דברי הסבר לטיוטת צו הארנונה 2021

14 ביוני 2020

לכבוד

חברי המועצה

שלום רב,

הנדון: הסברים לצו המיסים המוצע לשנת 2021

 1. שינויים בצו הארנונה ביחס לשנה קודמת, שהם בבחינת הבהרה של המצב הקיים (ללא השלכה על חיובי הארנונה), וכן הטלת ארנונה לראשונה על סוג נכס שלא הוטלה עליו ארנונה קודם לכן, אינם מצריכים קבלת אישור שרים.
 2. המועד האחרון הקבוע בחוק לאישור צו הארנונה במליאת המועצה הנו 1.7.2020.
 3. להלן הסברים ונימוקים לשינויים בצו הארנונה ביחס לצו לשנת 2020.
 4. היכן שמסומן ב-"*" מדובר בבקשה לתעריף הכולל העלאה חריגה או הפחתה חריגה כמפורט בצו, המותנית באישור שרי הפנים והאוצר, והיכן שמסומן ב-"***" מדובר בהטלת ארנונה לראשונה על סוג נכס.
 5. העלאות / הפחתות חריגות (כפופות לאישור השרים): 
 • הגדלת תעריף ל"צימרים, מס' חדרים מ- 1-3" – סעיף 5.2 (קוד 120) –

תוגש בקשה להעלאה של התעריף לצימרים עד 3 חדרים עד להשוואתו לתעריף לצימרים 4 חדרים ומעלה או בשיעור המרבי שיאפשר משרד הפנים ביחס לשנת 2021 (ולחלופין – פריסת ההעלאה על פני כמה שנים). אין הצדקה לכך שהתעריף לצימרים עד 3 חדרים יהיה נמוך מהתעריף לצימרים 4 חדרים ומעלה ואף נמוך מהתעריף למגורים.

 • הפחתה חריגה של התעריפים לבתי קירור ובתי אריזה, לרבות בצח"ר – סעיפים 5.14-5.15 (קוד 801-802) –

תוגש בקשה להפחתה חריגה של 10% בתעריפי הארנונה לבתי קירור ובתי אריזה.

בתי קירור ואריזה הם סוג של נכס תעשייתי, המשמש בעיקר את המגזר החקלאי. אגודות חקלאיות מלינות על תעריף במועצה שהנו גבוה מהתעריף לנכסים דומים ברשויות מקומיות אחרות באזור הצפון, המקשה עליהם להתחרות בעת שיווק התוצרת החקלאית.

 • תת סיווג חדש של "שטח אחסנה טפל לשירותים ומסחר" ושל "סככה לשירותים ומסחר" והפחתה חריגה, לרבות בצח"ר – סעיפים 5.24 – 5.27 –

תוגש בקשה להפחתה חריגה בתעריפי הארנונה לסככות לשירותים ומסחר (ללא הגבלת גודל) ולאישור הגדרה והפחתה חריגה לשטח אחסנה טפל לשירותים ומסחר (בהיקף מוגבל של עד 20% מהשטח המחויב בסיווג העיקרי). ההפחתה החריגה היא לתעריף המזערי המותר ביחס לשימושים אלה (71.04 ₪ למ"ר), אשר יחול על תתי סיווג כדלקמן:

שטח אחסנה טפל בעסקים שסיווגם העיקרי בקוד 201, 202, 206 בגודל מצטבר כולל של עד 20% מהשטח המחויב בקוד 201, 202, 206;

סככה שאין בה פעילות מכירה, המשמשת עסק שעיקר שטחו מסווג בקוד 201, 202 או 206.

להגדרות "סככה" ו"שטח אחסנה טפל" ראו סעיף 6 להלן.

 1. הבהרות והגדרות שנוספו לצו הארנונה (למטרת יידוע ובהירות, ללא הגדלה או הקטנה של חיובי הארנונה): 
 • הבהרה כי לפי שיטת המדידה, נעשה שימוש בשטח במ"ר בדיוק של שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית.

