עדכון לבעלי עסקים - הנחות ארנונה

03.05.2020 10:28

עדכון לבעלי עסקים - הנחות ארנונה
לכל העסקים שלום,

בימים אלה פרסמה הממשלה תקנות (קובץ התקנות 8507), מכוחן תוענק לעסקים הנחה בארנונה לשלושה חודשים ממרס ועד מאי 2020, ולחלופין הנחה בשעור של 25% עד סוף שנת 2020.

על פי החלטת ראש המועצה והגזבר, המועצה המקומית ראש פנה תעניק הנחה בשיעור של 100% מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס בעד התקופה שמיום ה' באדר התש"ף (1 במרס 2020) עד יום ח' בסיון התש"ף (31 במאי 2020),לפי כללים אלה:

* עסקים ששילמו ארנונה שנתית מראש עבור שנת 2020 ולא קיים להם חוב בכרטיסי המועצה תרשם יתרת זכות בספרי המועצה, אותה ניתן להעביר לשנת 2021 או לקבל החזר לחשבון הבנק, על פי בקשה בכתב לכתובת הדוא"ל TanyaK@rosh-pinna.muni.il או לפקסימיליה מספר 04-6808632; מי שלא יודיעו דבר תועבר היתרה לשנת 2021.

* למשלמים בהוראת קבע תיווצר יתרת זכות עבור תשלום של 3-4/20 וזכות זו תקוזז מול חיוב 6/20 ו 7/20 (ללא צורך בפניה בכתב)

* עסקים שלא הסדירו תשלום לשנת 2020 ו/או עסקים שיש להם יתרת חוב משנים קודמות יקוזז סכום הפטור מהחוב.

* לתשומת לבכם - ההנחה מותנית בהמשך תשלום תקין של הארנונה עד סוף שנת 2020, ולכן אם ביום 31.12.20 תהיה קיימת יתרת חוב בכרטיס, תאלץ המועצה לבטל את ההנחה שניתנה לשלושת החודשים האמורים.

לכל שאלה או פניה ניתן לפנות למחלקת הגביה במועצה המקומית ראש פנה, בטלפון 04-6808603 או בדוא"ל TanyaK@rosh-pinna.muni.il.


בכבוד רב,

טניה קמינסקי
מנהלת מחלקת הגביה