המועצה המקומית ראש פנה

טופס דיווח בדבר מספר הנפשות המתגוררות ביחידת דיור לצורך הקצאת כמות מוכרת מלחמת חרבות ברזל

(יש למלא טופס זה ולהשיבו למחלקת הגבייה)

טופס דיווח נפשות – מלחמת חרבות ברזל –  קובץ PDF להורדה ומילוי (יכול להיות שהקובץ אינו מונגש. עמכם הסליחה)

 למילוי ע"י הצרכן:

 שם הצרכן: __________________________________________________

כתובת יחידת דיור:

מספר משלם/ת.ז:                    (מספר מזהה המופיע בחשבון ארנונה ומים)

מס' נכס:

מס' נפשות המתגוררות בנכס ללא האורחים :

טלפון נייד:

כתובת דואר אלקטרוני:

פרטי האורחים שנמצאים כרגע בדירה:

שם הישוב ממנו מפונים:                      מספר נפשות מפונים:

מספר הנפשות כולל אורחים:                       

יש לצרף:

  • הצהרה בכתב על כך שלא התקבל מימון עבור האירוח.
  • יש לצרף צילום ת.ז וספח

הצהרת המחזיק בנכס

 אני                               מס' ת.ז.

מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים דלעיל נכונים

חתימת המצהיר                   תאריך ___________                                       

 

כתובתנו באינטרנט: rosh-pinna.muni.il

צרכן נכבד, ניתן לשלוח טופס זה (בצירוף תצלומי כל ספחי תעודות הזהות והאישורים הנדרשים) באחת מהדרכים הבאות:

04-6808632 :בפקס

בדואר אלקטרוני:

gviya@rosh-pinna.muni.il