בסעיף 1 בצו צוין כי שיטת המדידה היא לפי מטר רבוע ו/או חלק ממנו. בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון ולתיקון החקיקה שבא בעקבותיו, נדרשת הבהרה בדבר שיטת המדידה בראש פנה (מדובר בהבהרת המצב הקיים, ללא שינוי).

 • הוספת הגדרה והבהרה בעניין פרגולות (מצללות) בהגדרת שטח בניין המשמש למגורים (סעיף 1.1.3) –

עקב תיקון החוק בעניין חיוב פרגולות (נכנס לתוקף בשנת 2019), נוספה, לטובת יידוע התושבים, הבהרה בעניין זה בצו הארנונה:

"מצללה (פרגולה) מחומרים קלים המוקמת בחצר, בגג או במרפסת של בית המגורים, שתקרתה משטח הצללה שהמרווחים בין חלקיו האטומים מחולקים באופן שווה ומהווים לפחות 40% ממנו, ושנסמכת על עמודים בלבד או על עמודים ולא יותר משני קירות של מבנה המגורים שאליו היא צמודה, לא תיכלל בשטח הבניין גם אם כוסתה בכיסוי קשיח ואטום, ובלבד שהכיסוי הוא מחומר פלסטי שקוף, ושהשימוש שייעשה בשטח המצללה הוא שימוש שניתן לעשות בחצר, בגג או במרפסת של בית המגורים, ואינו לצרכי חניה או אחסנה."

ההגדרה מיועדת להבהיר את המתחייב מהחוק החדש, ולפיו, כשם שהמועצה אינה מחייבת פרגולות בבתי מגורים בארנונה, היא לא תחייב אותן בארנונה גם אם מעל הפרגולה יתווסף קירוי מחומר פלסטי שקוף (מה שלכאורה הופך את הפרגולה לשטח מקורה החייב בארנונה, אלמלא היה החוק מתוקן). התנאים המפורטים לכך הם כמתחייב מהוראת החוק בעניין זה.

 • הוספת הגדרות ל"סככה" (סעיף 1.3.4.1) ול"מכולה לאחסנה" (סעיף 1.3.4.2) –

"סככה" – מבנה בעל קירוי קשיח, הניצב על עמודים או על קירות ועמודים, אשר פתוח (ללא קירות או חלונות הניתנים לסגירה) משני צדדים לפחות או ב-50% מהיקפו לפחות, למעט שטח כאמור בתחנת דלק; וכן מכולה לאחסנה.

"מכולה לאחסנה" – מכולה ללא חיבור לקרקע וללא חיבור לחשמל או לתשתיות אחרות, המשמשת לאחסנה בלבד.

תכלית התוספות היא להבהיר את המצב הקיים. ההגדרות כשלעצמן אינה משליכות על חיובי ארנונה קיימים. הוספתן דרושה, בין היתר, משום שהכוונה היא לבקש אישור להפחתה בתעריפים ביחס לסוגי מבנים אלה בשירותים ומסחר, ומכאן הצורך להבהיר מה נכלל בגדר סוג מבנה זה (שיש לו כבר תעריפים נפרדים בתעשיה, למשל). 

 • הוספת הגדרה ל"שטח אחסנה טפל" (סעיף 1.3.4.3) –

"שטח אחסנה טפל" – שטח תחום ומוגדר המשמש לאחסנה, כשימוש נלווה עבור עסק מסוים, מופרד מהעסק העיקרי באמצעות קירות ודלת או בהיותו במפלס נפרד ממפלס העסק העיקרי או שאינו צמוד לעסק העיקרי, שלקוחות העסק אינם מבקרים בו ולא מתבצעת בו פעילות של מכירה או מתן שירות.

ההגדרה מיועדת להפחתה חריגה ביחס לסוג שטח זה, ותובא לאישור השרים.

