הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר יועצים וספקים

08.06.2022 13:15


 1. המועצה המקומית ראש פנה (להלן – המועצה) מזמינה בזאת יועצים שונים, אשר עונים על תנאי הסף, להגיש בקשותיהם להיכלל במאגר יועצים לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז, וזאת בהתאם לסעיף 3(8) לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות (א), התשי"א – 1950 ולחוזרי מנכ"ל משרד הפנים 8/16 ו-5/17.  1. יש להגיש את טופס הבקשה להיכלל במאגר היועצים בליווי המסמכים הנדרשים באתר המרשתת של המועצה, וזאת עד ליום 10.7.22 בשעה 15:00. רק בקשות שתתקבלנה עד למועד זה ידונו בועדת ההתקשרויות לצורך הקמת המאגר.  1. המועצה תקבע מעת לעת ובהתאם להוראות נוהל משרד הפנים את המועדים לריענון המאגר ואופן הגשת מועמדות לאחר המועד הנקוב דלעיל, בהתאם לשיקול דעתה.  1. כמו כן, המועצה מזמינה בזאת ספקים להגיש את מועמדותם להכלל ברשימת הספקים של המועצה המקומית ראש פנה.  1. המאגר ישמש את ועדת הרכש של המועצה לצורך פנייה לרשומים בו בהתאם לנוהל הצעות מחיר במקרים של פטור ממכרז לפי תקנה 3(3) צו המועצות המקומיות, תשי"א- 1950 (להלן: "התקנות") וכן עשוי לשמש את ועדת המכרזים לפי שיקול דעתה לצורך התקשרות במכרזי זוטא, בהתאם לתקנה 8 בתקנות.  1. מסמכי הפניה ניתנים לעיון באתר המרשתת של המועצה תחת לשונית "מכרזים", או בקישורים הבאים: 
  רישום למאגר יועצים 
  רישום למאגר ספקים 1. קישור לצפיה במאגר ספקים – מאגר ספקים מועצה מקומית ראש פנה


 2. קישור לצפיה במאגר יועצים – מאגר יועצים מועצה מקומית ראש פנה


    3. שאלות הבהרה בעניין הליך זה ניתן להפנות בדוא"ל rehesh@rosh-pinna.muni.il 1. מובהר כי המועצה אינה מתחייבת לאשר בקשה כלשהי ובפרט אין היא מתחייבת להתקשרות מול היועץ ו/או הספק. 


 בכבוד רב,


 מוטי חטיאל, ראש המועצה


 מועצה מקומית ראש פנה