הרישום לכתות א' ולגני הילדים לשנת הלימודים תשפ"א

23.01.2020 13:54

הרישום לכתות א' ולגני הילדים לשנת הלימודים תשפ
מועצה מקומית ראש פנה מברכת אתכם עם תחילתו של תהליך הרישום לשנת הלימודים הבאה. הרישום לבתי ספר ולגני ילדים עפ"י חוק לימוד חובה לשנת הלימודים התשפ"א יחל ביום שני, 27.1.2020, א' בשבט התש"ף, ויימשך עד יום ראשון, 16.2.2020, כ"א בשבט התש"ף. יובהר, חובת הרישום לגן ילדים מוכר ולביקור בגן ילדים מוכר (רשמי או מוכר שאינו רשמי) חלה על ילדים בגיל 3 ואילך בגיל הרישום כמפורט להלן: גילאי הרישום בהתאם לחוק לימוד חובה (תיקון מס' 32), התשע"ג - 2013 שהתקבל בכנסת ביום א' באב תשע"ג  8.7.2013: כתה א - 1.1.2014-31.12.2014 גיל 5 - 1.1.2015-31.12.2015 גיל 4 - 1.1.2016-31.12.2016 גיל 3 - 1.1.2017-31.12.2017 חריגי גיל רך : לתשומת לבכם, על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך, החל משנת הלימודים התשפ"א לא יתאפשר רישום של מי שלא מלאו להם 3.לאור האמור, לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מ- 1.1.2018 עד 15.1.2018 (כולל). ביצוע הרישום: כתות א' - בבית הספר גני ילדים - בקישור להלן
קישור