 • הוספת הגדרה ל"בית תוכנה" (סעיף 1.3.4.4) –

"בית תוכנה" – עסק שעיסוקו העיקרי הוא ייצור תוכנה.

תכלית התוספת היא להבהיר מהו "בית תוכנה" שנכלל בסיווג "תעשייה". ההיכללות של "בית תוכנה" בסיווג "תעשייה" מתחייבת מתקנות ההסדרים, כך שאין מדובר בשינוי בחיובי ארנונה כלשהם.

 1. הטלה ראשונה של ארנונה בשנת 2021: 
 • הוספת הגדרה ותעריפים ל"תיירות חקלאית" – סעיף 1.3.4.5 וסעיפים 5.28 – 5.29 –

"תיירות חקלאית" – תיירות למטרה מסחרית העוסקת בנושאים חקלאיים וממוקמת בשטחים חקלאיים, כגון: סיורים חקלאיים, קטיף עצמי, חוות בעלי חיים תיירותיות, חוות רכיבה על בעלי חיים (לרבות בית ספר לרכיבה אף אם אינו למטרות תיירות), פינות חי, חוות פרפרים, קופים, זוחלים וכדומה, ולרבות פעילות כאמור הכוללת קמפינג, לינה בשטח, אוהלים, חניה לקרוואנים ממונעים וכיוצא באלה.

התעריף המוצע למ"ר קרקע תפוסה (שנועד לחול גם בעונות שבהן מושהית הפעילות התיירותית) הוא 6.00 ₪ למ"ר. תעריף זה נמוך מהתעריף הרגיל לקרקע תפוסה משום שמדובר בפעילות עונתית. על מנת להימנע משינוי הסיווג במהלך השנה (מחקלאי לקרקע תפוסה ולהפך), מוצע לקבוע תת סיווג חדש של "קרקע תפוסה לפעילות חקלאית, לרבות בעונות שבהן מושהית הפעילות התיירותית".

התעריף המוצע למ"ר של מבנים לתיירות חקלאית הוא 71.04 ₪ למ"ר (התעריף המזערי לשירותים ומסחר).

ככל הידוע אין פעילות כזאת כיום בראש פנה, אך מדובר בסוגי פעילות שהולכים ומתרבים באזור, ועל פי התכניות המתגבשות סביר שייפתחו גם בשטחים חקלאיים בראש פנה.

 • הטלה ראשונה על סוג נכס חדש של "מוסדות תרבות" – סעיף 5.22 –

הסיווג החדש יחול על:

"בית קולנוע, סינמטק, בריכת שחיה, וכן מבנים שאינם למטרות רווח לשימושים הבאים: תיאטראות, אולמות מופעים, אולמות ספורט ואצטדיונים, אולמות או חדרי חוגים, מוסדות להשכלה גבוהה המוכרים על ידי המל"ג".

לסיווג זה ייקבע תעריף של 71.04 ₪ למ"ר שהוא התעריף המזערי שניתן להחיל ביחס לשימושים האמורים.

עד כה לא הוטלה ארנונה על נכסים מהסוגים האמורים.

 • הטלה ראשונה על סוג נכס חדש של "מוסדות רפואיים וטיפוליים" – סעיף 5.23 –

תת הסיווג החדש יחול על:

"בתי חולים, מוסדות שיקומיים או סיעודיים, הוספיס, מוסדות טיפול בפגועי נפש, מוסדות טיפוליים, שיקומיים וחינוכיים לאוכלוסיה הלוקה באוטיזם, וכיו"ב, ובלבד שאינם למטרות רווח (מובהר כי הנ"ל אינו כולל מרפאות ושימושים רפואיים אחרים שאינם בבתי חולים או במוסדות כאמור)".

לסיווג זה ייקבע תעריף של 71.04 ₪ למ"ר שהוא התעריף המזערי שניתן להחיל ביחס לשימושים האמורים.

