1. מצורפת בזאת רשימה מעודכנת ליום 4.8.2013 של הקבלנים/ ספקים הרשאים להשתתף במכרזי זוטא של המועצה המקומית ראש פנה לביצוע עבודות/למתן שירותים, שאושרה על ידי ועדת מכרזים בישיבותיה מיום 23.5.11 ומיום 30.4.12, ולפי הגרלה שנערכה ביום 11.3.2013, לפי סעיף 8 (ב) לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות (א).
 2. הרשימה כוללת גם קבלנים המתמחים בענפים שאינם מחייבים רישום אצל רשם הקבלנים.
 3. מופנית תשומת ליבכם כי בהתאם לתקנה 8 (ב) לתקנות הנ"ל, רשאים להשתתף במכרזי הזוטא אך ורק קבלנים/ ספקים הרשומים ברשימה המצ"ב.
 4. ניתן לגרוע מהרשימה שמות קבלנים/ ספקים אשר לא עבדו לשביעות רצון, ולאחר שניתנה להם האפשרות להשמיע את טענותיהם בפני ועדת המכרזים.
 5. בחירת המשתתפים על פי הרשימה תתבצע כדלקמן:
  • בכל מכרז זוטא 50% מהקבלנים/ ספקים אליהם פונים יהיו "תושבי מקום", בהנחה שיש כאלה.
  • במקרה שמדובר בעסק המנוהל על ידי אדם פרטי, "תושב מקום" הוא:
   1. מקום המגורים שלו הוא בראש פנה. במצטבר מקום המגורים ייחשב בראש פנה אם התקיים שני התנאים הבאים :
    (א) רשום במרשם האוכלוסין כתושב ראש פנה
    (ב) הוא או בן/בת זוגו משלמים ארנונה בגין בית מגורים בראש פנה – אישור לצורך תשלום ארנונה כאמור יכול להיות אחד משניים: אישור ממחלקת הגביה על כך שמשלם ארנונה
    – או –
    חוזה שכירות על פיו הוא שוכר בית בראש פנה.
   2. כל האישורים המפורטים בסעיף (1) להוכחת תושבות צריכים להתייחס לתקופה רצופה של שלוש שנים אשר קדמה למועד בו נשלחה לו דרישה להמצאת האישורים האמורים.
   3. לצורך קבלת עדיפות של "תושב מקום" האישורים צריכים להתייחס לבעלים של העסק, בין אם הוא בעלים יחיד ובין אם שותף עם אחרים – האישורים צריכים להתייחס לאחד השותפים.
  • במקרה של חברה בע"מ, "תושב מקום" הוא:
   1. אם אחד האנשים המפורטים להלן עונה לכל התנאים המפורטים בסעיף ב' לגבי אדם פרטי:
    (א) הוא מחזיק בלפחות 50% מהון המניות המונפק של החברה,
    (ב) הוא חבר הנהלה בחברה שיש לו השפעה של 50% לפחות בהחלטות ההנהלה של החברה,
    (ג) מכהן כמנכ"ל החברה לפחות 3 שנים אשר קדמו למועד בו תישלח לחברה דרישה להמצאת האישורים האמורים.
  • הפניה לקבלנים/ ספקים תהיה בהתאם למיקומם ברשימה, כאשר בכל מכרז תפנה הועדה לקבלנים/ ספקים הבאים בתור ברשימה שטרם פנו אליהם, וחוזר חלילה. המיקום של הקבלנים/ ספקים ברשימה נקבע על פי הגרלה.
 6. בכל עת יכולים להצטרף קבלנים/ ספקים נוספים אשר ימוקמו בסוף הרשימה.
 7. להצטרפות לרשימת הקבלנים/ ספקים יש למלא את  – הטופס שלהלן

 

לחץ כאן לרשימת קבלנים / ספקים.

הרינו להדגיש כי המסמך הקובע הינו הקובץ/המסמך הנמצא במשרדי המועצה