דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת לזקן.

29.12.2022 15:15

היקף המשרה: 65%


כפיפות: למנהלת מחלקת רווחה


דירוג: עו"ס


 תיאור התפקיד: 1. מטפל בלקוחות זקנים במטרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי, ע"י ייעוץ , טיפול ישיר ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים רלבנטיים, עפ"י השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע. פועל בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה. 

 2. מפתח ומקיים קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום שירותי המחלקה וטיפול באוכלוסיות היעד של המוסדות האלה (שלוחה).

 3. משפר מצבן של אוכלוסיות שבטיפולו באמצעות הפעלת תוכניות אישיות, משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות.

 4. מקיים מפגשים ושיחות עם הלקוחות לצורך איתור וטיפול.

 5. מקיים קשר עם הזקנים במוסדות ועורך שם ביקורים לשם הבטחת המשכיות הטיפול.

 6. נוקט יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה ומציגם לפני הממונים עליו.

 7. מפעיל, מדריך ומנחה עובדים סמך-מקצועיים ומתנדבים (לאחר שקיבל הכשרה מתאימה לכך).

 8. מבצע את עבודתו לפי תוכנית עבודה. מתחיל ומסיים טיפולים בצורה מבוקרת.

 9. מנהל רישום ומעקב אחר התוכניות הטיפוליות ומדווח לממונים בכתב ובעל פה, כנדרש.

 10. משתתף בוועדות בדיונים בהתאם להנחיות הממונים עליו.

 11. מפעיל חוקים ותקנות רלבנטיים לצרכי הטיפול.

 12. חבר פעיל בצוות השכונתי כולל בקביעת סדרי עדיפויות בצוות ושותף באחריות הכוללת לאוכלוסייה.


 דרישות התפקיד:          1. השכלה: עובד סוציאלי

 2. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.


 קורות חיים - מסמכים רלוונטיים (צילומי תעודות והמלצות) המוכיחים את הנטען בקורות החיים ובדרישות התפקיד הנ"ל, יש לשלוח למייל: Hadask@rosh-pinna.muni.il


 


טלפון לשאלות ולבירורים: 04-6808612 הדס.