 • הטלה ראשונה על "בתי אבות" – סעיף 5.30 –

צו הארנונה לא כלל עד כה סיווג ותעריף לבתי אבות. למטרות הבהרה ויידוע נוספו הסיווג והתעריף (41.42 ₪ למ"ר), שהוא כתעריף בתי המגורים, כמתחייב מתקנות ההסדרים. ככל הידוע, אין כיום נכסים בסיווג זה במועצה.

 • הטלה ראשונה על "מערכת סולארית" – סעיף 5.31 –

צו הארנונה לא כלל עד כה סיווגים ותעריפים למערכת סולארית, אף שסוגי נכסים אלה נוספו לתקנות ההסדרים לפני מספר שנים.

אין בנמצא כיום נכסים מסוג זה בראש פנה, ולא ידוע על כוונה קונקרטית להקים כאלה, אולם נוספו תעריפים למקרה שיוקם מתקן כזה בעתיד. מדרגות השטח וסוגי המתקנים הם על פי האמור בתקנות ההסדרים. התעריפים הם המרביים המותרים ביחס לסיווג המדובר.

מוצעים התעריפים המרביים מטעמי יעילות גביה, משום שמדובר גם כך בתעריפים נמוכים מאד.

בברכה ,

אורי זלצר

גזבר המועצה

צו הארנונה לשנת 2021

טיוטה

טיוטת צו ארנונה 2021 בפורמט להדפסה

 1. שיטת המדידה  לצורך  חישוב  ארנונה

שיטת המדידה תהיה לפי מטר רבוע ו/או חלק ממנו (בדיוק של שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית).

 • שטח בניין המשמש למגורים

  • יכלול את כל השטח שבתוך הבנין ו/או שאינו צמוד לו לרבות חדרי שירותים, חדרי כביסה, חדרי אשפה, יציע, עליית גג, חניה מקורה, פרוזדורים, מרתף, מחסן, מבני עזר בין שאלה מהווים מפלס אחד ובין מפלסים אחדים (חדר כביסה, הסקה, חשמל, מכונות, גז וכו'), מקלט, מבנה בטחון, פיר מעלית, מרפסות סגורות וכיו"ב.
  • בבתים משותפים יכלל הרכוש המשותף (חדר מדרגות, חדר אשפה וכו') ויחשב כחלק יחסי משטח כל דירה ודירה.
  • מצללה (פרגולה) מחומרים קלים המוקמת בחצר, בגג או במרפסת של בית המגורים, שתקרתה משטח הצללה שהמרווחים בין חלקיו האטומים מחולקים באופן שווה ומהווים לפחות 40% ממנו, ושנסמכת על עמודים בלבד או על עמודים ולא יותר משני קירות של מבנה המגורים שאליו היא צמודה, לא תיכלל בשטח הבניין גם אם כוסתה בכיסוי קשיח ואטום, ובלבד שהכיסוי הוא מחומר פלסטי שקוף, ושהשימוש שייעשה בשטח המצללה הוא שימוש שניתן לעשות בחצר, בגג או במרפסת של בית המגורים, ואינו לצרכי חניה או אחסנה.
 • שטח נכס שאינו משמש למגורים 

  • יכלול את כל השטח שבתוך הנכס ו/או שאינו צמוד לו לרבות חדרי שירותים, חדרי כביסה, חדרי אשפה, יציע, עליית גג, חדרי מדרגות, חניה מקורה, פרוזדורים, מרתף, מחסן, מבני עזר, בין שאלה מהווים מפלס אחד ובין מפלסים אחדים (חדר כביסה, הסקה, חשמל, מכונות, גז וכו'), מקלט, מבנה בטחון, פיר מעלית, גזוזטראות, מרפסות מקורות, בריכות שחיה, סככות, גגות מקורים, שטחים מקורים וכיו"ב.
  • רכוש משותף בנכס יתווסף באופן יחסי לכל יחידת שטח.
  • רכוש משותף במרכזים מסחריים מקורים – יראו את המחזיק ביחידה גם כמחזיק בחלק יחסי בשטחים הציבוריים והוא יחוייב בחלק יחסי של השטח הציבורי.
 • הגדרות והוראות מדידה כלליות

