פנה, המסומן בפנקסיה של המשיבה כנכס מס 138071111 (להלן: "הנכס").
 1. העוררת הגישה הודעת ערר לשנת הכספים 2020, במסגרתה טענה כי המועצה שגתה בקביעת סיווג של שטח קרקע של 83 מ"ר.
 1. לענין זה טוענת העוררת כי אינה מכחישה את העובדה כי הינה מחזיקה ומשתמשת בשטח הקרקע המגודר אך טוענת כי יש לסווגו בהתאם לסיווג ספציפי – קוד 701.
 1. עוד טוענת העוררת כי מתקן התקשורת נשוא ההשגה מהוות לכל היותר קו תשתית ו/או מתקן חיבור אשר פטורים מארנונה בהתאם לסעיף 274 לפקודת העיריות (נוסח חדש).
 1. המשיבה טענה במסגרת כתב תשובתה, כי החיוב שבוצע במסגרת הודעת השומה מסתמך על ממצאי מדידה שבוצעה במהלך חודש פברואר 2020 וכי במהלך המדידה אותר לראשונה מתקן שידור סלולארי עליו מותקנת אנטנה.
 1. עוד טוענת המשיבה שהתקבל בידה הסכם שכירות להצבת מתקן תקשורת ואז נודע לראשונה כי העוררת מחזיקה בנכס.
 1. באשר לטענות העוררת ביחס לסיווג, טוענת המשיבה כי סיווג 201 מכיל הגדרת נכס כמבנים המשמשים למתקני תקשורת חוטית ואלחוטית וכי בהתאם לנתונים בשטח הסיווג המתאים אינו יכול להיות מחויב תחת סיווג 701.
 1. ביחס לטענת העוררת כי פטורה מארנונה שכן מתקן התקשורת לכל היותר הינו קו תשתית או תקן חיבור, המשיבה טוענת כי יש לדחות טענה זו שכן מדובר במתקן שידור סלולרי המורכב מתורן עליו מורכבת בחלקו העליון אנטנה, שכל מטרתה שידור וקליטה של תקשורת אלחוטית ואין מדובר בקווי תשתית כהגדרת המנוח בסעיף 274 לפקודת העיריות.

דיון והכרעה

 1. הוועדה דנה ובחנה והחליטה לדחות את הערר.
 1. לפי סעיף 201 לצו הארנונה של ראש פנה קבוע כדלקמן:

"מבנים המשמשים למתקני תקשורת חוטית ואלחוטית, קשר רדיו וטלקומוניקציה, תחנות ממסר, תחנת הגברה, מרכזיות טלפון או שימוש אחר הקשור לקוי טלפון או אלחוט. מבנים המשמשים למתקני חשמל ולמתקני ייצור חשמל, לרבות תחנות כח ותחנות כח סולריות, תחנות טרנספורמציה"

 1. לאחר עיון בטענות הצדדים, הוועדה קובעת כי מדובר במתקן לתשדורת סלולרית העומד על גבי משטח בטון, חדר הנלווה למתקן זה לצורך תפעולו ומהווה חלק אינטגרלי ממנו כאשר מסביב ישנו שטח קרקע מגודר הצמוד לו שעיקר שימושו הוא עם המבנים הקיימים.
 1. על כן, תעריף חיוב הארנונה במקרה דנן, לפי סיווג 201 לצו הארנונה הינו החיוב המתאים.
 1. כמו כן, הוועדה לא מצאה כי מדובר בתשתיות לפי סעיף 274 לפקודת העיריות וההגדרה המתאימה למתקן היא ההגדרה המופיעה בצו הארנונה של ראש פנה.
 1. נוכח על האמור לעיל הערר נדחה.
 1. בסיבות העניין הוועדה תחייב את העוררת בהוצאות המועצה בסך כולל של 2,000 ₪.
 1. בהתאם לסעיף 5(2) לחוק בתי משפט לעניינים מנהליים, התש"ס – 2000, לצדדים עומדת זכות ערעור בפני בית המשפט לעניינים מנהלים וזאת בתוך 45 יום מיום קבלת ההחלטה.
 1. בהתאם לתקנה 20(ג) לתקנות הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית)(סדרי דין בועדת הערר), התשל"ז – 1977 תפורסם החלטה זו באתר המרשתת של המועצה.
 1. ניתן בהעדר הצדדים היום, 10.4.22

 

חתימת יו"ר עו"ד ברק הלל