ממונה על תלונות הציבור

ממונה על תלונות הציבור פועלת במסגרת הביקורת הפנימית במועצה. הממונה פועלת בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס"ח–2008. ממונה על תלונות הציבור מטפל בפניות שהועברו תחילה למחלקה הנוגעת ולא נענו, לדעת הפונה, כנדרש.

הגשת תלונה

כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור. התלונה יכולה להיות על הרשות המקומית ומוסדותיה, על גוף עירוני מבוקר, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בהם ובלבד שיתקיימו בה התנאים הבאים:

  • המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו או מונע ממנו במישרין טובת הנאה.
  • המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למנהל תקין או שיש בו נוקשות יתרה או אי צדק בולט.

חובת סודיות

הממונה על תלונות הציבור חייב לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב עבודתו, לא לעשות בה שימוש ולא לגלותה לאחר, אלא לשם ביצוע תפקידיו לפי חוק או תפקידו כמבקר הרשות המקומית, זולת אם הגילוי נדרש על פי כל דין.

 


דו"ח מבקרת המועצה לשנת 2016

דו"ח מבקרת המועצה לשנת 2015

דו"ח מבקרת המועצה לשנת 2014

דו"ח מבקרת המועצה לשנת 2013

דו"ח מבקרת המועצה לשנת 2012