   • השטח לצורך חישוב הארנונה נמדד בשטח ברוטו, היינו כולל שטח הרצפה, קירות פנים וחוץ וכל הבניות בכל קומה. יציע ו/או גלריה ו/או עליית גג וכיו"ב יחשבו כקומה נוספת לצורך חישוב שטח הנכס.
   • כל נכס בצו הארנונה לרבות כל שטח מקורה המהווה חלק מאותו נכס.
   • שטח המשמש בפועל לשני שימושים שונים יתחלק השטח הכללי למספר המ"ר לכל שימוש, באופן שכל מחזיק יחוייב על פי סוג השימוש בהתאמה לשטחו היחסי בנכס.
  • הגדרות:

   • "סככה" – מבנה בעל קירוי קשיח, הניצב על עמודים או על קירות ועמודים, אשר פתוח (ללא קירות או חלונות הניתנים לסגירה) משני צדדים לפחות או ב-50% מהיקפו לפחות, למעט שטח כאמור בתחנת דלק; וכן מכולה לאחסנה.
   • "מכולה לאחסנה" – מכולה ללא חיבור לקרקע וללא חיבור לחשמל או לתשתיות אחרות, המשמשת לאחסנה בלבד.
   • "שטח אחסנה טפל" – שטח תחום ומוגדר המשמש לאחסנה, כשימוש נלווה עבור עסק מסוים, מופרד מהעסק העיקרי באמצעות קירות ודלת או בהיותו במפלס נפרד ממפלס העסק העיקרי או שאינו צמוד לעסק העיקרי, שלקוחות העסק אינם מבקרים בו ולא מתבצעת בו פעילות של מכירה או מתן שירות.

[** ההגדרה והתעריפים המתייחסים אליה כפופים לאישור השרים]

   • "בית תוכנה" – עסק שעיסוקו העיקרי הוא ייצור תוכנה.
   • "תיירות חקלאית" – תיירות למטרה מסחרית העוסקת בנושאים חקלאיים וממוקמת בשטחים חקלאיים, כגון: סיורים חקלאיים, קטיף עצמי, חוות בעלי חיים תיירותיות, חוות רכיבה על בעלי חיים (לרבות בית ספר לרכיבה אף אם אינו למטרות תיירות), פינות חי, חוות פרפרים, קופים, זוחלים וכדומה, ולרבות פעילות כאמור הכוללת קמפינג, לינה בשטח, אוהלים, חניה לקרוואנים ממונעים וכיוצא באלה.
 1. ערר על  קביעת  ארנונה

 • מי שחויב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך 90 ימים מיום קבלת הודעת התשלום להשיג עליה לפי מנהל הארנונה על יסוד טענה מטענות אלה:
  • הנכס שבשלו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום.
  • נפלה בהודעת התשלום שמשיגים עליה טעות בציון סוג הנכס, גדלו או השימוש בו.
  • הוא אינו מחזיק בנכס כמשמעותו בסעיפים 1 ו – 269 לפקודת העיריות.
  • היה הנכס עסק כמשמעותו בסעיף 8(ג) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992 – שהוא אינו בעל שליטה כהגדרתו בחוק האמור או שחוב הארנונה הכללית בשל אותו הנכס נפרע בידי המחזיק בנכס.
 • מנהל הארנונה ישיב למשיג תוך 60 יום מקבלת ההשגה.
  • לא השיב מנהל הארנונה תוך 60 יום – ייחשב הדבר כאילו החליט לקבל את ההשגה, זולת אם האריכה ועדת הערר, תוך תקופה זו, את מועד מתן התשובה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, ובלבד שתקופת ההארכה לא תעלה על 30 יום.
  • הרואה עצמו מקופח מתשובת מנהל הארנונה על השגתו רשאי, תוך 30 יום מיום שנמסרה לו התשובה, לערור עליה לפני ועדת ערר.
 • על החלטת ועדת ערר רשאים העורר ומנהל הארנונה לערער לפני בית המשפט לעניינים מינהליים שבאזור שיפוטו נמצא תחום הרשות המקומית. הערעור יוגש תוך 45 יום מיום מסירת ההחלטה למערער.
 1. מועדים לתשלום  הארנונה

 • המועד לתשלום הארנונה לשנת הכספים הוא ה – 1.1.2021.

המועצה המקומית ראש פנה מאפשרת לתושבים לשלם את הארנונה בהסדר תשלומים של שישה תשלומים דו חודשיים וצמודים למדד בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם – 1980, במועדים שנקבעו כדלקמן:

מועדי תשלום הארנונה לשנת 2021

תשלוםארנונה לחודשיםמועד אחרון לתשלום
ראשוןינואר - פברואר 202125.1.21
שנימרץ - אפריל 202125.3.21
שלישימאי - יוני 202125.5.21
רביעייולי - אוגוסט 202125.7.21
חמישיספטמבר - אוקטובר 202125.9.21
שישינובמבר - דצמבר 202125.11.21
 • תשלום בהוראת קבע:

המועצה המקומית ראש פנה תאפשר לתושבים בעלי הוראת קבע בלבד לשלם הארנונה ב 12 תשלומים חודשיים, צמודים למדד בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם – 1980.

 • חייב שלא פרע שני תשלומים על פי הסדר התשלומים כאמור,  יתבטל ההסדר והחייב יחוייב בתשלום מיידי של יתרת החוב, בתוספת תשלומי פיגורים והפרשי הצמדה על פי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם – 1980.

מוטי חטיאל

ראש המועצה המקומית

צו המיסים לשנת  2021

סעיףצו הארנונהקודסוג הנכסיםתעריף 2020תעריף 2021
בתוספת 1.10% שיעור העדכון
5.1מבנים המשמשים למגורים
(לכל מ"ר או חלק ממנו)
101
102
מגורים
מגורים - שכונים 224-229
40.97
40.09
41.42
40.53
5.2צימרים120מס' חדרים מ 1-3
לכל מ"ר או חלק ממנו
[* התעריף המוגדל כפוף לאישור שרי הפנים והאוצר. אם תיקבע תקרה להעלאה חריגה שאינה מאפשרת השוואה לתעריף בקוד 121, תוגש בקשה לאישור ההעלאה המרבית האפשרית, או שתתבקש מגבלת גבייה לפריסת ההעלאה על פני מספר שנים. אם לא יאשרו השרים העלאה חריגה, יחול תעריף של 40.42 ₪ למ"ר]
39.9849.55*
121מ-4 חדרים ומעלה לכל מ"ר או חלק ממנו49.0149.55
5.2.1בתי מלון, אכסניות ומלוניות122לכל מ"ר או חלק ממנו58.3759.01
5.3שירותים ומסחר לרבות מחסנים, שטחים ומבני עזר לכל מ"ר או חלק ממנו201
כללי – שאינו עונה לאחת מן ההגדרות הבאות
126.99
128.39
201תחנות דלק סיכה ורחיצה, לרבות כל השירותים הניתנים בשטח התחנה126.99128.39
201מרכולים, סופרמרקטים, בתי כל בו, בתי מרקחת ורשתות שיווק126.99128.39
201מבנים המשמשים למתקני תקשורת חוטית ואלחוטית, קשר רדיו וטלקומוניקציה, תחנות ממסר, תחנת הגברה, מרכזיות טלפון או שימוש אחר הקשור לקוי טלפון או אלחוט. מבנים המשמשים למתקני חשמל ולמתקני ייצור חשמל, לרבות תחנות כח ותחנות כח סולריות, תחנות טרנספורמציה
126.99128.39
201משרדים126.99128.39
5.4שירותים ומסחר202קיוסקים, בתי קפה, מזנונים, מסעדה, מועדונים, רכב נייד או נגרר המשמש לממכר, שוק מקורה123.95125.31
5.5שירותים ומסחר206עסקים צ.ח.ר.123.95125.31
5.6בנקים, חברה וסוכנויות ביטוח (סניף מרכזי, סניף ראשי וסניפון)301לכל מ"ר או חלק ממנו761.88770.26
5.7תעשייה לרבות מפעלי בניה, מחצבה וסככות ייצור ולרבות בתי תוכנה401
402
מבנים - לכל מ"ר או חלק ממנו
מבנים - תעשיה צח"ר (כולל משרדים)
62.12
62.12
62.8
62.8
5.8מתקני שאיבה ובריכות מים לאיגום
מלאכה לרבות מוסכים,סככות ייצור,סככות עבודה לכל מ"ר או חלק ממנו
410לכל מ"ר או חלק ממנו
מבנים-לרבות סככות ומחסנים (כולל משרדים)
75.976.73
5.9מלאכה לרבות מוסכים412מלאכה צח"ר69.6970.46
5.10אדמה חקלאית (למ"ר)601
602
603
604
605
606
פלחה
מטעים
זיתים וכרם
שלחין
חממה
מרעה
0.02152
0.03679
0.03265
0.03265
0.12537
0.02153
0.02176
0.03719
0.03301
0.03301
0.12675
0.02177
5.11מבנים חקלאיים לסוגיהם בשטחים החקלאיים בלבד ומבנים אחרים המשמשים לצרכי חקלאות באזור המגורים בלבד620לכל מ"ר או חלק ממנו2.182.2
5.12קרקע תפוסה - לתעשיה, מלאכה, עסקים, שרותים וכל צורך אחר, לכל מ"ר או חלק ממנו701קרקע המשמשת מתקני חשמל, תחנות כח, תחנות כח סולריות, תחנות טרנספורמציה, מפעלי מים, מתקני תקשורת ורדיו, תחנות ממסר, תחנות הגברה, מרכזיות טלפון או כל שימוש אחר הקשור בקוי חשמל, קוי טלפון או אלחוט17.8118.01
5.13702קרקע תפוסה – תעשיה17.1817.37
5.13.1703קרקע תפוסה (אחר)17.8118.01
5.13.2704קרקע תפוסה צח"ר – עסקים17.717.89
5.13.3705קרקע תפוסה צח"ר – תעשיה לכל מ"ר עד 60,000 מ"ר17.1817.37
5.13.4706קרקע תפוסה צח"ר – תעשיה לכל מ"ר מעל 60,000 מ"ר8.298.38
5.13.5מגרשי חניה וחניונים (לכל מ"ר או חלק ממנו)720קרקע לאחסנה מסחרית ולחניית רכב מסחרי או כבד חניון המשמש לחנית רכב פרטי בתשלום1919.21
5.14בתי קירור ובתי אריזה (לכל מ"ר או חלק ממנו)801[*התעריף המופחת כפוף לאישור שרי הפנים והאוצר. אם לא יאשרו יחול תעריף של 43.70 ₪ למ"ר]43.2239.33 *
5.15בית אריזה צח"ר802[*התעריף המופחת כפוף לאישור שרי הפנים והאוצר. אם לא יאשרו יחול תעריף של 43.70 ₪ למ"ר]43.2239.33 *
5.16סככות לתעשיה902סככות תעשיה (לרבות מכולות לאחסנה)26.8927.19
5.17סככות לתעשיה903סככות תעשיה צח"ר (לרבות מכולות לאחסנה)26.8927.19
5.18שדות תעופה920לצרכי נמל תעופה – מסלולים וכל שטח תפוס אחר10.0910.2
5.19גלריות באתר השחזור930גלריות באתר השחזור37.3137.72
5.20סככות ומחסנים990סככות ומחסנים לצורכי בטחון 53.253.79
5.21קרקע תפוסה991קרקע תפוסה לצורכי בטחון13.2313.38
5.22מוסדות תרבות ***500בית קולנוע, סינמטק, בריכת שחיה, וכן מבנים שאינם למטרות רווח לשימושים הבאים: תיאטראות, אולמות מופעים, אולמות ספורט ואצטדיונים, אולמות או חדרי חוגים, מוסדות להשכלה גבוהה המוכרים על ידי המל"ג71.04***
5.23מוסדות רפואיים וטיפוליים ***501בתי חולים, מוסדות שיקומיים או סיעודיים, הוספיס, מוסדות טיפול בפגועי נפש, מוסדות טיפוליים, שיקומיים וחינוכיים לאוכלוסיה הלוקה באוטיזם, וכיו"ב, ובלבד שאינם למטרות רווח (מובהר כי הנ"ל אינו כולל מרפאות ושימושים רפואיים אחרים שאינם בבתי חולים או במוסדות כאמור)71.04 ***
5.24שטח אחסנה טפל לשירותים ומסחר203שטח אחסנה טפל בעסקים שסיווגם העיקרי בקוד 201, 202 בגודל מצטבר כולל של עד 20% מהשטח המחויב בקוד 201, 202
[*תת הסיווג והתעריף המופחת כפופים לאישור שרי הפנים והאוצר. אם לא יאשרו יחולו התעריפים בקודים 201, 202]
71.04 *
5.25שטח אחסנה טפל לשירותים ומסחר א.ת צח"ר207שטח אחסנה טפל בעסקים שסיווגם העיקרי בקוד 206, בגודל מצטבר כולל של עד 20% מהשטח המחויב בקוד 206 *
[*תת הסיווג והתעריף המופחת כפופים לאישור שרי הפנים והאוצר. אם לא יאשרו יחול התעריף בקוד 206]
71.04 *
5.26סככה לשירותים ומסחר204סככה שאין בה פעילות מכירה, המשמשת עסק שעיקר שטחו מסווג בקוד 201 או 202 [*תת הסיווג והתעריף המופחת כפופים לאישור שרי הפנים והאוצר. אם לא יאשרו יחולו התעריפים בקודים 201, 202]71.04 *
5.27סככה לשירותים ומסחר א.ת. צחר208סככה שאין בה פעילות מכירה, המשמשת עסק שעיקר שטחו מסווג בקוד 206 [*תת הסיווג והתעריף המופחת כפופים לאישור שרי הפנים והאוצר. אם לא יאשרו יחול התעריף בקוד 206]71.04 *
5.28קרקע תפוסה לתיירות חקלאית710קרקע תפוסה לתיירות חקלאית, לרבות בעונות שבהן מושהית הפעילות התיירותית6.00 ***
5.29מבנים לתיירות חקלאית205מבנים לתיירות חקלאית71.04 ***
5.30בתי אבות ***111לכל מ"ר או חלק ממנו41.42 ***
5.31מערכת סולארית ***מערכת סולארית על גג נכס:
719לכל מ"ר שמעל 0.2 דונם ועד 1 דונם0.71
721לכל מ"ר שמעל 1 דונם ועד 2 דונם0.3
722לכל מ"ר שמעל 2 דונם0.16
מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס:
723בשטח של עד 10 דונם2.63
724לכל מ"ר שמעל 10 דונם ועד 300 דונם 1.31
725לכל מ"ר שמעל 300 דונם ועד 750 דונם0.71
726לכל מ"ר שמעל 750 דונם     0.3
קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית:
727בשטח של עד 10 דונם2.63
728לכל מ"ר שמעל 10 דונם ועד 300 דונם  1.31
729לכל מ"ר שמעל 300 דונם ועד 750 דונם0.71
730לכל מ"ר שמעל 750 דונם     0.3

[*** הטלה ראשונה בשנת 2021]